Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 13.3 Oppfyllelse og innrettelse 13.3.1 Sammenhengene i modellen 13.3.1.1 Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse k B :Bjørns kostnader ved forebyggelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 13.3 Oppfyllelse og innrettelse 13.3.1 Sammenhengene i modellen 13.3.1.1 Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse k B :Bjørns kostnader ved forebyggelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 13.3 Oppfyllelse og innrettelse 13.3.1 Sammenhengene i modellen 13.3.1.1 Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse k B :Bjørns kostnader ved forebyggelse (fotskrift B for Bjørn) p = p(k B ): sannsynlighet for kontraktsoppfyllelse (p for "probability") SANNSYNLIGHET FOR OPPFYLLELSE, p 1 p = p(k B ) BJØRNS FOREBYGGELSESKOSTNADER, k B (FORHOLDSREGLER) Figur 13.1 Sannsynlighet for oppfyllelse som funksjon av forebyggelseskostnad

2 2 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste INNRETTELSE, k A Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse SALGSINNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, I o (k A ) X k Ah Figur. 13.2a Annes fortjeneste ved kontraktsoppfyllelse kA:Annes (totale) variable kostnader (for mai) Io = Io(kA):Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse Iio = Iio(kA):Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd

3 3 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.) Annes forventede salgsinntekt, FS: FS = pIo + (1-p)Iio= pIo + Iio – pIio = p(Io -Iio) + Iio = p(kB)[ Io(kA) - Iio(kA) ] + Iio(kA) Annes forventede fortjeneste, FF: FF =FS – kA = p(Io - Iio) + Iio - kA

4 4 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.) INNRETTELSE, k A Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse Annes maksimale fortjeneste ved brudd SALGS- INNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, I o (k A ) Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd, I io (k A ) X k Al k Ah Figur 13.2 Annes fortjeneste som funksjon av innrettelse ved oppfyllelse og kontraktsbrudd

5 5 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning (intuitivt) Målsetning for ”samfunnet ”: Maksimaliser Annes Forventede Fortjeneste minus Bjørns oppfyllelseskostnader: Maksimaliser FS – k A – k B Maksimaliser FF – k B Analysestrategi : (a) Forklare (uten formalisering) at det finnes to spesielle verdier av k A og k B, k A *og k B *, som gjør FS – k A – k B størst mulig. (b) Forklare at rasjonelle parter vil velge å realisere denne løsningen.

6 6 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a) (i) Virkninger av variasjoner i oppfyllelseskostnadene for en vilkårlig verdi av k A Jo høyere oppfyllelseskostnadene (k B ) er, –desto dårligere blir resultatet for Bjørn –desto bedre blir resultatet for Anne, idet sannsynligheten for oppfyllelse (p) øker Ekstremt høye oppfyllelseskostnader vil ikke være lønnsomt for partene samlet, idet de ”siste” kronene som brukes til dette vil gi minimal økning i sannsynligheten for oppfyllelse og derved liten økning i Annes forventede fortjeneste. Ekstremt lave oppfyllelseskostnader vil heller ikke være lønnsomt for partene samlet, idet selv en liten økning i oppfyllelseskostnadene her vil gi en betydelig økning i sannsynligheten for oppfyllelse, og en betydelig økning i Annes forventede fortjeneste. En mellomliggende verdi vil gi det beste samlede resultat. Dette resultat vil gjelde for enhver verdi av k A.

7 7 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a) (forts.) (ii) Virkninger av variasjon i innrettelseskostnadene for en vilkårlig verdi av k B, (og dermed av p). Ved ekstremt lav innrettelse vil selv en liten økning i innrettelsen gi så vidt stor økning i Annes forventede salgsinntekt at en økning i innrettelsen vil øke hennes nettoinntekt (og derved også FF – k B ). Ved ekstremt høy innrettelse vil en liten reduksjon i innrettelsen knapt få en merkbar betydning for salgsinntekten, slik at en reduksjon i innrettelsen vil øke Annes nettoinntekt (og derved også FF – k B ). For en gitt (vilkårlig) oppfyllelseskostnad vil det være én innrettelseskostnad som gir Anne den største forventede fortjeneste, og dermed også den største verdi av FF – k B. Dette resultat gjelder for enhver oppfyllelseskostnad. Det er én kombinasjon av oppfyllelseskostnader og innrettelseskostnader som alt i alt gjør FS – k A – k B størst mulig. La oss kalle dem k A *og k B *. ”Samfunnets” beste resultat er FS – k A * – k B *.

8 8 13.3.3 Partenes adferd – Erstatningsregler, ad (b) Forutsetninger: (i) Ved kontraktsbrudd må Bjørn erstatte Annes tap. Forskjellige erstatningsutmålinger (ii) Annes målsetning: Maksimalisere forventet fortjeneste pluss eventuell erstatning (iii) Bjørns målsetning: Minimalisere forebyggelseskostnader og eventuelle forventede ansvarskostnader (iv) Begge parter antas kjent med, og legger til grunn for sin adferd, den annens målsetning og erstatningsregel. Erstatningsutmåling Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse, PPK: Ved kontraktsbrudd skal erstatningen være lik den fortjeneste Anne ville forvente å få for den samfunnsøkonomisk optimale kombinasjonen k A *, k B *. Skal vise at k A *, k B * er en likevektsløsning for partene. Likevekt betyr at hvis Anne velger k A *, vil Bjørn velge k B *, og hvis Bjørn velger k B *, vil Anne velge k A *.

9 9 13.3.3 Partenes adferd (forts.) Anne: Skal vise at Annes fortjeneste pluss eventuell erstatning vil bli redusert om hun velger en annen innrettelse enn k A *. Erstatningen er et bestemt beløp, PPK, og derfor uavhengig av Annes faktiske innrettelse. Den får derfor ingen betydning for hvor mye hun innretter seg. (Dette er hovedpoenget med regelen om perfekt positiv kontraktsinteresse.) Annes problemstilling: Maksimaliser FS – k A + PPK Det er forklart ovenfor at ”samfunnets” beste resultat er FS – k A * – k B * Sammenlign dette med Annes problemstilling: Hvis (hypotetisk) Anne velger innrettelse forskjellig fra k A *, vil samfunnet komme dårligere ut. Men dette vil kun ramme Anne selv, idet det er forutsatt at Bjørn har valgt k B *. Anne vil derfor velge k A *.

10 10 3.3.3 Partenes adferd (forts.) Bjørn Skal vise at Bjørn kommer best ut om han velger k B *. Forklart ovenfor: Løsningen (kombinasjonen) k A *, k B * er best for ”samfunnet” Hvis Bjørn velger en annen innrettelse enn k B *, vil ”samfunnet” tape. Men det er forklart ovenfor at Annes fortjeneste (inkl. eventuell erstatning) blir den samme uansett hva Bjørn måtte gjøre. ”Samfunnets” tap vil derfor bli Bjørns tap. Konklusjon: Bjørn vil i egeninteresse velge k B *. Forklaring: Ansvarsregelen internaliserer hos Bjørn de kostnader et brudd påfører Anne for det tilfelle at hun handler samfunnsøkonomisk optimalt.

11 11 13.3.4 Partenes adferd under andre erstatningsregler Positiv kontraktsinteresse: Anne vil tjene på å øke innrettelseskostnadene utover det samfunnsøkonmisk optimale: –Forventet fortjeneste + eventuell erstatning vil øke. –Innrettelseskostnadene vil bli dekket av Bjørn i tilfelle brudd Konklusjon: Ikke samfunnsøkonomisk optimalt Negativ kontraktsinteresse: Bjørn vil velge lavere oppfyllelseskostnader enn det samfunnsøkonomisk optimale. Anne vil foretrekke lavere innrettelse enn den samfunnsøkonomisk optimale. Konklusjon: Andre erstatningsutmålinger enn etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir ikke en samfunnsøkonomisk optimalt resultat.

12 12 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling RØs tre typer av spørsmål anvendt på utfylling av kontrakter: –Fører deklaratoriske kontraktsrettsregler til effektiv ressursbruk –Hvordan bør reglene være for å oppnå effektiv ressursbruk? –Kan forskjellige kontraktsrettsregler forstås og forklares som resultat av et ønske om effektivitet? Svarene vil avhenge av –transaksjonskostnader og av –om det ved strategisk adferd kan lønne seg å unnlate å gi informasjon til den annen part. Disse faktorers betydning for tolkning av kontrakter og for bakgrunnsretten vil bli drøftet Majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Analyse av mangelsansvaret ved hjelp av en modell for fullkommen konkurranse Anvendelse i drøftelse av innholdet i Videospillerdommen

13 13 14.1 Majoritetssynspunktet Imitasjon av den ideelle kontrakt Høye TK skaper behov for deklaratoriske kontraktsrettsregler og utfylling Strategisk adferd (tilbakeholdt informasjon) skaper behov for tyngende bakgrunnsrett –Eks: Hadley-regelen Generell eller konkret utfylling? To elementer i imitasjonen av den ideelle kontrakt: –Minstekostnadsprinsippet –Eventuell justering av prisen

14 14 14.2 Tyngende bakgrunnsrett Hadley vs Baxendale (forsinket transport av aksel til mølle) 14.2.1 Uformell analyse Forutsetninger –Fullkommen konkurranse på transportmarkedet –Høy-tap møllere og lav-tap møllere med henholdsvis høye og lave tap ved forsinkelser –Transportørene kan ikke observere hvilken gruppe en møller tilhører –Lave TK Deklaratorisk befrakteransvar ikke effektivt –Høy-tap møllere vil få full beskyttelse uten å måtte betale for ekstra risiko –For omfattende forholdsregler for lav-tap møllere og for begrensede for høy-tap møllere Hadley-regelen eliminerer ineffektiviteten (tyngende bakgrunnsrett) –To separate markeder med forskjellig pris 14.2.2 Betydningen av høye TK 14.2.3 Oppsummering 14.3.4 Teori om bakgrunnsrett

15 15 14.3 Teoretisk analyse av mangelsansvaret Talleksempel : Hver 5. videospiller må repareres for 1000 kroner A: betale 6000 kroner for en videospiller med ansvar for selv å dekke reparasjonskostnadene B: betale 6200 kroner hvor selgeren dekker slike kostnader. En persons holdning til risiko: A foretrekkes fremfor B: Risikovillig B foretrekkes fremfor A: Risikouvillig A like god som B: Risikonøytral Tabell 6.1 Konstellasjoner av partenes informasjoner og holdning til risiko

16 16 14.3.2 Positiv analyse Alternativ 1-4: Selger er risikonøytral og har full informasjon Alternativ 1: Kjøper er risikonøytral og har full informasjon T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 14.1 Referansesituasjon, ingen feil eller mangler R0R0

17 17 14.3.2 Positiv analyse (forts.) Alt. 1: Risikonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Mangelsansvar T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 14.2 Mangelsansvar T1T1 200 P 1k P 1s M1M1 R1R1 a b d

18 18 Alt. 1: Riskonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Kjøper har reparasjonsansvaret Konklusjon for alternativ 1 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) begge parter har full informasjon, vil (i) så vel mangelsansvar som kjøperansvar for feil gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) begge ha samme fordelingsvirkning mellom kjøpere og selgere. Ansvarsregulering vil ikke påvirke disse resultater. T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 PRIS Figur 14.3 Kjøperansvar for feil 200 P 1k P 1s M1M1 R1’R1’ E1E1 a' b' c' d'

19 19 Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig.14.2) Kjøperansvar (fig. 14.4) Konklusjon for alternativ 2: Når (a) kjøper er risikouvillig, (b) selger er risikonøytral, og (c) begge har full informasjon vil (i)mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme Pareto-effektive likevektsløsning (ii) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme fordeling. Partene vil forhandle seg rundt eventuell deklaratorisk rett. Eventuell preseptorisk rett som legger ansvaret på den part som har høyest risikoaversjon påfører samfunnet et effektivitetstap. Figur 14.4 Risikoaversjon hos kjøper og kjøperansvar for feil T0T0 E0E0 P0P0 M0M0 MENGDE PRIS 300 P 2k P 2s M1M1 E2E2 M2M2 R2R2

20 20 Alternativ 3 Mangelfull informasjon hos kjøper Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) Kjøper har reparasjonsansvar (fig 14.5) Konklusjon for alternativ 3 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) selger har full informasjon (c) kjøper har mangelfull informasjon vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar for feil føre til en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (spontant selgeransvar) (iii) kjøperansvar være en ulempe for kjøper og en fordel for selger hvis kjøper undervurderer reparasjonskostnadene. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene. (Se oppgave om deklaratorisk selgeransvar) T0T0 E0E0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 14.5 Kjøperansvar, mangelfull informasjon hos kjøper 100 P 3s M1M1 E2E2 M2M2 M3M3

21 21 Alternativ 4: Kjøper er risikouvillig og har mangelfull informasjon - Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) - Reparasjonsansvar hos kjøper (fig. 14.6) Konklusjon for alternativ 4 Når (a) kjøper er risikouvilling og har manglende informasjon og (b) selger er risikonøytral og har full informasjon, vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (partene vil avtale selgeransvar) (iii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er høyere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnadene (iv) kjøperansvar ikke gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er lavere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnader. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar under forutsetningen i (ii) og i (iii), men ikke under forutsetningen i (iv). Preseptorisk kjøperansvar vil forhindre en effektiv løsning under forutsetningen i (ii) og i (iii). T0T0 E0E0 M0M0 MENGDE PRIS Figur 14.6 Konsument- og produsentoverskudd ved kjøperansvar og mangelfull informasjon hos kjøper 100 P 3s M1M1 E2E2 M4M4 M3M3 a' b' c' d' ef g h E1E1

22 22 14.3.2 Positiv analyse (forts.) Andre modellalternativ Alternative konstellasjoner av holdning til risiko og asymmetrisk informasjon –Alt. 5-16 Fremskaffelse av informasjon om feil og mangler Andre modeller –Forskjellige reparasjonskostnader –Forsikring –Transaksjonskostnader 14.3.3 Betinget normativ analyse Effektivitet eller/og ønsket fordeling TK kan forhindre Pareto-effektivitet Deklaratorisk rett ved høye TK –Ansvar bør plasseres hos den part som med de laveste kostnader kan bære det. –Regler bør være klare, slik at partene lett forstår når det er i deres interesse å kontrahere seg rundt ineffektive regler –Regler bør passe for flest mulig faktiske tilfeller for å spare TK (jf standardkontrakter) Et ønske om Pareto-effektivitet ved plassering av ansvaret for produktfeil vil i visse tilfeller bli oppfylt av markedet, mens det i andre tilfeller er nødvendig med regulering. For å bestemme når det er behov for regulering, er det nødvendig å klargjøre aktørenes forutsetninger.

23 23 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen Utdrag av konklusjon i Videospillerdommen "Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektiv [fem år] bør Føreland som forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottageren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottageren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velbegrunnet, og legger også vekt på at funksjonsudyktighet i en videospiller er statistisk påregnelig, og at det for selgersiden derfor langt på vei er et spørsmål om å plassere omkostninger. En utligning gjennom prisene på samtlige produkter har mer for seg enn å plassere omkostningen hos den enkelte forbrukerkjøper som tilfeldig rammes av svikten." (Rt. 1998 s 781) [Mine understrekninger]

24 24 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen 14.4.1 Positiv analyse - rasjonalisering av dommen Samsvar mellom dom og modell? 14.4.1.1 Dommerens virkelighetsoppfatning. Markedsform: Fullkommen konkurranse? –Mange kjøpere og selger? –Full informasjon? –Risikonøytrale aktører? –Ingen transaksjonskostnader? –Konklusjon: Fullkommen konkurranse med tillegg: Alternativ 4 14.4.1.2 Dommerens verdier (reelle hensyn) Ønske om effektivitet Ønske om fordeling: Tilgodese kjøper? 14.4.1.3. Konklusjon Alt 4 med dom i overensstemmelse med dommerens verdier

25 25 14.4.2 Betinget normativ analyse 14.4.2.1 Konsekvenser av et eventuelt ønske om effektivitet avhenger av forutsetninger om –partenes holdning til risiko –deres informasjon –transaksjonskostnadenes eventuelle betyning –Selgeransvar ”tryggest” for alt. 1-4, men trolig kjøperansvar for enkelte andre alternativ 14.4.2.2 Konsekvenser av fordelingsønsker avhenger av samme forutsetninger (Jfr. positiv analyse av konsument- og produsentoverskudd under forskjellige forutsetninger) 14.4.2.3 ”Rettspolitisk velbegrunnet” dom? Dommen ikke særlig presis Vår analyse viser at dommen under visse forutsetninger –gir et Pareto-effektivt resultat –avlaster kjøperne for problemet med risiko 14.4.3 Er dommen forbrukervennlig? Krüger: ”Rettspolitisk kontroversiell kjøpsrettstenkning” Ja, hvis poenget er å gi kjøperne en forsikringsordning Nei, hvis kjøperne påtvinges en produktkvalitet der fordelene er lavere enn kostnadene


Laste ned ppt "1 13.3 Oppfyllelse og innrettelse 13.3.1 Sammenhengene i modellen 13.3.1.1 Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse k B :Bjørns kostnader ved forebyggelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google