Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 1Innledning. 1 Bakgrunnsretten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 1Innledning. 1 Bakgrunnsretten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 1Innledning

2 1 Bakgrunnsretten

3 Lasse Simonsen Avtale og bakgrunnsrett: D D K K Bakgrunnsretten Utfyller avtalen Avtale

4 Lasse Simonsen Lovfestet og ulovfestet rett: Kontrakts- lovgivning Kontrakts- lovgivning Ulovfestet Bakgrunnsretten HR-2011-2394 Reklamasjon (28) ”Denne rettslige standard [avhl § 4-19] sammenfaller med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.” Avhendingslova

5 Lasse Simonsen Rettsutviklingen: -Kjøp -Husleie -Kjøp -Husleie For øvrig -Kjøp -Husleie -Avhl -Hvtjl -Osv -Kjøp -Husleie -Avhl -Hvtjl -Osv For øvrig

6 Lasse Simonsen Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Avhl Tfl Kjl Fkjl Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Husll Buofl Prof. Tidsp Kontraktstyper Hvtjl Prosjekt Finans Rådg. Osv Aml Agl NS NF Transp. Hovedtyper av eksempler:

7 2 Lovfestet bakgrunnsrett

8 Lasse Simonsen Betydningen av en samlet analyse: Lovgiverens mal Lovgiverens mal Hvtjl Mange regler er bygget over en felles mal (f eks reklamasjonsreglene) Kjl Avhl

9 Lasse Simonsen Lovens virkeområde: Lov 1 Saklige virkeområde (hva) 2 Personelle virkeområde (hvem) Avhl § 1-1/§1-1a HR-2011-2394 (27) ”Det er på det rene, og partene er enige om dette, at avhendingsloven får anvendelse selv om det er aksjer med tilhørende borett, som er avhendet.” Forbrukerbegrepet

10 Lasse Simonsen Ufravikelig lovgivning – forbrukerbegrepet: Avhl § 1-2 (3) ”Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd.” Ikke osv ”hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd” Negativt definert

11 Lasse Simonsen Eplehageutbygging: Buofl § 1,1: ”Lova gjeld avtale mellom entreprenør og ein forbrukar …” Bygger bolig(er) på egen tomt for salg

12 Lasse Simonsen Ufravikelig lovgivning: -Ensidig ufravikelig -Forhåndsavtaler -Ensidig ufravikelig -Forhåndsavtaler Gjelder ikke: -Ytelsesbeskrivelsen -Særlig adgang til avvik Gjelder ikke: -Ytelsesbeskrivelsen -Særlig adgang til avvik -Partiell ugyldighet -Må påberopes -Partiell ugyldighet -Må påberopes Preseptivitet Preseptivitetens virkeområde Virkning av brudd på preseptiviteten

13 Lasse Simonsen Forhåndsavtale: Opprinnelig avtale Opprinnelig avtale Preseptorisk lovgivning representerer minimumsløsninger sett fra forbrukerens ståsted Forliks- løsninger Forliks- løsninger Rammes ikke av preseptiviteten Avtl § 36

14 Lasse Simonsen Når er lovens regler satt til side: Eksempel: Regulering av hevingsspørsmålet. Har partene avtalt bort vesentlighetskriteriet? Avtale Kontraktslovgivning ? ? Krever en viss grad av klarhet

15 Lasse Simonsen Sammensatte avtaler: Avtale som består av elementer som normalt reguleres av ulik bakgrunnsrett (lovgivning) 1 1 2 2 Avtale (ett felles arrangement) Arbeidselement (entrepriseelement) Kjøpselement

16 Kjl § 2: (1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom. (2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser.

17 Lasse Simonsen Tilvirkningskjøp: Ikke arbeid på fast eiendom (entreprise) Arbeidet utgjør den overveiende delen av hans forpliktelser Arbeid Gjenstand Arbeid (etterfølgende) Arbeid (etterfølgende) Arbeidet består av tilvirkning Kjøper – materialer Hva er en ”ting”? Eks programvare

18 Lasse Simonsen Avhendingslova: Gjenstand Arbeid Avhl § 1 (3) Samansett avtale (avhl gjelder i utgangspunktet bare for avhendingsdelen) Uvesentleg del Avhl gjelder for begge elementene

19 Lasse Simonsen Eksempler: Eksamen praktikum høsten 2010: PÅ fikk i oppdrag å utføre utsmykningsoppdrag i inngangspartiet til huset til LH. Det ble videre avtalt at PÅ skulle levere en skulptur som skulle være en del av dekorasjonen.

20 3 Ulovfestet bakgrunnsrett (alminnelig kontraktsrett)

21 Lasse Simonsen Den alminnelige kontraktsrettens oppgaver: Fellesregler (prinsipper) Fellesregler (prinsipper) Samling av problemstillinger Samling av problemstillinger

22 Lasse Simonsen Alminnelige prinsipper: Eks – adgangen til å kreve retting av mangel Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Kontraktstypen tilsier en avvikende regel Tre eksempler fra HR-praksis: -Rt-1998-1510 Heving – spesifisert reklamasjon -Rt-2011-65 Ulovfestede lojalitetsregler (spørsmål om varsling) -HR-2011-2394 (27) Ulovfestede reklamasjonsregler

23 Lasse Simonsen To typer skrevne kilder av (stor) betydning for fastleggelse av de alminnelige prinsippene: Prinsipp (utgangspunkt) Prinsipp (utgangspunkt) Lover Standarder

24 Lasse Simonsen Alminnelige prinsipper – avhendingslova som eksempel: Opplysningsplikt Lovgivning Avhl Kjl Buofl Husll Osv Rettspraksis Teori, etc Viktig bidrag Jeg bruker ofte avhl som eksempel HR-2011-2394 (27) Avhl § 4-19 et alm. obl. rettslig prinsipp

25 Lasse Simonsen Betydningen av standarder: (agreed documents) Ensidig utarbeidet Ensidig utarbeidet Agreed documents Agreed documents -Favoriserer normalt den ene part -Tolkes ofte innskrenkende -Balanserte -Ofte modell for alminnelige prinsipper Se betydningen av NS 3430 (nå NS 8405) for utarbeidelsen av buofl Ofte mer detaljerte enn kontraktslovene

26 4 Internasjonale kilder

27 Lasse Simonsen Konvensjonstilknyttet lovgivning: (harmoniserende tolking) Kjøpsloven CISG Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven EU-direktiv (1999/44/EF) EU-direktiv (1999/44/EF) EU/EØS- domstolen EU/EØS- domstolen Andre eksempler: -Angrerettslova -Tidspartlova -Agenturlova -Finansavtalelova (delvis) -Pakkereiselova -Osv Convention on Contracts for the International Sale of Goods NB!

28 Lasse Simonsen Anasjonale prinsipper: Draft Common Frame of Reference DCFR Principles of International Commercial Contracts UNIDROIT Principles of European Contract Law PECL Norsk kontraktsrett ? 1 utg 1994 3 utg 2010 Part I 1995 Part II 1998 Part III 2002 Pursuing this goal, the Commission on European Contract Law (an organization independent from any national obligations) started work in 1982 under the chairmanship of Ole Lando, a lawyer and professor from Denmark. The Commission consisted of 22 members from all member states of the European Union and was partly financed by the EU. In the year 1995 the first part of the PECL was published; since 1999 the second part has been available and the third part was completed in 2002. 1 utg 2008 2 utg 2009 Eksempel – hardship Se UNIDROIT-Principles Art 6.2.2

29 Lasse Simonsen Utviklingen: CISG UNIDROIT Gjennombruddet PECL DCFR EU-direktiver Den akademiske linjen Den politiske linjen EU-lovbok? Common Frame

30 5 Partene og deres ytelser

31 Lasse Simonsen : D D K K Pengeytelse Realytelse Pengekreditor Realdebitor Pengedebitor Realkreditor Medvirkningsforpliktelse (se eldre lære om kreditormora)

32 6 Kontraktsbrudd og sanksjonssystemene

33 Lasse Simonsen Opplegget: Del I Innledning Del I Innledning Del II Kontraktsbrudd Del II Kontraktsbrudd Del III Sanksjonssystemet Del III Sanksjonssystemet Del IV Kontraktsrevisjon Del IV Kontraktsrevisjon Dag 1 Rettskildebildet Dag 2a Ytelsesplikten Dag 2b Forsinkelse Dag 3 Mangel Vederlagsrisikoen – ytelse mot ytelse Dag 4a Innledning Dag 4b Heving Dag 5 Avbestilling (ikke sanksjon) Dag 6a Prisavslag Oppfyllelsesrisikoen Dag 6b Naturaloppfyllelse – retting Dag 7 Erstatning – culpa Dag 8 Erstatning – kontrollansvar Dag 9 Erstatningsutmåling Valg av ansvarssubjekt Dag 10 Direktekrav Forhold på kreditorsiden Dag 11a Bestilte endringer Dag 11b Kreditorrisikoen Urimelighet – lemping Dag 12 Avtl § 36/Hardship

34 Lasse Simonsen :


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 1Innledning. 1 Bakgrunnsretten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google