Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologisk systemperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologisk systemperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økologisk systemperspektiv
Uri Bronfenbrenner: The ecology of human development. Experience by nature and design TE isp. 07

2 Økologisk systemperspektiv
Grunnleggende ideer Reaksjon mot: a)tradisjonell utviklingspsykologi med fokus på individets egenskaper og utvikling av disse (vesentlig arvefaktorer) B)Sosiologiske modeller hvor miljøet og strukturene påvirker og utvikler mennesket Sum: Vektlegging av gjensidighetsperspektivet TE isp. 07

3 Økologisk systemperspektiv
Helheten er noe annet enn summen av delene Delene i et system påvirker og påvirkes gjensidig av hverandre og av strukturen som helhet Systemets prosesser er dialektiske og med sirkulære årsakskjeder (Bø 1993:23 Tilstreber balanse og likevekt. (skolesystem – klasse – familie) Menneskesyn: Det mennesket er er det i kraft av samhandling og gjensidighet med sitt miljø TE isp. 07

4 Økologisk systemperspektiv
Utvikling: Utvikling er definert som det personen utvikler av begrepsoppfatning av det økologiske miljø, hans relasjon til det og personens kapasitet til å oppdage, opprettholde eller forandre dets egenskaper (Bronfenbrenner 79:9) TE isp. 07

5 Økologisk systemperspektiv
Mikrosystem: Def.: Et mikrosystem er et mønster av aktiviteter, roller og interpersonlige relasjoner som erfares av den utviklende person i en gitt setting med særegne fysiske og materielle karakteristika (Bronfenbrenner 79:22) Setting – arena Aktiviteter Relasjon (primære og sekundære) Rolle (Positive – negative – nøytrale(?)) Mikrosystemet er der hvor personen selv deltar TE isp. 07

6 Økologisk systemperspektiv
Mesosystemet Def.: Et mesosystem utgjør det innbyrdes forhold (interrelations) blant to eller flere settinger eller mikrosystemer. (Bronfenbrenner 79:25) Mesosystemet dreier seg om samspillet mellom de ulike mikrosystemer som det enkelte individ deltar i. TE isp. 07

7 Økologisk systemperspektiv
Eksosystemet: Eksosystemet er de systemer, instanser eller strukturer som i en mer direkte form har innflytelse og påvirkning på mesosystemet som det enkelte individ er en del av. Skole: Læreplaner, skoleadministrasjoner, politiske aktører (budsjett), PPT m.m. TE isp. 07

8 Økologisk systemperspektiv
Makrosystemet Makrosystemet viser til den kulturelle helhet som vi lever og beveger oss i. Dette innbefatter ideologier, verdier, grunnleggende normer og moral, religiøs påvirkning, politikk, økonomi, kjønnsrollemønstre og strømninger som påvirker oss via media. Subkulturelle fenomener kommer også inn her. Hva med den spesifikke barne- og ungdomskulturen? TE isp. 07

9 Økologisk systemperspektiv
Systemets funksjon: Økosystemet tilstreber balanse (termostatsmodellen) Ulike økosystemer har ulik toleranse for ubalanse Selvkorrigerende også kalt systemtilbøyeligheter. Hva er skolens? Rektor/rådgiver/spesialpedagog/ lærer/student som skaper ubalanse? Privatisering og svarteperspill Behov for helhetsoppfatning TE isp. 07

10 Økologisk systemperspektiv
Roller Roller er noe en person tar seg eller blir gitt av andre. Rollene er bl.a. avhengig av tilgjengelige aktiviteter, dyktighet i disse, status som de gir og relasjoner som utvikles blant deltakerne. Positive roller – formelle og uformelle Negative roller – formelle og uformelle TE isp. 07

11 Økologisk systemperspektiv
Økologiske feller: Calhoun: Lite funksjonelle taperroller hvor det er lett å havne for de som bryter systemets normer eller ”vedtatte” regler. Det medfører lett sosial isolasjon og dårlige betingelser for vekst. Elevfeller? Lærerfeller? Systemfeller? Hva gjøres for å få norn ut av en slik felle. TE isp. 07

12 Økologisk systemperspektiv
Økologiske overganger: En økologisk overgang oppstår hver gang en persons posisjon er forandret som resultat av forandring av rolle, setting (mikrosystem) eller begge. Ved økologiske overganger er sårbare Viktige økologiske overganger? TE isp. 07

13 Økologisk systemperspektiv
Atferdsvansker: I dette perspektivet kan ikke atferdsvansker forstås som resultat av egenskaper hos den enkelte, ei heller som resultat av ensidig direkte påvirkning – egenskaper ved miljøet. Atferdsvansker tolkes som ubalanse i individets økosystem, m.a.o. som interaksjon individ og system Ubalansen kan skyldes manglende samsvar mellom individ og forventninger fra systemet, eller manglende samsvar mellom forventninger fra ulike (mikro) miljø- et mesoproblem TE isp. 07

14 Økologisk systemperspektiv
Kartlegging og forandring: Praktisk – eklektisk metodevalg Forandringspotensiale: 1. Vi kan forsøke å endre individet som antas å ha problemet – er i ei økologisk felle? 2. Vi kan forsøke å endre den eller de som definerer problemet (lærer, rektor , PPT, foreldre, barnevern m.m.) 4. Vi kan forsøke å endre situasjonen, fysisk eller psykisk miljø 5. Vi kan forsøke å endre interaksjonen mellom deltakerne. TE isp. 07

15 Økologisk systemperspektiv
Kartlegging: Ulike aktørers opplevelse av problemet Aktørenes aktiviteter, relasjoner og roller i mange mikrosystem og i et mesoperspektiv Mulige ressurser og begrensninger i ulike systemer Sum: Dette kan innebære skoleintern, miljøorientert og individuelt TE isp. 07

16 Økologisk systemperspektiv
Tiltak: Tiltak kan i denne sammenheng ha en styrke ved at de er eklektiske, motvirke svarteperspill, ansvarsfestende og varierte, motvirke utbrenthet og virke motiverende, men også tidkrevende og frustrerende når når deler av systemet svikter. Leon prinsippet– (lavest effektive omsorgsnivå) Klare tiltak og ansvar: Hvem gjør hva, når, sammen med hvem. TE isp. 07

17 Økologisk systemperspektiv
Tiltaksevaluering: Vid evaluering er viktig Å være obs på negative effekter. Det er vanskelig å ha klare oppfatninger om hva som skjer i systemer i krise Ulike deltakeres aktiviteter, relasjoner, rolle og funksjon I ansvarsgruppearbeid har vi for eksempel sett at det som har vært ment å være ansvarsfesting har blitt en øvelse i ansvarsfraskriving TE isp. 07

18 Økologisk systemperspektiv
Viktig for rådgivning: Rådgiver må være seg bevisst hvilken rolle han har. Han vil selv være en del av det systemet som har søkt råd Overveie kortsiktige – langsiktige mål og løsninger. Vær obs. på press mot raske løsninger (fiksern) Det er som regel et hovedmål at problemene løses der de oppstår derfor er det viktig at de som står nærmest barnets hverdag opplever at de får hjelp. Trekke inn det uformelle nettverk? Ansvarsgrupper Fastsette tiltaksevaluering TE isp. 07

19 TE isp. 07


Laste ned ppt "Økologisk systemperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google