Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13. 3 Oppfyllelse og innrettelse Sammenhengene i modellen 13

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13. 3 Oppfyllelse og innrettelse Sammenhengene i modellen 13"— Utskrift av presentasjonen:

1 13. 3 Oppfyllelse og innrettelse 13. 3. 1 Sammenhengene i modellen 13
13.3 Oppfyllelse og innrettelse Sammenhengene i modellen Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse kB: Bjørns kostnader ved forebyggelse (fotskrift B for Bjørn) p = p(kB): sannsynlighet for kontraktsoppfyllelse (p for "probability") SANNSYNLIGHET FOR OPPFYLLELSE, p 1 p = p(kB) BJØRNS FOREBYGGELSESKOSTNADER, kB (FORHOLDSREGLER) Figur 13.1 Sannsynlighet for oppfyllelse som funksjon av forebyggelseskostnad ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste
kA: Annes (totale) variable kostnader (for mai) Io = Io(kA): Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse Iio = Iio(kA): Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd INNRETTELSE, kA Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse SALGSINNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, Io(kA) X kAh ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Figur. 13.2a Annes fortjeneste ved kontraktsoppfyllelse

3 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.)
Annes forventede salgsinntekt, FS: FS = pIo + (1-p)Iio = pIo + Iio – pIio = p(Io -Iio) + Iio = p(kB)[ Io(kA) - Iio(kA) ] + Iio(kA) Annes forventede fortjeneste, FF: FF = FS – kA = p(Io - Iio) + Iio - kA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.)
Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, Io(kA) SALGS-INNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader X Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd, Iio(kA) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Annes maksimale fortjeneste ved brudd kAl kAh INNRETTELSE, kA Figur Annes fortjeneste som funksjon av innrettelse ved oppfyllelse og kontraktsbrudd

5 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning (intuitivt)
Målsetning for ”samfunnet”: Maksimaliser Annes Forventede Fortjeneste minus Bjørns oppfyllelseskostnader: Maksimaliser FS – kA – kB Maksimaliser FF – kB Analysestrategi: (a) Forklare (uten formalisering) at det finnes to spesielle verdier av kA og kB , kA*og kB*, som gjør FS – kA – kB størst mulig. (b) Forklare at rasjonelle parter vil velge å realisere denne løsningen.

6 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a)
(i) Virkninger av variasjoner i oppfyllelseskostnadene for en vilkårlig verdi av kA Jo høyere oppfyllelseskostnadene (kB) er, desto dårligere blir resultatet for Bjørn desto bedre blir resultatet for Anne, idet sannsynligheten for oppfyllelse (p) øker Ekstremt høye oppfyllelseskostnader vil ikke være lønnsomt for partene samlet, idet de ”siste” kronene som brukes til dette vil gi minimal økning i sannsynligheten for oppfyllelse og derved liten økning i Annes forventede fortjeneste. Ekstremt lave oppfyllelseskostnader vil heller ikke være lønnsomt for partene samlet, idet selv en liten økning i oppfyllelseskostnadene her vil gi en betydelig økning i sannsynligheten for oppfyllelse, og en betydelig økning i Annes forventede fortjeneste. En mellomliggende verdi vil gi det beste samlede resultat. Dette resultat vil gjelde for enhver verdi av kA.

7 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a) (forts.)
(ii) Virkninger av variasjon i innrettelseskostnadene for en vilkårlig verdi av kB, (og dermed av p). Ved ekstremt lav innrettelse vil selv en liten økning i innrettelsen gi så vidt stor økning i Annes forventede salgsinntekt at en økning i innrettelsen vil øke hennes nettoinntekt (og derved også FF – kB). Ved ekstremt høy innrettelse vil en liten reduksjon i innrettelsen knapt få en merkbar betydning for salgsinntekten, slik at en reduksjon i innrettelsen vil øke Annes nettoinntekt (og derved også FF – kB). For en gitt (vilkårlig) oppfyllelseskostnad vil det være én innrettelseskostnad som gir Anne den største forventede fortjeneste, og dermed også den største verdi av FF – kB. Dette resultat gjelder for enhver oppfyllelseskostnad. Det er én kombinasjon av oppfyllelseskostnader og innrettelseskostnader som alt i alt gjør FS – kA – kB størst mulig. La oss kalle dem kA*og kB*. ”Samfunnets” beste resultat er FS – kA* – kB*.

8 13.3.3 Partenes adferd – Erstatningsregler, ad (b)
Forutsetninger: (i) Ved kontraktsbrudd må Bjørn erstatte Annes tap. Forskjellige erstatningsutmålinger (ii) Annes målsetning: Maksimalisere forventet fortjeneste pluss eventuell erstatning (iii) Bjørns målsetning: Minimalisere forebyggelseskostnader og eventuelle forventede ansvarskostnader (iv) Begge parter antas kjent med, og legger til grunn for sin adferd, den annens målsetning og erstatningsregel. Erstatningsutmåling Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse, PPK: Ved kontraktsbrudd skal erstatningen være lik den fortjeneste Anne ville forvente å få for den samfunnsøkonomisk optimale kombinasjonen kA*, kB* . Skal vise at kA*, kB* er en likevektsløsning for partene. Likevekt betyr at hvis Anne velger kA*, vil Bjørn velge kB*, og hvis Bjørn velger kB*, vil Anne velge kA*.

9 13.3.3 Partenes adferd (forts.)
Anne: Skal vise at Annes fortjeneste pluss eventuell erstatning vil bli redusert om hun velger en annen innrettelse enn kA*. Erstatningen er et bestemt beløp, PPK, og derfor uavhengig av Annes faktiske innrettelse. Den får derfor ingen betydning for hvor mye hun innretter seg. (Dette er hovedpoenget med regelen om perfekt positiv kontraktsinteresse.) Annes problemstilling: Maksimaliser FS – kA+ PPK Det er forklart ovenfor at ”samfunnets” beste resultat er FS – kA* – kB* Sammenlign dette med Annes problemstilling: Hvis (hypotetisk) Anne velger innrettelse forskjellig fra kA*, vil samfunnet komme dårligere ut. Men dette vil kun ramme Anne selv, idet det er forutsatt at Bjørn har valgt kB*. Anne vil derfor velge kA*.

10 3.3.3 Partenes adferd (forts.)
Bjørn Skal vise at Bjørn kommer best ut om han velger kB*. Forklart ovenfor: Løsningen (kombinasjonen) kA*, kB* er best for ”samfunnet” Hvis Bjørn velger en annen innrettelse enn kB* , vil ”samfunnet” tape. Men det er forklart ovenfor at Annes fortjeneste (inkl. eventuell erstatning) blir den samme uansett hva Bjørn måtte gjøre. ”Samfunnets” tap vil derfor bli Bjørns tap. Konklusjon: Bjørn vil i egeninteresse velge kB* . Forklaring: Ansvarsregelen internaliserer hos Bjørn de kostnader et brudd påfører Anne for det tilfelle at hun handler samfunnsøkonomisk optimalt .

11 13.3.4 Partenes adferd under andre erstatningsregler
Positiv kontraktsinteresse: Anne vil tjene på å øke innrettelseskostnadene utover det samfunnsøkonmisk optimale: Forventet fortjeneste + eventuell erstatning vil øke. Innrettelseskostnadene vil bli dekket av Bjørn i tilfelle brudd Konklusjon: Ikke samfunnsøkonomisk optimalt Negativ kontraktsinteresse: Bjørn vil velge lavere oppfyllelseskostnader enn det samfunnsøkonomisk optimale. Anne vil foretrekke lavere innrettelse enn den samfunnsøkonomisk optimale. Konklusjon: Andre erstatningsutmålinger enn etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir ikke en samfunnsøkonomisk optimalt resultat.

12 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling
RØs tre typer av spørsmål anvendt på utfylling av kontrakter: Fører deklaratoriske kontraktsrettsregler til effektiv ressursbruk Hvordan bør reglene være for å oppnå effektiv ressursbruk? Kan forskjellige kontraktsrettsregler forstås og forklares som resultat av et ønske om effektivitet? Svarene vil avhenge av transaksjonskostnader og av om det ved strategisk adferd kan lønne seg å unnlate å gi informasjon til den annen part. Disse faktorers betydning for tolkning av kontrakter og for bakgrunnsretten vil bli drøftet Majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Analyse av mangelsansvaret ved hjelp av en modell for fullkommen konkurranse Anvendelse i drøftelse av innholdet i Videospillerdommen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 14.1 Majoritetssynspunktet
Imitasjon av den ideelle kontrakt Høye TK skaper behov for deklaratoriske kontraktsrettsregler og utfylling Strategisk adferd (tilbakeholdt informasjon) skaper behov for tyngende bakgrunnsrett Eks: Hadley-regelen Generell eller konkret utfylling? To elementer i imitasjonen av den ideelle kontrakt: Minstekostnadsprinsippet Eventuell justering av prisen

14 14.2 Tyngende bakgrunnsrett
Hadley vs Baxendale (forsinket transport av aksel til mølle) Uformell analyse Forutsetninger Fullkommen konkurranse på transportmarkedet Høy-tap møllere og lav-tap møllere med henholdsvis høye og lave tap ved forsinkelser Transportørene kan ikke observere hvilken gruppe en møller tilhører Lave TK Deklaratorisk befrakteransvar ikke effektivt Høy-tap møllere vil få full beskyttelse uten å måtte betale for ekstra risiko For omfattende forholdsregler for lav-tap møllere og for begrensede for høy-tap møllere Hadley-regelen eliminerer ineffektiviteten (tyngende bakgrunnsrett) To separate markeder med forskjellig pris Betydningen av høye TK Oppsummering Teori om bakgrunnsrett ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 14.3 Teoretisk analyse av mangelsansvaret
Talleksempel: Hver 5. videospiller må repareres for 1000 kroner A: betale 6000 kroner for en videospiller med ansvar for selv å dekke reparasjonskostnadene B: betale 6200 kroner hvor selgeren dekker slike kostnader. En persons holdning til risiko: A foretrekkes fremfor B: Risikovillig B foretrekkes fremfor A: Risikouvillig A like god som B: Risikonøytral Tabell 6.1 Konstellasjoner av partenes informasjoner og holdning til risiko ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 Positiv analyse Alternativ 1-4: Selger er risikonøytral og har full informasjon Alternativ 1: Kjøper er risikonøytral og har full informasjon T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS Figur 14.1 Referansesituasjon, ingen feil eller mangler R0 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 14. 3. 2 Positiv analyse (forts. ) Alt
Positiv analyse (forts.) Alt. 1: Risikonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Mangelsansvar T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS Figur Mangelsansvar T1 200 P1k P1s M1 R1 a b d ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 Konklusjon for alternativ 1
Alt. 1: Riskonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Kjøper har reparasjonsansvaret T0 E0 P0 M0 PRIS Figur Kjøperansvar for feil 200 P1k P1s M1 R1’ E1 a' b' c' d' Konklusjon for alternativ 1 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) begge parter har full informasjon, vil (i) så vel mangelsansvar som kjøperansvar for feil gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) begge ha samme fordelingsvirkning mellom kjøpere og selgere. Ansvarsregulering vil ikke påvirke disse resultater. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon Mangelsansvar: Som i alt
Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig.14.2) Kjøperansvar (fig. 14.4) Konklusjon for alternativ 2: Når (a) kjøper er risikouvillig, (b) selger er risikonøytral, og (c) begge har full informasjon vil (i) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme Pareto-effektive likevektsløsning (ii) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme fordeling. Partene vil forhandle seg rundt eventuell deklaratorisk rett. Eventuell preseptorisk rett som legger ansvaret på den part som har høyest risikoaversjon påfører samfunnet et effektivitetstap. Figur Risikoaversjon hos kjøper og kjøperansvar for feil T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS 300 P2k P2s M1 E2 M2 R2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 Konklusjon for alternativ 3
Alternativ 3 Mangelfull informasjon hos kjøper Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) Kjøper har reparasjonsansvar (fig 14.5) Konklusjon for alternativ 3 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) selger har full informasjon (c) kjøper har mangelfull informasjon vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar for feil føre til en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (spontant selgeransvar) (iii) kjøperansvar være en ulempe for kjøper og en fordel for selger hvis kjøper undervurderer reparasjonskostnadene. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene. (Se oppgave om deklaratorisk selgeransvar) T0 E0 M0 MENGDE PRIS Figur Kjøperansvar, mangelfull informasjon hos kjøper 100 P3s M1 E2 M2 M3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Konklusjon for alternativ 4
Alternativ 4: Kjøper er risikouvillig og har mangelfull informasjon - Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) - Reparasjonsansvar hos kjøper (fig. 14.6) Konklusjon for alternativ 4 Når (a) kjøper er risikouvilling og har manglende informasjon og (b) selger er risikonøytral og har full informasjon, vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (partene vil avtale selgeransvar) (iii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er høyere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnadene (iv) kjøperansvar ikke gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er lavere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnader. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar under forutsetningen i (ii) og i (iii), men ikke under forutsetningen i (iv). Preseptorisk kjøperansvar vil forhindre en effektiv løsning under forutsetningen i (ii) og i (iii). PRIS 100 T0 c' E1 g f e P3s b' ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d' a' h E2 E0 M4 M1 M3 M0 MENGDE Figur Konsument- og produsentoverskudd ved kjøperansvar og mangelfull informasjon hos kjøper

22 14.3.2 Positiv analyse (forts.) Andre modellalternativ
Alternative konstellasjoner av holdning til risiko og asymmetrisk informasjon Alt. 5-16 Fremskaffelse av informasjon om feil og mangler Andre modeller Forskjellige reparasjonskostnader Forsikring Transaksjonskostnader Betinget normativ analyse Effektivitet eller/og ønsket fordeling TK kan forhindre Pareto-effektivitet Deklaratorisk rett ved høye TK Ansvar bør plasseres hos den part som med de laveste kostnader kan bære det. Regler bør være klare, slik at partene lett forstår når det er i deres interesse å kontrahere seg rundt ineffektive regler Regler bør passe for flest mulig faktiske tilfeller for å spare TK (jf standardkontrakter) Et ønske om Pareto-effektivitet ved plassering av ansvaret for produktfeil vil i visse tilfeller bli oppfylt av markedet, mens det i andre tilfeller er nødvendig med regulering. For å bestemme når det er behov for regulering, er det nødvendig å klargjøre aktørenes forutsetninger. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen Utdrag av konklusjon i Videospillerdommen
"Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektiv [fem år] bør Føreland som forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottageren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottageren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velbegrunnet, og legger også vekt på at funksjonsudyktighet i en videospiller er statistisk påregnelig, og at det for selgersiden derfor langt på vei er et spørsmål om å plassere omkostninger. En utligning gjennom prisene på samtlige produkter har mer for seg enn å plassere omkostningen hos den enkelte forbrukerkjøper som tilfeldig rammes av svikten." (Rt s 781) [Mine understrekninger]

24 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen
Positiv analyse - rasjonalisering av dommen Samsvar mellom dom og modell? Dommerens virkelighetsoppfatning . Markedsform: Fullkommen konkurranse? Mange kjøpere og selger? Full informasjon? Risikonøytrale aktører? Ingen transaksjonskostnader? Konklusjon: Fullkommen konkurranse med tillegg: Alternativ 4 Dommerens verdier (reelle hensyn) Ønske om effektivitet Ønske om fordeling: Tilgodese kjøper? Konklusjon Alt 4 med dom i overensstemmelse med dommerens verdier

25 14.4.2 Betinget normativ analyse
Konsekvenser av et eventuelt ønske om effektivitet avhenger av forutsetninger om partenes holdning til risiko deres informasjon transaksjonskostnadenes eventuelle betyning Selgeransvar ”tryggest” for alt. 1-4, men trolig kjøperansvar for enkelte andre alternativ Konsekvenser av fordelingsønsker avhenger av samme forutsetninger (Jfr. positiv analyse av konsument- og produsentoverskudd under forskjellige forutsetninger) ”Rettspolitisk velbegrunnet” dom? Dommen ikke særlig presis Vår analyse viser at dommen under visse forutsetninger gir et Pareto-effektivt resultat avlaster kjøperne for problemet med risiko Er dommen forbrukervennlig? Krüger: ”Rettspolitisk kontroversiell kjøpsrettstenkning” Ja, hvis poenget er å gi kjøperne en forsikringsordning Nei, hvis kjøperne påtvinges en produktkvalitet der fordelene er lavere enn kostnadene


Laste ned ppt "13. 3 Oppfyllelse og innrettelse Sammenhengene i modellen 13"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google