Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Digital kompetanse knyttet til Kunnskapsløftet – anbud fått av Utdanningsetaten Oslo kommune Presentasjon av hva som ligger i avtalt modell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse knyttet til Kunnskapsløftet – anbud fått av Utdanningsetaten Oslo kommune Presentasjon av hva som ligger i avtalt modell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse knyttet til Kunnskapsløftet – anbud fått av Utdanningsetaten Oslo kommune Presentasjon av hva som ligger i avtalt modell og leveranse + noe som må diskuteres Heldags-planleggingsmøte i Fagenhet for IKT

2 Hva er leveransen? ”Digital Kompetanse” er en fleksibel og differensiert etterutdanning for lærere. Deltakerne starter på ulikt nivå, og målet er at alle skal beherske pedagogisk bruk av IKT bedre etter fullført løp. ”Digital Kompetanse” bygger på erfaringene fra det tidligere prosjektet LærerIKT. Målgruppe: Dette er et grunnleggende kurs i IKT. Alle tilbud differensieres og tilpasses slik at alle skoler/kursdeltakere vil kunne benytte tilbudet uavhengig av hva de har/ ikke har deltatt på tidligere prosjekter som for eksempel InnsIKT, LærerIKT eller Lærende nettverk.

3 Passe for alle uavhengig av tidligere deltakelse: l De skal presses til å bruke Classfronter, men at de første tester må være tilgjengelig også utenfor via internett l INGEN skal utelukkes »Tilpasning og differensiering sentralt i alle tilbud ”Det stilles krav til forarbeide til alle moduler. Forarbeidet består i en egenvurdering av digital kompetanse i forhold til de ulike modulers innhold og mål. Forarbeidet blir benyttet til å differensiere de ulike kursdeltakerne på henholdsvis grunnleggende og videregående nivå”

4 Hva skal vi levere? l Delleveranse 1 – 11 moduler (totalt 40 gjentakelser): –Filbehandling (obligatorisk del 1) – 20 –Bildebehandling - 2 –Digitale tekster (tekstbehandling) - 2 –Regneark - 2 –Presentasjon - 2 –Internett og kildekritikk - 2 –Nettsideproduksjon - 2 –Multimedia og animasjon - 2 –Lydbildebehandling og videoredigering - 2 –Storyline - 2 –Dataspill og læring - 2 l Delleveranse 11 – 4 ulike temakurs (totalt 20 + ? gjentakelser): –Mappevurdering i fagene - 8 –Prøveverktøyet i fagene - 5 –Læringssti/utvikling av digitalt innhold - 3 –Skole-hjem samarbeid - ?? –Administrator- og superbrukerkurs for erfarne CF brukere + grunnkurs - 4 l Design og tilpasning av CF som felles læringsarena: –Utvikling og ledelse av LMS-nettverk for alle fag vi har fått oppdrag i: »norsk, matematikk, naturfag (teknologi og design), engelsk, digital kompetanse, (KRL) –En stk. lærer som er LMS-koordinator pr korridor (utvikle rommene, legge til rette for faglig virksomhet), et fag en korridor, en ansvarlig for LMS-nettverket (utvikle maler og korridorer) Alle kurs tilbys på to nivåer: differensiering og tilpasning er viktige stikkord i leveransen. Egenvurdering gjennom tester

5 Ulike oppgaver i startfasen l Presentasjon og ”salg” av tilbudet for skoleledere den 15.desember l Det skal utvikles brosjyren og materiell til seansen (om det er oss, LEO eller UDE er usikkert) l 15.desember til 15. januar skolene skal melde på lærere til UDE – en prosjektansvarlig i ledelsen ved hver skole l Fagenhet for IKT veileder pr. tlf i testfasen (en uke for å bistå i vurderingen av læreres kompetanse – nivå 1 eller nivå 11) l Planlegging og logistikk l Utvikle tester slik at kursdeltakere i samarbeid med skoleledelse kan finne ut om en enkelt lærer skal gå på nivå 1 eller 11. Noen i grenseland – ringe Fagenhet for IKT for vurdering. Hvis noen er på feil nivå på samling 1 må vi flytte de til riktig nivå –Utvikle et eget testrom i Classfronter hvor alle har tilgang? l Møte med alle skoleledere for å presentere modell og innhold i forkant av leveransen (slutten av januar) l Kursstart 1.februar – ut 2006

6 Produksjonsoppgaver til alle moduler og temakurs – alt tilgjengelig via Classfronter hos Osloskolen l Tester l Utvikling av nettbasert materiale l Planlegge innhold på samlinger l Utvikle praktiske gruppeoppgaver l Utvikle individuelle ”minioppgaver” l Alle tilbud skal knyttes til den nye læreplanen ”Kunnskapsløftet” l Opprette et nettsted – lenke til CF?

7 Prosjektansvarlig for hver skole For å sikre en god kommunikasjon og informasjonsflyt ut til de enkelte skolene vil det være hensiktsmessig at hver skole har en kontaktperson/prosjektansvarlig. Det bør være en i skolens ledelse eller en person som kan følge opp de interne prosessene ved sin skole. Relevante områder å sikre er: l Være i kontinuerlig kontakt med Fagenhet for IKT for å sikre skolenes ulike behov l Om de påmeldte har den rette forkunnskapen til de ulike kursene l Sende inn påmeldinger innen gitt tidsfrist l Følge opp internt at alle de påmeldte kursdeltakerne får tilgang til nødvendig informasjon i kurset, ikke minst kvalitetssikre Classfronter tilgang til aktuelle rom. l Følge opp at de påmeldte gjør det pålagte for-, underveis- og etterarbeid. l Vi vil understreke at også Fagenhet for IKT vil arbeide med de ulike punktene nevnt over, men vi har stor tro på at ved et tett samarbeid med en på hver enkelt skole vil det i større grad bli mulig å legge til rette for lærernes kompetanseheving. Det vil bli avholdt et informasjonsmøte med alle kontaktpersonene/prosjektlederne før oppstart av leveransen. Det anbefales at skolen har en person med ansvar for å følge opp og legge praktisk til rette for deltakerne. Dette bør være en i skolens ledelse. l Skoleleder er ansvarlig for påmelding og for at deltakerne har de forkunnskapene som er beskrevet under hvert kurs. l Temakurs kan holde på den enkelte skole hvis det er tilstrekkelige mange deltakere fra en skole (del 11).

8 Delleveranse 1 - organiseringsmodell l Forarbeide – test l Startsamling (6 timer): teoretisk innledning, ferdighetstrening (deltakerne på riktig nivå?), introduksjon av praktisk gruppeoppgave, Arbeid i grupper, veiledning i CF l Praktisk arbeid med gruppeoppgave l Samling (3 timer): Ferdighetsorientert etter deltakernes behov meldt inn i CF, presentasjon av gruppeoppgave (?) l Individuelt arbeid med ”minioppgave”, leveres og vurderes i Classfronter (ingen veiledning) l Sertifisering – alle deler deltatt og godkjent = obligatorisk for deltakelse

9 Delleveranse 11 - organiseringsmodell l Forarbeid: Kursdeltakerne må publisere i Classfronter et forarbeid til hvert av temakursene for å kunne delta. UDE krever også diff. Her, må nok også her ha tester l 1 fase: Ordinært en startsamling på 4 timer, teoretisk grunnlag og start på praktisk gruppeoppgave: utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av pedagogisk undervisningsopplegg. Lærerne jobber i grupper på ca. 4 personer. Hele prosessen skal dokumenters i CF. l 2 fase: Lokalt arbeide. Utkast utformes, respons gis av kursholder, undervisningsopplegget gjennomføres, evaluering skrives av kursdeltakerne. l 3 fase: for En individuell komponent som blir kjent i Classfronter ved kursstart. l Noe avvik pr kurs i organisering, f.eks CF adm og superbrukere: –2 kursdager med oppfølging i mellomperioden og etterpå. Tidsrammen for kurs er til sammen 12 timer, fordelt på 8 timer dag 1 og 4 timer dag 2. l Sertifisering

10 Gruppeoppgave både del 1 og del1: l Praktisk gruppeoppgave som skal gjennomføres på egen skole; utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av et undervisningsopplegg hvor IKT er integrert. Lærerne jobber i grupper på ca. 4 personer. l Inndeling i grupper - på forhånd eller på samlinga? – etter nivå eller skole?? l Gis veiledning på oppgaven nettbasert + på samling 11 ferdighetsrelatert veiledning og presentasjon av oppgaven? l Kursdeltakerne skal oppfordres til å gi kollegabasert veiledning i arbeidsprosessen

11 Sertifisering av kursdeltakerne l Både for kursdeltakernes egendel og for at skolens ledelse vet hva de skal kunne kreve av den enkelte lærer l Kursbevis med innholdskomponenter l Krav: –Deltakelse på fysiske samlinger (2 stk) –Godkjent gruppeoppgave –Nettbasert deltakelse mellom samlingene –Godkjent ”mini-oppgave” (innhold og krav gjøres kjent ved kursstart i CF)

12 ”Del 111” Classfronter – hele leveransen HiO l En administrativ ansvarlig som gir både kursdeltakere og –ledere tilgang til nødvendige rom. Kan være samme person som håndterer påmeldinger – UDE eller HiO? l En designansvarlig som utvikler korridorer og lager maler for nødvendige rom. l En Classfronter ansvarlig i hver av korridorene som oppretter rommene basert på designansvarliges maler, og tilpasser rommene de ulike kursenes behov, samt støtter, motiverer og kommer med ideer til kursledernes bruk av Classfronter i læringsprosessene.

13 Classfronter Fagenhet IKT leveranse l 1 korridor for del 1 l 1 korridor for del 11 l I begge et rom pr modul/pr temakurs (de gjentatte kursene håndteres innen samme rom?) l 1 rom som presenterer modellen for hele leveransen – det som er felles for alle – det har deltakerne kun lesetilgang l 1 testrom for å vurdere lærernes forkunnskaper (testene må også kunne skrives ut direkte fra internett. Forslag til diskusjon

14 Hvordan enklest og fleksibelt utvikle materialet og gjøre det tilgjengelig? Opprette et eget nettsted for leveransen? Lenke opp fagstoff fra Classfronter? All kommunikasjon i Classfronter? (http://www.lu.hio.no/IT/kunnskapsloftet/)http://www.lu.hio.no/IT/kunnskapsloftet/ (http://www.lu.hio.no/kunnskapsloftet/digital-kompetanse/)http://www.lu.hio.no/kunnskapsloftet/digital-kompetanse/

15 NB! Andre fag har solgt inn tilbud med bruk av digitale verktøy l Må finne ut hva slags rolle det kreves av oss? l Stort sett er det en del selvstendige tilbud, men spesielt i matematikk er det tilsvarende våre samarbeid i grunnutdanninga l = ressurser utenom de vi har fått i leveransen ”Digital kompetanse”

16 Romkapasitet ved HiO l Datarommene må oppgraderes til 20 maskiner + lærermaskin l LEO: må sørge for at vi får bruke datarom i konferansesenteret, P46 l Ragnvald: Må kjøpe inn slik at det er 20 maskiner på B319 (mangler 5), F323 (mangler 2), B323 (mangler 2) l P366 har i dag 16 maskiner (ikke plass til 20? Mangler evt 5 maskiner) l Totalt mangler 14 maskiner l Trenger oppgradering av programvare (for multimediakursene) og utstyr som printere, scannere, høretelefoner, lagrinsmedier, høytalere, digitalt foto- og videokamera – må på plass umiddelbart!!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse knyttet til Kunnskapsløftet – anbud fått av Utdanningsetaten Oslo kommune Presentasjon av hva som ligger i avtalt modell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google