Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De maritime næringers rammevilkår Regjeringens forslag til statsbudsjett Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 14. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De maritime næringers rammevilkår Regjeringens forslag til statsbudsjett Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 14. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 De maritime næringers rammevilkår Regjeringens forslag til statsbudsjett Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 14. oktober 2002

2 Store utfordringer for konkurranseutsatt næringsliv Regjeringens viktigste bidrag til å sikre økt konkurranseevne for næringslivet er en ansvarlig økonomisk politikk. Forslag til statsbudsjettet for 2003: –Holder seg innenfor handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter i statsbudsjettet –Har en lavere utgiftsvekst i offentlige utgifter enn forventet vekst i Fastlands-BNP Betydelig styrking av kronekursen Stigende kurve betyr styrking av kronekursen, kilde Norges Bank

3 En lønnsutvikling i utakt med konkurrentene Regjeringens tiltak: Stramt budsjett Lettelser i personbeskatningen Økt fradrag for fagforeningskontingent Økning i antall plasser AMO-tiltak Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Timelønnskostnader i industrien, lønnsvekst fra året før. Kilde: SSB og FIN En lønnsutvikling over våre konkurrentland 1990-1996199820002002 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 NorgeHandelsparterne

4 Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Skattefritak for arbeidsgivers betaling av ansattes sykeforsikring og behandling ved sykdom Endringer i dagpengeordningen for å stimulere arbeidssøkende til å komme i arbeid. Økt antall i arbeidsmarkedstiltak med ca. 600, til 30 500 tiltaksplasser Styrking av Aetat, bla gjennom flere ansatte Oppfølging av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kraftig økning i sykefraværet Folketrygdens utgifter til sykelønn (Faste 2001-kroner inflatert etter lønnsindeks) + 40 % Kilde: Rikstrygdeverket

5 Kunnskap bygger konkurranseevne Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsrettet forskning: –Skattefradragsordningen for FoU utgifter utvides til å omfatte alle bedrifter. Full årseffekt av denne ordningen vil være 900 mill kr. –Bevilgningene til næringsrettet forskning i Forskningsrådet øker med 129 mill. kroner mill. kr, til 1,6 mrd. kr. –Deltagelse i EUs 6. Ramme- program for forskning, med en ramme på 2,6 mrd over de neste 5-10 år 500 1473 Skattefradrag FOU* Bevilgninger Norges Forskningsråd 900 1602 20022003 Næringsrettet forskning (mill kr) *Tilsvarer full årsvirkning. Provenyvirkningene i 2003 er vesentlig mindre. Næringsrettet forskning er her definert som midler fra NHD, OED, LD, FID og SD

6 Lavere skatter og avgifter Effekten av allerede vedtatte lettelser gjennom: – fjerning av investeringsavgiften – høyere avskrivningssatser – avvikling av flyseteavgiften – fjerning av dobbelt utbytteskatt vil innebære 10 mrd kr i lettelser for 2003 Størstedelen av til sammen ca 17 mrd kr i skatte- og avgiftslettelser i 2002 og 2003 er rettet mot næringslivet. Skauge-utvalget vil foreslå omlegging av skattesystemet, med utgangspunkt i forskjellen mellom skatt på kapitalavkastning og arbeidsinntekt Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

7 Arbeid for bedre markedsadgang Økt markedsadgang internasjonalt –EØS –WTO –Bilaterale handelsavtaler Nærskipsfart i Europa

8 Høye sikkerhets- og miljøkrav Pådriver for sikkerhetsarbeidet internasjonalt –Sikkerhet til sjøs –Miljøstandarder –Kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk –Sikkerhet mot terror

9 Egne ordninger for skipsfarten Ingen endringer i rederibeskatningen Regjeringen foreslår å avvikle refusjonsordningen og nettolønnsordningen for sjøfolk fra 1. januar 2003. Dette utgjør en reduksjon i statsbudsjettets utgifter på ca 550 mill kr. Sjømannsfradraget foreslås utvidet fra 70.000 kr til 80.000 kr

10 Utflagging ? Flytter skip til Tyskland Kristian Jebsens Rederi flytter drift av ni skip til Tyskland. Årsak er uforutsigbare ramme-vilkår for skipsfarten. GRETE DE LANGE GRETE DE LANGE Ytterligere 5-6 skip kan bli flyttet i neste omgang. Kristian Jebsens Rederi har flyttet driften av sine ni selvlosseskip til Tyskland fordi de der har bedre og mer stabile rammevilkår. - Det tyske tonnasjeskattesystemet er meget attraktivt og vesentlig bedre enn det norske, sier skipsreder Atle Jebsen til Aftenposten. Kostnadsproblem Jebsen er styreformann i Kristian Jebsens Rederi og også tidligere president i Norges Rederiforbund. Jebsen mener det er bekymringsfullt at det i Norge eksisterer et kostnadsproblem som gjør at det er vesentlig dyrere å drive ut fra Norge. - Vi har en operasjon i Bergen som er basert på norsk og skandinavisk industri. Den norske kompetanse er ikke lenger så god at vi kan holde på den, på tross av kostnadene, sier Jebsen.

11 Dagens støtteordninger for sjøfolk Refusjonsordning for offshorefartøy og brønnbåter Refusjonsordning for utenriksflåten, fraktefartøy mfl. Nettolønnsordning for fergerederier i utenriksfart 9,3% 12 % ca 40 %

12 En aktiv politikk for å fremme norsk næringslivs konkurranseevne En ansvarlig økonomisk politikk God markedsadgang internasjonalt Lavere skatter og avgifter Økt innovasjon, bla gjennom mer forskning Forenkling for næringslivet Arbeidskraften – vår viktigste ressurs Gode kommunikasjoner og infrastruktur Dagens konkurranseevne Kilde: World Economic Forum 2001. 20 av i alt 75 land


Laste ned ppt "De maritime næringers rammevilkår Regjeringens forslag til statsbudsjett Statsråd Ansgar Gabrielsen Oslo, 14. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google