Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3
Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten Sondre Dyrland og Herman Bruserud

2 Innledning Avtalerettens hovedtemaer Avtalers ugyldighet Part A Avtale
– mangler ved partenes kompetanse, tilblivelsen, formen eller innholdet Avtale Avtalers inngåelse – hva skal til for at det foreligger avtale? Part B Avtalers innhold – tolking og utfylling

3 Innledning Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene
Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Hvor er vi nå? Kontraktsbrudds-sanksjoner

4 Innledning Fullmakt Ugyldighet – hovedvekt på konsept og virkninger
Nærmere om avtl. §33

5 Fullmakt Hva er fullmakt?
A slutter avtale på vegne av B med tredjemannen C Fullmakt i tradisjonell forstand som skal behandles her – ikke andre mellommannsformer Mellommenn som tilsiktes å kunne kontrahere for en annen Hovedspørsmålene Hvordan og i hvilket omfang kan fullmektigen binde fullmaktsgiver I hvilken grad kan tredjemenn bygge rett – i forhold til fullmaktsgiveren – på fullmektigens handlinger Opptrer i annens regning – uten økonomisk risiko for de avtaler de formidler

6 Fullmakt Andre mellommannsformer enn fullmakt behandles ikke her
Eksempler Handelsagentur Handelsreisende Kommisjon Meglere Bud Stråmenn

7 Fullmakt De ulike relasjonene
Det ytre forholdet – forholdet fullmaktsgiver – fullmaktsgivers medkontrahent Det indre forholdet – forholdet fullmaktsgiver – fullmektig Forholdet mellom fullmektig og tredjemann Fullmektig Det indre forholdet Fullmaktsgiver Det ytre forhold Fullmaktsgivers medkontrahent Potensiell medkontrahent for fullmaktsgiver

8 Fullmakt Forskjellige fullmaktstyper - inndelinger
Selvstendige og uselvstendige fullmakter Selvstendige fullmakter Kommer til uttrykk i det ytre – overfor tredjemenn Fullmektigen kan ha en legitimasjon som går utover den rett fullmektigen har i forhold til fullmaktsgiveren Uselvstendige fullmakter Kommer kun til uttrykk i det interne forholdet – mellom fullmaktsgiver og fullmektig Kommer til uttrykk overfor tredjemenn kun via fullmektigen selv Ikke rom for legitimasjon utover den rett fullmektigen har til å binde fullmaktsgiver

9 Fullmakt Avtalelovens system Stillingsfullmakt – avtl. §§10 (2) og 15
Selvstendig fullmakt Frasagnsfullmakt – avtl. §13 Oppdragsfullmakt – avtl. § 18 Uselvstendig fullmakt Fullmaktstyper utenfor avtalelovens system - hovedtyper Toleransefullmakt Kombinasjonsfullmakt

10 Fullmakt Det ytre forholdet – forholdet mellom fullmaktsgiveren og medkontrahenten Fullmaktsgiver Fullmaktsgivers medkontrahent Det ytre forholdet

11 Fullmakt Stiftelse av fullmakt
Uselvstendige fullmakter (oppdragsfullmakt) Stiftes ved erklæring fra fullmaktsgiver til fullmektig (ikke beregnet på forevisning for tredjemann) – avtl. §18 Selvstendige fullmakter Frasagnsfullmakt Særskilt erklæring til tredjemann (ikke generell annonsering mv.) – avtl. § 13 Offentlig kunngjøring – avtl. § 14 Skriftlig fullmakt beregnet på forevisning til tredjemann – avtl. § 16 Stillingsfullmakt Inntar stilling etter avtale med fullmaktsgiver, og som etter lov eller sedvane medfører beføyelse til å handle på fullmaktsgiverens vegne– avtl. §10

12 Fullmakt Andre selvstendige fullmakter
Toleransefullmakt – fullmaktsgiveren har forholdt seg passiv til fullmektigens opptreden, og opptredenen gir tredjemann grunn til å tro at fullmektigen har fullmakt Kombinasjonsfullmakt – forskjellige samvirkende forhold gir tredjemann begrunnede forventninger om at vedkommende har fullmakt Kan stilles spørsmål ved om de er egne fullmaktstyper eller kun sider ved legitimasjonen – flytende overganger

13 Fullmakt Fullmektigens rett til å binde fullmaktsgiveren
Må avgjøres ved en tolking av fullmakten sammen med eventuelle instrukser som er gitt av fullmaktsgiveren

14 Fullmakt Fullmektigens legitimasjon til å binde fullmaktsgiveren
Fullmakten utad – overfor den aktsomt godtroende medkontrahent Legitimasjon Rett Fullmakten innad – fullmektigens rett overfor fullmaktsgiveren

15 Fullmakt Spørsmålet: Er fullmaktsgiveren bundet hvis fullmektigen handler utenfor sin rett, men innenfor sin legitimasjon? Uselvstendige fullmakter – avtl. § 11 (2) Intet rom for legitimasjon som går ut over retten Selvstendige fullmakter – avtl. § 11 (1) Fullmaktsgiveren blir bundet i den grad fullmektigen handler innenfor fullmakten (legitimasjonen), men utenfor retten, såfremt fullmaktsgiverens medkontrahent var i aktsom god tro Fastleggelse av legitimasjonen (fullmaktens yttergrense) Generelt: Må fastlegges etter tolking av det ytre uttrykk fullmakten har fått (eks. særskilt erklæring til tredjemann, offentlig kunngjøring mv.)

16 Fullmakt Særskilt om stillingsfullmakter: ”Beføielse” som etter ”lov eller sedvane” tilligger innehaveren av en slik stilling Sedvane: Objektiv fastleggelse av den alminnelige oppfatningen av stillingen Lov: Henvisning til særlovgivningens presiseringer av innholdet av de beføyelser som tilkommer en person i en spesiell stilling

17 Fullmakt UGYLDIGHET Kan en ugyldig disposisjon bli gyldig? Fullmektig
Det indre forholdet Fullmaktsgiver Det ytre forhold Fullmaktsgivers medkontrahent UGYLDIGHET

18 Fullmakt De alminnelige ugyldighetsregler og regler om ratihabasjon gjelder nogenlunde tilsvarende – disse kommer vi tilbake til Særskilt spørsmål: Hvor ”ugyldigheten” består i at fullmektigen har gått ut over sin legitimasjon Kan fullmaktsgiveren godkjenne disposisjonen med bindende virkning overfor medkontrahenten? Medkontrahent som ikke er i aktsom god tro – ja Medkontrahent som er i aktsom god tro – trolig nei

19 Fullmakt Retten til å tilbakekalle fullmakter – avtl. §§12-20
Utgangspunktet: Fullmakter kan og skal tilbakekalles i samme form som de er gitt – avtl. §12 (1) Direkte særskilt meddelelse til tredjemann alltid tilstrekkelig – avtl. §12 (2), jf. §13 Påbud i avtalerettslig forstand – virkning fra den har kommet frem, jf. avtl. §7

20 Fullmakt Fullmaktsgivelsens ugyldighet – betydningen for (det evt.) avtaleforholdet med tredjemann Fullmektig UGYLDIGHET Det indre forholdet Fullmaktsgiver Det ytre forhold Fullmaktsgivers medkontrahent

21 Fullmakt Fullmakter som rammes av sterke ugyldighetsgrunner medfører at det ikke foreligger noen fullmakt Fullmakter som rammes av de svake ugyldighetsgrunnene Oppdragsfullmakter Hvorvidt det foreligger fullmakt er avhengig av fullmektigens gode eller onde tro Frasagnsfullmakter Hvorvidt det foreligger en fullmakt er avhengig av tredjemannens gode eller onde tro Stillingsfullmakter Vil trolig alltid foreligge fullmakt

22 Fullmakt Det indre forhold – forholdet mellom fullmaktsgiver og fullmektig Fullmektig Det indre forholdet Fullmaktsgiver

23 Fullmakt Avtl. inneholder ingen regler om det indre forholdet
Kan kontraktsreguleres En del regulering utenfor avtl. Arbeidsrettslige regler Sedvanedannelser Analogier fra agent- og kommisjonsforhold

24 Fullmakt Forholdet mellom fullmektigen og tredjemannen Fullmektig
Fullmaktsgivers medkontrahent

25 Fullmakt Fullmektigens erstatningsansvar overfor tredjemannen – avtl. § 25 Situasjonene – det oppstår intet avtaleforhold mellom fullmaktsgiveren og tredjemann Fullmektigen har aldri hatt noen fullmakt Fullmakten var opphørt på disponeringstidspunktet Fullmektigen har handlet utenfor fullmaktens (legitimasjonens) yttergrense Utgangspunktet: Fullmektigen har objektivt erstatningsansvar for det tap tredjemann lider ved at fullmektigen manglet eller hadde ufullstendig fullmakt Unntak Ansvarsfraskrivelse

26 Fullmakt Erstatningsansvarets omfang
Fullmaktsgiveren ratihaberer avtalen eller blir bundet av den ved passivitet Ved selv å oppfylle avtalen? (Uenighet i teorien) Hvor tredjemann forstod eller burde forstått at fullmektigen manglet eller hadde ufullstendig fullmakt Hvis både tredjemann og fullmektigen var like nærme til å se at fullmakt manglet eller var ufullstendig (forarb.) Hvor fullmektigen var i unnskyldelig uvitenhet om at fullmakt manglet eller var ufullstendig Erstatningsansvarets omfang Det tap tredjemann lider ved at han ikke får noen rett mot fullmaktsgiveren – normalt den positive kontraktsinteressen

27 Ugyldighet – konsept og virkninger
Definisjon av ugyldighet Foreløpig fastleggelse Disposisjonen har ikke rettsvirkninger etter sitt innhold, men ugyldighetssituasjonen kan medføre enkelte rettsvirkninger Ulike former for ugyldighet Hel og delvis ugyldighet Normalt vil avtalen være ugyldig i sin helhet hvis en ugyldighetsgrunn foreligger Delvis ugyldighet forekommer Hvor ugyldigheten kun relaterer seg til en (separat) del av avtaleforholdet Ved enkelte typer innholdsmangler

28 Ugyldighet – konsept og virkninger
Sterke og svake ugyldighetsgrunner Betydningen av skillet Svake – kan ikke gjøres gjeldende overfor løftemottaker i aktsom god tro Sterke – kan gjøres gjeldende også overfor løftemottaker i aktsom god tro God tro-kravet til medkontrahenten God tro-kravets innhold Rammer den faktisk onde tro – dvs. kunnskap om det forhold ugyldigheten knytter seg til Rammer normalt den uaktsomt gode tro – aktsomhetsterskelen vil variere Tidspunktet for den gode tro – avtl. § 39 Normalt når den annens viljeserklæring kom til hans kunnskap – første pkt. En viss adgang til å ta hensyn til senere ervervet kunnskap – annet pkt.

29 Ugyldighet – konsept og virkninger
Absolutte og relative ugyldighetsgrunner Absolutte: Kan ikke repareres ved ratihabasjon Relative: Kan repareres ved ratihabasjon

30 Ugyldighet – konsept og virkninger
Kategorier av ugyldighetsregler - innretning Formmangler Form som gyldighetsbetingelse er sjelden i dag Habilitetsmangler Løftegiver mangler kompetanse til å binde seg rettslig Tilblivelsesmangler Ugyldighet som følge av mangler ved tilblivelsen Innholdsmangler Ugyldighet som følge av mangler ved innholdet

31 Ugyldighet – konsept og virkninger
Part B Habilitetsmangler Ugyldig ”disposisjon” Prosessen mot avtale Tilblivelsesmangler (og formmangler) Part A Innholdsmangler

32 Ugyldighet – konsept og virkninger
Formmangler Eksempler på formregler med ugyldighetsvirkninger Arvl. § 49 – krav om testaments form El. § 54 (3) – krav om ektepakts form

33 Ugyldighet – konsept og virkninger
Tilblivelsesmangler Oversikt over de ulike tilblivelsesmanglene Falsk og forfalskning Falsk – foreligger ikke noe utsagn fra den som fremstår som løftegiver Forfalskning – hvor løftegivers utsagn er endret av en annen enn løftegiver Forvanskning – avtl. §32 (2) til (5) Løftegivers utsagn er endret på vei fra løftegiver til løftemottager Uberettiget utfylling Løftemottageren er klar over at utsagnet er utformet av en annen enn løftegiver, men antar at det har skjedd i forståelse med løftegiver Erklæringsvillfarelse – avtl. §32 (1) Feilskrift eller annen liknende feiltakelse

34 Ugyldighet – konsept og virkninger
Tvang – avtl. §§28 og 29 Grov tvang – avtl. §28 ”Ordinær” tvang – avtl. §29 Svik – avtl. §30 Løftegiverens utsagn er avgitt fordi løftegiveren har blitt lurt av løftemottakeren eller en tredjemann Simulasjon – avtl. §34 Løftegiver og –mottaker gir utad uttrykk for noe annet enn de reelle rettslige forhold (proforma) ”Den lille generalklausulen” – avtl. §33 Denne bestemmelsen kommer vi nærmere tilbake til Illojalitet som selvstendig grunnlag? Lenge antatt i teorien at det kan være selvstendig grunnlag for ugyldighet ved siden av avtl. §33 Finner også eksempler på det i rettspraksis

35 Ugyldighet – konsept og virkninger
Sterke eller svake ugyldighetsgrunner? Sterke Falsk, forfalskning, forvanskning, noen tilfeller av erklæringsvillfarelse (eks. gaver), grov tvang Svake Uberettiget utfylling, de fleste tilfeller av erklæringsvillfarelse, ”ordinær” tvang, svik

36 Ugyldighet – konsept og virkninger
Habilitetsmangler Oversikt over de ulike habilitetsmanglene Umyndighet - vgml. §2 Løfter avgitt av mindreårige og umyndiggjorte En del begrensninger i hovedregelen om umyndighet som ugyldighetsgrunn – vgml. §§33, 33 b, 34 og 46 Motiverende sinnssykdom og mental svekkelse Løftegivers utsagn er motivert av sinnssykdom eller høygradig psykisk utviklingshemming

37 Ugyldighet – konsept og virkninger
Sterke eller svake ugyldighetsgrunner? Sterke De fleste tilfeller av umyndighet, motiverende sinnssykdom og mental svekkelse Svake Umyndighet hvor den umyndige er legitimert til å inngå avtale

38 Ugyldighet – konsept og virkninger
Innholdsmangler Oversikt over de ulike innholdsmanglene Avtaler mot lov eller ærbarhet – NL 5-1-2 Avtaler i strid med lov Rettsvirkningene av lovstridighet må avgjøres ved tolking av den enkelte lovbestemmelse – presumpsjon kan ikke oppstilles Avtaler i strid med ærbarhet Avtaler som i sitt innhold er i strid med den alminnelige samfunnsmoral Avtaler som tar sikte på å fremme et formål i strid med den alminnelige samfunnsmoral Urimelig høy pris og forretningsvilkår som virker urimelig – prisl. §2

39 Ugyldighet – konsept og virkninger
Avtaler det vil være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre gjeldende – avtl. § 36 Går nærmere inn på bestemmelsen som lempingsregel senere i forlesningsrekken Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold– avtl. § 37 Særregler for standardvilkår i forbrukerforhold

40 Ugyldighet – konsept og virkninger
Nærmere om mulige rettsvirkningene i ugyldighetssituasjonen Disposisjonen kan ikke kreves gjennomført etter sitt innhold Ingen av partene har noen oppfyllelsesplikt i henhold til avtalens innhold Restitusjonsplikt Hvor partene allerede har gjennomført hel eller delvis oppfyllelse av den ugyldige avtalen – skal som utgangspunkt restitueres Kan foreligge rettslige hindringer – ugyldighetsinnsigelsen er for eksempel ekstingvert av tredjemann

41 Ugyldighet – konsept og virkninger
Kan foreligge faktiske hindringer – realytelsen er for eksempel forbrukt eller gått til grunne Hvor det ikke kan gjennomføres restitusjon Kan foreligge grunnlag for erstatningsansvar Kan foreligge plikt til å fralegge seg berikelsen Erstatningsansvar for ”tillitsinteressen” Den negative kontraktsinteressen Det tap som lides ved at man handler i tillit til at man har – eller er i ferd med å inngå – en gyldig avtale Avhengig av at de alminnelige erstatningsvilkår foreligger Erstatningsansvar utenfor kontrakt som betinger at det foreligger culpøst forhold hos den ansvarlige Reklamasjonsplikt i enkelte tilfeller – eks. avtl. §§28 og 32 Vil kunne miste ugyldighetsinnsigelsen hvis den ikke gjøres gjeldende innen en viss tid

42 Ugyldighet – konsept og virkninger
Godkjennelse av ugyldige disposisjoner Hvilke ugyldighetsgrunner kan repareres av løftegiver? Formmangler Må ”godkjennes” ved å ivareta formkravene Habilitetsmangler Umyndighet Godkjennelse av vergen Godkjennelse av den umyndige selv, når denne har blitt myndig Sinnssykdom Hvor den som lider av sinnssykdommen senere blir frisk Tilblivelsesmangler Kan generelt godkjennes

43 Ugyldighet – konsept og virkninger
Innholdsmangler Regler om innholdsmangler som er begrunnet i vern om offentlige interesser – kan ikke godkjennes Regler som er satt til vern av private interesser Kan normalt gi avkall på rettighetene i etterkant, men kan ikke forhåndsfrafalle de Reparasjonen kan ikke lide av den samme ugyldighetsgrunnen Kan medkontrahenten motsette seg reparasjon av ugyldigheten? Muligheter for spekulasjon/”melking” fra løftegivers side Løftemottaker som var i god tro kan motsette seg løftegiverens ensidige godkjennelse Uaktsom god tro må trolig likestilles med ond tro Virkninger av reparasjonen Normalt virkning ex tunc, men reservasjoner kan tenkes i forholdet til tredjemann

44 Ugyldighet – konsept og virkninger
Forholdet til ”tilgrensende” institutter Mislighold og misligholdsvirkninger Svikten ved ugyldighet knytter seg til avtalesituasjonen eller avtalen Svikten ved mislighold og misligholdssanksjoner knytter seg til oppfyllelsen av avtalen Hevingssituasjonen sammenliknet med ugyldighetssituasjonen I begge situasjoner kan det foreligge restitusjonsplikt (ved heving ex tunc) Mulig erstatningsansvar utmåles etter forskjellige prinsipper Ugyldighet – den negative kontraktsinteressen Mislighold – den positive kontraktsinteressen Den konkrete situasjonen vil avgjøre hva som vil kunne lønne seg (fordelaktige versus tapsbringende kontrakter)

45 Ugyldighet – konsept og virkninger
Lemping og endring av forpliktelser og rettigheter Mulige grunnlag for bortfall eller endring av gyldig stiftede rettigheter og forpliktelser Uvirksomhetssituasjonen sammenliknet med ugyldighetssituasjonen Avtalen er gyldig stiftet ved helt eller delvis uvirksomme kontrakter Avtl. §36 dekker både ugyldighet og uvirksomhet

46 Nærmere om avtl. §33 Lovteksten
”Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjeldende.”

47 Nærmere om avtl. §33 Situasjonen B A ”viljeserklæring”
”vilde stride mot redelighet og god tro, om han [B] gjorde erklæringen gjeldende” Hva må foreligge på det relevante tidsp.? Det relevante tidspunktet: ”den anden part [B] fik kundskap om erklæringen” ”paa grund av” ”omstændigheter” ”omstændigheter (…) som det maa antages, at han [B] kjendte til”

48 Nærmere om avtl. §33 Nærmere om vilkårene Omstendigheter
Bestemte faktiske omstendigheter til forskjell fra ”hypoteser” Adressatens kunnskap om omstendighetene Faktisk kunnskap om omstendighetene Uaktsom uvitenhet om omstendighetene Ordlyden isolert peker i retning av at uaktsom uvitenhet ikke rammes – imidl. lagt til grunn i teori og praksis at den uaktsomme uvitenhet rammes

49 Nærmere om avtl. §33 I strid med redelighet eller god tro
Sammenhengen med de andre vilkårene Grunnen til at det vil stride mot ”redelighet eller god tro” å gjøre erklæringen gjeldende må forankres i oppfyllelsen av de andre vilkårene To selvstendige alternativer – ”redelighet” eller ”god tro”? Generelt uttrykk for en hederlighetsbedømmelse Objektiv norm Hvilken hederlighetsbedømmelse partene selv har er i utgangspunktet uten betydning

50 Nærmere om avtl. §33 Særlig om forholdet mellom villfarelse og opplysningsplikter Den faktiske situasjonen Misligholds-, ugyldighets- og lempingssituasjonen Mislighold av opplysningsplikt kan medføre at kontraktsgjenstanden er beheftet med mangler Det samme forholdet kan medføre at det foreligger ugyldighet etter avtl. §33 Forholdet kan trolig også, undertiden, medføre rettmessig krav på lemping etter avtl. § 36 Intet generelt konsumpsjonsprinsipp i norsk rett

51 Nærmere om avtl. §33 Ugyldighet - avtl. §33 Ugyldighets- virkninger
Omlegging av rettigheter og forpliktelser Villfarelse Lemping - avtl. §36 Mislighold regl. om oppl.plikter Kontraktsbrudds- sanksjoner

52 Mangelsbeføyelser/lemping/ugyldighet Mangelsbeføyelser/lemping
Nærmere om avtl. §33 Mangelsbeføyelser/lemping/ugyldighet Ugyldighet Mangelsbeføyelser/lemping Kunnskap (uaktsom uvitenhet) om omstendigheten I strid med ”redelighet eller god tro” å gjøre viljeserklæringen gjeldende Lemping Mangelsbeføyelser T E R S K L Urimelig å gjøre avtalen gjeldende Mangel Vesentlige forhold ved kontrakts- gjenstanden Medkontrahenten ”måtte kjenne til” forholdet Grunn til å regne med å få Innvirkning


Laste ned ppt "Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google