Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan møte reformbehovet med en helhetlig tilnærming? Samhandlingskonferansen i Vestfold 12. mars 2015 Per Haarr Direktør oppvekst og levekår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan møte reformbehovet med en helhetlig tilnærming? Samhandlingskonferansen i Vestfold 12. mars 2015 Per Haarr Direktør oppvekst og levekår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan møte reformbehovet med en helhetlig tilnærming? Samhandlingskonferansen i Vestfold 12. mars 2015 Per Haarr Direktør oppvekst og levekår

2 STAVANGER KOMMUNE Hvordan møte reformbehovet med en helhetlig tilnærming? ■ Utfordringene ■ Kommuneplan ■ Folkehelsestrategien ■ Helsehuset Stavanger ■ Leve HELE Livet ■ Strategi velferdsteknologi ■ Frivillighetsstrategi ■ Strategisk kompetanseplan ■ Forskning og utvikling ■ Anbefalinger Smarter City Challenge

3 STAVANGER KOMMUNE Velferdsutfordringene ■ Sykdomsbilde endrer seg ■ Sosial ulikhet i helse ■ Antall eldre over 80 år vil øke kraftig fra 2020 til 2040 ■ Arbeidskraftutfordringer ■ Forventninger til bedre velferdstjenester ■ Pengene strekker ikke til

4 STAVANGER KOMMUNE

5 Kommuneplan 2010 -2025 Delmål: God helse for alle Redusere sosiale helseforskjeller Strategier ■ Forebygge og begrense sykdom, tilrettelegge for at flere brukere skal bo hjemme lengst mulig ■ Ta i bruk ny velferdsteknologi ■ Utvikle tjenestene i samråd med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø ■ Økt samhandling for å sikre helhetlig og koordinerte tjenester ■ Systematisere samarbeid med brukerne om tjenesteutvikling

6 STAVANGER KOMMUNE Revisjon kommuneplan 2014-2029 ■ Folkehelse rød tråd ■ Sikre livskvalitet og realisere visjonen om en levende by ■ Innbyggerne nøkkelen til byens fremtid – en sunn og livskraftig befolkning er vår viktigste ressurs ■ Folkehelseutsagn er brukt for å synliggjøre den røde tråden

7 STAVANGER KOMMUNE Fra kommuneplan til Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ■ Fem utfordrings og innsatsområder: ■ God tilrettelegging for en økende befolkning ■ Livskvalitet, velferd og folkehelse ■ En klimarobust by ■ Verdibevaring ■ En handlekraftig organisasjon

8 STAVANGER KOMMUNE Bystyrets vedtak ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2015-2018: Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030 ■ En helhelhetlig plan for alle omsorgsområder ■ sykehjemsutbygging/ alternative boformer ■ psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede ■ tjenester i hjemmet

9 STAVANGER KOMMUNE Folkehelseplan som plattform ■ Mål om å fremme helse og utjevne sosiale ulikheter i helse ■ Fire satsingsområder: ■ Gode bo- og nærmiljøer ■ Mestring og gode levevaner i småbarns- og skolealder ■ Levevaner som bidrar til god helse ■ Bærekraftig miljø ■ Tverrsektoriell plan inndelt i: ■ Mål og strategier ■ Handlingsplan (115 tiltak) ■ Første rapportering i 2015

10 STAVANGER KOMMUNE Helsefremmende tiltak ■ 52 hverdagsturer ■ Lavterskeltilbud ■ God tilgjengelighet (universell utforming) ■ Inkludering i annet tjenestetilbud – Helsehuset Stavanger

11 STAVANGER KOMMUNE Folkehelse + byutvikling = Levekårsløft på Storhaug Med utgangspunkt i karakteren og omfanget av levekårsutfordringene på Storhaug er det behov for en helhetlig innsats som består av både sosiale, miljømessige og fysiske tiltak som styrker bomiljøet og gjør bydelen enda mer attraktiv.

12 STAVANGER KOMMUNE Tidlig innsats som tiltakskjede I tjenesteneEksempler på tiltak Barn og ungeStyrket skole-/helsesøstertjeneste Helsestasjon for ungdom (TIPS) Forsterket helsestasjon til familier m. rusproblemer Tiltak i PPT-tjenesten, «konsultasjonsordningen» Utvidet oppfølging gjennom Helsestasjonenes familiesenter og psykologtjenesten BarnehageneRessurssenter for styrket barnehagetilbud «Rett-hjelp-tidlig», Oppdage barn tidlig ved bruk av tverrfaglige team og spesialpedagogisk hjelp SkoleneNy-giv-prosjekter – «Stafettloggen» Økt lærertetthet/ flere praktiske valgfag Styrket lese- og regneopplæring i småskoletrinnet Ressurser til spesialundervisning etter levekår «Aktiv-skole»-prosjektet LevekårStavanger helsehus, Frisklivssentral, ungdomspsykolog LEVE hele livet, Hverdagsrehabilitering

13 STAVANGER KOMMUNE

14 Åpning 17. februar 2014

15 STAVANGER KOMMUNE Fra silo til sammenheng ■ Ergoterapeut ■ Fysioterapeuter ■ Klinisk ernæringsfysiolog ■ Konsulenter med brukererfaring ■ Psykologer ■ Sosionom ■ Sykepleiere Organiseringen skal bidra til å gi brukerne helhetlige tjenester ved å legge til rette for samhandling på tvers av faggrenser og på tvers av behandlingsnivå.

16 STAVANGER KOMMUNE

17 Tidligere tenkning i Stavanger kommune

18 STAVANGER KOMMUNE Hjelpefellen

19 STAVANGER KOMMUNE

20

21

22 Gode og trygge pasientforløp

23 STAVANGER KOMMUNE Strategi velferdsteknologi Strategi for Stavanger kommune sin satsing på implementering av velferdsteknologi

24 STAVANGER KOMMUNE Strategi frivillighet Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune

25 STAVANGER KOMMUNE Strategi forskning og utvikling

26 STAVANGER KOMMUNE Smarter Cities Challenge SCC IBM Smarter Cities Challenge - et av IBMs største bidrag til samfunnet lansert i 2010. Over en periode på 3 år fikk 100 byer verden over konsulentbistand for å utrede den enkelte bys nøkkelutfordringer.  Team bestående av 7 IBM Eksperter  3 ukers intervjuer og analyser  Direkte engasjement med ordfører og øvrig toppledelse fra SK, SUS, Greater Stavanger, Lyse, UIS, Lærdal  Strategisk veikart med anbefalte satsningsområder

27 STAVANGER KOMMUNE Veikart for anbefalinger

28 STAVANGER KOMMUNE

29 https://www.youtube.com/watch?v=2NnkeQJm4Ic

30 STAVANGER KOMMUNE SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan møte reformbehovet med en helhetlig tilnærming? Samhandlingskonferansen i Vestfold 12. mars 2015 Per Haarr Direktør oppvekst og levekår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google