Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Fremlegg av statsbudsjettet for 2003 Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 3. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Fremlegg av statsbudsjettet for 2003 Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 3. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Fremlegg av statsbudsjettet for 2003 Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 3. oktober 2002

2 En helhetlig politikk for verdiskaping Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Forslag til statsbudsjettet for 2003: –Holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter i statsbudsjettet –Har en lavere utgiftsvekst i offentlige utgifter enn forventet vekst i Fastlands-BNP 3 mnd. NIBOR 3 mnd. EURIBOR Kilde: Norges Bank Store forskjeller i rentenivå

3 .. med viktige bidrag til moderate oppgjør Lettelser i personbeskatningen Økt fradrag for fagforeningskontingent Økning i antall plasser AMO-tiltak Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Timelønnskostnader i industrien, lønnsvekst fra året før. Kilde: SSB og FIN En lønnsutvikling over våre konkurrentland 1990-1996199820002002 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 NorgeHandelsparterne

4 Kunnskap bygger konkurranseevne Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsrettet forskning: –Skattefradragsordningen for FoU utgifter utvides til å omfatte alle bedrifter. Full årseffekt av denne ordningen vil være 900 mill kr. –Bevilgningene til næringsrettet forskning i Forskningsrådet øker med 129 mill. kroner mill. kr, til 1,6 mrd. kr. –Deltagelse i EUs 6. Ramme- program for forskning, med en ramme på 2,6 mrd over de neste 5-10 år 500 1473 Skattefradrag FOU* Bevilgninger Norges Forskningsråd 900 1602 20022003 Næringsrettet forskning (mill kr) *Tilsvarer full årsvirkning. Provenyvirkningene i 2003 er vesentlig mindre. Næringsrettet forskning er her definert som midler fra NHD, OED, LD, FID og SD

5 Lavere skatter og avgifter Effekten av allerede vedtatte lettelser gjennom: – fjerning av investeringsavgiften – høyere avskrivningssatser – avvikling av flyseteavgiften – fjerning av utbytteskatten vil innebære 10 mrd kr i lettelser for 2003 Størstedelen av til sammen ca 17 mrd kr i skatte- og avgiftslettelser i 2002 og 2003 er rettet mot næringslivet. Skauge-utvalget vil foreslå omlegging av skattesystemet, med utgangspunkt i forskjellen mellom skatt på kapitalavkastning og arbeidsinntekt Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

6 Forenkling for næringslivet Egen konsekvensutredningsenhet for nye lover og regler Alle offentlige etater skal kunne motta rapportering fra næringslivet elektronisk innen 2004 (eNorge 2005): – 24 mill kr til AltInn, i tillegg til midler fra Brønnøysundregistrene – 94 millioner kroner til videreføring av SLN-prosjektet (FIN) Prosjekt for etablering av samfunnsstruktur for elektronisk signatur igangsettes Fjerning av ytterligere 130 tollsatser

7 Økt nyskaping og entreprenørskap Etablering av ny finansierings- ordning for innovasjon og nyskaping med 500 mill. kr i låneramme og 75 mill. kr i tapsfond Rammene for SNDs risikolåneordning økes med 50 mill kr Regional næringsutvikling kanaliseres via fylkeskommunen, med 50 mill. kr i økte bevilgninger Fremleggelse av egen sak om virkemiddelapparatet våren 2003

8 Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Skattefritak for arbeidsgivers betaling av ansattes sykeforsikring og behandling ved sykdom Endringer i dagpengeordningen for å stimulere arbeidssøkende til å komme i arbeid. Økt antall i arbeidsmarkedstiltak med ca. 600, til 30 500 tiltaksplasser Styrking av Aetat, bla gjennom flere ansatte Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kraftig økning i sykefraværet Folketrygdens utgifter til sykelønn (Faste 2001-kroner inflatert etter lønnsindeks) + 40 % Kilde: Rikstrygdeverket

9 Gode kommunikasjoner for næringslivet Oppfølging av mål om bredbåndsutvikling gjennom: –Videreføring av HØYKOM-ordningen –Fortsatt satsing på Helsenett –Kompetanseheving for IT i skolen Økt satsing på vedlikehold og rassikring av veinettet, og økte midler til kollektivtrafikk Etablering av produksjonsenheten i Statens Vegvesen som aksjeselskap

10 Sjøfolk Regjeringen foreslår å avvikle refusjonsordningen og nettolønnsordningen for sjøfolk fra 1. januar 2003. Dette utgjør en reduksjon i statsbudsjettets utgifter på ca 550 mill kr. Sjømannsfradraget foreslås utvidet fra 70.000 kr til 80.000 kr

11 En aktiv politikk for å fremme norsk næringslivs konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet En aktiv konkurransepolitikk Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur Dagens konkurranseevne Kilde: World Economic Forum 2001. 20 av i alt 75 land


Laste ned ppt "Mer innovasjon og styrket konkurranseevne Fremlegg av statsbudsjettet for 2003 Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 3. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google