Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kap 17: (Finnes ikke) Kortfattet gjennomgang av konklusjoner i forelesningene Kommentarer til karakterskalaen AML og lovdata.no Kommentarer til eksamensoppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kap 17: (Finnes ikke) Kortfattet gjennomgang av konklusjoner i forelesningene Kommentarer til karakterskalaen AML og lovdata.no Kommentarer til eksamensoppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kap 17: (Finnes ikke) Kortfattet gjennomgang av konklusjoner i forelesningene Kommentarer til karakterskalaen AML og lovdata.no Kommentarer til eksamensoppgaver og eksamen

2 2 Oppsummering Kap. 1- Introduksjon Arbeidspsykologi favner et vidt spekter av aktiviteter Individ-miljø debatten er fremdeles sentral i arbeidspsykologien Årsakssammenheng mellom arbeidstaker og arbeidsmiljø er komplisert Arbeidspsykologien benytter et bredt utvalg av metoder

3 3 Oppsummering Kap. 2 Historie Aktuell oppgave til kap. 2 er knyttet til de store tenkeres perspektiv: Weber, Fayol og Taylor. Arbeidspsykologiens historie kan beskrives i forhold til flere perspektiver. De fleste av dagens tema i praktisk arbeidspsykologi har gjennomgått markerte endringen i arbeidspsykologiens historie.

4 4 Oppsummering Kap. 4 Personlighet Det er flere tilnærminger til personlighet og individuelle forskjeller på arbeidsplassen Det er flere metoder for studie av personlighet Det er flere trekkteorier innen personlighetspsykologien Type A atferdsmønster og ”hardhausen” er eksempler på studerte personlighetstyper

5 5 Oppsummering Kap. 6 Motivasjon Arbeidsmotivasjon skaper medvirkning hos arbeidstakeren Forholdet mellom motivasjon og personlighet varierer med synet på hva personlighet er Det er mange motivasjonsteorier. Konsentrer dere om 3 – 4 stykker. Det er utviklet mange programmer for å bedre motivasjonen? Motivasjon kan måles med forskjellige metoder, som intervjuer, observasjoner og spørreskjema?

6 6 Oppsummering Kap. 7 Stress Stress kan defineres med vekt på situasjon, atferd eller som en transaksjon mellom situasjon (krav) og egenskaper ved individet. Krav-kontroll teorien til Karasek & Theorell predikerer at noen yrker gir større helseskader enn andre. Selye utviklet en stressmodell kalt det generelle adaptasjonssyndromet. Stress kan ha mange årsaker og kan gi både somatiske, følelsesmessige og atferdsmessige symptomer

7 7 Oppsummering Kap. 9 Læring Trening og læring på arbeidsplassen har alltid vært sentralt tema. Det legges stadig mer vekt på et lærende arbeidsmiljø, dette er sentralt i arbeidsmiljøloven. Læring i arbeidslivet krever grundige analyser både av arbeidsplass, de ansatte og av organisasjonen. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse læringsprinsippene til moderne organisasjoner hvor målsettingen er å ”forvalte den humane kapital” best mulig.

8 8 Oppsummering Kap. 11 Beslutninger Beslutnings-taking er en hyppig og nødvendig aktivitet i arbeidslivet Det er flere modeller som angir hvordan beslutninger ikke bør tas (proskriptive) og hvordan de bør tas (preskriptive) Det er mange forhold som fører til uheldige beslutningssystemer i en organisasjon Det er angitt flere teknikker for å stimulere til gode beslutninger i en organisasjon/arbeidsplass

9 9 Oppsummering – kap 16 Fremtidens arbeidspsykologi Organisasjoner er allerede inne i raske omstillingsprosesser Disse drives frem av elektronisk kommunikasjon og informasjonsteknologi. Globalisering av økonomi, endringer av arbeidskraft og av markedskrefter driver frem endringsprosesser. Noen endringsprosesser kan forutsees og planlegges, mens andre inntrer plutselig uten at vi er i stand til å forutse disse. I Vesten er det tiltagende oppmerksomhet knyttet til livskvalitet i arbeidet Fremtidsutsiktene som ble skissert for 25 år tilbake var rimelig presise. Det er tiltagende etterspørsel etter arbeidspsykologer, og det er økt oppmerksomhet om å knytte tettere bruer mellom akademisk forskning og anvendte problemstillinger i moderne arbeidsliv Tiltagende oppmerksomhet driver frem stadig nye lærebøker.

10 10 Karakterskalaen AFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. BMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. CJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. DEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. FPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

11 11 Arbeidsmiljøloven Her er referansen på www. lovdata. nowww. lovdata. no: http://www.lovdata.no/all/nl-20050617- 062.html

12 12 Utkast til eksamensoppgaver PSY 2405 H-2008 1.Beskriv noen metoder som benyttes i arbeidspsykologien og diskuter fordeler og ulemper ved disse. 2.Nevn noen perspektiver som kan anvendes for å beskrive arbeidspsykologiens historie. Ta utgangspunkt i ”de store tenkeres perspektiv” og beskriv hovedtrekkene i disse tenkernes teorier. Diskuter likheter og forskjeller i perspektivene. 3.Diskuter metoder som benyttes for å teste personlighet i arbeidspsykologien. 4.Diskuter noen personlighetsteorier som anvendes i arbeidspsykologien. 5.Diskuter teorier knyttet til arbeidsmotivasjon. 6.Diskuter stress på arbeidsplassen. 7.Diskuter sammenheng mellom stress og helse på arbeidsplassen. 8.Diskuter forhold knyttet til trening og læring på arbeidsplassen. 9.Diskuter forhold som må ivaretas i forbindelse med læring for en organisasjon som er under omorganisering. 10.Diskuter tema knyttet til beslutningstaking i arbeidslivet. 11.Diskuter utfordringer som arbeidspsykologien i dag står over for.

13 13 Eksamen Tid:28. oktober kl. 09:00 (3 timer). Sted:Lesesal A Eilert Sundts hus, A-blokka


Laste ned ppt "1 Kap 17: (Finnes ikke) Kortfattet gjennomgang av konklusjoner i forelesningene Kommentarer til karakterskalaen AML og lovdata.no Kommentarer til eksamensoppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google