Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instruktørkurs 20. november 2014 Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instruktørkurs 20. november 2014 Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori."— Utskrift av presentasjonen:

1 Instruktørkurs 20. november 2014 Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori

2 Rettslig grunnlag for ordningen Fremmet i RNB i prop. 112 L (2011-2012) kapittel 9 A-opplysningsloven med endringer i berørte lover Sanksjonert 22. juni 2012. Fremmet flere lovendringer som følge av høring våren 2013 i prop. 48 L (2013-2014): Særlig endringer i folketrygdlovens bestemmelser som omhandler Aa- registeret. Flere endringer i øvrige berørte lover. Sanksjonert 20. juni 2014. A-opplysningsforskrift fastsatt 24. juni 2014 Fremmet forslag om utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde i prop. 1 LS (2014-2015) 2

3 A-opplysningsloven § 3. Opplysningspliktens omfang Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter: a. ligningsloven § 5-2, b. folketrygdloven §§ 24-2, 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, c. skattebetalingsloven § 5-11 og d. statistikkloven § 2-2 e. svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd. Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker. (bestemmelsen gir videre hjemmel til å gi forskrift og fastsette skjema) 3

4 Kontantprinsippet i a-ordningen Skatteloven § 14-3 første ledd: Arbeidsinntekt, pensjonsinntekt, underholdsbidrag o.l. tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt.

5 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen Ligningsloven § 5-2 første ledd skal lyde: Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter reglene i a-opplysningsloven. 5

6 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen Folketrygdloven § 24-2 første ledd skal lyde: Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften etter § 23-2 for hver kalendermåned. Opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven. Innebærer f.eks. at vurderinger knyttet til ambulerende virksomhet må skje før innrapportering, etter månedens utløp frem til fristen 5. i måneden etter. Utkast til endringer i forskrift til folketrygdloven om fastsetting og beregning av arbeidsgiveravgift § 3: (...) å ta med til avgiftsberegning avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse (medregnet avgiftspliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser) som er utbetalt i kalendermåneden eller som er tatt med ved beregning av forskuddstrekk. 6

7 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen Skattebetalingsloven § 5-10 første ledd om tidspunkt for gjennomføringen av forskuddstrekk. – Oppstår adgang til å få godtgjørelsen utbetalt. – Tidspunkt for gjennomføringen ses i sammenheng med kontantprinsippet. Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum skal lyde: Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Skattebetalingsloven § 10-10 første ledd skal lyde: Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november. 7

8 A-opplysningsloven § 4. Frist for levering av opplysninger Opplysninger skal gis av den opplysningspliktige minimum en gang per kalendermåned. Opplysninger om føderåd etter ligningsloven2 § 5-2 nr. 1 bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. (...) Departementet kan i forskrift gi regler om fristen for å levere opplysninger (...) 8

9 A-opplysningsforskriften § 2-1. Frist for levering av opplysninger Opplysningene skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Opplysninger om føderåd skal leveres senest den 5. januar i året etter inntektsåret. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag. 9

10 Utgangspunkt for korreksjoner: Kontantprinsippet gjelder I henhold til a-opplysningsforskriften § 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det ikke gis egen bestemmelse i a-opplysningsforskriften om feil og mangler, må ordningen innebære at opplysninger skal knyttes til den "kalendermåned opplysningene gjelder", altså i tråd med kontantprinsippet.

11 Rammer for korrigering av forskuddstrekk Forskuddstrekket tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Ved overføring til skattetrekkskonto skal betaling skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Kontohaver kan ikke disponere over skattetrekkskonto på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren, jf. skattebetalingsloven § 5-12. Etter dagens ordning: Opplysninger om samlet forskuddstrekk for termin tas med på terminoppgaven og betales til skatteoppkreveren samtidig. Forskuddstrekk spesifisert på person skjer på lønns- og trekkoppgaven året etter via innberetning i kode 950. 11

12 Rammer for korrigering av forskuddstrekk Etter innføring av a-ordningen: Opplysninger om samlet forskuddstrekk for hver kalendermåned fremkommer i månedens a-meldinger. Ved forfall betales samlet forskuddstrekk tilsvarende opplysninger i a- meldingene for oppgjørsperioden (to foregående kalendermåneder) til skatteoppkreveren. Opplysninger om forskuddstrekk for hver inntektsmottaker innrapporteres løpende for hver kalendermåned. 12

13 Rammer for korrigering av forskuddstrekk Utgangspunktet er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt forskuddstrekk før ordinær avregning. Visse feil knyttet til trekket kan korrigeres: 1.Sende nye opplysninger, enten ved erstatningsmelding eller ny melding med opplysninger om inntektsmottakeren det skal korrigeres for. 2.Dersom ytelsen er riktig innrapportert og ikke skal korrigeres, kan feil knyttet til trekket utstå til avregningen året etter. 13

14 Korreksjon av forskuddstrekk – rettslig ramme Skattebetalingsforskriften § 5-5-2 (4) Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er beregnet for høyt, eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig. Det samme gjelder når ligningsmyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår. (5) Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § 5-3-4. (6) Korreksjonene skal gå fram av arbeidsgiverens lønningsregnskap. For arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt, skal korreksjonene gå fram av lønnsliste, se § 5-11-2. 14

15 Korreksjon av forskuddstrekk – rettslig ramme Skattebetalingsforskriften § 5-3-4 (1) Skatteoppkreveren kan på anmodning foreta tilbakebetaling av trekkbeløp i inntektsåret når arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta korreksjon etter bestemmelsene i § 5-5-2. (2) Skatteoppkreveren skal sende melding til skattekontoret og skatteoppkreveren i skattyters bostedskommune. Dersom tilbakebetalingen skjer etter anmodning fra arbeidsgiveren, skal skatteoppkreveren også sende melding til arbeidsgiveren. 15

16 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (1) Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen. Oppdages 20. februar. Arbeidsgiver kjører ny lønnsavregning på vedkommende for januar. Betaler tilbake feilaktig forskuddstrekk fra egen konto, eller ber skatteoppkrever om tillatelse til tilbakeføring fra skattetrekkskonto. Ny a-melding for januar, som viser trekket for vedkommende med motsatt fortegn. Ytelsen er riktig innrapportert. Samlede opplysninger fra a-meldinger levert for januar blir riktig. Forskuddstrekket blir riktig etter korreksjonen. Ettersom korreksjon har skjedd før betalingsforfall overføres riktig beløp til skatteoppkrever 15. mars. Opplysninger om samlet forskuddstrekk å betale for terminen stemmer med overført beløp. 16

17 17 JanFeb 15. mars Eksempel – Feriepenger, korrigering av trekk Feriepenger 60’ Forskuddstrekk 25’ Netto utbetales 35’ Innrapportert iht faktiske forhold Kjører ny lønns- avregning for januar Betaler ut 25’ fra egen konto Tilleggsmelding for januar med motsatt fortegn på trekket 15. mars betales forskuddstrekk iht opplysninger fra a- meldingene for januar og februar

18 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (2) Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen. Oppdages 20. april. Trukket for mye i januar, men trekket innbetalt ved terminforfall. Arbeidsgiver kontakter skatteoppkrever og anmoder om tilbakebetaling til skattyter, jf. skattebetalingsforskriften § 5-3-4. Arbeidsgivers tidligere innsendte opplysninger skal ikke korrigeres. 18

19 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (3) Eksempel: Utbetalt trekkfri utgiftsgodtgjørelse, gjennomført trekk ved en feil. Arbeidsforholdet er ikke avsluttet. Oppdager feilen etter lønnskjøring og etter at a-melding er sendt. Kan korrigeres innenfor inntektsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-5-2 fjerde ledd. Gjøres på neste utbetaling. Ved lønnskjøringen for februar beregnes riktig trekk iht månedens ytelser. – Korrigering for januar gjennomføres ved at trekket for februar reduseres tilsvarende det som ble innrapportert feil i januar. – Rapportering av trekk skjer i tråd med faktisk forskuddstrekk for februar. Gjelder uansett selv om det har vært terminforfall før feilen ble oppdaget. 19

20 For mye utbetalt i lønn Eksempel: Utbetalt for mye lønn i januar iht avtalen mellom partene. Det er gjennomført riktig trekk i den totale ytelsen, og rapporteringen er skjedd i tråd med de faktiske forhold. Oppdages før terminforfall: – Arbeidstaker betaler tilbake det feilutbetalte nettobeløpet. – Skatteoppkrever må frigi trekkbeløpet fra skattetrekkskonto. – Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp og forskuddstrekk med motsatt fortegn for den måneden feilen gjelder, det vil si i melding for januar. Oppdages etter terminforfall: – Bruttobeløpet må tilbakebetales fra arbeidstaker. – Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp, i melding for januar. – Forskuddstrekket korrigeres ikke, fordi arbeidstaker skal få dette godskrevet ved avregningen. – Kan kontakte skatteoppkrever med anmodning om tilbakebetaling etter skattebetalingsforskriften § 5-3-4 20

21 Korreksjon av forskuddstrekk - kildeskatt Foretatt forskuddstrekk hos inntektsmottaker som legger frem fritakserklæring – Kan betales tilbake fra arbeidsgiver dersom det ikke er innbetalt til skatteoppkrever. – Legges frem for skatteoppkrever for å få frigjort det aktuelle trekket fra skattetrekkskonto. – Korrigeres i a-melding for den eller de kalendermåneder hvor trekket er feilaktig gjennomført. Gjelder også arbeidsgiveravgiften, slik at grunnlaget for den aktuelle kalendermåneden reduseres (angi reduksjon med minus). 21


Laste ned ppt "Instruktørkurs 20. november 2014 Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google