Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Møte med Forskningsrådet – 06.11.2008. 22 Agenda 12.30 – 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Møte med Forskningsrådet – 06.11.2008. 22 Agenda 12.30 – 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Møte med Forskningsrådet – 06.11.2008

2 22 Agenda 12.30 – 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 – 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 – 14.00: - Pause 14.00 – 15.00: - Informasjon fra Forskningsrådet - Spørsmål/erfaringsutveksling

3 33 Aktivitet ved NTNU finansiert av Forskningsrådet Finansiering fra Forskningsrådet til forskerutdanning og forskningsprosjekter utgjør en viktig og vesentlig del av NTNUs bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA).

4 44 Aktivitet ved NTNU finansiert av Forskningsrådet

5 55 Hvilke aktiviteter finansieres ved NTNU av Forskningsrådet? Finansiering av forskerutdanning - 2007: Finansiering av ca 300 stipendiat-årsverk ved NTNU Prosjekter knyttet til større programmer/satsningsområder Senter for fremragende forskning (SFF): - 2QS (Svein Knapskog, IME-fakultetet) - CBM (Edvard Moser, DMF) - CeSOS (Torgeir Moan, IVT-fakultetet) Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI): - MI-Lab (Olav Haraldseth, DMF) - SIM-Lab (Magnus Langseth, IVT-fakultetet) - IO-senteret (Jon Kleppe, IVT-fakuletet) Forskningssenter for miljøvennlig klimaforskning (FME): NTNU har flere initiativ sammen med SINTEF og andre partnere i 2.søknadsrunde. Sentrene tildeles av Forskningsrådet i februar 2009

6 66 Formål med dette møtet? Informasjons- og erfaringsutveksling Skape felles forståelse Avklare praktiske problemstillinger Hvordan bli bedre sammen?

7 77 Møte med NTNU 6. november 2008

8 88 Søknadsinformasjon

9 99 Søk om midler

10 10 Finn utlysninger

11 11

12 12

13 13 Finn prosjektansvarlig

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Personalkostnader og stipendsatser Angitte satser og beregningsmåter skal benyttes uavhengig av hvilken søknadstype som er valgt. Angitte stipendsatser skal benyttes av alle typer søkere. Rundsum dr. grad og post doc er fra 2009 kr 800.000 pr år Stipendsatsene gjelder kun for nye stipend

19 19 Beregning av kostnader Forskningsrådet justerer stipendsatsene for hele perioden ved prosjektstart, dersom stipendet utgjør mer enn halvparten av den årlige bevilgningen Annen forventet prisøkning i prosjektperioden legges inn av søker

20 20 Personalkostnader og stipendsatser UoH-sektoren: For dekning av lønnsmidler til forskere skal vanligvis satsen for rundsumbevilgning til postdoktorstipend benyttes. Dersom det søkes om høyere avlønning av forsker, må dette begrunnes særskilt. Indirekte kostnader budsjetteres da med et påslag (overheadsats) på 25 % av det lønnsnivået (inkl. sosiale kostnader) som det er søkt om. For dekning av lønnsmidler til teknisk personale budsjetteres det med faktisk lønn (inkl. sosiale kostnader), med et påslag (overheadsats) på 25 % på denne for indirekte kostnader.

21 21 Personalkostnader og stipendsatser Instituttsektoren: Beregningen skal ta utgangspunkt i deres nominelle årslønn. Timesatsen skal reflektere faktiske kostnader, og kan være inntil 1.6 ‰ av nominell årslønn.

22 22 Personalkostnader og stipendsatser Bedrifter: Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Timesatsene kan ikke overstige 1000 kroner. En medarbeider kan maksimalt belaste prosjektet med 1850 timer per år.

23 23 Kjøp av FoU-tjenester Omfatter innkjøp av slike tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, herunder kostnader knyttet til prosjektstipendiater hos andre enn søker. Benytt spesifikasjonsfeltet under. Innkjøp av FoU-tjenester fra andre, også utenlandske, føres på Andre driftskostnader.

24 24 Andre driftskostnader Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet, og innkjøp av FoU-tjenester som ikke faller inn under punktet Innkjøp av FoU-tjenester. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres.

25 25 Fra søknad til kontrakt Fra en ønsket situasjon til virkelighet Justeringer + Kvalitetssikring = Kontraktsgrunnlag En kontrakt består minimum av et avtaledokument, en prosjektbeskrivelse og Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår. Kontrakten er bindende! Kontrakten kan og må endres etter behov

26 26 Kontrakten er som et fyrtårn Det er kontrakten man styrer etter Det er kontrakten man måles etter

27 27 Endringer fra 2009 Fortsatt på papir – elektronisk planlegges Ny vedtatt policy for IPR innarbeides –Nye tekster i GK, særlig i punkt 7 om eiendomsrett –Konsortier: økt selvstendighet og synlighet –Ny prosedyre for avtaleinngåelse aktuell for å sikre at alle dokumenter er på plass før Forskningsrådet signerer –Konsortieavtaler: må inngås før Forskningsråde signerer kontrakten med prosjektanvarlig

28 28 Pass på rollene! Viktige begreper blir utvidet og forbedret ”Professoral uvitenhet” om søknader, kontrakter og prosjektoppfølging er en meget vanlig diagnose. –Prosjektleder er faglig ansvarlig (-og Nobelpriskandidat) –Prosjektansvarlig er kontraktspart og formelt ansvarlig –Administrativt ansvarlig er den stillingsinnehaver som representerer prosjektansvarlig –Aktive samarbeidspartnere må inngå konsortieavtale –Bidragsfinansiert aktivitet

29 29 Utbetalinger 3. tertial 2008 NTNU 6.november 2008

30 30 Utbetalinger 3.tertial Riksrevisjonens Dok nr 1. Ubrukte Forskningsrådsmidler hos Universitetene Utbetaling skal skje ihht til faktisk forbruk Riksrevisjonen forutsetter at dette forhold blir fulgt opp i 2008 regnskapet.

31 31 Utbetalinger 3.tertial Internrevisjon i Forskningsrådet har bekreftet dette. Midler utbetales for tidlig Oversikter fra Universitetene Mange prosjekter har store beløp som ikke er benyttet Det må gjøres en justering i 3.terial utbetalingen

32 32 Utbetalinger 3.tertial Forskningsrådet tar ut lister over de 75 største prosjektene, med hensyn på utbetalingsbeløp, ved de 4 største universitetene De prosjekter der universitetene har rapportert avvik mellom totale utbetalinger fra Forskningsrådet og faktisk forbruk hos prosjektansvarlig på over 500 000,- kontrolelres nærmere.

33 33 Utbetalinger 3.tertial Disse prosjektene settes til status – Automatisk utbetaling stoppet. Forskningsrådet kontakter prosjektleder for en ny oppdatering av faktisk forbruk i prosjektet Hvis fortsatt avvik opprettholdes status – Automatisk utbetaling stoppet. Dvs ingen utbetaling på 3.tertial på dette prosjektet. Kontrolleres mot fremdriftsrapport

34 34 Utbetalinger 3.tertial I de tilfeller hvor prosjektet er satt til automatisk utbetaling stoppet, men universitetene i etterkant kan dokumentere et kostnadspådrag som er større en det beløp som er utbetalt på 1. og 2. tertial - vil utbetaling bli foretatt ved ekstrakjøringen for automatisk utbetalinger 3.tertial.


Laste ned ppt "11 Møte med Forskningsrådet – 06.11.2008. 22 Agenda 12.30 – 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google