Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tek form Elevane skal kunne – gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen NYNORSK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tek form Elevane skal kunne – gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen NYNORSK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tek form Elevane skal kunne – gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen NYNORSK

2 Industrialiseringa spreier seg - Frå 1830-åra spreidde fabrikkindustrien seg frå Storbritannia til Belgia, Frankrike og Tyskland.

3 Faktorar bak industrispreiinga - Kol og jern. - Forbetringar i jordbruksproduksjonen. - Forleggjarsystemet. - Auka folketal og dermed meir tilgjengeleg arbeidskraft. - Marknader med aukande etterspurnad etter billege varer.

4 Føresetnader for industrispreiinga - Liberalisering av verdshandelen. - Navigasjonsakta. - Eksport av maskinar og fagfolk frå England. - Staten hjelpte til med å reise kapital. - Bankar og aksjeselskap.

5 Den andre industrielle revolusjonen Kjenneteikn: - Ny teknologi. Kjemisk industri. - Nye energikjelder som olje og elektrisitet. - Tett samarbeid mellom vitskap og industri. - Nye smelteteknikkar førte til at det blei lønnsamt å omgjere råjern til stål.

6 Den andre industrielle revolusjonen Konsekvensar: - Auka produksjon og nye vareslag. - Utbygging av jernbanenettet. - Den moderne dampskipsflåten. - Industrialiseringa spreier seg til nye land.

7 USA blir ei økonomisk stormakt Årsaker: - At Nordstatane sigra i borgarkrigen i 1865, førte til at det politiske livet blei dominert av miljø som representerte storkapitalen og industriinteressene. - Tollmurar som vern mot utanlandsk konkurranse. - Enorme naturressursar. - Ein heimemarknad som voks raskt på grunn av stor innvandring.

8 USA blir ei økonomisk stormakt Årsaker: - Innvandringa sikra billeg arbeidskraft. - Eit mekanisert jordbruk med høg produktivitet.

9 Utkantane i Europa blir moderniserte Viktige faktorar: - Det mest moderne produksjonsutstyret kunne takast i bruk. - Kapital og ekspertar blei importerte frå utlandet. - Statsmakta blei brukt til å drive fram utviklinga.

10 Japan blir ei moderne militær- og industrimakt Viktige faktorar: - Utdanningsnivået var blant dei høgaste i verda. - Livleg handel og store byar. - Jordbruksproduksjonen blei fordobla mellom 1600 og 1850, mens befolkninga berre auka med 50 %. - Møtet med Vesten: Import av kunnskap og teknologi. - Modernisering på eigne premissar.

11 Folkevandringstid I perioden frå 1840 til 1914 reiste meir enn 50 millionar europearar til oversjøiske land. Kvifor? «Push-faktorar»: folkeauke fattigdom jakt på nytt levebrød forfølging i heimlandet

12 Folkevandringstid «Pull-faktorar»: På den andre sida av hava fanst det ressursar som Europa mangla: ubrukte, endelause grasstepper og svære skogområde rike førekomstar av kol og jern Amerika var landet der det meste var mogleg

13 Folkevandringstid Forhold som gjorde utvandring mogleg (føresetnader): - Forbod mot utvandring blei fjerna i mange land. - Dampskip og jernbane auka tilbodet på billeg og rask transport. - Urbanisering: På 1800-talet begynte tyngdepunktet i befolkninga i Europa å flytte på seg frå bygd til by. I 1914 var 80 % av den britiske befolkninga urban.

14 Dei tidlege industribyane - Prega av fattigkvartera. Viktige forandringar: - Det blei installert rør som førte reint vatn inn til byane og kloakk ut igjen. - Ved overgangen til 1900-talet sørgde kommunale styresmakter for sanitæranlegg og søppeltømming, bygnings- og helseinspeksjon, skolar og parkar, politi og brannvern.


Laste ned ppt "Kapittel 5: Det moderne industrisamfunnet tek form Elevane skal kunne – gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen NYNORSK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google