Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TPO 2AU 10.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TPO 2AU 10.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 TPO 2AU

2 TPO Forståelse Individualistisk forståelse
Kvaliteter i skolens virksomhet Bestemte metoder/arbeidsmåter Omskrivning av spesialundervisning Noe nytt vi må gjøre En visjon Noe som kan oppnås gjennom verktøy Roald Jensen

3 TPO Tilnærming Individuelle utviklingsplaner Målark Arbeidsplaner
Mestringsgrupper (nivå) Intensive kurs Læringsstiler Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Aldersblanding Temabasert undervisning Mappemetodikk/vurdering Logg Elevsamtalen Roald Jensen

4 St.meld. 31 ( ) ..legge til rette for at alle elever får utnyttet sitt potensial for læring, uansett evner og …. Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen. ..må legges opp slik at elevene kan dra nytte av at læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i læringsarbeidet Roald Jensen

5 Hva er tilpasset opplæring?
En skole som fremmer læring gjennom å legge til rette for og bidra til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap Roald Jensen

6 Bevis for kvalitet i skolen?
Nasjonale prøver PISA TIMMS PIRLS TALIS Karakterer Eksamensresultater Roald Jensen

7 Bevis for kvalitet i skolen?
Dokumentasjon på en virksomhet som reflekterer læreplanens intensjoner og innhold At skolen og dens aktører kontinuerlig arbeider med å videreutvikle praksis for å fremme læring for alle elever ut fra tilgjengelig kunnskap Roald Jensen

8 Prinsipper som ser ut å fremme læring
Analyse av praksis Kvalitetsutvikle gjennomgående faktorer Erfaringsdeling Refleksjon Utvikle kollektiv bevissthet, forståelse, praksis Elevmedvirkning Nytte elevene som ressurs Dokumentasjon

9 Gjennomgående faktorer
Elever: -innsats -læringsstrategier -evne til å nytte adekvate hjelpemidler -utvikle forståelse for at læring er viktig -samhandle om læring -snakke sammen om læring (læringsrefleksjon) Roald Jensen

10 Gjennomgående faktorer
Lærer: -vurdering og tilbakemelding -kvalitet og struktur i undervisningen -elevmedvirkning Roald Jensen

11 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger
Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser (Dysthe, 2001 Roald Jensen

12 Drøfting: Kollektiv forståelse
Hva er: -tilpasset opplæring ved vår skole? -læring? -hva innebærer økt ”læringsutbytte” eller ”fremme læring”? -hva er danning? -hva er læreplanforståelsen? Roald Jensen 12

13 Fordeler ved kollektiv avklaring
Gir klarere retningslinjer for undervisningen Gir tydeligere anvisninger for vurdering Hjelper skolen til å se læreplanen i sammenheng Øker skolens profesjonalitet i forhold til omgivelsene Gir lærerne større trygghet i jobben Fremmer læring og avlaster lærerne Roald Jensen 13

14 Argumenter for læring i fellesskap
Lave & Wenger 1991 Brown 1997 Wells 1996 Alexander 2000, 2006 Aukrust 2003 Klette 2003, 2006 Meichenbaum & Biemiller 1998 Galton et. al. 1999 Black et.al. 2003 Dysthe 2001 Hattie 2008 Nordenbo 2008 Roald Jensen

15 Kompetanse A competence is defined as the ability to meet demands or carry out a task successfully, and consists of both cognitive and noncognitive dimensions (DeSeCo, 2002,9) Evnen til å møte komplekse utfordringer (St.meld.nr.30 ( ) Kultur for læring Roald Jensen

16 Kompetanse KOGNITIVT H A N D L I G D A N I G Kunnskaper Forståelse
Holdninger Ferdigheter VERDIER Roald Jensen

17 Key competencies NZ draft 2006
Managing self Relating to others Participating and contributing Thinking and using language Using language, symbols and text Roald Jensen

18 OECD Use tools interactively Interact in (e.g. language, heterogenous
technology Interact in heterogenous groups Act autonomously Roald Jensen

19 Læringssløyfe Forklaring nytt, videre, progresjon Retting av lekser
Forberedende refleksjon Læringsarbeid Trening, lekser Oppsummerende refleksjon Roald Jensen

20 Felles innføring Tilhørighet i fellesskapet Samle oppmerksomhet
Sikre at en når alle elever slik at alle forstår: -hva de skal lære -hvordan læringsarbeidet bør foregå -redusere behovet for individuell oppfølging -drøfte hvordan individuell oppfølging kan skje Roald Jensen

21 Roald Jensen

22 Læringsressurser Hvilke ressurser har vi til rådighet på skolen?
Hvilke ressurser har elevene til rådighet hjemme? Hva bør vi legge vekt på når elevene skal lære på skolen? Hva bør de arbeide med hjemme? Roald Jensen

23 Roald Jensen

24 Effekt av oppsummering
Roald Jensen

25 Lekser Roald Jensen

26 Effekten av undervisningsmetoder
Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon: 32% Gruppediskusjoner 56% Praktisk utprøving: 75% Undervise medelever i kunnskapen 82% Dochy et al. 2002 Roald Jensen

27 Generelt refleksjonsgrunnlag
Hva er et godt læringsarbeid? Hvordan har jeg bidratt til at andre elever har lært? Hvordan vil jeg beskrive min arbeidsinnsats? Hjelper tilbakemeldingene meg til videre læring?

28 Refleksjonsgrunnlag i forkant av læringsarbeidet
Hva sa læreren? Vet jeg hva jeg skal lære? Hva kan jeg fra før? Hvordan bør jeg arbeide for å lære det? Hva tror jeg at jeg klarer å få til? Trenger jeg hjelpemidler? Hvem kan hjelpe meg? Hvorfor er det viktig å lære dette?

29 Refleksjonsgrunnlag etter læringsarbeidet
Hva gjorde jeg for å løse oppgaven? Hva har jeg lært? Hva var interessant for meg? Hva var vanskelig? Hva bør jeg arbeide mer med og hvordan bør jeg gjøre det? Hva klarte jeg selv? Hva gjorde jeg da jeg trengte hjelp? Hvordan kommer det jeg har lært til nytte?

30 Visible learning Self -report grades (student) (kriterier/refleksjon)
Piagetian programs (student´s thinking) (innhold, stoff og arbeidsmåter tilpasset utviklingsnivå) Providing formative evaluation (teaching) (vurderingspraksis) Micro teaching (teacher) (obs.skjemaer) Accelerating (flinke elever) Classroom behavioral (school) (Hattie 2009) Roald Jensen


Laste ned ppt "TPO 2AU 10.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google