Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Nord – en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Nord – en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Nord – en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord – Tromsø 25.-26. mai 2010

2 Prosjekt Verdibasert hverdag som etisk imperativ i samhandling Kvalitet, trygghet og respekt - kjerneverdier som søkes fremmet i dette Helse Nord-prosjektet Verdier og etikk skal styrkes i hverdagspraksis –Skal komme våre brukere, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidere til gode –Gjennom gjensidig tillit og respekt skal likeverdig samhandling i helsetjenesten bidra til trygghet og kvalitet for alle

3 Vi starter ikke på null Strategier er lagt Avtaler inngått –HOD-KS, –Regionale helseforetak-KS – Helseforetak-kommuner Samarbeidsarenaer etablert –I nord også med fastlegene Konkrete tiltak er på gang

4 Samhandling i nord må tilpasses våre spesielle geografiske utfordringer 43 % av kommunene i Nord-Norge har < 2000 innb. –Bare 4 kommuner med mer enn 20 000 innbyggere Behov for differensierte samhandlingsstrukturer –Tilpasset befolkningsunderlag og avstander Lokalmedisinske sentre – passer begrepet i nord? –Allerede godt innarbeidet og tilpasset nomenklatur

5 Videreføring av pågående tiltak Videreutvikle og konsolidere samarbeids- organene mellom helseforetak og kommuner Videreføre sykestueprosjektene i Finnmark Videreutvikle distriktsmedisinske sentre og andre intermediærløsninger –Styrke tilbudet i Alta

6 Konkrete nye initiativ for å styrke samhandlingen Helse Nord RHF vil fremme en rekke initiativ for å videreutvikle samhandlingsfeltet Disse initiativ må forankres, konkretiseres og gjennomføres i tett samarbeid med og mellom kommuner/KS og foretakene –Drøftelser på etablerte og nye arenaer –Etablere prosjekter og arbeidsgrupper på prioriterte satsingsområde –Ambisjon om å komme godt i gang i 2010

7 Prioritering av kompetanseutvikling Samhandling – en kompetanseutfordring –Flere hender og hoder, særlig i 1.linjen –Oppgradering av kunnskap og ferdigheter –Økt samhandlingskompetanse Utvikle tiltak i samarbeid med kommunene, Det helsevitenskapelige fakultet og høgskolene Konkretisering av tiltak på kort og lang sikt –Foretakene må styrke opplærings- og veilednings- funksjonen - være lydhøre for 1.linjens behov

8

9 Utvikling av intermediærtilbud i vertskommunene/byene Dokumentert større forbruk av sykehustjenester i vertskommunene for sykehus –Gjelder særlig medisinsk –øhjelp for pasienter >80 år Behov for intermediærtilbud også i områder nær sykehus – prehospitalt og posthospitalt Helse Nord RHF vil invitere vertskommunene til en samling for erfaringsutveksling og idedugnad –Med sikte på å styrke slike intermediærtilbud

10 IKT- tiltak for å styrke samhandling Helse Nord RHF var tidlig ute med å etablere Nordnorsk Helsenett og å kople opp fastlegene –Viktig å videreutvikle funksjonalitet – dialogmeldinger Det største løftet nå er oppkopling av pleie- og omsorgssiden –UNN HF/NST i gang med dette gjennom FUNNKe-prosjektet i samarbeid med kommunene i Troms og Ofoten Helse Nord RHF vil understøtte tilsvarende tiltak i øvrige foretaksområder og kommuner –Kommunene og regionrådene viktige samspillere –Målsetting: full oppkopling + meldinger i løpet av 2011-12

11 Synliggjøre samhandlingsfeltet bedre – god og tilgjengelig informasjon Viktig å lære av hverandre og andre – informasjons-, kunnskaps- og erfaringsoverføring Helse Nord vil i samarbeid med KS-Nord-Norge om felles nettsted m/relevante linker –Foretaksovergripende informasjon: – HN RHF/KS –Info hvert foretaksområde: - HFene og kommunene –Info for profesjonelle – senere også pasientinformasjon –Prosjektorganisering av arbeidet bør starte snarest

12 Mer satsing på folkehelse og forebygging Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og de tre fylkeskommunene –Kartlegging av helse og levekår i nord – prosjekt helseatlas –Fokus på diabetes og overvekt Felles og fokusert satsing mellom kommunene, fylkeskommunene, KS og Helse Nord –Fastleger/poliklinikker - frisklivssentraler

13 Legge til rette for gode pasientforløp Flere foretak i gang med pasientforløpsarbeid –UNN m/”LEAN”-tilnærming i førersetet Helse Nord RHF vil legge til rette for iverksetting av systemer for pasientforløp i alle foretak –Gjennom kompetansenettverk (metode) –Og aktiv medvirkning fra førstelinjen Prioriterte områder i 2010-2011: –Hjerneslag, noen kreftformer, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

14 Særlige utfordringer innen psykiatri og rus For disse pasientgruppene er samhandling mellom nivåer og enheter særlig kritisk Aktuelle tiltak: –Disse pasientenes behov for kontinuitet og oppfølging må konkretiseres i samarbeidsavtalene Særlig ved inn- og utskrivning til/fra spesialisthelsetjenesten – hjemstedkommuner Og for å prioritere/ivareta de alvorligst syke –Etablere flere akutt-team og rusteam i samarbeid med kommunene –Styrke relevante samarbeidsfora for rus & psykiatri

15 Samhandling som kulturbygging KS: foretakene i større grad enn kommunene vurderer samhandlingen som god –Asymmetriske vurderinger som må gripes tak i Vi ledere og fagfolk på foretakssiden må gå i oss selv –Rester av gammeldagse hierarkiske væremåter må avlæres Ny felles og likeverdig organisasjonskultur må bygges –Gjensidig tilpasning og forståelse for hverandres roller –Men også behov for å skape gode fellesrom – gode, omsorgsfulle og effektive ”vekslingsfelt”


Laste ned ppt "Helse Nord – en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google