Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementet Fremtidige politiske krav til 2VK EBL Kompetanse – Samfunnsmessig nytteverdi ved bruk av 2VK 16. mars 2004 Statssekretær Øyvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementet Fremtidige politiske krav til 2VK EBL Kompetanse – Samfunnsmessig nytteverdi ved bruk av 2VK 16. mars 2004 Statssekretær Øyvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementet Fremtidige politiske krav til 2VK EBL Kompetanse – Samfunnsmessig nytteverdi ved bruk av 2VK 16. mars 2004 Statssekretær Øyvind Håbrekke

2 Olje- og energidepartementet Agenda St.meld. nr. 18 Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Toveiskommunikasjon

3 Olje- og energidepartementet St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Høsten 2002 og vinteren 2002/2003 viste oss hvor sårbare vi er ved betydelige svikt i tilsiget St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. ble lagt frem 19. desember 2003 –Meldingen er avgrenset til de sentrale energipolitiske problemstillingene knyttet til vinteren 2002/2003 Regjeringen legger i meldingen frem sin strategi for en sikrere energiforsyning  Tiltak for en mer robust kraftforsyning  Tiltak for å mestre framtidige situasjoner med svikt i tilsiget  Tiltak for å styrke forbrukernes stilling

4 Olje- og energidepartementet St.meld. nr. 18 Om forsyningssikkerheten for strøm mv. – 10 satsningsområder 1. Styrke innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og - produksjon. Ordning for å stimulere til utbygging av infrastruktur for varme 2. Forbedre reguleringer og plantiltak i energiomleggingen 3. Styrke grunnlaget for mer vannkraftproduksjon 4. Arbeide for et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater som styrker fornybar el- produksjon 5. Øke bruken av gass innenlands på en miljøvennlig måte 6. Styrke det nordiske el-samarbeidet. Legge til rette for nye overføringsforbindelser til utlandet 7. Sikre en fortsatt effektiv konkurranse i kraftmarkedet 8. Klargjøre ansvaret til rasjoneringsmyndigheten og systemansvarlig. Det kan bl.a. være aktuelt med reservekapasitet 9. Legge til rette for økt forbrukerfleksibilitet 10. Bedre forbrukernes stilling i kraftmarkedet

5 Olje- og energidepartementet Agenda St.meld. nr. 18 Om forsyningssikkerheten for strøm mv. Toveiskommunikasjon

6 Olje- og energidepartementet Status angående timemåling og toveiskommunikasjon 2,5 mill. målepunkter for elforbruk i Norge Årlig forbruk > 400 000 kWh; krav om timemåling i dag –Omfatter om lag 50% av samlet norsk elforbruk 1. januar 2005: Alle målepunkter med forventet årlig forbruk over 100 000 kWh skal timemåles –Da vil om lag 60% av samlet norsk kraftforbruk være timemålt –Kravet om timemåling kan resultere i at toveiskommunikasjonsteknologi i større grad benyttes Noe installering av toveiskommunikasjon hos enkelte nettselskaper

7 Olje- og energidepartementet Fordeler for sluttbruker Sluttbrukerens fleksibilitet kan bli bedre Påvirke egen strømregning Bedre avregning Slipper å lese av måleren selv Tilgang til andre tjenester  MEN vil sluttbrukerne benytte seg av mulighetene toveiskommunikasjonen gir?

8 Olje- og energidepartementet Fordeler for andre aktører Nettselskap –Bedre utnytting av overføringsnettet –Forenkler systemet for innsamling og kontroll av måledata –Bedre grunnlag for å utvikle tariffer –Økt kundetilfredshet Kraftleverandør og systemansvarlig –Videreutvikling av kontrakter –Bedre og raskere informasjon om kraftforbruket –Avtaler om salg av effektreserver til systemansvarlig –Mer korrekt info for innkjøp av kraft

9 Olje- og energidepartementet St.meld. nr. 41 (2002-2003) Om tariffar for overføring av kraft og tovegskommunikasjon Stortinget ba departementet vurdere forslag om ulike modeller for finansiering av en frivillig ordning med toveiskommunikasjon mellom strømkunde, leverandør og nettselskap –Departementet la i juni i fjor frem St.meld. nr. 41 Om tariffar for overføring av kraft og tovegskommunikasjon Tar utgangspunkt i at den som har nytte av toveiskommunikasjon bør bære kostnaden Vil i størst grad sikre at samfunnsøkonomiske riktige beslutninger blir tatt Naturlig at en aktør har hovedansvaret for installasjon, drift og finansiering av toveiskommunikasjon I praksis vil dette som regel være nettselskap Nettselskapene kan inngå avtaler med andre aktører om å være med på finansieringen Det er ikke fornuftig med krav som medfører full utbygging nå Må utnytte eksisterende potensial bedre før ytterligere krav stilles Teknologien er under utvikling. Bør vente…

10 Olje- og energidepartementet EBL-prosjektet ”Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT” Mål: –Øke sluttbrukerfleksibiliteten i perioder der det er mangel på energi og effekt Prosjektet skal se på ulike løsninger for utbygging av infrastruktur Prosjektet skal også kartlegge nytteverdier av toveiskommunikasjon for ulike aktører, samt se på mulige finansieringsformer OED sin holdning: –Avvente resultatene fra prosjektet for å se om det avdekkes bedriftsøkonomiske incentiver for investering i toveiskommunikasjon. Tiltak for å sikre samfunnsøkonomisk riktig utbygging må da vurderes

11 Olje- og energidepartementet Innst. S. nr. 66 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen vedrørende St.meld. nr. 41 (2002-2003) Komiteen viser til at resultatene av storskalaforsøksprosjektene vil være viktig for den videre satsingen på toveiskommunikasjon og fjernavlesning Dersom prosjektene har gode resultater, bør i utgangspunktet alle landets forbrukere få tilbud om dette Stortinget vil gi sin prinsipielle tilslutning til videre utbygging av toveiskommunikasjon og fjernavlesning

12 Olje- og energidepartementet Om toveiskommunikasjon i St.meld. nr. 18 (2003-2004) Departementet ønsker at toveiskommunikasjon skal tas i bruk i kraftmarkedet Prosjektet ”Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT” skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2004 –Prosjektet skal blant annet brukes til å fremskaffe kunnskap om hvordan dette best bør gjennomføres for blant annet å unngå feilinvesteringer NVE skal så foreta egne vurderinger/undersøkelser blant annet med grunnlag i dette prosjektet. NVEs anbefalning skal fremlegges departementet i løpet av oktober Departementet vil vente med å trekke konklusjoner til etter at NVEs tilrådning foreligger

13 Olje- og energidepartementet Avsluttende synspunkter Spennende utvikling! Viktig med samspill mellom alle berørte ! Viktig å engasjere forbruker! Teknologien er fortsatt under utvikling, og utbygningskostnadene vil reduseres, og av den grunn vil det heller ikke være formålstjenelig med krav som medfører full utbygging nå

14 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no www.mpe.dep.no


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementet Fremtidige politiske krav til 2VK EBL Kompetanse – Samfunnsmessig nytteverdi ved bruk av 2VK 16. mars 2004 Statssekretær Øyvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google