Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATAMASKINPROGRAMMER - Thomas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATAMASKINPROGRAMMER - Thomas."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATAMASKINPROGRAMMER - Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO NOU 1986:18, s 7: ”Et ”program” betegner instruksjoner – i en bestemt rekkefølge og i en bestemt form – som kan utføres av en datamaskin.”

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Ot. Prp. nr. 33 (1989-90) s. 4-6: ”Et datamaskinprogram gjør det mulig å styre en datamaskin slik at den utfører bestemte oppgaver. Datamaskinprogrammene består av et sett med instrukser skrevet i programmeringsspråk … Når programmet er overført til maskinen for utnyttelse, skjer det i maskinen en omforming slik at programmet kan utnyttes av maskinen. Det innleste program, skrevet i programmeringsspråk, kalles gjerne et kildeprogram. Ved hjelp av egne programmer, som gjerne kalles kompilatorer eller interpretere, omformes kildeprogrammet til en serie instruksjoner i maskinkode. Datamaskinen må ha programmet i en slik form for å kunne utnytte det. Denne versjonen av programmet kalles gjerne Iobjektprogram”

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Datamaskinprogrammet avgrenses mot:  Spesifikasjonen  Dokumentasjonen

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Datamaskinprogrammers vern Etter åndsverkloven – som ”åndsverk” (ingen nærstående rettighet for datamaskinprogrammer) Utenfor åndsverkloven – markedsføringsloven (§ 1), designloven, patentretten

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder: Utgangspunkt: Alminnelige opphavsrettslige rettskilder Særregler i åvl Programvaredirektivet (91/250/EEC) Forarbeider –Opphavsrett og EDB”: NOU 1986:18/Ot.prp.nr.33 (1989-90) –Implementering av programvaredirektivet: Ot.prp.nr. 84 (1990-91)

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 1 annet ledd ”Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som […] 12) datamaskinprogrammer,

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Verkshøydevurderingen  Innvending: Formalistisk språk, en optimal løsning  få valgmuligheter ved utformingen av programmet Ot.prp. nr. 33 (1989-90): ”Departementet antar likevel at det typiske vil være at et program av noen kompleksitet, og som har interesse for markedet, er så preget av den eller de som står bak programmet, at det ikke vil være tvilsomt at det tilfredsstiller kravene for verkshøyde”.

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Verkshøydevurderingen (forts) Ot.prp. nr. 33 (1989-90): For en roman vil det være naturlig å se på kapittel og avsnitt fra romanen som åndsverk, isolert sett. Mer tvilsomt vil det kunne være for setninger, og åndsverkkvaliteten er gått tapt ved ordene. Hvis man tenker seg en tilsvarende oppdeling av et datamaskinprogram, i delprogram, rutiner, setninger osv, vil departementet ikke utelukke at åndsverkkvalitet går tapt på et « høyere nivå » enn hva tilfellet er i forhold til en roman. Imidlertid må dette prøves konkret.

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO MOCS-dommen (RG 1999.330) Generelle bemerkninger om opphavsrettslig vern for datamaskinprogrammer: ”Når det gjelder opphavsrett til programvare, bemerkes at det er et programs konkrete uttrykk som er beskyttet, ikke idé, metode, prinsipp eller lignende. Dette må forstås slik at det er programmets nærmere utforming slik det fremkommer ved en ordning av setninger og disses meningsinnhold som beskyttes. Det må skilles mellom overflatestruktur (sekvenser av tegn) og dypstruktur (sekvenser av meningsinnhold). Hvis det er for stor likhet mellom to verker på rent tegnmessig basis, vil det kunne lede til plagiatkonklusjon. Overflatestrukturen må derfor være opphavsrettslig vernet så langt det forøvrig foreligger verkshøyde. Lagmannsretten anser også at gitte sekvenser av meningsinnhold i programform vil kunne gis opphavsrettslig vern. Så sant disse har verkshøyde, vil ikke andre uten samtykke kunne publisere eller selge fremstillinger av samme sekvens av meningsinnhold, enten det er i form av et program, algoritme, eller andre former for beskrivelse.”

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 12 annet ledd (b) ”Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å […] b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram”

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 19 § 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie. Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 19 § 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie. Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 19 § 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie. Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

15 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39h § 39h. Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet. Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet. Den som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram kan, i forbindelse med slik lesning, fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller lagring av programmet som brukeren er berettiget til å utføre, iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet. Den som har rett til å bruke en database, kan foreta slike handlinger som er nødvendig for tilgang til databasens innhold og normal utnyttelse av denne. Bestemmelsene i andre, tredje og fjerde ledd kan ikke fravikes ved avtale.

16 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39i ”§ 39i. Det er tillatt å fremstille eksemplar av et datamaskinprograms kode og oversette kodens form når dette er en forutsetning for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet datamaskinprogram og andre programmer, dersom a) handlingene utføres av en person som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram, eller på dennes vegne av en person som har tillatelse til det, b) de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke ikke tidligere har vært lett tilgjengelige for de i bokstav a) nevnte personer og c) handlingene er begrenset til de deler av det opprinnelige program som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke.”

17 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39i (forts.) ”De opplysninger som er innhentet ved anvendelse av bestemmelsen i første ledd, må ikke a) nyttes til andre formål enn å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram, b) gis videre til andre, bortsett fra når dette er nødvendig for å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram, eller c) nyttes til utvikling, fremstilling eller markedsføring av et datamaskinprogram som vesentlig svarer til det opprinnelige i sin utforming, eller til noen annen handling som krenker opphavsretten til programmet.”]


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATAMASKINPROGRAMMER - Thomas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google