Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Introduksjon til DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati Dag Wiese Schartum

3 Kunnskapsmål for DRI3010 Du skal ha: kunnskap om hvorledes utvikling av IKT-systemer styres, både overordnet og i det enkelte prosjekt. kunnskaper om hvordan IKT anvendes i demokratiske prosesser, herunder om betydningen for ytringsfrihet. kunnskaper om hvordan IKT anvendes for å forberede iverksettelse av politiske vedtak. kunnskaper om hvordan IKT anvendes ved myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. kunnskaper om de viktigste reformspørsmål i statlig og kommunal forvaltning. kunnskaper om årsaker til manglende samhandling mellom forvaltningsorganer, herunder om teknologiske, juridiske og organisatoriske aspekter ved samhandling.

4 Ferdighetsmål for DRI3010 Du skal: kunne identifisere styringsproblemer og mulige virkemidler knyttet til aktuelle reformspørsmål i digital forvaltning. ha god forståelse for systemutviklingsarbeider i offentlig sektor, herunder spørsmål om modeller, metoder, kryssende hensyn og faglig kompleksitet. kunne vurdere hvordan IKT kan brukes for å stimulere til aktiv demokratisk deltakelse. kunne identifisere og vurdere behov og muligheter for samhandling mellom forvaltningsorganer med hensyn på teknologiske, juridiske og organisatoriske aspekter.

5 Innbyggere, næringsliv, sivilt samfunn PolitikereForvaltningsorganer Gir mandat ved valg og påvirker gjennom andre demokratiske kanaler Lovvedtak mv. som etablerer plikter og gir rettigheter for det sivile samfunn Anmoder om iverksettelse av lover og annen politikk, f.eks. forvaltningspolitikk Iverksetter ved å lage infra- struktur, systemer, gi retnings- linjer/prinsipper, saksbehandli- ngsrutiner, ansette, opplære mv. Gjennomfører lover og andre vedtak ved hjelp av forvaltnings- apparatet Myndighets- utøvelse Tjeneste- produksjon Innretter seg eller klager og/eller ytrer seg politiske-forvaltning e-demokrati Tar initiativ til nye lover og annen politikk, f.eks. forvaltningspolitikk Utreder politikkalternativer i samarbeid med det sivile samfunne-ledelse

6 Aktuelle virkemidler når IKT skal styres Lover – Forskrifter Instrukser/retningslinjer Budsjettpolitikk Organisering mv For å oppnå: Økt samhandlingsevne felles begrepsbruk Elektronisk kommunikasjon Personvern Arbeidsmiljø Informasjonssikkerhet Tilgjengelighet og universelt design Effektiv systemutvikling Offentlighet Teknologinøytralitet Stor grad av rettslige virkemidler Husk det er trinnhøydeforskjeller i virkemiddelbruken Forvaltningsstandarder Arkitekturprinsipper Felleskomponenter


Laste ned ppt "Introduksjon til DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google