Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSG- nasjonal samarbeidsgruppe for medisin og helsefaglig forskning. Orientering om fusjonen Helse Øst og Helse Sør. Erlend B. Smeland Forskningskoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSG- nasjonal samarbeidsgruppe for medisin og helsefaglig forskning. Orientering om fusjonen Helse Øst og Helse Sør. Erlend B. Smeland Forskningskoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSG- nasjonal samarbeidsgruppe for medisin og helsefaglig forskning. Orientering om fusjonen Helse Øst og Helse Sør. Erlend B. Smeland Forskningskoordinator Helse Sør RHF Oslo April 2007

2 November 2006 HF-FU Samarbeidsorgan Sør/Øst/UiO Nasjonal samarbeidsgruppe UiO Med Fak (MatNat) RHF-FU RHFenes strategigruppe for forskning Dekanmøtet HF-FU

3 November 2006 Prosess Universitetsinitiativ: NevroNor, UniCard RHFenes strategigruppe for forskning: Strategidokument NSG: Behov for samlet vurdering av nasjonale satsinger og prioriteringer Innspill fra SO

4 November 2006 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning - MANDAT For å sikre dialog og samordning om forskning i et nasjonalt perspektiv opprettes det en nasjonal samarbeids­gruppe med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Sosial – og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret og Norges forskningsråd. Helse – og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus i gruppen. På det utførende nivået har universiteter og høyskoler et hovedansvar for forskning og undervisning. Samtidig er forskning en av de fire hovedoppgavene til spesialisthelsetjenesten, jf lov om spesialisthelsetjenester (§ 3-8) og helseforetaksloven (§§ 1 og 2). De regionale helseforetakenes ansvar for forskning og de forutsetninger som legges til grunn for ivaretakelse av denne oppgaven, er nedfelt i vedtektene og omtalt i bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene. De regionale samarbeidsorganene mellom universitetene og de regionale helseforetakene skal ha et hovedansvar for å prioritere og samordne forskningen med spesiell vekt på klinisk forskning. Den nasjonale samarbeidsgruppen skal være et strategisk rådgivende organ for medlemmene i gruppen i spørsmål knyttet til forskning og kostbart medisinsk utstyr. Gruppen skal Gi råd knyttet til forskning i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av nasjonal forskningsstrategi og samarbeidsrelasjoner og nasjonal arbeidsdeling innenfor forskningsfeltet. Gi råd knyttet til vurdering av innføring av ny teknologi og kostbart medisinsk teknisk ustyr Bidra til samordning av etablering og bruk av biobanker og helseregistre Bidra til samordning av forskningsbasert innovasjon og kommersialisering Saksgang Et arbeidsutvalg utnevnt blant NSGs medlemmer prioriterer og fremmer saker som foreslås av NSGs medlemmer eller andre. Gruppen er rådgivende og vedtak gjort av gruppen må derfor behandles videre gjennom linjen i de institusjoner/organer gruppens medlemmer representerer, og med vekt på den sentrale utøvende rollen til de regionale samarbeidsorganene. Arbeidsutvalget møtes 2 – 3 ganger /år og består i første periode av representanter fra: Universitetet i Tromsø Helse Midt-Norge Helse Vest Universitetet i Oslo Helse Sør Folkehelseinstituttet Norges forskningsråd Helse Sør RHF har ansvaret for sekretariat ut 2006.

5 November 2006 NSG – nasjonale satsinger Typer av nasjonale satsinger: 1) Tematiske satsinger 2) Infrastruktur Kriterier for tematiske satsinger: - Helseperspektiv – store nasjonale helseproblemer, demografiske forhold - Behov for fler-regional (også nordisk/internasjonal) samhandling/overordnet nasjonalt program (bl.a. for å oppnå stor nok kritisk masse) - Videreutvikling av sterke forskningsmiljøer - Nye trender innen diagnostikk og behandling - Mulighet for suksess/gjennomførbarhet - Begrenset antall; ulik innfasing - Fordrer forankring i alle SO Videre prosess for: NevroNor, UniCard, Psykisk helse, Rygg/muskel, Kreft

6 November 2006 Andre saker Ressurskartlegging Publikasjonsregistrering/FRIDA Koordinering mot EU/NFR Kommersialisering Kvalitetssikringsrutiner for forskning

7 November 2006 Ressurskartlegging - mulig utvidelse av prosjektet Forskning Utvikling Undervisning Helseforetak og andre inst. i helse sektoren Universitet Prosjekt mandat ? Funksjon Enhet ?

8 November 2006 Quo vadis? Grenseoppgang mot NFR Grenseoppgang mot SHDir – kompetansesentre Grenseoppgang mot Universiteter og RHFer - SO sentral rolle Grenseoppgang mot nytt prioriteringsutvalg Finansiering – forpliktelse? Via alle SO Ikke sentral pott – ikke nytt NFR

9 November 2006 Orientering om fusjonen Helse Øst og Helse Sør. Erfaringer med forskningsprioriteringer i Sør og Øst

10 November 2006 NIFU poeng (%) – RHF (Artikkelpoeng + doktorgradspoeng) HelseregioneneSnitt 2000-2002Snitt 2001-2003Snitt 2002-2004Snitt 2003-2005 Andel Helse Sør39,1 %40,7 %41,2 %42,1 % Helse Øst22,2 %20,8 %20,5 %20,6 % Helse Vest19,8 %20,5 %21,0 %21,7 % Helse Midt-Norge11,7 %11,1 %10,7 %9,2 % Helse Nord7,1 %6,9 %6,5 %6,4 % Sum100,0 %

11 November 2006 NIFU tall 2005 (publikasjonspoeng) NrForetakRegionArtiklerDr.graderPubl.poenDr.gr.poengSum poeng 101Blefjell sykehus HFSør100,20 102Det norske radiumhospital HFSør29220232,4100332,4 103Rikshospitalet HFSør52634428,2170598,2 104Sørlandet sykehus HFSør28014,70 108Sykehuset i Vestfold HFSør1407,40 109Sykehuset Telemark HFSør21018,9 111Psykiatrien i Vestfold HFSør402,10 112Sykehuset Buskerud HFSør1305,3 201Sykehuset Asker og Bærum HFØst1426,11016,1 202Akershus universitetssykehus HFØst68335,31550,3 206Sykehuset Innlandet HFØst29014,60 211Ullevål universitetssykehus HFØst39020242,1100342,1 212Aker universitetssykehus HFØst87146,0551,0 214Sykehuset Østfold HFØst26011,50 251Diakonhjemmet sykehus ASØst41123,4528,4 252Lovisenberg Diakonale Sykehus ASØst904,80 301Helse Stavanger HFVest86053,00 406St Olavs Hospital HFMidt-Norge1927112,535147,5 304Helse Bergen HFVest41031287,7155442,7 502Universitetssykehuset Nord-Norge HFNord1587100,435135,4

12 November 2006

13 Publikasjonsaktivitet 2005 – Helse Sør ForetakArtiklerDr.graderNIFU poeng RR HF81854930,6 Sykehuset i Telemark HF2118,9 Sørlandet sykehus HF HF2814.7 Modum bad87,8 Sykehuset i Vestfold HF147,4 Sykehuset Buskerud HF135,3 Psykiatrien i Vestfold HF42,1 Betanien Hospital (Telemark)41,8 Blefjell sykehus HF10,2

14 November 2006 Forskningsprofil: Utvalgte store fagfelt

15 November 2006 Helse Øst - Strategi for forskning 2005-2007 Satsingsområder Gode bærekraftige forskningsmiljøer gode miljøer vil generelt levere gode søknader. Nasjonale/regionale kompetansesentra Funksjonsfordeling innen regionen følgende funksjonsfordelte fagområder prioriteres: brudd hos eldre, fedme, rehabilitering Områder med generell kunnskapsmangel følgende fagområder prioriteres: psykisk helse, rusbehandling, rehabilitering, geriatri, muskel/skjelettsykdommer, helsefaglig forskning og helsetjenesteforskning Stor klinisk aktivitet med lite forskning Følgende fagområder med stor klinisk aktivitet, men lite forskningsaktivitet prioriteres: kirurgi, radiologi, patologi, smittevern/mikrobiologi

16 November 2006 2006: Utvikling av handlingsplaner for forskning innen særskilte fagområder - muskel/skjelettsykdommer - rehabilitering - psykisk helse - rus og avhengighet - geriatri - helsefaglig forskning - helsetjenesteforskning

17 November 2006 Helse Sør - Resept 2006 - P4 anbefalinger Rapportering - Ressursbruk - Aktivitet Organisering - HF-FU(mal for mandat) - RHF-FU Finansiering - Basisfinansiering - Sentral pott – kvalitet hovekriterium - Ekstern finansiering Industrisamarbeid og kommersialisering Fellestjenester Samarbeid UiO NFR Helse Øst Nasjonalt Internasjonalt

18 November 2006 ØstSør Fra Hod 2007= Basis + produksjonsavhengig 83,2 mill135 mill Fra RHFets øvrige midler10055 I basis til HFene, % av budsjett Ikke-universitets HF min* Universitets HF min 0,6 1,0 7,0**

19 November 2006 Helse Øst Totalt 183,2 mill til forskning (i tillegg til basis til HFene) 120 mill til frie prosjekter (dr.grad, postdoc etc, søkbare midler, tildeles fra 1-3 år) av disse er ca 40% til nye prosjekter årlig. Disse tildeles i Samarbeidsorganet, etter innstilling fra evalueringsgruppene/forskningsutvalget (se under) 2,5 mill til metodeplattform/utstyr (ADHD, hjerteforskning, muskel- skjelett) 11 mill til fagspesifikke kjernekompetansemiljøer, 11 stk a 1 mill hver, fra 2005, forutsatt kontinuert i x antall år 20 mill til forskningsgrupper (6 på Ullevål, en på Aker, en på Ahus) a 2, 5 mil hver, min 3 år fra 2005, forutsatt kontinuert i minst 3 år 22 mill til infrastruktur/regionale kompetansesentre Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (Ahus), Kompetansesenter for Forskningsjuss (AUS), Kompetansesenter for Klinisk forskning (UUS), Kompetansesenter for biobank (UUS) mv Rest 9 mill: til nasjonale strategier, EMBL node mv?

20 November 2006 Helse Øst - søknadsgrupper Kliniske ikke-kirurgiske fag Kliniske kirurgiske fag Laboratoriefag Psykiatri/nevro-fag Helsetjenesteforskning Tildeling av frie prosjekter: Beløpene som tildeles i hver gruppe er en strategisk RHF vurdering, for eksempel stimuleres forskning innen kirurgiske fag.

21 November 2006 Helse Øst Det er en evalueringskomite for hver av de fem områdene, evalueringskomiteene består av 2 fra forskningsutvalget (ikke i eget fag) og 3 eksterne. Søknadene vurderes etter et fast poengsystem, maks 20 poeng, der strategiske vurderinger vekter inntil 10%. Dr grads kandidater og post doc får faste beløp + driftsmidler.

22 November 2006 Helse Sør 135 mill (= regionsykehustilskuddet øremerket fra HOD) til RR HF, hvorav 30 mill fordeles av RR HFs forskningsutvalg (med 50% medlemmer fra UiO). 50 mill til frie prosjekter (dr grad, postdoc mv søkbare midler, tildeles fra 1-3 år), ca 30 % tildelt flerårige prosjekter. Ca 2 mill går til regional infrastruktur. Tildeles i Samarbeidsorganet, innstilling fra evalueringsgruppen/forskningsutvalget 1,5 mill til psykiatri nettverksforskningssamarbeid 0,25 mill til forskningspriser 2,5 mill til nasjonale forskningssatsninger 0,75 til forskningsadministrasjon/evalueringskomite

23 November 2006 Helse Sør To hovedgrupper: I Frie prosjekter: Klinisk forskning (ca 40%), Basal/translasjonsforskning (ca 40%), Regionale samarbeidsprosjekter (ca 15%) II Infrastuktur (Regionalt kompetansesenter for forskningsmetode og statistikk + ”den lille forskerskolen”) ca 5% Det er samme evalueringskomité for alle søknadene, innstiller etter faglige kvalitetskriterier satt opp av forskningsutvalget (veileder, tidligere publikasjoner mv), rangert etter oppnådd poeng/status. Innvilger inntil 1 mill pr prosjekt, ikke hele søknadsbeløpet, men høyere innvilgelsesgrad jo høyere rangering. Ikke til utstyr eller metodeplattform.

24 November 2006 Sammensetning av forskningsutvalg Helse Sør RHFHelse Øst RHF Leder (prof fra Universitetssykehus) (frikjøpt 20%)Leder (prof fra Universitetssykehus) 1 rep fra hvert ikke-univ. HF = 71 rep fra hvert HF= 7 2 repr fra RR HF1 rep fra private ideelle sykehus (prof) 1 rep fra UiO 1 rep fra Helse Øst1 rep fra Helse Sør 1 fra Høyskolene og 1 fra psykisk helse nettverket med møte-og talerett 1 rep fra Høyskolene Sekretær fra samarbeidsorganet, møte-og talerettSekretær (Samme som samarbeidsorganet) Sekretær 50 % stilling1 rep fra RHF Til sammen 16 som møterTil sammen 14 som møter

25 November 2006 Utfordringer/videre prosess  Hva skal utlyses? - Forhåndsbevilgede midler fases ut gradvis - SO: 83 + 135,9 mill Alt i felles pott? Noe via USH-FFU? Ekstra til fordeling fra RHF i tillegg? Basisramme – kriterier og fordeling Infrastrukturmidler? Forskningspriser  Utlysning – kategorier – felles for 2008?  Komitesammensetning og arbeidsform  Strategiske vurderinger – før og/eller etter instilling  Evalueringsprosess og kriterier  Oppfølging av tildelinger

26 November 2006 Institusjon Tittel/fagområde Leder Tildelingsperiode Ullevål universitetssykehus HFPatofysiol.mek.ved psykiatr.lidelser (TOP)Ole A. Andreassen2004-2007 Aker universitetssykehus HFEtiologi og forebygging av diabetesK.F. Hanssen2004-2007 Ullevål universitetssykehus HFInst. for eksperimentell medisinsk forskningOle. M. Sejersted2004-2007 Ullevål universitetssykehus HF Primær og sekundær osteporose, genekspr. profilering K. Gautvik2004-2007 Ullevål universitetssykehus HF Miljøstøttesøknad - videreutvikling av Senter for idrettskadeforskning. L. Engebretsen2005-2007 Ullevål universitetssykehus HF Miljøstøtte Prehospital Akuttmedisinsk Forskningsgruppe P.A. Steen2005-2007 Ullevål universitetssykehus HFArtrose Lars Nordsletten/ May Arna Risberg 2006-2008 Diakonhjemmet Sykehus Revmatologi: Leddgikt og beslektede sykdommer Tore K. Kvien2006-2008 Helse Øst forskningsgrupper

27 November 2006 Metodeplattform / vitenskapelig utstyr Institusjon Tittel/fagområde Leder Tildelingsperiode Ullevål universitetssykehus HFCore facility for genetiske koblingsanalyseD.E. Undlien2004-2007 Ullevål universitetssykehus HF Dyreeksperimentell forskningsenhet Helse Øst Seksjon for komparativ medisin M. Eriksen2005-2007 Akershus universitetssykehus HFFlowcytometrienhet ved Akershus universitetssykehusGeir Bukholm2005-2006 Akershus universitetssykehus HF CNS sykdomsmarkører i spinalvæske hos pasienter med kognitiv svikt, demens eller annen nevrologisk sykdom Tormod Fladby2006-2008 Akershus universitetssykehus HF Klassifisering av pasienter med colorectal cancer med molekylærbiologisk metoder relatert til tilbakefall, overlevelse og initial klassifisering Ida R. K. Bukholm2006 Ullevål universitetssykehus HF Kvalitetssikring av "Genspråkuttrykkene" (mRNA- profiler) i affymetrix plattformen Peter Kierulf2006 -2007 Ullevål universitetssykehus HF3 tesla magnetresonanstomografi maskinOle Andreassen2006 Ullevål universitetssykehus HF Dyreeksperimentell forskningsenhet Helse Øst - Seksjon for komparativ medisin Morten Eriksen2006- 2007 Ullevål universitetssykehus HF Funksjonsdiagnostikk og testing av pasienter med muskelskjelett lidelser May Arna Risberg2007 Ullevål universitetssykehus HF ADHD i førskolealder: Tidlige kjennetegn, forløp, risiko- og beskyttelsesfaktorer i en prospektiv fødselskohort. Eili Sponheim2007 Ullevål universitetssykehus HFKlinisk og translatorisk hjerteforskning Harald Arnesen/ Ingebjørg Seljeflot 2007-2008

28 November 2006 Helse Øst fagspesifikke kjernekompetansemiljø Institusjon Tittel/fagområde LederTildelingsperiode Ullevål universitetssykehus HF Farmakogenomikk-plattform i FoU-seksjonen Klinisk Kjemisk Avdeling Lab.Med.Div.UUS. P. Kierulf2005-2007 Ullevål universitetssykehus HFKjernekompetansemiljø innen genetisk translasjonsforskningD. Undlien2005-2007 Aker universitetssykehus HF The Prostate Biobank - a Resource for Urological Research in Norway K.A. Taskèn2005-2007 Akershus Universitetssykehus HFFagspesifikt kompetansemiljø i patologi ved AHUSB. Roald2005-2007 Ullevål universitetssykehus HFBasale og kliniske studier på arteriell og venøs blodproppP. M. Sandset2005-2007 Ullevål universitetssykehus HFAstma and allergy in childhood; The Oslo Reseach GroupK.L. Carlsen2005-2007 Ullevål universitetssykehus HF Senter for Radiostereometrisk- og beinremodellering- analyse av implantat, tilheling i bein og ledd i HØ L. Nordsletten2005-2007 Ullevål universitetssykehus HFTidlig psykoseforskning - spesifikt kjernekompetansemiljøIngrid Melle2006 - 2008 Ullevål universitetssykehus HF Bedre behandling av hjertesvikt basert på ny molekylærbiologisk innsikt Geir Christensen2006 - 2008 Ullevål universitetssykehus HF Transplantat av amnionhinne dekket med hornhinneepitel ved korneaskade - en studie av dyrkningsbetingelser Bjørn Nicolaissen2006 - 2008 Sunnaas sykehus HF Kompetansemiljø innen gang / bevegelssanalyse ved Sunnaas sykehus HF Johan Stanghelle2006 - 2008 Aker universitetssykehus HF Kjernekompetansemiljø for nytte-kostnadsanalyser (helseøkonomiske evalueringer) Jørgen J. Jørgensen2006 - 2008


Laste ned ppt "NSG- nasjonal samarbeidsgruppe for medisin og helsefaglig forskning. Orientering om fusjonen Helse Øst og Helse Sør. Erlend B. Smeland Forskningskoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google