Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommunestyret 12.11.2007 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommunestyret 12.11.2007 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommunestyret 12.11.2007 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett

2 Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb Bømlo Hestesportsklubb Bømlo IL Bømlo Karateklubb Bømlo Motorsportklubb Bømlo OK Bømlo Sportsdykkere Bømlo Sykkelklubb Bømlo Volleyball Klubb Finnås Sportsklubb Foldrøy Idrettslag Gilje Allidrett Havglimt FK Moster Idrettslag Rubbestadneset IL Bømlo Idrettsråd

3 Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd 2200 under 20 år 2200 menn 1900 kvinner 4100 medlemskap 1900 over 20 år

4 Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd Styret i BIR - Fordele Kulturmidler (160 000) - Fordele Aktivitetsmidler LAM (354 994) - Rullere ”prioriteringsliste tippemidler” - Avholde årsmøtet Asbjørn Mæland, Inge Robberstad, Marianne Grønnevik, Jarle Mæland, Børge Svardal, Tove Stokka, Lars-Arvid Hellebø, Leiv Kåre Hollund, Geir Sørenes

5 Ein open og inkluderande idrett Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er rettesnoren både for UNICEFs arbeid og for idrettens utviklingssamarbeid. Idretten er derfor en naturlig samarbeidspartner for UNICEF for å gjøre verden tryggere for barn som lever i samfunn sterkt berørt av hiv og aids. Gjennom godt tilrettelagt idrett og lek kan barn og unge oppleve felleskap, trygghet og glede. Gode idrettsopplevelser kan bidra til bedre selvfølelse og selvtillit, noe som kan øke barn og unges evne til å ta selvstendige valg og bli aktive samfunnsdeltakere. Formålet med idretten 4 min

6 Ein open og inkluderande idrett Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er rettesnoren både for UNICEFs arbeid og for idrettens utviklingssamarbeid. Idretten er derfor en naturlig samarbeidspartner for UNICEF for å gjøre verden tryggere for barn som lever i samfunn sterkt berørt av hiv og aids. Gjennom godt tilrettelagt idrett og lek kan barn og unge oppleve felleskap, trygghet og glede. Gode idrettsopplevelser kan bidra til bedre selvfølelse og selvtillit, noe som kan øke barn og unges evne til å ta selvstendige valg og bli aktive samfunnsdeltakere. Formålet med idretten

7 Ein open og inkluderande idrett ”Idretten er, ved siden av skolen, samfunnets viktigste og største møteplass der barn og ungdom treffer voksne og eldre.” Formålet med idretten

8 Norges Idrettsforbund og Bømlo Idrettsråd meiner at ”ein open og inkluderande idrett” er hovedutfordringa for idretten i Norge og på Bømlo. Me ønsker å: - gje fleire barn og ungdom eit betre tilbud - prioritere grupper som ikkje finn seg godt nok til rette i idrettslaga - vise respekt for menneskeverdet og sikre like vilkår for vekst og utvikling - auke det frivillige engasjement og den lokale verdiskapinga Ein open og inkluderande idrett Idrettspolitisk dokument

9 Dei viktigaste områda for perioden er å: - gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning - bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg - styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar. Ein open og inkluderande idrett Idrettspolitisk dokument

10 Ein open og inkluderande idrett Sak 6 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo Styrevedtak i BIR 4. juni 2007

11 Ein open og inkluderande idrett Målsetjinga med strategi dokumentet er å gje brukarane av dokumentet ein bakgrunn og ein kurs for deira handlingsplanar Strategi dokumentet skal fortelja kva idretten i Bømlo står for og kva som er viktig for idretten i Bømlo, kva er det me vil. Dette på same måte som ein veit kva Venstre eller Høgre i Bømlo står for og vil, kva kommunestyret står for og vil, kva skulane i Bømlo står for og vil,... Handlingsplanen for å oppnå strategien, da me vil, er delt mellom dei ulike aktørane, nemleg idrettslaga. idrettrådet og samarbeidspartnarane. Ein del av handlingsplanen til Bømlo Idrettsråd vil vera å påvirka dei ulike aktørane til å utforme sine handlingsplanar i tråd med idretten sin strategi. Handlingsplan er ikkje ein del av strategi dokumentet Kvifor ein strategi

12 21.08 - Styremøte for felles forståelse av oppgavene 19.09 - Møte med ledelsen av alle medlemmene i BIR, presentasjon og innledende diskusjoner 03.11 - IR Utviklingssamling Haugesund, presentasjon og tilbakemelding fra andre IR 12.11 - Presentasjon av BIR og planer/strategidokument for Bømlo Kommunestyremøte 26.11 - Møte med medlemmene, tilbakemelding og konkretisering Februar – ferdigstilling av strategidokument Mars – vedtak av strategidokument på årsmøtet til BIR Ein open og inkluderande idrett Plan for å få fram strategien

13 Ein open og inkluderande idrett Kompetanse Verdier LedereAnlegg Medlemmer / Aktive Gje fleire barn og unge eit betre tilbod Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette Samarbeidspartnere Trenere Ramme betingelser ein del av samfunnet 10 min

14 Kjerneverdiane i idretten er at arbeidet skal preges av FrivillighetDemokrati LojalitetLikeverd All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som GledeFelleskap HelseÆrlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Ein open og inkluderande idrett

15 WORKSHOP om idretten sine verdiar Open samling med idretts interesserte i Bømlo Kommune Olavskulen 19. september 2007, kl 1900 - 2130 Me tar utgangspunk i NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011 Kl 1850Registrering Kl 1910Velkommen, innleiing Kl 1915Presentasjon Kl 1945Gruppearbeid Kl 2030Pause Kl 2045Presentasjon av gruppe arbeidet Kl 2115Oppsummering Kl 2130Slutt Ein open og inkluderande idrett

16 frivillighetalle mennesker idrettslagets rolle i lokalsamfunnetdemokratiønsker og behov idrettens barnerettigheterlojalitetpositiv verdiskaper alkohol i idrettsammenhenglikeverddrivkraft i samfunnet dopingmidlerglede funksjonshemmedefelleskap innvandrerehelseidrett for alle mosjonærlighet eldre toleranse forståelseåpne tilbudlokal verdiskapning erkjennelseinkluderende tilbudfrivillig engasjement diskrimineringdifferensierte tilbudsamfunnsbidrag trakasseringoppvekstvilkår hetshelse og livskvalitet kjønnfunksjonshemmingalle aldersgrupper etnisk bakgrunnreligion seksuell orientering Ein open og inkluderande idrett Verdi prosess Olavskulen 19. september 2007 – 30 stk

17 Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett Stikkord Innspel frå deltakarane 1 frivillighet - dugnad - engasjement - tidsramma - kvar sin eigen lykkesmed, samfunnsutviklinga - omd ø mme 2 idrettslagets rolle i lokalsamfunnet - er limet i lokalsamfunnet - omfavnar mange - st ø rste frivillige barne og ungdomsarbeide - samligstad / m ø testad 3 alle mennesker - eit ideal - urealistisk - alders betinga - barn og ungdom – best 4 demokrati - open for alle – inkluderande - betingar at fleire/mange deltar 5 ø nsker og behov - midlar - fleire innvolverer seg

18 Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument KOMPETANSE VERDI å gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling (1/1) (verdi prosess, leder og trener utdanning) Sette ord på våre verdier, synliggjere felles verdier Stor fokus på utdanning, - aktivitetsleder kurs - leder kurs - trener kurs Utveksle kompetanse gjennom samarbeid med - Skule (pedagogikk, lek og læring, gymnastikk, kostlære..) - Helsevesen (fysioterapi, helsesyster, kosthold..) - Anlegg (vedlikehold, bygging, finansiering..)

19 å bedre rammebetingelsane for idretten (1/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Kva anlegg og aktiviteter treng me - Gymnastikk saler i alle skuler - Uteområde for aktivitet type ballbinger på alle skuler - Kunstgrasbane i delsentera Bremnes, Rubb, Finnås, Moster og Bømlo - Sentralt anlegg for friidrett - Sentralt anlegg for hallsport (handball, volleyball,...) - Kvert lag sitt klubbhus (eller bruksrett) - Sentralt anlegg for motorsport - Sentralt anlegg for bading - Turløyper, stavgang -.... Sentralt / lokalt Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument AKTIVITET ANL

20 å bedre rammebetingelsane for idretten (2/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) SAMARBEID om aktiviteter - Idrettens dag på sentralidrettsanlegget - Bømlo turen - Bømlo cupen i handball/volleyball - Bømlo TriAthlon (TrimAthlon) -....... - Felles arrangement liste - Aktivitets hefte / web Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Idretten i Bømlo Skape identitet AKTIVITET

21 å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) SAMARBEID om ressurser - Samarbeid om ledere / sekretærer i idrettslagene - Samarbeid om idrettskonsulent oppgaver - Kommunal idrettskule (kulturskule) VEDLIKEHOLD av anlegg - Samarbeid om vedlikehold - Vedlikehold as Faste samarbeidspartnere for idretten i Bømlo - Kommune - Finnås Kraftlag - Lokalt næringsliv - Norsk Tipping Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument PARTNER

22 å styrke idretten som samfunnsfaktor (1/1) (aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene) LOKALSAMFUNNET - Aktiviteter i fritida - Anlegg - Møteplass - Skape eit ungdomsnettverk - Ungdomen flytter heim til idrettslaget SKULE - Gymnastikk i skulen - Idrett i SFO HELSE - Trim for folket Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument

23 - Idretten er ein av bærebjelkane i samfunnet vårt - Bømlo er kommunen for kultur og idrett - Idretten skaper glede og helse i eit inkluderande felleskap - Bømlo Idretten er demokratisk, og me vil skape identitet til Bømlo på tvers av idrettslaga, på tvers av idrettane og på tvers av religion, kjønn og etnisk bakgrunn. Gjennom samarbeid med - Tenesteområda (helse, sosial, omsorg, oppvekst, skule, kultur, tekniske tenester) - Støtteeiningane (fagteam, rådmann) - Kommunestyret (utval for oppvekst, kultur og idrett, for helse og omsorg, for areal og samferdsel) Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Ei felles forståing - ei felles framtid

24 Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo - Idretten i Bømlo og Bømlo Kommune Kontakt oss – bruk oss Ein open og inkluderande idrett Idretten i Bømlo Takk for merksemda


Laste ned ppt "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommunestyret 12.11.2007 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google