Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 9 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 9 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 9 Kontrollansvar

2 1 Bakgrunnen for ansvarsformen

3 Lasse Simonsen Historisk riss: Rabel 1929 ULIS 1964 1970 CISG 1980 Kjøps- loven Kjøps- loven 1988 1984 NU 1984:5 (nordisk) 1987 Ot prpUNCITRAL Arbeidsgruppe 1930 Komitè Haag-konvensjoneneWien-konvensjonen Forarbeider Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut

4 Objekt. Culpa Lasse Simonsen Brobygging mellom to ulike rettskulturer: Kontinental rett Angloamerikansk rett

5 2 Virkeområdet

6 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Ulovfestet bakgrunnsrett Ulovfestet bakgrunnsrett Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser NS 8405 osv

7 2.1 Lovfestet virkeområde

8 Lasse Simonsen Tapets art: Lovhjemmel Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Ikke tap i næring: -Fkjl § 52,2 b) -Hvtjl § 30 (4) -Buofl § 6,1 Ikke indirekte tap: -Kjl §§ 27,4/40,2, jf § 67,2 -Avhl §§ 4-5(1)/4-14(1), jf § 7-1 -Husll §§ 2-13, jf § 2-14,2

9 Lasse Simonsen Alt påregnelig forbrukertap Alt påregnelig forbrukertap Tap i næring Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl: ”Allmenne skadebotreglar” Kontrollansvar

10 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (Uttømmende) Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap, jf kjl § 67 (2): Culpa. -Driftsavbrudd -Avsavn -Avvergelig fortjenestetap -Skadevoldende egenskaper Kontrollansvar

11 Lasse Simonsen Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988: Tapets art Kjøpets art Direkte tap Indirekte tap GenusSpesie Culpa (objektivt) Kontroll (culpa) Kontroll (objektivt) Culpa (culpa) Mildere Strengere Justering

12 Indirekte tap a) Driftsavbrudd b) Avsavn c) Tap av kontrakter d) Produktskader De fire kategoriene med indirekte tap: Prisavslag Direkte tap Lasse Simonsen

13 a) Driftsavbrudd: K1K1 K1K1 Forsinkelse/ mangel ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K2K2 K2K2 Rt 2004 side 675 Agurkpinnedommen avsnitt 63 Tap av framtidige avtaler (eksisterende se litra c)

14 Lasse Simonsen b) Avsavn - konverteringsregelen: K K 3M S S K K Forsinkelse/ mangel Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) Kjøp

15 Lasse Simonsen c) Fortjenestetapet: S S K K 3M Avtalen heves Tapt fortjeneste Y Bortfall av vederlag Kontraktbrudd Avtale

16 Lasse Simonsen Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Produktansvar utenfor kontrakt (deliktsretten) Erstatning i kontrakt Indirekte tap ? Produktskadene: (Rt 2004 side 675 Agurkdommen) § 67 (2) d) trekker denne grensen

17 Lasse Simonsen b) Produktskadene: Skadet gjenstand Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand M M

18 2.2 Ulovfestet virkeområde

19 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser

20 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

21 Lasse Simonsen Virkeområdet for kontrollansvaret: Lovfestet InnsatsforpliktelserResultatforpliktelser Ulovfestet? Culpa

22 Lasse Simonsen Kjøp Leie Entreprise Tjenester Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Avhl Tfl Kjl Fkjl Løsøre Fast eiendom Fast eiendom Husll Buofl Prof. Tidsp Kontraktstyper Hvtjl Prosjekt Finans Rådg. Osv Aml Agl NS NF Transp. Eksempler: NB!

23 Lasse Simonsen Skille mellom mangler og forsinkelse (ulovfestet): Forpliktelsestype Mangel -Leie av løsøre -Profesjonell entreprise Forsinkelse Også en rekke tjenestekontrakter Eks NS 8401 Prosjektering Analogier?

24 Lasse Simonsen Enkelte tilleggproblemer: Ulovfestet kontrollansvar Identifikasjonsregler Tapets art Trolig gjelder det en avgrensning mot typisk indirekte tap

25 3 Kontrollansvar ved forsinkelse

26 Kjl § 27 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

27 Lasse Simonsen Hindring av en prosess: (2) Hindringsvilkåret Framdrift ÅUÅU ÅUÅU ÅIÅI ÅIÅI (1) Kontrollvilkåret (3) Betraktningsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret

28 4 Kontrollansvar ved mangler

29 Kjl § 40 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

30 Lasse Simonsen ”Hindringsbegrepet” ved mangler: Forsinkelse Hindring (Stanser en prosess) Hvordan kan en ”hindring” være årsak til en mangel?

31 Lasse Simonsen ”Er mangelfull skyldes hindring”: (2) Hindringsvilkåret ÅUÅU ÅUÅU ÅIÅI ÅIÅI (1) Kontrollvilkåret (3) Betraktningsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret Mangel

32 Lasse Simonsen Skillet mellom genus- og speciekjøp: Kjøpets art Genus Specie Hindring det sentrale vilkåret De øvrige vilkårene avgjørende

33 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen (51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure.

34 Lasse Simonsen V V Omformulering av hindringsbegrepet: Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: L1L1 L1L1 L3L3 L3L3 L2L2 L2L2 Markedet Faktisk valgAlternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) Debitors valg av leverandør/varer Subjektiv hindring ( Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Mangel Mangelfrie

35 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen (54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter « skjulte mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere », se Ot.prp. Nr.80 (1986-1987), side 91-92. (55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser.

36 Lasse Simonsen (2) Kontrollansvaret ved spesieskjøp: - Skjult mangel? - Uriktige opplysninger? - Forårsaket av debitor? - Skjult mangel? - Uriktige opplysninger? - Forårsaket av debitor? Nøkkelspørsmålene ved ansvarsfrihet ved speciekjøp:

37 Lasse Simonsen Avtale Ytelse Mangel - avvik Kontroll (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Avtalens innhold Ytelsens faktiske tilstand Kontrollkriteriet - de to aspekter: - Abstrakt mangelbedømmelse - Konkret mangelbedømmelse (innflytelse)

38 Lasse Simonsen Debitors eiertid L L Kontrollansvaret ved speciekjøp: Synbarhet Årsakens plassering Kreditors risiko Overvinne A A Debitors eiertid Tredjemanns eiertidKreditors eiertid - Årsakens plassering - Mangelens synbarhet - Mulighetene til å overvinne mangelen

39 Lasse Simonsen Y Tilvirkningskontrakter: L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 Materialer/komponenter Identifikasjon? Produksjonsprosessen ( kontrollområde )

40 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap Culpagrensen Vitenskapelig yttergrense

41 5 Kontrollansvarsidentifikasjon (”dobbel force majeure”)

42 Lasse Simonsen D D K K Km Årsaken til kontraktbrudd Hovedforholdet Fritaksvilkårene ”Dobbel force majeure”: Underforholdet

43 Lasse Simonsen Kontrollområde /hindringsbegrepet L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 V V ? Kontraktbrudd Faktisk valg (”feil hest”) Alternativt valg Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Spørsmålet om risikoen for valg av kontraktmedhjelper: (Mangel, se Rt-2004- 675 Bambuspinnedommen)

44 Lasse Simonsen SL Ls Km S S K K Alt 1 ”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Alt 2 ”Leverandør som selgeren har brukt” Lg Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” Kjl § 27 andre ledd: P P Delprodukter L L T T L L T T

45 Lasse Simonsen H1 H2 T T S S K K ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. L L Avhl § 4-5 andre ledd: E E S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner Utenfor identifikasjonen

46 Lasse Simonsen :


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 9 Kontrollansvar. 1 Bakgrunnen for ansvarsformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google