Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korrupsjon – Styrets og ledelsens ansvar Industrijuristseminaret 2015 Advokat Erik Thyness, 13. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korrupsjon – Styrets og ledelsens ansvar Industrijuristseminaret 2015 Advokat Erik Thyness, 13. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korrupsjon – Styrets og ledelsens ansvar Industrijuristseminaret 2015 Advokat Erik Thyness, 13. mars 2015

2 Makt vs regelstyring Profittmaksimering vs. samfunnsansvar Ulike steder – ulike holdninger Stormaktenes ulike roller Fra skattefradrag til straffansvar Moral og dobbeltmoral Kunsten å holde avstand "Man må ikke være naiv" – Realitetsorientering eller dårlig unnskyldning? Forretning, lovlydighet og moral En lynreise i tid og rom 2

3 Korrupsjon skjer fordi det kan være meget lønnsomt Men eksponeringen er stor Straffansvar Erstatningsansvar Omdømmetap Kostnader med håndtering Omfattende saker Amerikansk "consultant" Korrupsjon Rettslig og faktisk eksponering (1) 3

4 Korrupsjon, strl. §§ 276 a og 276 b "utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag" Strafferammen: Bøter eller fengsel inntil 10 år (grov korrupsjon) Påvirkningshandel "utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag" Strafferammen: Bøter eller fengsel inntil tre år Andre straffebestemmelser Bedrageri, strl. §§ 270 og 271 Heleri, strl. § 371 (uaktsom overtredelse er straffbar) Inndragning Korrupsjon Straffansvar 4

5 Erstatningsansvar Rådgiverutgifter Intern tid og interne ressurser Utelukkelse fra offentlige kontrakter Omdømme Korrupsjon Øvrig eksponering 5

6 Medvirkning straffes som handling for egen fordel Styret Ledelsen Andre Erstatningsansvar Styreansvaret Medvirkeransvaret Øvrige virkninger Korrupsjon Den personlige eksponering 6

7 Forvaltningen av selskapet, asl./asal. § 6-12 – Forsvarlig organisering – Fastsette planer og budsjetter – Betryggende kontroll – Iverksettelse av undersøkelser hvor det er nødvendig – Treffe beslutninger som ikke omfattes av daglig ledelse Tilsyn, asl./asal. § 6-13 – Tilsyn med daglig ledelse og virksomheten for øvrig Styrets rolle Utgangspunkter 7

8 Styrets arbeid foregår i utgangspunktet i møter Revisjonsutvalget i børsnoterte selskaper Styreleder – Sørger for at styret behandler saker som hører inn under styret, asal./asl. § 6-20 (1) – Samarbeider med daglig leder om forberedelse av saker for styret, asal./asl. § 6-21 – Har ingen selvstendig beslutningsmyndighet Styrets rolle Styret som kollegium 8

9 Daglig leder som selskapsorgan, asal./asl. § 6-14 – Ansvar for daglig ledelse innenfor de rammer som styret har oppstilt – Daglig ledelse avgrenset mot "saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning Daglig leders rapporteringsplikt – Periodisk informasjon, asal./asl. § 6-15 – Plikt til å bringe opp saker av særlig betydning Konsernledelse/ledergruppe – Ingen rettslig status Ledelsens rolle Daglig leder som selskapsorgan 9

10 Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten, asal./asl. § 6-12 (2) – Kartlegge mulige utfordringer – Fastsette internt etisk regelverk Daglig leder er ansvarlig for implementering Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse, asal./asl. § 6-13 (1) – Følge opp implementering – Behovet for periodisk rapportering Betydning av kultur – "Vi har nulltoleranse for korrupsjon" Forebyggingens betydning for straffutmåling Det forebyggende arbeidet Regelverk, opplæring og oppfølging 10

11 Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, aml. § 2-4 – Bare rett eller også (moralsk) plikt? – Særlige rolleforventninger – typisk til juridisk direktør Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det, aml. § 3-6 Det forebyggende arbeidet Varslingsfunksjon 11

12 Overskudd fra virksomhet bygget på straffbart forhold (f.eks. korrupsjon eller medvirkningshandel) kan være heleri Due diligence Garantibestemmelser Det forebyggende arbeidet Oppkjøp og joint ventures 12

13 Som konkrete problemstillinger i forhandlingssituasjoner mv Fra motparter Som varslingssaker Som rykter Gjennom pressen Enkeltsakene Hvordan kommer de opp? 13

14 Plikten til å følge opp indikasjoner på regelbrudd – Skyldkravet for korrupsjon og påvirkningshandel er forsett – når er passivitet tilstrekkelig for personlig ansvar? – Aksjelovgivningens krav til kontroll og tilsyn rekker lenger og er (iallfall i teorien) straffesanksjonert – Samfunnets klare forventning er i dag at ledelsen ikke "vender det blinde øyet til" Hvor i hierarkiet skal det konkluderes med at det ikke er grunnlag for å følge opp indikasjoner? – Balansen mellom å laste over ansvar og å unndra saker fra behandling der de hører hjemme "Har man sagt A, må man si B" Enkeltsakene Håndtering av mulige regelbrudd 14

15 Når bør man legge en sak frem for Økokrim el.l.? – Ingen juridisk plikt til selvinkriminering – Strafferabatt – Samfunnets forventning er at virksomheter "tar ansvar", dvs. legger kortene på bordet Hva gjør selskapene i praksis? – Økokrim: Sakene kommer alltid gjennom pressen – Er det sant? Den børsrettslige informasjonsplikten – Omfatter alt som er egnet til å påvirke aksjekursen, vphl. § 5-2 (1) – Utsatt offentliggjøring, vphl. § 5-3 Enkeltsakene Håndtering av klare eller sannsynlige regelbrudd 15


Laste ned ppt "Korrupsjon – Styrets og ledelsens ansvar Industrijuristseminaret 2015 Advokat Erik Thyness, 13. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google