Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov pwc *connectedthinking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov pwc *connectedthinking."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte”
11. november 2008 Jens Even Storhov pwc *connectedthinking

2 Agenda Tidspunkt Tema 12.00 – 12.45 Innledning
Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45 Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering Viser hva som er innholdet i denne seksjonen. (Selvforklarende) Formål med denne del av kurset. I) sette seg inn noe teori om hvorfor regnskap er som de er. Viktige temaer er her brukergrupper og kvalitetskrav. II) Bli kjent med hvilke regler som gjelder for hvordan regnskapet skal ”se ut”(kap 1 og 3 i ny regnskapslov) III) Bli i stand til å finne frem lover, standarder og PwC policy på egenhånd. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

3 Generelt om regnskap En definisjon….
“Formålet med finansiell rapportering er å fremskaffe informasjon om en virksomhets finansielle stilling, og endringer i finansiell styrke til et bredt spekter av brukere, for å gjøre dem i stand til å ta fornuftige og velbegrunnede økonomiske beslutninger” IASB’s: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Still først spørsmålet til gruppene. La de skrive ned hva de mener kjennetegner et regnskap. Hør hva en eller to grupper har skrevet ned. Ta deretter frem definisjonen fra Accounting Policy Board. Understrek at dette bare er en mulig definisjon. Den er for øvrig blitt kritisert fordi den tar for lite hensyn til de samfunnsmessige implikasjoner til regnskapet. De viktigste poengene til definisjonen er følgende: Regnskap er en serviceaktivitet. Frembringe kvantitative informasjon. Om en økonomisk enhet. Beregnet på å gi nytte ved økonomiske beslutninger. Dersom det er tid kan en sammenligne det gruppene har kommet frem til med det som står i definisjonen. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

4 Generelt om regnskap Regnskapet er en del av virksomhetens årsrapport. Regnskapet består av: Resultatregnskap Balanse Noter Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

5 Resultat NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

6 Balanse NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

7 Generelt om regnskap Formål med regnskapet:
Gi økonomisk informasjon om virksomheten Grunnlag for rapportering til ulike brukere Ledelsen ved NTNU (sentraladm, fakultet, institutt) Prosjektledere og andre ledere og beslutningstakere ved enheten Departementene og andre finansieringskilder Media Skatte- og avgiftsmyndigheter Et styringsinstrument for ledelsen. Regnskapsrapporter er et viktig verktøy for evaluering av måloppnåelse, og iverksettelse av ulike tiltak Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

8 Generelt om regnskap Det er viktig med kvalitet i prosessene som sikrer et riktig regnskap Eventuelle feil i regnskapet vil gi feil informasjon til brukerne, og kan medføre bl.a: Feil beslutninger i ledelsen Feil i utbetaling av lønn og refusjoner Feil i rapportering og betaling av skatter og avgifter til myndighetene Skatte- og avgiftskrav fra myndighetene Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

9 Forutsetninger for effektiv økonomisk styring
Klart mandat og klare roller for økonomifunksjon Effektiv virksomhetsstyring og kontroll Rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet Effektiv økonomifunksjon Effektive prosesser og prosedyrer Effektiv bruk av IT-systemer I norge har vi forenklet denne. vi ser på seks områder som vi sier tilsammen kartlegger økonomifunksjonen. Vi tar utgangspunkt i den internasjonale metodikken i utarbeidelsen av spørsmålene, men der de i stor grad tilpasses de konkrete forholdene i den aktuelle bedriften. Vi kjører akkurat nå et prosjekt basert på denne metodikken der vi intervjuer tilsammen 18 stk både i økfunk, interne brukere samt ledelsen for å få et bilde av hvor man ligger og hvor man bør gå. Effektiv rapportering NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

10 Effektiv kontroll i forretningsprosessene gir kvalitet i finansiell rapportering
Virksomhetsstyring Internkontroll i forretningsprosesser Finansiell rapportering Lønn og personal Årsregnskap Delårsregnskap Styrerapporter Driftsrapporter Prosjekter (inkl fakturering av inntekter) Transaksjoner Bestilling til betaling GUIDE Den finansielle rapportering skal reflektere de transaksjonene som genereres ved de enkelte forretningsprosessene. Risiko for feil i den finansielle rapportering påvirkes derfor av risiko i forretningsprosessene og de kontroller selskapet har etablert for å håndtere denne risiko, inklusiv risiko for ufull- stendig og unøyaktig datafangst. Virksomhetsstyringen i organisasjonen setter premisser for hvor effektiv og vellykket internkontroll over forretnings-prosesser og finansiell rapportering vil være. Periodeavslutning Operasjonell risiko Risiko i finansiell rapportering NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

11 Norsk standard for kontoplaner finnes (NS 4102)
Generelt om regnskap Kontoplan Norsk standard for kontoplaner finnes (NS 4102) NTNU’s kontoplan utarbeidet med bakgrunn i NS NTNU’s kontoplan ligger på Innsida, se følgende lenke: Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

12 Kontoplanen er inndelt i 8 klasser
Generelt om regnskap Kontoplanen er inndelt i 8 klasser Eiendeler (balanse) Egenkapital og gjeld (balanse) Salgs – og driftsinntekt (resultat) Investeringer og påkostninger (resultat) Kostnader for arbeidskraft (resultat) Andre driftskostnader (resultat) Finansinntekter/kostnader og ekstraord inntekter/kostnader (resultat) Interne transaksjoner (resultat) Alle konti henføres til en linje i NTNU’s offisielle regnskap, ref neste side Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

13 Generelt om regnskap Alle konti ”henføres” til en linje i årsregnskapet
Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

14 Agenda Tidspunkt Tema 12.00 – 12.45 Innledning
Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45 Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering Viser hva som er innholdet i denne seksjonen. (Selvforklarende) Formål med denne del av kurset. I) sette seg inn noe teori om hvorfor regnskap er som de er. Viktige temaer er her brukergrupper og kvalitetskrav. II) Bli kjent med hvilke regler som gjelder for hvordan regnskapet skal ”se ut”(kap 1 og 3 i ny regnskapslov) III) Bli i stand til å finne frem lover, standarder og PwC policy på egenhånd. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

15 Økonomiportalen – ny fra okt 2008
Grunnleggende mål Samle økonomirelatert informasjon, rutiner etc Strukturere økonomirelatert informasjon Kommunisere hvordan økonomiarbeidet skal ivaretas ved NTNU NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Turid Vollan Riset –

16 Økonomisidene Hvordan var de? Uoversiktlig struktur
Kun en innfallsvinkel Hvordan var de? NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Turid Vollan Riset –

17 Økonomisidene Hvordan har de blitt ? 3-deling - Økonomiske temaer
- Etterspurte emner - Økonomiske prosesser Fokus på å dekke behov i ulike brukergrupper: - Ansatte i sentral øk.avd. Økonomimedarbeidere Øvrige ansatte NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Turid Vollan Riset –

18 Et utvalg ”Eksterne” bestemmelser
Lover og instrukser Et utvalg ”Eksterne” bestemmelser Regnskapsloven Rapporteringskrav i Regnskapsmalen (fra dep) Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven (ref eget punkt på agendaen) Økonomireglement for staten (ØR), fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av FD Rundskriv, reglement og pålegg for øvrig fra KD som gjelder økonomiforvaltningen Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

19 Interne ved NTNU Lover og instrukser
Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av styret) Instruks for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av rektor) Delinstruks for bruk av kredittkort med firmaansvar Delinstruks for merverdiavgift ved NTNU m.m Alle disse interne regler/instrukser finnes i Økonomiportalen på ”Innsida” Forklar hvor en finner de ulike. Dersom det er god tid kan en også vise hvordan. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

20 Agenda Tidspunkt Tema 12.00 – 12.45 Innledning
Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45 Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering Viser hva som er innholdet i denne seksjonen. (Selvforklarende) Formål med denne del av kurset. I) sette seg inn noe teori om hvorfor regnskap er som de er. Viktige temaer er her brukergrupper og kvalitetskrav. II) Bli kjent med hvilke regler som gjelder for hvordan regnskapet skal ”se ut”(kap 1 og 3 i ny regnskapslov) III) Bli i stand til å finne frem lover, standarder og PwC policy på egenhånd. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

21 Hva er et prosjekt? Generell definisjon på ”prosjekt”
er en engangsoppgave / aktivitet (i motsetning til ordinære driftsoppgaver). NB - Prosjekt er knyttet til en aktivitet og ikke til person. En aktivitet er ofte konkretisert i form av en avtale / kontrakt krever forskjellige typer ressurser er begrenset i tid skal lede fram til et bestemt resultat NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

22 Statlig grunnbevilgning (BFV)
Prosjektbegrepet – relatert til ulike finansieringskilder ved NTNU Eksterne oppdragsgivere og bidragsytere Forskningsrådet (BOA) Statlig grunnbevilgning (BFV) Ramme- bevilgning Strategi- og omstillingsmidler Bevilgnings- og oppdragsfinansierte prosjekter Ramme/drift Driftsregnskap Strategi- og omstillings- prosjekter Prosjekter Registreres i Maconomy Prosjekter – kun ved behov for oppfølging av enkeltaktiviteter Registreres i OF Prosjekter Registreres i OF NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

23 Hva er et prosjekt? Eks 1 Eks 2
Forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Dette opprettes som prosjekt i Maconomy (når tilsagn foreligger). Det er aktivitet / innhold i søknaden som er avgjørende – ikke hvem som utfører arbeidet Eks 2 a) Dr.ing stipendiat som er finansiert med eksterne midler fra Statoil (bidrag) Dette opprettes som prosjekt i Maconomy b) Samme dr.ing stipendiat utfører/deltar i forskningsoppdrag som skal faktureres Sintef. Dette opprettes som et annet prosjekt i Maconomy – fordi det anses som en annen aktivitet. Dvs at det ikke er en del av avtalen med Statoil NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

24 Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet
Innenfor BOA-virksomheten er det viktig å skille mellom oppdrags- og bidragsprosjekter Det gamle EFV regelverket hadde en direkte ”link” mellom definisjonen på oppdrags- og bidragsprosjekter om ”omsetningsbegrepet” i merverdiavgiftsloven. Dette er ikke så tydelig i det nye ”BOA-regelverket”, men for praktiske formål er det liten endring i forhold til tidligere Hvis omsetningsvilkåret er oppfylt, så foreligger et oppdragsprosjekt Hvis omsetningsvilkåret ikke er oppfylt, så foreligger et bidragsprosjekt Nærmere avklaring vedrørende ”omsetningsvilkåret” og dermed skillet mellom oppdrags- og bidragsprosjekter kommer under merverdiavgift i neste kapittel NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

25 Agenda Tidspunkt Tema 12.00 – 12.45 Innledning
Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45 Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering Viser hva som er innholdet i denne seksjonen. (Selvforklarende) Formål med denne del av kurset. I) sette seg inn noe teori om hvorfor regnskap er som de er. Viktige temaer er her brukergrupper og kvalitetskrav. II) Bli kjent med hvilke regler som gjelder for hvordan regnskapet skal ”se ut”(kap 1 og 3 i ny regnskapslov) III) Bli i stand til å finne frem lover, standarder og PwC policy på egenhånd. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

26 Hva er mva-pliktig på NTNU ?
Det aller meste av NTNUs virksomhet er ikke omfattet av mva-bestemmelsene. Deler av NTNU’s virksomhet omfattes dog, herunder: Deler av oppdragsvirksomheten er mva-pliktig (f.eks forskningstjenester, enkelte konferanser m.m.) Deler av de tjenester teknisk avdeling utfører for eksterne kunder er mva-pliktige Utleie av bygg (administreres av teknisk avdeling i henhold til særskilt frivillig registrering) Salg fra Museumsbutikken på Vitenskapsmuseet Telesentralen (sameie med Sintef) Andre tilfeldige inntekter som omfattes av mva-loven NB ! – Undervisningstjenester faller utenfor mva-loven (mva-fritt) NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

27 Merverdiavgift - begreper
KOSTNAD Innkjøp kr 100,- (inngående faktura) Merverdiavgift ” ,- (inngående mva) Sum kr 125,- INNTEKT Omsetning kr 160,- (utgående faktura) Merverdiavgift ” ,- (utgående mva) Sum kr 200,- Innbetaling til skattemyndighetene: kr (40-25) = kr 15,- NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

28 Omsetningsoppgave som sendes myndighetene hver termin (2-mnd terminer)

29 Merverdiavgift Egen side med informasjon om merverdiavgift på intranettet, under Økonomiportalen Egen delinstruks for merverdiavgiftsområdet Hver enhet ansvarlig for at mva-reglene praktiseres korrekt på eget område Regnskapstjenesten veileder og koordinerer dialog med myndighetene NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

30 Objektet Hva omsettes ? Finnes noe avgiftsfritak ?
Merverdiavgift NTNU er på samme måte som næringsdrivende avgiftspliktig når de driver omsetning til andre Hva utløser mva ? NTNU (Subjekt) Transaksjonen Omsetning ? Objektet Hva omsettes ? Finnes noe avgiftsfritak ? NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

31 Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet
Begrepet ”omsetning” defineres som: Levering av varer mot vederlag Ytelse av tjenester mot vederlag Levering av vare/ytelse av tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatte varer eller tjenester Det stilles ikke krav om vederlagtes form, men vederlaget må ha økonomisk verdi. Vederlaget kan bestå av penger, varer, tjenester eller ethvert annet økonomisk gode. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

32 Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet
Levering av varer/tjenester mot vederlag er omsetning, f.eks levering av forskningstjenester til ekstern kunde mot betaling Vanlig varesalg, f.eks salg av bøker mot betaling Tilskudd/finansiering uten krav på motytelse er IKKE omsetning, f.eks økonomisk tilskudd fra Forskningsrådet økonomisk tilskudd fra andre til bidragsforskning Levering av vare/tjeneste uten krav på vederlag er IKKE omsetning f.eks ulike former for gave/støtte/bidrag Oppdrag Bidrag Bidrag NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

33 Nærmere om ”omsetning” i forhold til merverdiavgift
Hvis omsetningsvilkåret er oppfylt: Må finne ut om det finnes noen unntak fra avgiftsplikt Hvis omsetningsvilkåret IKKE er oppfylt Merverdiavgift skal IKKE beregnes NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

34 Merverdiavgift på prosjektinntekter
NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

35 Mva på prosjektinntekter (utgående mva)
Forskningstjenester Undervisningstjenester / kurs og konferanser Krav til innhold i salgsdokument Avgiftsgrunnlaget NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

36 Mva på prosjektinntekter (utgående mva)
Forskningstjenester Ikke noe unntak fra mva-plikt for forskningstjenester Ofte vanskelig å avgjøre hvorvidt ”omsetningsvilkåret” er oppfylt Må bygge på tolkningsuttalelse fra Fin.dep av om forskningstjenester Helhetsvurdering med utgangspunkt i nevnte uttalelse Aktuelle vurderingstemaer eiendomsrett til resultatene restriksjoner mhp publisering av resultatene Eksempler Finansiering fra Forskningsrådet hvor standardavtaler benyttes: Ikke omsetning Prof II – prosjekter ? Dr. ing – prosjekter ? NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

37 Forskningstjenester – eksempel 1
Norges Forsknings-råd Staten NTNU Ingen omsetning Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU-prosjekter) NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

38 Forskningstjenester – eksempel 2
Norges Forsknings-råd Staten Bedrift NTNU Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU-prosjekter) Ingen omsetning Omsetning og mva-plikt NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

39 Forskningstjenester – eksempel 3
Bedrift er kontraktspart med NFR, og”prosjektkoordinator”, Det MÅ framgå av avtalen mellom bedrift og NFR at NTNU er reell samarbeidspartner – med ansvar for resultat og økonomi. NTNU Bedrift og NTNU har felles ansvar overfor NFR, Mva beregnes IKKE på fakturaer fra NTNU til bedrift, forutsatt at nevnte forutsetninger er oppfylt. Norges Forsknings-råd Bedrift Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU-prosjekter) NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

40 Forskning - kontrakter
Formuleringene i kontrakt avgjørende for merverdiavgiften Viktig å bruke de ”riktige” formuleringene for å unngå misforståelser Oppdrag (dvs der det foreligger omsetning) Bidrag (dvs der det ikke foreligger omsetning) NTNU har standardkontrakter for oppdrag og bidrag, ref intranettet NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

41 Mva på prosjektinntekter (utgående mva)
Bokføringsforskriften kapittel 5 Et salgsdokument skal være nummerert, datert og angi: Navn og adresse til den næringsdrivende som leverer varen eller yter tjenesten. Organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret etterfulgt av bokstavene MVA. Navn og adresse til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten. En klar beskrivelse av varen eller tjenesten samt kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet. Vederlaget for varen eller tjenesten. Stedet der varen er levert eller tjenesten ytet. Mva-beløpet må spesifiseres dersom mva er beregnet NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

42 Avgiftsgrunnlaget Mva skal svares av ”vederlaget” (§ 18)
- ”vederlaget” = omkostninger + fortjeneste Inkluderer alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen (inkl reiseutlegg m.m.) – ”smitteeffekten” Omsetningsverdien legges til grunn HVA SKAL INNGÅ I AVGIFTSGRUNNLAGET Hovedregel er mval. § 18 Alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen Eksempel på omkostninger som skal medtas er : Emballasje Frakt Forsikring Toll Gebyrer, tilknytningsavgifter etc. OMSETNINGSVERDIEN Oppgave: Per Hansen driver møbelbutikk. Han selger en ny sofa til sin sønn for kr og beregner kr. 250 i merverdiavgift Alminnelig omsetningsverdi er kr Kan Per Hansen gjøre dette ? Hva skulle han gjort? mval. § 19 Etter skal han beregne mva. av den alminnelige omsetningsverdien som i dette tilfellet er kr Han skal derfor betale kr i mva. til staten selv om han bare får kr for sofaen. NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

43 Merverdiavgift på kostnader

44 Mva på kostnader (inngående mva)
Vilkår for fradragsføring av inngående merverdiavgift (dokumentasjon m.m.) Import av varer Kostnader hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva Krav til dokumentasjon NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

45 Mva på kostnader (inngående mva)
Vilkår for fradragsføring av inngående merverdiavgift Kostnaden må inneholde mva og den må være til bruk i en del av NTNU’s virksomhet som faller inn under mva-loven. Det må foreligge salgsdokument (faktura) som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kap 5 (tidligere ”Forskrift om innhold av salgsdokumenter) Kostnaden må ikke være av en ”type” hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva (f.eks servering) NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

46 Mva på kostnader (inngående mva) I hvilken del av virksomheten skal anskaffelsen benyttes?
OPPDRAG BIDRAG Omsetning innenfor loven Utenfor loven Omsetning av avg.pl. varer og tjenester Mva beregnes på inntektene Fritatt for mva etter §§ 16 og 17 Ingen mva på inntektene Varer og tjenester § 5 Ingen mva på inntektene Eks: Forskning for eksterne kunder Avg.pl konferanser Eks: Salg av bøker Salg til utlandet Eks: Undervisning Fradrag for inngående mva Fradrag for inngående mva Ikke fradrag for inngående mva NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

47 Mva på kostnader (inngående mva)
Fordeling av inngående mva på fellesanskaffelser Aktuelt når varer / tjenester anskaffes til bruk under ett for virksomhet innenfor loven og virksomhet utenfor loven Reguleres av mva-loven § 23 og forskrift nr 18 NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

48 Mva på kostnader (inngående mva)
Fordeling av inngående mva på fellesanskaffelser Hovedregel: Fordeling etter antatt bruk (F § 1) ”Hjelperegler”: Fordeling etter omsetning (felles driftsutgifter) F § 2 Fordeling etter areal (oppføring og drift av bygninger) F § 3 NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

49 Import Import av varer Mva beregnes og betales i forbindelse med fortolling. Eventuell fradragsrett etter vanlige regler Obs på krav til dokumentasjon (mva framgår ikke av faktura fra utenlandsk leverandør) Import av tjenester - Mva beregnes av KJØPER, etter reglene om ”Snudd avregning” - De aktuelle tjenestene må være avgiftspliktige ved omsetning i Norge NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

50 Varer / tjenester hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva
Ref mva-loven § 22, jfr § 14. De mest relevante er: Serveringsutgifter Representasjon Gaver og utdeling i reklameformål Kostnader vedr fast eiendom som skal dekke bolig- eller fritidsbehov NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

51 Krav til dokumentasjon
For å få fradrag må kravene i bokføringsforskriften kap 5 (tidligere Forskrift om innhold av salgsdokumenter) være oppfylt Hvis formelle krav til dokumentasjon ikke er oppfylt, kan inngående mva ikke fradragsføres NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

52 Avgiftskoder NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

53 Hjelpeskjema for avgiftsvurdering
Henvisning til mva-spørsmål i Maconomy Hjelpeskjema for avgiftsvurdering Spørsmål 1, 1.1, 1,2 og 1.3 Spørsmål 3 Spørsmål 2 Spørsmål 4 NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

54 Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift
Eksempel fra et forskningsprosjekt Sum inntekter: kr Sum kostnader som inneholder mva: kr ( inkl mva) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal) kr Overskudd kr Vi skal nå vurdere konsekvenser på ”overskuddet” av følgende 3 situasjoner Prosjektet er et bidragsprosjekt uten avgiftsberegning av inntekter og uten rett til fradrag for inngående mva på kostnader Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva må beregnes med 25 % i tillegg til inntektene på kr Det er rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva beregnes med 25, men nå er avtalen formulert på en måte som innebærer at beløpet på kr er inkl mva. Det er fortsatt rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

55 Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift
Eksempel fra et forskningsprosjekt Prosjektet er et bidragsprosjekt uten avgiftsberegning av inntekter og uten rett til fradrag for inngående mva på kostnader Sum inntekter: kr Sum kostnader som inneholder mva: kr ( inkl mva) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal) kr Overskudd kr NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

56 Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift
Eksempel fra et forskningsprosjekt b) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva må beregnes med 25 % i tillegg til inntektene på kr Det er rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva Sum inntekter: kr Sum kostnader som inneholder mva: kr ) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal) kr Overskudd kr 1) Mva blir refundert og er dermed ikke en kostnad NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

57 Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift
Eksempel fra et forskningsprosjekt c) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva beregnes med 25, men nå er avtalen formulert på en måte som innebærer at beløpet på kr er inkl mva. Det er fortsatt rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva Sum inntekter: kr ) Sum kostnader som inneholder mva: kr ) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal) kr Underskudd kr 1) Det må innbetales kr i utgående mva, og dette blir dermed ikke en del av inntektene som NTNU beholder 2) Mva blir refundert og dermed ikke en kostnad NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift

58 Oppsummering og avslutning
Har vi lært noe ? FLERE SPØRSMÅL ? NTNU - LØF Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift


Laste ned ppt "NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov pwc *connectedthinking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google