Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etnisk og religiøs betinget diskriminering 13.10.2008 Helga Aune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etnisk og religiøs betinget diskriminering 13.10.2008 Helga Aune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etnisk og religiøs betinget diskriminering 13.10.2008 Helga Aune

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etniske diskriminering Mange ulike grupper: Kvener, skogfinner, rom (sigøynere), romani (tatere og reisende), jøder Samer – urfolk Etnisk minoritetsbefolkning med innvandrerbakgrunn, ca 8,9% av Norges befolkning (415 000)

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Innvandrerbegrepet Innvandrer – person med to utenlandskfødte foreldre Etterkommer – født i Norge av to utenlandskfødte foreldre Innvandrerbefolkningen består av personer fra over 200 land og 75 % har ikke-vestlig bakgrunn

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Målsetting: Like muligheter og rettigheter for alle, tilgang til utdanning og arbeid, til bolig og offentlige tjenester –Demokratiperspektiv –Menneskerettighetsperspektiv (verdighet)

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Virkemidlene: –Forbud mot diskriminering (rettsreglene) –Forbudsreglene ikke nok for å sikre integrering og inkludering Identifisering av ulike utfordringer Tiltak

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsreglene: –Diskrimineringsloven - § 1 –§ 4grunnlagene: etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn Direkte diskriminering Indirekte diskriminering: når forskjellsbehandling er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unntakene - § 3 Familieliv og personlige forhold –Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s 75 – tolkes snevert, eks. utleie av rom i egen bolig tolkes som personlige forhold, utleie av bolig som man selv ikke bebor er utenfor –Nemndas sak 7/2007 – salg av enebolig Religion og livssyn, dog gjelder hovedregelen i arbeidslivet

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo § 5 - Forbudet mot trakassering Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende –Eksempler fra hverdagen?

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo –§ 6 – forbud mot instruks (dørvakter) –§ 7 – forbud mot å innehente opplysninger ved ansettelse om religiøse og kulturelle spørsmål (hva med ”narrenavn”?) –§ 8 – Positiv særbehandling

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Andre lover: –Arbeidsmiljøloven § 13-1 – samme ordlyd om diskrimineringsgrunnlag som diskr.loven –Husleieloven § 1-8 –Boligbyggelagsloven § 1-4 –Borettslagsloven § 1-5 –Eierseksjonsloven § 3a –Boliglovene eksemplifiserer, vedtekter, utleie av husrom, tildeling av bolig

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Straffeloven § 349 a – straffes den som ”i erversmessig eller liknende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre”.

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Straffeloven § 135 a – rasismeparagrafen, straff for diskriminerende eller hatefulle ytringer som fremsettes offentlig eller er egnet til å nå et større antall personer, når ytringene er knyttet til blant annet hudfarge, eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn.

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo FN-konvensjoner FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK), art. 1 nr. 1 (religion og språk er ikke med) SP – FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 2. nr. 1 og art 26 ØSK - FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, art. 2 nr. 2 –”eller status for øvrig”, dvs oppregning av diskrimineringsgrunnlag er ikke uttømmende

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Europarådet – Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Art. 14 – alminnelig forbud mot diskriminering, aksessorisk knyttet til de rettigheter og friheter som er knyttet til konvensjonen Diskrimineringsbegrepet ikke nærmere definert. Ikke uttømmende opplisting av grunnlagene

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Protokoll 12 til EMK Formålet: Utvidelse av diskrimineringsforbudet til å gjelde helt generelt, uten å være begrenset til utøvelsen av selve konvensjonens rettigheter og friheter –4. november 2000, protokoll 12 lagt ut for signering –Trådte i kraft 1. april 2005, etter ratifikasjon av 10 stater –Norge signerte i 2003, men ikke ratifisert

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo EMD – artikkel 14 i EMK Diskriminering foreligger hvis det foreligger forskjellsbehandling og denne: ”has no objective and reasonable justification” –”a legitimate aim” –”reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised”

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo EU/EØS-regulering EF-traktaten art. 13 (Amsterdam) EUs ikke-diskrimineringspakke: –Direktiv 2000/43/EF (likebehandling uansett rase eller etnisk opprinnelse) –Direktiv 200/78/EF (likebehandling i arbeidslivet) –Handlingsprogram for å bekjempe diskriminering

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kryssdiskriminering Nemndas sak 1/2001 – ACE (religion og kjønn, barn) Nemndas sak 1/2008 –Thon hotell (kjønn og etnisitet) EMD- Romani, spesialskole (etnisk tilhørighet og barn (alder)

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Saker: etnisitet/religion EMD - Dahlab vs Sveits (barneskole) –Lærer for barn fra 4-8 år –Sveits er religiøs nøytral som stat –Påvirkning av unge barn EMD – Leyla Sahin vs Tyrkia (universitet) –Prinsippet om sekularitet og likhet, saklig begrunnet hensett til forholdene i dagens Tyrkia

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Nemnda 8/2001 – Oslo Plaza (hodeplagg) SPR-komiteen sak Singh Binder v Canada (turban vs hjelm på byggeplass) Dansk Høyesterett – Føtex (hensynet til verdinøytralitet overfor kundene) Dansk lagmannsrett – Toms chokoladefabrikk (sikkerhet og hygiene)


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Etnisk og religiøs betinget diskriminering 13.10.2008 Helga Aune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google