Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 2./4. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 2./4. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 2./4. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

2 Dagens tema Mer om innsyn – Utgangspunkt i offentlighetsloven 2006 – Forholdet mellom offhl og pol

3 Offentlighetsloven av 2006 Offentlighetsloven av 2006 Loven er ikke trådt i kraft Formål Virkeområde Innsyn i hva? – Ubetinget innsynsrett – Unntak: Taushetsplikt, skal unntas ”kan unntas” - meroffentlighet Hvordan?

4 Nye, personvernrelevante bestemmelser i offentleglova 2006 Gjenbruk: “kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving...”, § 7§ 7 – “Dette direktiv opretholder og griber på ingen måde ind i beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger... “ – jf. PSI-direktivet art 1 nr 4 Viss rett til databaseinnsyn, § 9§ 9 Internett-publisering kan forskriftsreguleres, § 10§ 10 Rett til elektronisk kopi, § 30§ 30

5 Forholdet pol-offh. Ulikt virkeområde Begge gir rett til innsyn for allmennheten – pol. gir dessuten innsynsrett for den registrerte, – sml. partsinnsyn etter fvl Pol begrenser ikke lovbestemt innsynsrett, jf. pol § 6. Loven gjelder. pol § 6

6 Sensitive vs. taushetsbelagte opplysninger Sensitive – kasuistisk definisjon, visse opplysningstyper - pol § 2 nr 8 – skjerpet krav til rettslig grunnlag, pol § 9 – konsesjonsplikt, pol § 33 (- stat/kommune m hjemmel i “egen lov”, oppl. beh. “uoppfordret”) Taushetsplikt – funksjonell definisjon - “noens personlige forhold – fvl § 13 (m.fl.) – opplysningene kan ikke utleveres til allmennheten – de er uvedkommende Eksempler – Sensitivt og taushetsbelagt, eks. helseopplysninger – Sensitive, ikke taushetsbelagte: eks. lovbrudd i tjenesten “Det er heller ikke taushetsplikt for opplysninger om at tjenestemannen har begått en straffbar handling i tjenesten og hvilken reaksjon dette har medført (administrativ eller strafferettslig). Nærmere opplysninger om gjerningsmannens personlige egenskaper vil derimot være omfattet av taushetsplikten” (Lovavdelinges veileder s 62, jf.) – Taushetsbelagte, ikke sensitive: eks. økonomiske opplysninger

7 Lovavdelingens uttalelse “4.1 I punkt 2 og 3 ovenfor har vi kommet til følgende hovedkonklusjoner: Når det foreligger innsynsrett etter offentlighetsloven, følger det av personopplysningsloven § 6 første ledd at det skal gis innsyn uten at det er nødvendig å vurdere om vilkårene for behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og i personverndirektivet er oppfylt. I slike tilfeller skal det altså gis innsyn også om dette eventuelt vil være i strid med våre folkerettslige forpliktelser etter direktivet. Hvis det ikke foreligger innsynsrett, men det er adgang til å utøve meroffentlighet, må det derimot i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er forenlig med personverndirektivet å offentliggjøre personopplysninger fra et personregister eller ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Forvaltningen vil i slike tilfeller ikke ha adgang til å utøve meroffentlighet hvis ikke et av vilkårene for behandling av personopplysninger i personverndirektivet er oppfylt. Dette gjelder uavhengig av om det aktuelle dokumentet omfattes av hovedregelen i offentlighetsloven eller ikke.” http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/reglement/2004/persono pplysningsloven/3.html?id=107531 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/reglement/2004/persono pplysningsloven/3.html?id=107531 Ny lov: rett til elektronisk kopi

8 Lovavdelingens konklusjoner Nedenfor følger en forholdsvis omfattende redegjørelse for Lovavdelingens syn. For oversiktens skyld vil vi allerede her peke på noen hovedkonklusjoner, som blir nærmere utdypet i det følgende: – Dokumenter underlagt innsynsrett etter offentlighetsloven: Etter personopplysningsloven § 6 første ledd skal det i disse tilfellene som utgangspunkt gis innsyn uten at det er nødvendig å vurdere om vilkårene for behandling av personopplysninger i personopplysningsloven eller personverndirektivet er oppfylt. Innsyn kan da også som utgangspunkt gis ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Offentlighetsloven gir imidlertid ikke den enkelte noe krav på at dokumentene skal gjøres tilgjengelige for enhver over internett. Lovavdelingen antar på denne bakgrunn at personopplysningsloven gjelder dersom dokumentene legges ut på internett. – Utøvelse av meroffentlighet: I disse tilfellene må offentliggjøring av dokumenter fra et personregister eller ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, oppfylle et vilkår i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Forholdet til personverndirektivet må vurderes særskilt. – Datatilsynets adgang til å stille vilkår etter § 11: Lovavdelingen antar at Datatilsynet kan stille vilkår etter personopplysningsloven § 11 bare dersom utleggingen på nettet er i strid med personopplysningsloven §§ 8 eller 9 eller personverndirektivet artikkel 7 eller 8. – Utelatelse av fødselsnummer: Vi antar at personopplysningsloven § 8 i de fleste tilfeller vil være til hinder for å legge ut dokumenter på nettet dersom ikke opplysninger om fødselsnummer i dokumentet blir utelatt.

9 Til diskusjon - Vurdér innsynsbegjæring Eks. – Krav om innsyn i Lånekassens dokumenter om studenter i Oslo, med sikte på å etablere nett- tjeneste som tilbyr oversikt over studentenes studieprogresjon. Ber om e-postsvar. Vurder henvendelsen ifht. offhl 2006 og pol.

10 Til diskusjonen - offentleglova Virkeområde Innsynsrett? Aktuelle unntakshjemler? – Taushetsplikt? Innsynskravet Hvordan kan opplysningene utleveres?

11 Til diskusjonen - pol Berøringspunkter i pol som kan vurderes separat for aktørene: forvaltningen og den som krever innsyn – Pol § 11, jf. §§ 8,9 – grunnkravene. Rettslig grunnlag, kvalitet – Sikkerhet, § 13 – Informasjonsplikter, §§ 20, 21, 22 – Utlevering til utlandet, §§ 29,30

12 Kilder Lovavdelingens veileder i offhl 1970 Lovavdelingens veileder Lovavdelingens tolkingsuttalelse om pol § 6 Lovavdelingens tolkingsuttalelse Offentlighetsloven 2006 – Merknader i Ot.prp.nr. 102 2004-2005 Merknader i Ot.prp.nr. 102 2004-2005 Høring offentlighetsforskriften Viderebruksdirektivet


Laste ned ppt "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 2./4. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google