Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1) Roald Bjørklund Vår-2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1) Roald Bjørklund Vår-2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1) Roald Bjørklund Vår-2006
Hva er helse Hva er stress Er det sammenhengen mellom stress og helse

2 Sammenheng helse - stress
1. God helse → Lite stress 2. Lite stress → God helse 3. God helse korrelerer med Lite stress 4. Helsetilstand påvirkes av personlighetsfaktorer Stressnivå påvirkes av personlighetsfaktorer 5. Helsetilstand påvirkes av samfunnsmessige forhold Stressnivå påvirkes av samfunnsmessige forhold

3 Litteratur Passer & Smith (2003):
Kap. 12: Adjusting To Life. Stress, Coping and Health Se også Kap 3: Biologisk psykologi Kap 13: psykologiske lidelser Kap 14: Behandlingsformer

4 Hvorfor lever kvinner 5 – 8 år lengre enn menn (WHO)?
Biologisk forklaring: kvinnenes XX kromosom beskytter bedre mot sykdommer enn mennenes XY Psykologisk forklaring: menn utøver mer risikabel og helseskadelig adferd Sosial forklaring: Kvinner har et bedre sosialt støtte system sammenlignet med menn

5 Kan stresshåndtering påvirke utviklingen av kreft? (s.472)
Spigel (1989) delte kvinner med brystkreft (metastase) i to grupper: den andre deltok ikke i grupper den ene deltok i samtalegrupper Mål: forbedre livskvaliteten

6 Levetid etter behandlingsoppstart:
Resultat: Levetid etter behandlingsoppstart: kontrollgruppen: 19 måneder samtalegruppen: 37 måneder Teori: Sosiale støttegrupper trolig viktigste psykologiske forebyggende tiltak (House,1988) Hva er det ved aktiviteten i de sosiale støttegruppene som gir gunstig effekt? Dersom sosial støtte er effektivt – kan det tenkes at sosial støtte kan gi negative virkninger?

7 HELSE (WHO-definisjon)
Fravær av sykdom, skade og belastning Nærvær av trivsel, velvære og vekst Omfatter dimensjonene: Fysiologisk, biologisk Psykologisk Sosialt Arbeidsmessig

8 HELSESKALA Meget god helse, livsstil og personlig utvikling
Høy trivsel og velvære Gjennomsnittlig helse (den normale person) Belastninger Symptomer på sykdom Alvorlige sykdommer, skader og død

9 STRESS-BEGREPET Stimulus, stressor; ’det er mye stress nå’
Respons: kognitive, fysiologiske & adferdsmessige komponenter (Keyse, 2000); ’jeg er stresset’ Individ-miljø interaksjon, transaksjon mellom person og miljø (Lewin, 1944; Lazarus, 1991, 1998)

10 STRESSMODELLER Transaksjonistisk modell Stimulus-respons modell
Dose-respons modell Sentrale begrep: Inngangsinvaliditet (premorbid personlighet) Påvirkningsgrad (dose) Effekt (symptomer) Selvrapporterte plager vs. Objektive funn

11 Krav – kontroll teorien (Karasek, 1979)
Opplevd kontroll Liten Stor Krav i jobben Store Belastende arbeid, det skjer for mye Personlig utvikling Arbeidsglede Små Rutinepreget, uinteressant arbeid Kreativitet Sosial loffing Arbeidsglede?

12 Stress som stimulus Varierer i alvorlighet, varighet og omfang
Mikro-stressorer: daglige livsbelastninger Tidspress; ’fort og galt’ Arbeidsprestasjoner (krav – kontroll) ”Bli stirret på¨; øyekommunikasjon Endringsprosesser Katastrofehendelser Psykiske traumer

13 Kritiske livshendelser (Holmes & Rahe, 1967)
Ektefelles død Skilsmisse Separasjon Nær familiemedlems død Ekteskap Oppsigelse Sex-problemer Fremragende personlige prestasjoner 28

14 Faktorer som påvirker helse

15 PSYKISKE TRAUMER Selvopplevd, eller vært vitne til, eller konfrontert med en eller flere hendelser som representerer en reell livsfare, eller livstrussel, eller alvorlig skade eller som utgjør en trussel mot fysisk integritet til seg selv eller andre (DSM-IV-TR, 2000) ’normal individet’ som standard

16 Internasjonale klassifikasjonssystem av psykiske lidelser
1) DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Amerikanske Psykiatri foireningen 2)ICD-10: Den Internasjonale Sykdomsklassifikasjon, World Health Organizationj, kap.V (F): Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser F.43: Tilpasningsforstyrrelser og reaksjoner på alvorlig belastning

17 Transaksjonistisk stress modell

18 Kjennetegn på stressor
Intensitet – voldsomhet Varighet Forutsigbarhet Kontrollerbarhet  KRAV Grensesprengende Konisitet

19 Stimulering gir stress respons (1)
Kognitiv vurdering: situasjonen (primary appraisal) personlige forutsetninger (secondary appraisal) konsekvenser Personlig mening –betydning for meg  (respons) Bekymring, grubling, hjelpeløshet Tilbaketrekning Dårlig selvbilde, lav personlig integritet

20 Stimulering gir stress respons (2)
Fysiologiske reaksjoner: Persepsjon aktiverer hypothalamus (stress kontroll senter) Sympatikus aktivering (nerve-aktivering) Adrenokortikal aktivering (stress-hormoner) Stress kan påvirke produksjon av GABA signalstoffer som påvirker amygdala (reaktivt nervesystem) (Bremner,2000)

21 Fysiologisk aktivering ved stress
Sympatikusaktivering og stresshormoner danner kamp- eller fluktrespons Karasek (1981): Jobber med ’high strain’ dvs. store krav – lav kontroll øker risiko for hjerte-kar sykdom med 1.5 ganger smlg. andre yrker

22 Effekt på immunsystemet
Psykonevroimmunologi (PNI): kroppens immunsystem påvirkes av stress. Immunsystemet består av lymfocytter Fremmedstoff (antigen) i organismen resulterer i immunologisk prosess hvor produksjon av lymfocytter øker T-cellene (Natural Killer) angriper og ødelegger fremmede organismer i kroppen

23 Konflikter og fiendtlighet kan gi redusert funksjonsevne i immunapparatet
90 nygifte par diskuterte konfliktområder i deres forhold Adferden ble kodet, fysiologiske og immunologiske responser ble målt Par med fiendtlig adferd i diskusjonen hadde redusert immunologisk funksjon påfølgende 24 timer (Kiecolt-Glaser, 1998)

24 Ektefelles død og immunapparatet (1)
Innen ett år etter ektefelles død har omlag 2/3 av de etterlatte nedsatt helse (Irwin, 1987) Menn synes å være mer utsatt for redusert helse etter ektefellens død sammenlignet med kvinner (Stroebe, 2001) Ektefellens dødsfall reduserer immunfunksjonen (Suls & Wallston, 2003)

25 Ektefelles død og immunapparatet (2)
Immunfunksjonen målt hos kvinner før og etter dødsfallet til deres ektefelles, viste en redusert immun celle aktivitet blant de kvinnene som reagerte på ektemannens død med sterke depressive symptomer (Irwin, 1987)

26 Generelle Adaptasjons Syndromet (GAS)
Hans Selye, 1978 beskrev fysiologiske effekter av stress: 1. Fase : alarmreaksjon 2. Fase : økt motstand 3. Fase : utmattelse GAS resulterer i økt sårbarhet (susceptibility)

27 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS)
Alarm: fysiologisk og psykologisk reaksjon, mobilisering av ressurser Motstand: tilpasning av kroppslige funksjoner Utmattelse og sentkommende skader

28 Stress og Helse Rubonis & Bickman (1991): Metastudie av 52 naturkatastrofer Flom Orkan Brann Naturkatastrofene resulterte i 17 % økning av psykologiske lidelser som angst og depresjon

29 Voldtekt og helse-effekter

30 STRESS Sårbarhetsfaktorer Beskyttelsesfaktorer

31 Avler stress mer stress?
Hva er sammenhengen mellom stressfulle belastninger og opplevd stress? Blir stressede mennesker mer stressede av en hendelse sammenlignet med mindre stressede mennesker? Spørsmålet adresserer kausalitet i psykologien


Laste ned ppt "HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1) Roald Bjørklund Vår-2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google