Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKERETT H-06 Jo Stigen, UIO. Praktisk info: Lysarkene er tilgjengelige på fagsidene Ta med traktatsamlingen på forelesning! - mandag: Folkerettens karakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKERETT H-06 Jo Stigen, UIO. Praktisk info: Lysarkene er tilgjengelige på fagsidene Ta med traktatsamlingen på forelesning! - mandag: Folkerettens karakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKERETT H-06 Jo Stigen, UIO

2 Praktisk info: Lysarkene er tilgjengelige på fagsidene Ta med traktatsamlingen på forelesning! - mandag: Folkerettens karakter og kilder -tirsdag: Kilder forts.; Stater i folkeretten -onsdag: Statsansvar; tvisteløsning -torsdag: Jurisdiksjon; individets stilling -fredag: FN-systemet; bruk av makt

3 Dag 1: Folkerettens karakter og kilder Hva er folkerett? Hvem er folkerettens subjekter? Hvilke spørsmål behandler folkeretten?

4 Eksisterer et verdenssamfunn? Verden er “blitt mindre” Globalt og regionalt samarbeid Stadig flere felles problemer må løses Folkeretten bidrar til å skape enhet

5 Suverenitet og likeverd Suverenitet: Staten herre på eget territorium Staten ikke underlagt autoritet utenfra Likeverd: Ikke krenke andres suverenitet Må bli enige om hvordan de skal forholde seg til hverandre og løse problemer

6 Horisontal karakter Folkerettens horisontale karakter Også en vertikal folkerett?

7 Folkerettssystemet Lovgiver - hvem skaper folkeretten? Domstoler - hvordan avgjøres tvister? Utøvende makt - håndheves retten?

8 Hvorfor trengs folkeretten? Kontroll av statenes maktutøvelse Hvilke interesser ivaretar nasjonale rettssystemer; og hvilke ikke? –Statenes egeninteresser –Minoritetsinteresser –Andre staters interesser –Globale interesser –Langsiktige interesser

9 Er folkeretten bindende? Ingen stater protesterer mot folkeretten som sådan “Pakta sunt servanda” Hvordan oppstår forpliktelser? –Traktater –Folkerettslig sedvane

10 Folkerett og intern rett Wienk. Art. 26: ”Pacta sunt servanda Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” Article 27: “Internal law and observance of treaties: A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.”

11 Forhold til nasjonale demokratiske verdier Monisme og dualisme Implementeringsteknikker –Transformasjon –Inkorporering

12 Noen lover har en generalbestemmelse om samsvar med folkeretten Straffeloven § 1: –”gjelder med de begrensninger som følger av folkeretten” –”sektor-monisme”

13 Article 46: “Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties” 1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance. 2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

14 Norsk rett og folkeretten Et dualistisk system Utg.pkt: Norsk rett har forrangen –Folkeretten kan gjørs til norsk rett –Presumpsjonsprinsippet

15 Nasjonal rett gir ingen løsning –Folkeretten kan brukes til å fylle tomrom –Rt. 1990: Carl I. Hagen Høyesterett frikjente Rogalands Avis for æreskrenkelser mot CIH med støtte i EMDs frikjenning av Østerriksk redaktør (ivaretakelse av ytringsfrihet på det politiske området).

16 Hensynet til effektivisering av folkeretten –Et argument for en tolkning av norsk lov –Klinge-saken (1946) –Jervefellingssaken (1992)

17 Motstrid: norsk rett går foran –Oljearbeider-dommen (1997, obiter uttalelse): ”selv i tilfelle streikeforbudet skulle ha vært i strid med folkerettslige bestemmelser om vern av retten til streik, ville det følge av norsk rett at den provisoriske anordningen om tvungen lønnsnemnd var gyldig”

18 Finnanger-dommen (2000): –EFTA-domstolen hadde i en rådgivende uttalelse sagt at regelen i bilansvarslovens § 7 om at en skadet passasjer som var klar over at føreren var beruset, ikke hadde krav på erstatning, var i strid med EØS-retten –Høyesterett fant likevel at § 7 måtte følges da det var lovgivers ansvar å bringe loven i overensstemmelse med EØS-retten.

19 –”Den norske rettsregel vil yte liten motstand hvis det er tale om konflikt med en folkerettslig forpliktelse som gir borgerne beskyttelse mot inngrep fra det offentlige, mens motstanden vil være større der en slik forpliktelse griper inn i private rettsforhold”.

20 Presumpsjonsprinsippet –Viktig modifisering av det dualistiske utg.pkt. –Norsk lov tolkes slik at kollisjon unngås –Sml. forholdet mellom Grunnlov og lov –Velger det tolkningsresultat som samsvarer med folkeretten –Tolker norsk lov innskrenkende –Hvis lovgiver har vurdert spørsmålet er domstolene tilbakeholdne… (eks. OFS- dommen) –Finnanger: Større vekt mel. private parter

21 Gjelder presumpsjonsprinsippet i mindre grad i forhold til traktater? Fleischer: Ville forrykke lovgivningskompetansen fra Stortinget til Regjeringen Men: hensynet til å forhinder at Norge begår folkerettsbrudd gjelder like mye

22 Noen særlige problemstillinger Folkerettens legitimitet Behovet for effektivitet Suverenitetsbegrepets utvikling Viktig at samsvar med statenes vilje pga. manglende håndhevningsmuligheter

23 Folkerettens kilder Hva menes med rettskilder? ICJ-statuttenes art. 38 –Formelt bare for ICJ –Alminnelig uttrykk for folkeretten

24 Article 38 1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.

25 Traktater Hva er en traktat? Definisjonen av ”traktat” i Wienk. art. 2.1(a): ”International agreement concluded between States in written form and governed by international law … whatever its particular designation”

26 Typer av traktater Konstitusjonelle vs. ordinære traktater Bilaterale vs. multilaterale traktater Rettssettende vs. kontraktstraktater –Uklart skille og uklare rettsvirkninger

27 Traktatforhandlinger Konsensus, enstemmighet vs. flertall Frivillighet – suverenitet Kompromisser Statiske (men start på nye prosesser)

28 Veien fram til en traktat Felles problem identifiseres Ofte ILC-utkast FN-komité Arbeidsgrupper Vedtakelse av traktat Signering, ratifisering og tiltredelse Ikrafttredelse

29 Traktatinngåelse Hvem kan binde staten? Wienk. art. 7 – ”full powers” – fullmakt – i kraft av stilling

30 Article 7 Full powers 1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: (a) he produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers. 2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as representing their State: (a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty; (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited; (c) representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.

31 Tolkning av traktater Frigjøre seg fra norsk rettskildebilde Tre tolkningsteorier –Objektiv tolkningsteori –Subjektiv tolkningsteori –Teleologisk tolkningsteori Utgangspunkt: Wienk. Art. 31

32 Article 31 - General rule of interpretation 1.A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

33 Primære tolkningsargumenter: –Traktatteksten (med annekser, preambel og forklarende noter) –Konteksten –Etterfølgende praksis og andre forpliktelser –Formål; effektivitet vs. restriktivitet

34 Sekundære tolkningsargumenter –Forarbeider og forhistorie –Juridisk teori –Rettspraksis –Internasjonale organisasjoners praksis –Reelle hensyn

35 Språk Engelsk Fransk Russisk Arabisk Kinesisk Spansk


Laste ned ppt "FOLKERETT H-06 Jo Stigen, UIO. Praktisk info: Lysarkene er tilgjengelige på fagsidene Ta med traktatsamlingen på forelesning! - mandag: Folkerettens karakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google