Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 1Innledning Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 1Innledning Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 1Innledning Lasse Simonsen

2 1 Bakgrunnsretten

3 Avtale og bakgrunnsrett:
D K Avtale Bakgrunnsretten Utfyller avtalen Lasse Simonsen

4 Lovfestet og ulovfestet rett:
Bakgrunnsretten Kontrakts- lovgivning Ulovfestet HR Reklamasjon (28) ”Denne rettslige standard [avhl § 4-19] sammenfaller med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.” Avhendingslova Lasse Simonsen

5 Rettsutviklingen: Kjøp Husleie Avhl Hvtjl Kjøp Osv Husleie For øvrig
Lasse Simonsen

6 Hovedtyper av eksempler:
Kontraktstyper Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Løsøre Fast eiendom Buofl Prof. Hvtjl Prosjekt NS Finans Rådg. Fkjl Kjl Avhl Tidsp Husll Tfl Aml Osv Transp. Agl NF Lasse Simonsen

7 2 Lovfestet bakgrunnsrett

8 Betydningen av en samlet analyse:
Lovgiverens mal Kjl Hvtjl Avhl Mange regler er bygget over en felles mal (f eks reklamasjonsreglene) Lasse Simonsen

9 Lovens virkeområde: Lov 1 Saklige virkeområde 2 Personelle virkeområde
(hva) 2 Personelle virkeområde (hvem) Forbrukerbegrepet Avhl § 1-1/§1-1a HR (27) ”Det er på det rene, og partene er enige om dette, at avhendingsloven får anvendelse selv om det er aksjer med tilhørende borett, som er avhendet.” Lasse Simonsen

10 Ufravikelig lovgivning – forbrukerbegrepet:
Avhl § 1-2 (3) ”Med forbrukarkjøp er meint kjøp av eigedom når kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd.” Ikke osv ”hovudsakeleg handlar som ledd i næringsverksemd” Negativt definert Lasse Simonsen

11 Bygger bolig(er) på egen tomt for salg
Eplehageutbygging: Buofl § 1,1: ”Lova gjeld avtale mellom entreprenør og ein forbrukar …” Bygger bolig(er) på egen tomt for salg Lasse Simonsen

12 Ufravikelig lovgivning:
Ensidig ufravikelig Forhåndsavtaler Gjelder ikke: Ytelsesbeskrivelsen Særlig adgang til avvik Partiell ugyldighet Må påberopes Preseptivitetens virkeområde Preseptivitet Virkning av brudd på preseptiviteten Lasse Simonsen

13 Rammes ikke av preseptiviteten
Forhåndsavtale: Opprinnelig avtale Forliks- løsninger Rammes ikke av preseptiviteten Avtl § 36 Preseptorisk lovgivning representerer minimumsløsninger sett fra forbrukerens ståsted Lasse Simonsen

14 Når er lovens regler satt til side:
Eksempel: Regulering av hevingsspørsmålet. Har partene avtalt bort vesentlighetskriteriet? Avtale Krever en viss grad av klarhet ? Kontraktslovgivning Lasse Simonsen

15 (ett felles arrangement)
Sammensatte avtaler: Avtale som består av elementer som normalt reguleres av ulik bakgrunnsrett (lovgivning) Avtale (ett felles arrangement) 1 2 Arbeidselement (entrepriseelement) Kjøpselement Lasse Simonsen

16 Kjl § 2: (1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom. (2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser.

17 Tilvirkningskjøp: Hva er en ”ting”? Eks programvare Arbeid Gjenstand
(etterfølgende) Arbeidet består av tilvirkning Arbeidet utgjør den overveiende delen av hans forpliktelser Kjøper – materialer Ikke arbeid på fast eiendom (entreprise) Lasse Simonsen

18 Avhendingslova: Uvesentleg del Avhl gjelder for begge elementene
Arbeid Gjenstand Avhl § 1 (3) Samansett avtale (avhl gjelder i utgangspunktet bare for avhendingsdelen) Lasse Simonsen

19 Eksamen praktikum høsten 2010:
Eksempler: Eksamen praktikum høsten 2010: PÅ fikk i oppdrag å utføre utsmykningsoppdrag i inngangspartiet til huset til LH. Det ble videre avtalt at PÅ skulle levere en skulptur som skulle være en del av dekorasjonen. Lasse Simonsen

20 3 Ulovfestet bakgrunnsrett (alminnelig kontraktsrett)

21 Den alminnelige kontraktsrettens oppgaver:
Samling av problemstillinger Fellesregler (prinsipper) Lasse Simonsen

22 Alminnelige prinsipper:
Eks – adgangen til å kreve retting av mangel Prinsipp (utgangspunkt/hovedsynspunkt) Kontraktstypen tilsier en avvikende regel Tre eksempler fra HR-praksis: Rt Heving – spesifisert reklamasjon Rt Ulovfestede lojalitetsregler (spørsmål om varsling) HR (27) Ulovfestede reklamasjonsregler Lasse Simonsen

23 To typer skrevne kilder av (stor) betydning for fastleggelse
av de alminnelige prinsippene: Prinsipp (utgangspunkt) Lover Standarder Lasse Simonsen

24 Alminnelige prinsipper – avhendingslova som eksempel:
Opplysningsplikt Viktig bidrag Lovgivning Rettspraksis Teori, etc Avhl Kjl Buofl Husll Osv HR (27) Avhl § 4-19 et alm. obl. rettslig prinsipp Jeg bruker ofte avhl som eksempel Lasse Simonsen

25 Betydningen av standarder:
(agreed documents) Ofte mer detaljerte enn kontraktslovene Ensidig utarbeidet Agreed documents Favoriserer normalt den ene part Tolkes ofte innskrenkende Balanserte Ofte modell for alminnelige prinsipper Se betydningen av NS 3430 (nå NS 8405) for utarbeidelsen av buofl Lasse Simonsen

26 4 Internasjonale kilder

27 Konvensjonstilknyttet lovgivning:
(harmoniserende tolking) EU/EØS- domstolen NB! Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG EU-direktiv (1999/44/EF) Kjøpsloven Forbruker kjøpsloven Andre eksempler: Angrerettslova Tidspartlova Agenturlova Finansavtalelova (delvis) Pakkereiselova Osv Lasse Simonsen

28 ? Anasjonale prinsipper: UNIDROIT DCFR PECL Norsk kontraktsrett
Pursuing this goal, the Commission on European Contract Law (an organization independent from any national obligations) started work in 1982 under the chairmanship of Ole Lando, a lawyer and professor from Denmark. The Commission consisted of 22 members from all member states of the European Union and was partly financed by the EU. In the year 1995 the first part of the PECL was published; since 1999 the second part has been available and the third part was completed in 2002. 1 utg 1994 3 utg 2010 1 utg 2008 2 utg 2009 UNIDROIT Part I 1995 Part II 1998 Part III 2002 DCFR Principles of International Commercial Contracts PECL Draft Common Frame of Reference Principles of European Contract Law ? Norsk kontraktsrett Eksempel – hardship Se UNIDROIT-Principles Art 6.2.2 Lasse Simonsen

29 Utviklingen: Den politiske linjen Den akademiske linjen Gjennombruddet
CISG EU-direktiver EU-lovbok? Den politiske linjen UNIDROIT PECL Den akademiske linjen DCFR Common Frame Lasse Simonsen

30 5 Partene og deres ytelser

31 : Pengeytelse Pengekreditor Pengedebitor D K Realdebitor Realkreditor
Realytelse Medvirkningsforpliktelse (se eldre lære om kreditormora) Lasse Simonsen

32 6 Kontraktsbrudd og sanksjonssystemene

33 Opplegget: Del I Innledning Del II Kontraktsbrudd Del III
Dag 1 Rettskildebildet Del II Kontraktsbrudd Dag 2a Ytelsesplikten Dag 2b Forsinkelse Dag 3 Mangel Vederlagsrisikoen – ytelse mot ytelse Dag 4a Innledning Dag 4b Heving Dag 5 Avbestilling (ikke sanksjon) Dag 6a Prisavslag Oppfyllelsesrisikoen Dag 6b Naturaloppfyllelse – retting Dag 7 Erstatning – culpa Dag 8 Erstatning – kontrollansvar Dag 9 Erstatningsutmåling Valg av ansvarssubjekt Dag 10 Direktekrav Del III Sanksjonssystemet Forhold på kreditorsiden Dag 11a Bestilte endringer Dag 11b Kreditorrisikoen Urimelighet – lemping Dag 12 Avtl § 36/Hardship Del IV Kontraktsrevisjon Lasse Simonsen

34 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 1Innledning Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google