Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avbestilling og oppsigelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avbestilling og oppsigelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avbestilling og oppsigelse
Dag 5 Avbestilling og oppsigelse Lasse Simonsen

2 1 Innledning Hva er avbestilling?
Andre grunner til ineffektive kontrakter

3 Avbestilling: D K Y Erklæring fra K – avbestilling Fratredelsesrett
(Fratar debitor retten til å oppfylle) Fratredelsesrett Uforholdsmessig tyngende Læren om bristende forutsetninger Avtl § 36 Lasse Simonsen

4 Ineffektive kontrakter: Avbestilling, ugyldighet og heving:
Erklæring Avbestilling Ugyldighet Heving Lasse Simonsen

5 Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter
(forutsetter bindende avtale) Partenes ytelsesplikter: Realytelsen Betalingen Avbestilling Heving Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Ugyldighet Lasse Simonsen

6 Avbestilling forutsetter en bindende avtale:
Suspensiv betingelse: Dersom betingelsen ikke inntrer, foreligger det ingen bindende avtale Avtale § Betingelse Finansiering Lasse Simonsen

7 Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc:
Erstatning Avbestilling Motstående reaksjoner D K Y Heving Supplerende reaksjoner Vesentlig kontraktbrudd Erstatning Lasse Simonsen

8 Fra vederlag til erstatning:
NB! Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning Fkjl § 41: ”kan selgeren ikke fasthold kjøpet og kreve betaling” Lasse Simonsen

9 Heterogent institutt:
Debitor fratas oppfyllelsesretten (og dermed retten til vederlaget) Ingen grunner Avbestilling I rimelig tid Ikke erstatning Særlige grunner Delvis erstatning Osv Full erstatning Vilkår Virkninger Lasse Simonsen

10 2 Avbestilling (gjenstående ytelser)

11 2.1 Innledning

12 Kreditors tilbaketreden fra avtalen
Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig hjemmel Tidsbestemt Fri rett – full erstatning Gradert erstatning Hovedregelen Lasse Simonsen

13 Avbestilling ex nunc: Utført Står igjen Avbestilling Lasse Simonsen

14 2.2 Adgangen

15 (1) Hovedregel – fri avbestillingsrett mot full erstatning:
Fri adgang Full erstatning Unngå sløsing med ressurser: Kjl § 52,1 Fkjl § 41,1 Hvtjl § 40 (1) Buofl § 52,1 NS 8405 pkt 38 Osv D skal ikke påføres noe tap Lasse Simonsen

16 (2) Fri avbestillingsrett uten erstatning (opsjon):
Fri adgang Ingen erstatning Dagliglivets små kontraktsforhold Ingen konsekvenser Lasse Simonsen

17 (3) Tidsbestemt avbestilling – gradert erstatning:
adgang Gradert erstatning D får tid nok til å inngå nye kontrakter Størrelsen på erstatningen avhengig av avbestillingstidspunktet Kutyme, liberale yrker mv Pakkereisel § 4-2 Skoleavtaler, se retningslinjer Lasse Simonsen

18 Eksempel på avbestillingsvilkår:
Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 300,- pr person frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. a) Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise, mot å betale et administrasjonsgebyr til X på kr 300,- pr person. b) Ved avbestilling mellom 30 og 15 dager til avreisedato, beholder X depositumsbeløpet og avbestillingsbeskyttelsen. c) Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, beholder X 50% av reisens pris. d) Ved avbestilling 3 dager før og frem til avreisedato eller hvis den reisende ikke møter ved avreise eller mangler nødvendige dokumenter for å kunne delta på reisen, beholder X hele reisens pris.

19 (4) Avbestillingsrett under særlige vilkår –
ingen (eller redusert) erstatning: Særlig sterke grunner Ingen erstatning ”Utenfor kontroll”-unntaket mv: Hvtjl § 40 (2) Buofl § 52,4 Pakkereisel § 4-1 og § 4-3 Skolekontrakter, se retningslinjer Ingen konsekvenser Glidende overgang mot bruk av avtl § 36 Lasse Simonsen

20 Vilkår for å avbestille:
Forhold til heving Svikt ved oppfyllelsen Avbestilling Særlige grunner Glidende overganger Forhold til ugyldighet (lemping) Situasjonen for kreditor Lasse Simonsen

21 2.3 Avbestillingsoppgjøret
Ved krav om full erstatning

22 Betaling for utført arbeid:
Erstatning Utført Står igjen Betaling etter kontrakten Avtale kr 1.000 Lasse Simonsen

23 Det økonomiske poenget ved avbestilling –
erstatningen er lavere enn vederlaget: Vederlag Erstatning Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning Lasse Simonsen

24 Avbestillingserstatning = differansen
Erstatning – compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Avbe- stilling Årsakssammenheng Konneksitet Fordeler - Sparte utgifter - Økte inntekter Ulemper (tap av vederlaget) Nettotapet Avbestillingserstatning = differansen Lasse Simonsen

25 Sparte utgifter: D K Sparte utgifter Avbestilling Redskap Folk
Materialer Lasse Simonsen

26 Den økonomiske betydningen av avbestilling:
Produksjon Sen avbestilling Tidlig avbestilling Ulønnsomt Lønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet Lasse Simonsen

27 - - - + + + Avtalt vederlag Tapspostene Subtraksjons- metoden
Addisjons- metoden - Kreditor påviser besparelser - - + Debitor påviser utgifter + + Avtalt vederlag Tapspostene Lasse Simonsen

28 - Fortsatt lønn til ansatte
Avtalt vederlag Fortjenesten Differanse- beregninger U1 Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte Innkjøpte materialer Leiekostnader Osv U2 Avbestilt U3 I Nye inntekter Andel av vederlaget Faktisk utført Lasse Simonsen

29 Dekningsbidrag: Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget
Metoder: Bransjens fortjeneste Firmaets fortjeneste Avtalens fortjeneste Netto fortjeneste Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Avtale 1 Avtale 2 Avtale 3 Lasse Simonsen

30 Produksjonskapasitet
Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen Produksjonskapasitet Ny bestilling ? Frigjorte ressurser Avbestilling Lasse Simonsen

31 3 Omgjøring (eksisterende ytelser)

32 Kreditors tilbaketreden fra avtalen
Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Ingen adgang Unntak Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Før levering Retur etter levering Fkjl § 41 Lasse Simonsen

33 Ingen avbestillingsrett
Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Fri avbestillingsrett Ingen avbestillingsrett (med mindre avtale) L A Lasse Simonsen

34 Unntak – K rett til å gjøre om avtalen (retur):
Retur etter levering Angrerettloven Avtale om prøve Fkjl § 42 § 11,1 Forbrukeren 1 har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Lasse Simonsen

35 Virkeområdet for angrerettsloven – angrl § 1 og § 6:
HR Finn.no Angrerett Fjernsalg Utenfor fast utsalgssted Ikke angrerett Lasse Simonsen

36 4 Oppsigelse

37 Løpende ytelser: Løpende ytelser Avtale Oppsigelses- frist Oppsigelse
Lasse Simonsen

38 Løpende kontrakter: Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler
Tidsavgrensede avtaler Hovedregel Unntak Hovedregel Unntak Rimelig oppsigelsesfrist Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Særlige grunner Lasse Simonsen

39 Tidsubegrensede avtaler:
Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Lovgivning UNIDROIT Rettspraksis Husll § 9-4 Aml § 15-3 Oppsigelsesfrist Agl § 25 Kml § 46, jf §§ 50 og 51 Art 5.8 Rt Rt Fysioterapi Lasse Simonsen

40 Ingen oppsigelsesadgang
Tidsavgrensede avtaler: Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Lovgivning Husll § 9-2 Aml kap 15, forutsetningsvis av systemet Agl § 26 Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Avbestilling og oppsigelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google