Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til 1. samling Presentasjon Powerpoint, bilde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til 1. samling Presentasjon Powerpoint, bilde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til 1. samling Presentasjon Powerpoint, bilde 2 - 9.
Instruktører, deltakere, kurset og prøven. Powerpoint, bilde DVD, hele filmen, 15,5 min. Pause. Loven om viltet, m.m., powerpoint bilde DVD, Grunnprinsipper, 3,5 min. Powerpoint, bilde Jaktutførelsen slik samfunnet kan akseptere den. Powerpoint, bilde Videosnutter. Fart, 3,5 min. Avstand, 4 min., bilde Anatomi, Anbefalt avstand. Vinkel, 2,5 min., Viltklokka. Flokk, 2 min. Skuddfelt, 3 min. Powerpoint, bilde Viltforvaltningen i Norge. powerpoint, bilde

2 Velkommen til 1. samling Presentasjon Jakt og holdninger
Jaktutøvelsen slik samfunnet kan akseptere den Human og sikker jakt Viltforvaltningen i Norge Powerpointpresentasjon: Jaavall, Sperlin og Lund

3

4 Hvorfor vil du jakte? Naturopplevelser Rekreasjon Spenning
Mote – det er in med jakt Flukt fra hverdagen

5 Hva er jakt? Jakt er høsting
Jakt er lengsel etter opplevelser og spenning Jakt er søk etter samspillet i naturen Jakt er kameratskap og rekreasjon Jakt er forvaltning Avlivning Høsting av naturressurser Naturvern – skadedyr

6 Hvorfor jegeropplæring?
Tidene har forandret seg. Mindre naturlig opplæring. Befolkningen har blitt urbanisert og fjernet seg fra naturen. 99 % av tiden mennesket har vært på jorda, har de vært et jeger- og samlerfolk Før gikk jakt og fangstkunnskaper i arv. Jakt var ei attåtnæring på landsbygda. Kultur og tradisjoner, det er det ikke for de fleste i dag. Alle jegere i dag må kunne stå fram som gode utøvere av jakt og fangst.

7 Viltets positive betydning
Verdi av kjøtt, pels og trofé. Økonomiske ringvirkninger , omsetning av jaktutstyr, reiser, utleie av jakthytter, videreforedling og omsetning av vilt, organisering av jakt og jaktskolering. Betydning for spredt bosetning ved inntekt knyttet til jaktretter. Trivselsfaktoren. Viltets egenverdi ved verdifulle naturopplevelser. Verdi for vitenskap og undervisning.

8 Viltets negative betydning
Skader på landbruket. Skader på jord og skogbruk, f.eks hjortevilt på dyrket mark og skogforyngelse. Store rovdyrs skader på husdyr. Trafikkskader. Nedsatt naturopplevelse basert på frykt. Store dyr, for eksempel elg. Rovdyr.

9 Loven om viltet Med vilt menes: Alle viltlevende landpattedyr Fugler
Amfibier Krypdyr

10 Loven om viltet Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade. §3. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. § 19.

11

12 Hvilke alternativer har du?
Hva kan følgene bli? Det er ingen grunn til å angre et skudd som ikke er blitt løsnet. Hvorfor er det slik? Skadeskyting, ingen skade skjedd om en holder tilbake.

13 Jaktutøvelse – slik at samfunnet kan akseptere det
Vis hensyn til andre brukere. Jegerne er bare en av gruppene som bruker naturen, andre brukere er: Friluftsfolk - Turgåere - Fiskere - Fuglekikkere - Bærplukkere Idrettsfolk F.Eks orienteringsløpere og skiløpere Rettighetshavere: Grunneiere, beiterett og andre All jakt og aktivitet knyttet til jakt og fangst bør kunne sees av alle – uten at vi blir rettmessig kritisert.

14 Alminnelige jaktregler
12 hovedpunkter vi må kunne og følge under praktisk jakt: Lær og øk dine kunnskaper om: gjeldende bestemmelser om jakttider m.m. viltet og dets levesett (artskunnskap m.m.) fredede arters utseende og utbredelse. jaktvåpenets og ammunisjonens virkninger og begrensninger. viltstammens skjøtsel og beskatning.

15 Alminnelige jaktregler
Driv skytetrening på jaktbanen. Regelmessig trening og kontrollskyting på stillestående og bevegelige mål. Avstandsbedømmelse.

16 Alminnelige jaktregler
Vær omhyggelig med sikkerheten. Våpenet skal alltid behandles som om det var ladd. Pek ikke mot noe menneske med munningen. Bruk ikke våpenet som stokk. Sett ikke fra deg våpenet slik at det kan falle. Oppbevar våpen og ammunisjon utilgjengelig for barn. Gå ikke med ladd våpen uten når du må være klar til skudd, eller står på post.

17 Alminnelige jaktregler
Sikkerhet, forts. Ta patronene ut når: Du går inn i bil, om bord i båt eller lignende. Ved lengre forflytninger. Ved ferdsel på glatt føre. Ved passering av gjerder eller ulendt terreng. Når du setter fra deg våpenet.

18 Alminnelige jaktregler
Sikkerhet, forts. Vær forvisset om at skyteretningen er fri ved sikting og ved skudd mot vilt: Hold rede på hvor nabopost og andre jegere er. Påse at ikke mennesker, kjøretøy eller bebyggelse kommer i faresonen. Ta i betraktning faren for rikosjetter. Velg om mulig betryggende kulefang for skuddet. Avsikre våpenet og løs skuddet først etter at du har forvisset deg om at målet er det tilsiktede. Bruk ikke våpen når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

19 Alminnelige jaktregler
Jakt skal utøves uten unødig lidelse for viltet. Bruk ikke metoder som kan være plagsomme for viltet. Skyt ikke mordyr fra unge. Vær nøye med at skudd skal drepe øyeblikkelig. Skyt ikke på for lange hold. Skyt ikke mot dyr i flokk. Sørg for rent skuddfelt. Avliv skadeskutt vilt så snart som mulig. Ingen anstrengelse må skys for å finne skadet vilt.

20 Alminnelige jaktregler
Tallet på nedlagt vilt er ikke noe kriterium på en dyktig jeger eller en vellykket dag. Skryt ikke av ditt jaktutbytte. Konkurrer ikke med andre jegere om antall felt vilt. En god jaktdag er en dag med vel gjennomført jakt, fysisk krevende, med naturopplevelser, gode prestasjoner av medvirkende hunder og uten at skadet vilt blir igjen i markene.

21 Alminnelige jaktregler
Ta skikkelig vare på felt vilt. Stell godt med det felte viltet. Utfør oppbrekking og flåing omsorgfullt. Påse at byttet behandles på en hensiktsmessig måte ut fra den anvendelse det skal ha.

22 Alminnelige jaktregler
Før notater over det du feller. Gi rapport til rette instans. Fellingsoppgaver er verdifulle opplysninger for viltforskningen.

23 Alminnelige jaktregler
Prøv å være en god jaktkamerat. Følg jaktlederens ordre. Benytt ikke en skuddsjanse som dine jaktkamerater er nærmere til å utnytte. Hjelp dine kamerater med ettersøk av felt eller skadet vilt, eller med å finne igjen hunder som er kommet bort under jakta. Ta godt vare på din jaktkamerat, hunden. Sørg for at den er i god form når jakta begynner. Stell godt med den, særlig etter en anstrengende jakt.

24 Alminnelige jaktregler
Sørg for å ha et godt forhold til jaktnaboene. Gi beskjed om hendelser under jakta som kan være av interesse for dem. Prøv å bli enige om felles opplegg for viltstellet. Om det er hensiktsmessig, bør du medvirke til opprettelse av lokal jegerforening, viltstellområde o.a.

25 Alminnelige jaktregler
Vis hensyn til grunneieren. Konferer med grunneieren om jakta og viltstellet. Gå ikke over dyrket mark. Vær varsom ved passering av gjerder og lignende. Vær forsiktig når du gjør opp ild.

26 Alminnelige jaktregler
Vis hensyn til allmennheten. Vær klar over at mange mennesker har lite til overs for jakt og ikke liker å se døde dyr. Jakt ikke nær trafikkerte veier eller andres bosteder. Vær vennlig overfor andre som du treffer på dine jaktturer. Transport av felt vilt må ikke foregå slik at det virker støtende for allmennheten.

27 Alminnelige jaktregler
Ta del i viltstellarbeidet. La viltet få ro i forplantningstiden. Hjelp til med å forbedre viltets nærings- og beskyttelsesmuligheter. Bidra med bekjemping av krypskyting og andre brudd på jaktlovgivningen. Støtt viltforskningen.

28

29 Anbefalte maksimale skyteavstander
I ro Rolig bevegelse Elg : 150 m 75 m Hjort/villrein: 100 m 50 m Rådyr: 75 m 35 m Rådyr med hagle: maks 20 m Småvilt med hagle: maks 30 m

30

31 Ikke alle deler jegerens jaktglede
Samfunnet har et årvåkent blikk på jegeren Naturbrukere har mye til felles Enhver jeger er ambassadør for jegerstanden

32

33

34 Viltforvaltningen i Norge
Klima og Miljødepartementet (nytt januar Tidl. Miljøverndepartementet) Politisk ledelse Fastsetter vidtrekkende forskrifter Er klageinstans i en rekke spørsmål tilknyttet viltlovgivningen

35 Viltforvaltningen i Norge
Justisdepartementet. Hovedansvar for spørsmål om våpen og våpenloven. Landbruksdepartementet. Forvalter statseiendommene. Ansvaret for praktisering av dyrevernloven, reindriftloven, bufeloven, m.fl. Veterinærmyndighetene sorterer under dette departementet.

36 Viltforvaltningen i Norge
Miljødirektoratet (nytt juli DN og Klima- og forurensningsdirektoratet) Fagdirektorat under Klima og Miljødepartementet Har det faglige ansvaret for praktisering av viltloven Fastsetter forskrifter bl.a om jaktmåter, jakttider, våpen, ammunisjon, m.m. Ansvaret for fellingsavgiftene for villrein Ansvaret for gjennomføring av obligatorisk jegerprøve, m.m.

37 Viltforvaltningen i Norge
Fylkesmannen Statens regionale miljøforvaltningsorgan Samordner viltstellet på tvers av kommunegrensene Klageinstans for kommunale viltvedtak

38 Viltforvaltningen i Norge
Kommunen Spiller en sentral rolle i viltforvaltningen Vedtar fellingskvoter Vedtar minsteareal for hjortevilt Kan fastsette ekstraordinær båndtvang Ansvar for å legge til rette for allmennhetens tilgang til småviltjakt Kommunen er lavest i det offentlige viltforvaltningshierakiet

39 Viltforvaltningen i Norge
Grunneiere Har eneretten til jakt og fangst på sin eiendom En sentral samarbeidspartner til kommunen i lokal viltforvaltning Har ansvaret for en planmessig ressursutnyttelse gjennom utvikling av driftsplaner for viltet

40 Viltforvaltningen i Norge
Lokale JFF Kompetanserike grupper som i lokal viltforvaltning bør delta i samarbeidet med kommuner og grunneiere Viltstelloppgaver Viltkartlegging Ettersøk av skadd vilt Jegeropplæring Skytetrening Å være et samlende miljø for jegerne

41 Viltforvaltningen i Norge
Jegeren Forvalter naturressursene En del av det økologiske samspillet mellom byttedyr og predator, en såkalt topp-predator Høster av naturens overskudd som er en fornybar ressurs


Laste ned ppt "Velkommen til 1. samling Presentasjon Powerpoint, bilde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google