Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 9 Kontrollansvar Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 9 Kontrollansvar Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 9 Kontrollansvar Lasse Simonsen

2 1 Bakgrunnen for ansvarsformen

3 Kaiser-Wilhelm-Institut
Historisk riss: Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut Forarbeider Forarbeider Forarbeider 1988 1980 1964 1970 1984 1987 1929 1930 Kjøps- loven ULIS CISG Rabel Komitè UNCITRAL Arbeidsgruppe NU 1984:5 (nordisk) Ot prp Haag-konvensjonene Wien-konvensjonen Lasse Simonsen

4 Brobygging mellom to ulike rettskulturer:
Culpa Objekt. Kontinental rett Angloamerikansk rett Lasse Simonsen

5 2 Virkeområdet

6 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Ulovfestet bakgrunnsrett NS 8405 osv Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

7 2.1 Lovfestet virkeområde

8 Tapets art: Lovhjemmel Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl
Ikke indirekte tap: Kjl §§ 27,4/40,2, jf § 67,2 Avhl §§ 4-5(1)/4-14(1), jf § 7-1 Husll §§ 2-13, jf § 2-14,2 Ikke tap i næring: Fkjl § 52,2 b) Hvtjl § 30 (4) Buofl § 6,1 Lasse Simonsen

9 Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl:
Tap i næring Alt påregnelig forbrukertap Kontrollansvar ”Allmenne skadebotreglar” Lasse Simonsen

10 Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap, jf kjl § 67 (2):
(Uttømmende) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa. Driftsavbrudd Avsavn Avvergelig fortjenestetap Skadevoldende egenskaper Lasse Simonsen

11 Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988:
Tapets art Mildere Culpa (objektivt) Culpa (culpa) Indirekte tap Kontroll (objektivt) Kontroll (culpa) Direkte tap Strengere Kjøpets art Genus Spesie Justering Lasse Simonsen

12 De fire kategoriene med indirekte tap:
Driftsavbrudd b) Avsavn Direkte tap Prisavslag Indirekte tap c) Tap av kontrakter d) Produktskader Lasse Simonsen

13 a) Driftsavbrudd: K1 K2 Forsinkelse/ mangel Tap av framtidige avtaler
(eksisterende se litra c) ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K1 K2 Forsinkelse/ mangel Rt 2004 side 675 Agurkpinnedommen avsnitt 63 Lasse Simonsen

14 (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak)
b) Avsavn - konverteringsregelen: 3M Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) S Kjøp K K Forsinkelse/ mangel Lasse Simonsen

15 c) Fortjenestetapet: S K 3M Y Tapt fortjeneste Avtalen heves
Bortfall av vederlag Tapt fortjeneste S K 3M Avtale Avtalen heves Y Kontraktbrudd Lasse Simonsen

16 Produktskadene: Indirekte tap ? Produktansvar utenfor
(Rt 2004 side 675 Agurkdommen) Produktansvar utenfor kontrakt (deliktsretten) Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Indirekte tap ? § 67 (2) d) trekker denne grensen Erstatning i kontrakt Lasse Simonsen

17 b) Produktskadene: Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M
Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M Lasse Simonsen

18 2.2 Ulovfestet virkeområde

19 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

20 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

21 Virkeområdet for kontrollansvaret:
Innsatsforpliktelser Resultatforpliktelser Culpa Lovfestet Ulovfestet? Lasse Simonsen

22 Eksempler: Kontraktstyper Kjøp Leie Entreprise Tjenester NB!
Løsøre Fast eiendom Løsøre Fast eiendom Buofl Prof. Hvtjl Prosjekt NB! NS Finans Rådg. Fkjl Kjl Avhl Tidsp Husll Tfl Aml Osv Transp. Agl NF Lasse Simonsen

23 Skille mellom mangler og forsinkelse (ulovfestet):
Forpliktelsestype Mangel Forsinkelse Leie av løsøre Profesjonell entreprise Også en rekke tjenestekontrakter Eks NS 8401 Prosjektering Analogier? Lasse Simonsen

24 Enkelte tilleggproblemer:
Ulovfestet kontrollansvar Identifikasjonsregler Tapets art Trolig gjelder det en avgrensning mot typisk indirekte tap Lasse Simonsen

25 3 Kontrollansvar ved forsinkelse

26 Kjl § 27 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

27 Hindring av en prosess:
(4) Aktivitetsvilkåret (2) Hindringsvilkåret Framdrift ÅU ÅI (3) Betraktningsvilkåret (1) Kontrollvilkåret Lasse Simonsen

28 4 Kontrollansvar ved mangler

29 Kjl § 40 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

30 ”Hindringsbegrepet” ved mangler:
Forsinkelse Hindring (Stanser en prosess) Hvordan kan en ”hindring” være årsak til en mangel? Lasse Simonsen

31 ”Er mangelfull skyldes hindring”:
(4) Aktivitetsvilkåret (2) Hindringsvilkåret Mangel ÅU ÅI (3) Betraktningsvilkåret (1) Kontrollvilkåret Lasse Simonsen

32 Skillet mellom genus- og speciekjøp:
Kjøpets art Genus Specie Hindring det sentrale vilkåret De øvrige vilkårene avgjørende Lasse Simonsen

33 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
(51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure.

34 Omformulering av hindringsbegrepet:
Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: Subjektiv hindring (Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Debitors valg av leverandør/varer V Faktisk valg Alternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) L2 L1 Markedet Mangel Mangelfrie L3 Lasse Simonsen

35 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
(54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter « skjulte mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere », se Ot.prp. Nr.80 ( ), side (55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser.

36 (2) Kontrollansvaret ved spesieskjøp:
Skjult mangel? Uriktige opplysninger? Forårsaket av debitor? Nøkkelspørsmålene ved ansvarsfrihet ved speciekjøp: Lasse Simonsen

37 Kontrollkriteriet - de to aspekter:
Avtale Avtalens innhold Abstrakt mangelbedømmelse Konkret mangelbedømmelse (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Mangel - avvik Ytelse Ytelsens faktiske tilstand Lasse Simonsen

38 Kontrollansvaret ved speciekjøp:
Debitors eiertid Debitors eiertid Tredjemanns eiertid Kreditors eiertid Årsakens plassering Synbarhet A Overvinne L Kreditors risiko Årsakens plassering Mangelens synbarhet Mulighetene til å overvinne mangelen Lasse Simonsen

39 Tilvirkningskontrakter:
Produksjonsprosessen (kontrollområde) Y L1 L2 Identifikasjon? Materialer/komponenter Lasse Simonsen

40 Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen Årsaken
(synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Vitenskapelig yttergrense Culpagrensen Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

41 5 Kontrollansvarsidentifikasjon (”dobbel force majeure”)

42 ”Dobbel force majeure”:
Hovedforholdet D K Fritaksvilkårene Underforholdet Årsaken til kontraktbrudd Km Fritaksvilkårene Lasse Simonsen

43 (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt)
Spørsmålet om risikoen for valg av kontraktmedhjelper: (Mangel, se Rt Bambuspinnedommen) Kontrollområde /hindringsbegrepet V ? Faktisk valg (”feil hest”) Alternativt valg L2 L1 Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Kontraktbrudd Lasse Simonsen

44 Kjl § 27 andre ledd: Alt 2 ”Leverandør som selgeren har brukt” Alt 1
”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Ls Delprodukter T L Km Lg P SL SL S K L T Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” Lasse Simonsen

45 Avhl § 4-5 andre ledd: ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. E L T E H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere Utenfor identifikasjonen Lasse Simonsen

46 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 9 Kontrollansvar Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google