Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Espenakk/ 071 SPRÅKLYDSVANSKER Unni Espenakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Espenakk/ 071 SPRÅKLYDSVANSKER Unni Espenakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Espenakk/ 071 SPRÅKLYDSVANSKER Unni Espenakk

2 Unni Espenakk/ 072 Språklydsvansker Tre nivåer for taleproduksjon Fonologisk nivå (organisering av lyder/lydkontraster som abstrakte enheter sentralt nivå) Fonetisk nivå (motorisk programmering av artikulasjonsbevegelser, sentralt nivå) Artikulatorisk nivå (bevegelser i taleorganene, perifert nivå)

3 Unni Espenakk/ 073 Teorier som utgangspunkt for modeller: Universelle trekk i utviklingen, Kognitive strategier Modeller for analyse Stampes (1979) prosessanalyse Waterson 1971, prosodiske mønstre (se Simonsen 1990, Nettelbladt 1994)

4 Unni Espenakk/ 074 Modeller med universelt trekk Jakobson 1968 og Stampe 1972 (prosessmodellen ) Kartlegging av fonologiske forenklingsprosesser har sitt utspring i en prosessanalyse, og fonologisk prosess er et naturlig begrep innen teorien naturlig fonologi

5 Unni Espenakk/ 075 Trekk/kontrastiv fonologi ( Jakobsons modell 1968) Distinktivt trekk = et sett av fonetiske trekk som skiller ett fonem (lyd) fra andre fonem Trekkene tilegnes før selve fonemet? Artikulasjonssted, stemthet og nasalitet kan være distinktive trekk (eks. foran/bak, stemt/ustemt)

6 Unni Espenakk/ 076 Tilegnelse: prinsipp om maksimal kontrast Foran/bak /a/ og /p/ Skillet mellom orale og nasale lukkelyder /p,m/ og mellom dentaler og labialer /t,n/ fra /p,m/ Etter hvert kommer skillet lukkelyder/frikativer /f,s/ fra /m,p/ og så mellom dentaler og velarer /t,n/ fra /k,g/ Vokalene: skillet åpen/trang /a/ fra /i/, åpningsgrad /e/, fremre og midtre /u/ fra /i/ Teorien (trekkteorien) gjør ikke rede for den store variasjonen som finnes mellom barn (Simonsen 1990)

7 Unni Espenakk/ 077 Generativ fonologi ( Grunwell 1987, Smiths modell 1973) Utviklingen ses fra to synsvinkler: Barnets uttalemønster relatert til voksenspråket (målrelatert) Barnets uttalemønster ses uavhengig av voksenspråket (autonomt) Smith: barnets underliggende former tilsvarer voksnes overflateformer Modellen er dynamisk idet den opererer med ordnede regler og den viser at barnets lydutvikling skjer ved at reglene endres

8 Unni Espenakk/ 078 Naturlig fonologi- prosessanalyse ( Stampes modell 1972 ) Lingvistiske prinsipper styrer barns fonologiske utvikling (Grunwell 1982) Fonologisk forenklingsprosess =fonologisk inkompetanse (Stampe -79, Grunwell -82) Prosessanalyse viser barnets bruk av lyder og om de følger en normal men forsinket utvikling eller om utviklingen er avvikende Ved prosessanalyse finner vi de områder i lydsystemet det er nødvendig å hjelpe barnet med

9 Unni Espenakk/ 079 Stampes modell (1979): Opererer både med paradigmatiske (systemiske) og syntagmatiske (strukturelle) prosesser Jakobsons modell (trekkteorien) ivaretar bare det paradigmatiske aspektet

10 Unni Espenakk/ 0710 Likheter mellom teoriene/modellene Kontrastiv/trekk, generativ og naturlig fonologi bygger alle på teorien om at barn følger en universell tilegnelsesrekkefølge av lyder Ved fonologiske beskrivelser tar de alle utgangspunkt i voksenmodellen og relaterer barnets språk til dette

11 Unni Espenakk/ 0711 Modeller med eklektisk tilnærming Kliniske momenter i undersøkelse av barns språk. Metoden bør inneholde: En beskrivelse av mønstrene i talen En identifisering av forskjellen mellom det normale uttalemønster og barnets uttalemønster Beskrivelse av normal fonologisk utvikling som barnets tale kan evalueres fra

12 Unni Espenakk/ 0712 Fonologisk analyse bør inneholde følgende: Oversikt over barnets fonetiske inventar (hvilke lyder bruker barnet) Kontrastiv analyse (hvilke lyder bruker barnet kontrastivt?) Prosessanalyse (identifisere paradigmatiske og syntagmatiske forenklingsprosesser)

13 Unni Espenakk/ 0713 Fonologiske vansker Barn med fonologiske vansker har som hovedregel normale kognitive ferdigheter og evne til å imitere de fleste lyder Vanskene skyldes ikke artikulasjonsvansker pga svak munnmotorikk Barna har ofte vansker med å oppfatte kontraster mellom lyder Barna har ofte mer fokus på språkets innholdsside enn på språkets formside

14 Unni Espenakk/ 0714 Fonologisk analyse På hvilke måte skiller barnets uttalemønster seg fra de voksnes uttale? Er barnets uttalemønster utviklingsmessig normalt eller ikke? Hvis ikke- er det åpenbare grunner for forekomsten av uttalemønsteret?

15 Unni Espenakk/ 0715 Systemiske forenklingsprosesser (paradigmatiske) Forandring av artikulasjonssted som fronting/backing Normale: dutt/gutt, tate/kake, Atypiske: kog/tog, gagin/gardin, månge/måne Forandring av artikulasjonsmåte, som stopping Eks: tem/fem, tol/sol, tott/vott

16 Unni Espenakk/ 0716 Strukturelle forenklingsprosesser (syntagmatiske) Utelatelser/reduksjoner: Normale: bille/briller, ko/sko, fant/elefant Assimilasjoner: kakke/kasse, kakkpopp/kaffekopp Metateser: stølve/støvel

17 Unni Espenakk/ 0717 Metafon-metoden ( behandlingsmetode for barn med fonologiske vansker ) Endringene må skje på det kognitive planet, viktig å lytte og reflektere over språklydene Noen barn har nytte av tilnærming både på det artikulatoriske og kognitive planet Hovedbudskapet i Metafonmetoden: barna skal få forståelse for at ordenes mening forandres når en endrer lydene, eks. bil/pil, mur/sur

18 Unni Espenakk/ 0718 Litteratur Dodd, B m.fl. (2003): Clinical linguistics & Phonetics, vol. 17, no.8 Espenakk, U. (1996): Kartlegging av fonologiske prosesser og språkforståelse hos 2 og 3 år gamle barn med dyslektiske foreldre. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo Espenakk, U. (2003): Barn med språkvansker. I TRAS håndbok. Grunwell, P. (red) (1990). Development Speech Disorders. Clinical issues and practical implications. Edinburgh: Churchill Lovingstone

19 Unni Espenakk/ 0719 Litteratur forts. Howell, J., Dean, E. (1994): Treating phonological Disorders in Children. Metaphon Theory to Practice. Second Edition. London: Whurr Publishers Ltd. Klem, M. (2004): Effekt av Metafon. Hovedfagsoppgave i spes.ped. Universitetet i Oslo Thomsen, IB, (1995): Metafonundervisning. Teori og Praksis Manual. Special-pædagogisk forlag, Danmark


Laste ned ppt "Unni Espenakk/ 071 SPRÅKLYDSVANSKER Unni Espenakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google