Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 5 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 5 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 5 Avbestilling og oppsigelse

2 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter

3 Lasse Simonsen D D Y Avbestilling: Erklæring fra K – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) K K Erklæring fra D: -Fratredelsesrett (advokater, psykologer, osv) -Uforholdsmessig tyngende (ikke naturaloppfyllelse) -Læren om bristende forutsetninger (kreditors forhold) -Avtl § 36 (urimelig ubalanse) Avbestilling

4 Lasse Simonsen Avtale § Betingelse Finansiering Avbestilling forutsetter en bindende avtale: Suspensiv betingelse: Dersom betingelsen ikke inntrer, foreligger det ingen bindende avtale

5 Lasse Simonsen Y Ineffektive kontrakter: Avbestilling, ugyldighet og heving: -Avbestilling -Ugyldighet -Heving Erklæring (opsjon) D D K K

6 Lasse Simonsen Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter (forutsetter bindende avtale) Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Avbestilling Heving Ugyldighet

7 Lasse Simonsen Y Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc: Heving Erstatning AvbestillingErstatning Vesentlig kontraktbrudd D D K K Supplerende reaksjoner Motstående reaksjoner Heving: Erstatning forsterker hevingsreaksjonen Avbestilling : Erstatning svekker det økonomiske poenget med avbestilling

8 Lasse Simonsen Fra vederlag til erstatning: Erstatning Vederlag Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning Fkjl § 41: ”kan selgeren ikke fasthold kjøpet og kreve betaling” NB! Prisen for å avbestille

9 Lasse Simonsen Avbestilling Vilkår Heterogent institutt: Virkninger Debitor fratas oppfyllelsesretten (og dermed retten til vederlaget) Ingen grunner I rimelig tid Særlige grunner Osv Ikke erstatning Delvis erstatning Full erstatning

10 2 Avbestilling (gjenstående ytelser)

11 2.1 Innledning

12 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Ex nunc Ex tunc

13 Står igjen Avbestilling Avbestilling ex nunc: Avbestilling vil alltid rette seg mot det som står igjen å oppfylle Lasse Simonsen Utført

14 Lasse Simonsen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Tidsbestemt Gradert erstatning Særlig hjemmel De ulike kategoriene:

15 2.2 Adgangen

16 (1) Hovedregel – fri avbestillingsrett mot full erstatning: Lasse Simonsen Fri adgang Full erstatning Unngå sløsing med ressurser: -Kjl § 52 (2) -Fkjl § 41,1 -Hvtjl § 40 (1) -Buofl § 52,1 -NS 8405 pkt 38 -Osv D skal ikke påføres noe tap Unntak Betydelig ulempe + risko, se kjl § 52 (2)

17 (2) Fri avbestillingsrett uten erstatning (opsjon): «Stående tilbud» Lasse Simonsen Fri adgang Ingen erstatning Dagliglivets små kontraktsforhold: -Enkeltrom på hotell -Reservasjon av bord på restaurant -Osv Ingen konsekvenser

18 (3) Tidsbestemt avbestilling – gradert erstatning: Lasse Simonsen Tidsbestemt adgang Tidsbestemt adgang Gradert erstatning Gradert erstatning D får tid nok til å inngå nye kontrakterStørrelsen på erstatningen avhengig av avbestillingstidspunktet -Kutyme, liberale yrker mv -Pakkereisel § 4-2 -Skoleavtaler, se retningslinjer

19 Eksempel på avbestillingsvilkår: Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr som ikke skal overstige kr 300,- pr person frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter. a) Ved avbestilling mer enn 30 dager før avreise, mot å betale et administrasjonsgebyr til X på kr 300,- pr person. b) Ved avbestilling mellom 30 og 15 dager til avreisedato, beholder X depositumsbeløpet og avbestillingsbeskyttelsen. c) Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, beholder X 50% av reisens pris. d) Ved avbestilling 3 dager før og frem til avreisedato eller hvis den reisende ikke møter ved avreise eller mangler nødvendige dokumenter for å kunne delta på reisen, beholder X hele reisens pris.

20 (4) Avbestillingsrett under særlige vilkår – ingen (eller redusert) erstatning: Lasse Simonsen Særlig sterke grunner Særlig sterke grunner Ingen erstatning ”Utenfor kontroll”-unntaket mv: -Hvtjl § 40 (2) -Buofl § 52,4 -Pakkereisel § 4-1 og § 4-3 -Skolekontrakter, se retningslinjer Ingen konsekvenser Glidende overgang mot bruk av avtl § 36

21 Lasse Simonsen Overgang mot andre rettsfenomener: Særlige grunner Avbestilling Svikt ved oppfyllelsen Svikt ved oppfyllelsen Forholdet til heving Situasjonen for kreditor (ikke D) Situasjonen for kreditor (ikke D) Forholdet til avtl § 36 (lemping) Glidende overganger K ikke rett til erstatning

22 2.3 Avbestillingsoppgjøret Ved krav om full erstatning

23 Lasse Simonsen Står igjen Utført Betaling for utført arbeid: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Erstatning Betaling etter kontrakten

24 Lasse Simonsen Det økonomiske poenget ved avbestilling – erstatningen er lavere enn vederlaget: Erstatning Vederlag Retten til vederlaget faller bort som følge av at oppfyllelsesretten tas vekk I stedet får D (normalt) rett til erstatning

25 Lasse Simonsen Avbe- stilling Avbe- stilling Fordeler Avbestillingserstatning = differansen Ulemper (tap av vederlaget) Erstatning – compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter

26 Lasse Simonsen D D K K Avbestilling Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

27 Lasse Simonsen Den økonomiske betydningen av avbestilling: Produksjon A A Tidlig avbestilling Tidlig avbestilling Lønnsomt Sen avbestilling Sen avbestilling Ulønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet

28 Lasse Simonsen + + + - - - Subtraksjons- metoden Addisjons- metoden TapsposteneAvtalt vederlag Kreditor påviser besparelser Debitor påviser utgifter

29 Lasse Simonsen Andel av vederlaget Faktisk utført Avbestilt U1U1 U1U1 U3U3 U3U3 U2U2 U2U2 I I Differanse- beregninger Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv Fortjenesten Avtalt vederlag Nye inntekter

30 Lasse Simonsen Avtale 1Avtale 2Avtale 3 Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Dekningsbidrag: Netto fortjeneste Metoder: -Bransjens fortjeneste -Firmaets fortjeneste -Avtalens fortjeneste

31 Lasse Simonsen Produksjonskapasitet Avbestilling ? Ny bestilling Frigjorte ressurser Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen

32 Lasse Simonsen Avbestillingsgebyr: Buofl § 54 og hvtjl § 40 (3) Buofl § 54 Gebyret (størrelsen) Buofl § 54 Gebyret (størrelsen) Buofl § 52 og 53 ”Virke rimeleg i lys av”

33 3 Omgjøring (eksisterende ytelser)

34 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Retur etter levering Retur etter levering Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41 Ex tunc

35 Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Lasse Simonsen L L Fri avbestillingsrett Ingen avbestillingsrett (med mindre avtale) A A

36 Lasse Simonsen Unntak – Ks rett til å gjøre om avtalen (retur): Retur etter levering Angrerettloven Avtale om prøve Fkjl § 42 § 11,1 Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.

37 Lasse Simonsen Virkeområdet for angrerettsloven – angrl § 1 og § 6: Rt-2010-1580 Finn.no Ikke angrerett Angrerett -Fjernsalg -Utenfor fast utsalgssted Angrerett -Fjernsalg -Utenfor fast utsalgssted

38 Rt-2010-1580, se særlig avsnittene 43 og 44 En kjøper hadde tatt kontakt med et bilfirma og via deres annonse på FINN.no sendt en e-post hvor han skrev at han stod ved sitt tilbud om kjøp av en bruktbil. Selger mente det var inngått avtale, og da kjøper ikke skrev under på kjøpekontrakten, foretok firmaet dekningssalg og krevde prisdifferansen erstattet. Høyesterett la vekt på at FINN.no ikke tilbød mulighet for direkte kontraktsinngåelse eller betaling og kom derfor til at det ikke forelå et fjernsalg i angrerettlovens forstand. Det var inngått avtale og selger hadde derfor krav på erstatning.

39 4 Oppsigelse

40 Lasse Simonsen Løpende ytelser Oppsigelse Løpende ytelser: Dvs (selvstendige) ytelser som utveksles fortløpende, så som abonnement og leie Oppsigelses- frist Avtale

41 Lasse Simonsen Oppsigelses- adgangen Oppsigelses- adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Tidsavgrensede avtaler Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Unntak Umiddelbar virkning (de små kontrakter) Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Unntak Særlige grunner Løpende kontrakter:

42 Lasse Simonsen Tidsubegrensede avtaler: Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Lovgivning UNIDROIT Rettspraksis Art 5.8 -Rt-2003-134 -Rt-1999-1672 Fysioterapi -Husll § 9-4 -Aml § 15-3 Oppsigelsesfrist -Agl § 25 -Kml § 46, jf §§ 50 og 51

43 Lasse Simonsen Tidsavgrensede avtaler: Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Lovgivning -Husll § 9-2 -Aml kap 15, forutsetningsvis av systemet -Agl § 26 Utleiers opplysningsplikt!


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 5 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google