Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc

2 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 2 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Agenda TidspunktTema 12.00 – 12.45Innledning Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering

3 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 3 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap En definisjon…. “Formålet med finansiell rapportering er å fremskaffe informasjon om en virksomhets finansielle stilling, og endringer i finansiell styrke til et bredt spekter av brukere, for å gjøre dem i stand til å ta fornuftige og velbegrunnede økonomiske beslutninger” IASB’s: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements

4 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 4 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Regnskapet er en del av virksomhetens årsrapport. Regnskapet består av: Resultatregnskap Balanse Noter

5 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 5 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Resultat

6 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 6 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Balanse

7 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 7 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Formål med regnskapet: Gi økonomisk informasjon om virksomheten Grunnlag for rapportering til ulike brukere -Ledelsen ved NTNU (sentraladm, fakultet, institutt) -Prosjektledere og andre ledere og beslutningstakere ved enheten -Departementene og andre finansieringskilder -Media -Skatte- og avgiftsmyndigheter Et styringsinstrument for ledelsen. Regnskapsrapporter er et viktig verktøy for evaluering av måloppnåelse, og iverksettelse av ulike tiltak

8 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 8 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Det er viktig med kvalitet i prosessene som sikrer et riktig regnskap Eventuelle feil i regnskapet vil gi feil informasjon til brukerne, og kan medføre bl.a: -Feil beslutninger i ledelsen -Feil i utbetaling av lønn og refusjoner -Feil i rapportering og betaling av skatter og avgifter til myndighetene -Skatte- og avgiftskrav fra myndighetene

9 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 9 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Klart mandat og klare roller for økonomifunksjon Rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet Effektive prosesser og prosedyrer Effektiv bruk av IT- systemer Effektiv økonomifunksjon Effektiv rapportering Effektiv virksomhetsstyring og kontroll Forutsetninger for effektiv økonomisk styring

10 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 10 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Effektiv kontroll i forretningsprosessene gir kvalitet i finansiell rapportering Internkontroll i forretningsprosesserFinansiell rapportering Periodeavslutning Transaksjoner Virksomhetsstyring Bestilling til betaling Lønn og personal Operasjonell risikoRisiko i finansiell rapportering Årsregnskap Delårsregnskap Styrerapporter Driftsrapporter Prosjekter (inkl fakturering av inntekter)

11 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 11 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Kontoplan Norsk standard for kontoplaner finnes (NS 4102) NTNU’s kontoplan utarbeidet med bakgrunn i NS NTNU’s kontoplan ligger på Innsida, se følgende lenke: http://www.ntnu.no/adm/okonomi/portal/regnskap/kontering

12 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 12 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Kontoplanen er inndelt i 8 klasser 1.Eiendeler (balanse) 2.Egenkapital og gjeld (balanse) 3.Salgs – og driftsinntekt (resultat) 4.Investeringer og påkostninger (resultat) 5.Kostnader for arbeidskraft (resultat) 6.Andre driftskostnader (resultat) 7.Andre driftskostnader (resultat) 8.Finansinntekter/kostnader og ekstraord inntekter/kostnader (resultat) 9.Interne transaksjoner (resultat) Alle konti henføres til en linje i NTNU’s offisielle regnskap, ref neste side

13 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 13 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Generelt om regnskap Alle konti ”henføres” til en linje i årsregnskapet

14 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 14 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Agenda TidspunktTema 12.00 – 12.45Innledning Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering

15 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 15 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Økonomiportalen – ny fra okt 2008 Samle økonomirelatert informasjon, rutiner etc Strukturere økonomirelatert informasjon Kommunisere hvordan økonomiarbeidet skal ivaretas ved NTNU Turid Vollan Riset – 13.10.2008 Grunnleggende mål

16 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 16 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Økonomisidene Turid Vollan Riset – 13.10.2008 Hvordan var de? Uoversiktlig struktur Kun en innfallsvinkel

17 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 17 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Økonomisidene Turid Vollan Riset – 13.10.2008 Hvordan har de blitt ? 3-deling - Økonomiske temaer - Etterspurte emner - Økonomiske prosesser Fokus på å dekke behov i ulike brukergrupper: - Ansatte i sentral øk.avd. - Økonomimedarbeidere - Øvrige ansatte

18 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 18 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Lover og instrukser Et utvalg ”Eksterne” bestemmelser Regnskapsloven Rapporteringskrav i Regnskapsmalen (fra dep) Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven (ref eget punkt på agendaen) Økonomireglement for staten (ØR), fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12.12.03. Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av FD 12.12.03. Rundskriv, reglement og pålegg for øvrig fra KD som gjelder økonomiforvaltningen

19 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 19 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Lover og instrukser Interne ved NTNU Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av styret) Instruks for økonomiforvaltningen ved NTNU (fastsatt av rektor) Delinstruks for bruk av kredittkort med firmaansvar Delinstruks for merverdiavgift ved NTNU m.m Alle disse interne regler/instrukser finnes i Økonomiportalen på ”Innsida”

20 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 20 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Agenda TidspunktTema 12.00 – 12.45Innledning Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering

21 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 21 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Hva er et prosjekt? Generell definisjon på ”prosjekt” -er en engangsoppgave / aktivitet (i motsetning til ordinære driftsoppgaver). NB - Prosjekt er knyttet til en aktivitet og ikke til person. En aktivitet er ofte konkretisert i form av en avtale / kontrakt -krever forskjellige typer ressurser -er begrenset i tid -skal lede fram til et bestemt resultat

22 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 22 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Prosjektbegrepet – relatert til ulike finansieringskilder ved NTNU Bevilgnings- og oppdragsfinansierte prosjekter Ramme/drift Driftsregnskap Strategi- og omstillings- prosjekter Ramme- bevilgning Strategi- og omstillingsmidler Eksterne oppdragsgivere og bidragsytere Forskningsrådet (BOA) Statlig grunnbevilgning (BFV) Prosjekter Registreres i Maconomy Prosjekter Registreres i OF Prosjekter – kun ved behov for oppfølging av enkeltaktiviteter Registreres i OF

23 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 23 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Hva er et prosjekt? Eks 1 Forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Dette opprettes som prosjekt i Maconomy (når tilsagn foreligger). Det er aktivitet / innhold i søknaden som er avgjørende – ikke hvem som utfører arbeidet Eks 2 a) Dr.ing stipendiat som er finansiert med eksterne midler fra Statoil (bidrag) Dette opprettes som prosjekt i Maconomy b) Samme dr.ing stipendiat utfører/deltar i forskningsoppdrag som skal faktureres Sintef. Dette opprettes som et annet prosjekt i Maconomy – fordi det anses som en annen aktivitet. Dvs at det ikke er en del av avtalen med Statoil

24 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 24 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet Innenfor BOA-virksomheten er det viktig å skille mellom oppdrags- og bidragsprosjekter Det gamle EFV regelverket hadde en direkte ”link” mellom definisjonen på oppdrags- og bidragsprosjekter om ”omsetningsbegrepet” i merverdiavgiftsloven. Dette er ikke så tydelig i det nye ”BOA- regelverket”, men for praktiske formål er det liten endring i forhold til tidligere Hvis omsetningsvilkåret er oppfylt, så foreligger et oppdragsprosjekt Hvis omsetningsvilkåret ikke er oppfylt, så foreligger et bidragsprosjekt Nærmere avklaring vedrørende ”omsetningsvilkåret” og dermed skillet mellom oppdrags- og bidragsprosjekter kommer under merverdiavgift i neste kapittel

25 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 25 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Agenda TidspunktTema 12.00 – 12.45Innledning Formål og betydning av regnskapet Generelt om regnskap Økonomiportalen Noen sentrale lover og instrukser Hva er et prosjekt ? 13.00 – 13.45Merverdiavgift ved NTNU Begreper og definisjoner Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsvilkåret Merverdiavgift på prosjekt inntekter Fradragsrett for inngående merverdiavgift 14.00 – 15.15 (inkl pause) Merverdiavgift ved NTNU - forts Oppgaver Oppsummering

26 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 26 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Hva er mva-pliktig på NTNU ? Det aller meste av NTNUs virksomhet er ikke omfattet av mva- bestemmelsene. Deler av NTNU’s virksomhet omfattes dog, herunder: Deler av oppdragsvirksomheten er mva-pliktig (f.eks forskningstjenester, enkelte konferanser m.m.) Deler av de tjenester teknisk avdeling utfører for eksterne kunder er mva- pliktige Utleie av bygg (administreres av teknisk avdeling i henhold til særskilt frivillig registrering) Salg fra Museumsbutikken på Vitenskapsmuseet Telesentralen (sameie med Sintef) Andre tilfeldige inntekter som omfattes av mva-loven NB ! – Undervisningstjenester faller utenfor mva-loven (mva-fritt)

27 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 27 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Merverdiavgift - begreper KOSTNAD Innkjøpkr 100,- (inngående faktura) Merverdiavgift” 25,- (inngående mva) Sumkr 125,- INNTEKT Omsetningkr 160,- (utgående faktura) Merverdiavgift” 40,- (utgående mva) Sumkr 200,- Innbetaling til skattemyndighetene: kr (40-25) = kr 15,-

28 Omsetningsoppgave som sendes myndighetene hver termin (2-mnd terminer)

29 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 29 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Merverdiavgift Egen side med informasjon om merverdiavgift på intranettet, under Økonomiportalen Egen delinstruks for merverdiavgiftsområdet Hver enhet ansvarlig for at mva-reglene praktiseres korrekt på eget område Regnskapstjenesten veileder og koordinerer dialog med myndighetene

30 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 30 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Merverdiavgift NTNU er på samme måte som næringsdrivende avgiftspliktig når de driver omsetning til andre Hva utløser mva ? NTNU (Subjekt) Transaksjonen Omsetning ? Objektet Hva omsettes ? Finnes noe avgiftsfritak ?

31 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 31 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet Begrepet ”omsetning” defineres som: 1. Levering av varer mot vederlag 2. Ytelse av tjenester mot vederlag 3. Levering av vare/ytelse av tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatte varer eller tjenester Det stilles ikke krav om vederlagtes form, men vederlaget må ha økonomisk verdi. Vederlaget kan bestå av penger, varer, tjenester eller ethvert annet økonomisk gode.

32 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 32 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Oppdrags- og bidragsprosjekter / Omsetningsbegrepet Levering av varer/tjenester mot vederlag er omsetning, f.eks levering av forskningstjenester til ekstern kunde mot betaling Vanlig varesalg, f.eks salg av bøker mot betaling Tilskudd/finansiering uten krav på motytelse er IKKE omsetning, f.eks økonomisk tilskudd fra Forskningsrådet økonomisk tilskudd fra andre til bidragsforskning Levering av vare/tjeneste uten krav på vederlag er IKKE omsetning f.eks ulike former for gave/støtte/bidrag Oppdrag Bidrag

33 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 33 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Nærmere om ”omsetning” i forhold til merverdiavgift Hvis omsetningsvilkåret er oppfylt: Må finne ut om det finnes noen unntak fra avgiftsplikt Hvis omsetningsvilkåret IKKE er oppfylt Merverdiavgift skal IKKE beregnes

34 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 34 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Merverdiavgift på prosjektinntekter

35 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 35 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på prosjektinntekter (utgående mva) Forskningstjenester Undervisningstjenester / kurs og konferanser Krav til innhold i salgsdokument Avgiftsgrunnlaget

36 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 36 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på prosjektinntekter (utgående mva) Forskningstjenester Ikke noe unntak fra mva-plikt for forskningstjenester Ofte vanskelig å avgjøre hvorvidt ”omsetningsvilkåret” er oppfylt Må bygge på tolkningsuttalelse fra Fin.dep av 15.06.2001 om forskningstjenester Helhetsvurdering med utgangspunkt i nevnte uttalelse Aktuelle vurderingstemaer -eiendomsrett til resultatene -restriksjoner mhp publisering av resultatene Eksempler -Finansiering fra Forskningsrådet hvor standardavtaler benyttes: Ikke omsetning -Prof II – prosjekter ? -Dr. ing – prosjekter ?

37 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 37 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Forskningstjenester – eksempel 1 Staten Norges Forsknings- råd NTNU Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU- prosjekter) Ingen omsetning

38 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 38 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Forskningstjenester – eksempel 2 Staten Norges Forsknings- råd Bedrift Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU- prosjekter) Ingen omsetning NTNU Omsetning og mva-plikt

39 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 39 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Forskningstjenester – eksempel 3 Norges Forsknings- råd Bedrift Ingen omsetning (Basisbevilgninger, programmer,FoU- prosjekter ) NTNU Bedrift er kontraktspart med NFR, og”prosjektkoordinator”, Det MÅ framgå av avtalen mellom bedrift og NFR at NTNU er reell samarbeidspartner – med ansvar for resultat og økonomi. Bedrift og NTNU har felles ansvar overfor NFR, Mva beregnes IKKE på fakturaer fra NTNU til bedrift, forutsatt at nevnte forutsetninger er oppfylt.

40 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 40 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Forskning - kontrakter Formuleringene i kontrakt avgjørende for merverdiavgiften Viktig å bruke de ”riktige” formuleringene for å unngå misforståelser Oppdrag (dvs der det foreligger omsetning) Bidrag (dvs der det ikke foreligger omsetning) NTNU har standardkontrakter for oppdrag og bidrag, ref intranettet

41 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 41 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på prosjektinntekter (utgående mva) Bokføringsforskriften kapittel 5 Et salgsdokument skal være nummerert, datert og angi: Navn og adresse til den næringsdrivende som leverer varen eller yter tjenesten. Organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret etterfulgt av bokstavene MVA. Navn og adresse til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten. En klar beskrivelse av varen eller tjenesten samt kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet. Vederlaget for varen eller tjenesten. Stedet der varen er levert eller tjenesten ytet. Mva-beløpet må spesifiseres dersom mva er beregnet

42 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 42 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Avgiftsgrunnlaget Mva skal svares av ”vederlaget” (§ 18) - ”vederlaget” = omkostninger + fortjeneste Inkluderer alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen (inkl reiseutlegg m.m.) – ”smitteeffekten” Omsetningsverdien legges til grunn

43 Merverdiavgift på kostnader

44 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 44 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på kostnader (inngående mva) Vilkår for fradragsføring av inngående merverdiavgift (dokumentasjon m.m.) Import av varer Kostnader hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva Krav til dokumentasjon

45 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 45 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på kostnader (inngående mva) Vilkår for fradragsføring av inngående merverdiavgift Kostnaden må inneholde mva og den må være til bruk i en del av NTNU’s virksomhet som faller inn under mva-loven. Det må foreligge salgsdokument (faktura) som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kap 5 (tidligere ”Forskrift om innhold av salgsdokumenter) Kostnaden må ikke være av en ”type” hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva (f.eks servering)

46 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 46 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på kostnader (inngående mva) I hvilken del av virksomheten skal anskaffelsen benyttes? Omsetning innenfor loven Omsetning av avg.pl. varer og tjenester Mva beregnes på inntektene Fritatt for mva etter §§ 16 og 17 Ingen mva på inntektene Utenfor loven Varer og tjenester § 5 Ingen mva på inntektene Eks: Forskning for eksterne kunder Avg.pl konferanser Eks: Salg av bøker Salg til utlandet Eks: Undervisning OPPDRAG BIDRAG Fradrag for inngående mva Ikke fradrag for inngående mva

47 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 47 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på kostnader (inngående mva) Fordeling av inngående mva på fellesanskaffelser Aktuelt når varer / tjenester anskaffes til bruk under ett for virksomhet innenfor loven og virksomhet utenfor loven Reguleres av mva-loven § 23 og forskrift nr 18

48 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 48 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Mva på kostnader (inngående mva) Fordeling av inngående mva på fellesanskaffelser Hovedregel: -Fordeling etter antatt bruk (F § 1) ”Hjelperegler”: -Fordeling etter omsetning (felles driftsutgifter) F § 2 -Fordeling etter areal (oppføring og drift av bygninger) F § 3

49 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 49 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Import Import av varer -Mva beregnes og betales i forbindelse med fortolling. Eventuell fradragsrett etter vanlige regler -Obs på krav til dokumentasjon (mva framgår ikke av faktura fra utenlandsk leverandør) Import av tjenester - Mva beregnes av KJØPER, etter reglene om ”Snudd avregning” - De aktuelle tjenestene må være avgiftspliktige ved omsetning i Norge

50 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 50 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Varer / tjenester hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva Ref mva-loven § 22, jfr § 14. De mest relevante er: -Serveringsutgifter -Representasjon -Gaver og utdeling i reklameformål -Kostnader vedr fast eiendom som skal dekke bolig- eller fritidsbehov

51 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 51 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Krav til dokumentasjon For å få fradrag må kravene i bokføringsforskriften kap 5 (tidligere Forskrift om innhold av salgsdokumenter) være oppfylt Hvis formelle krav til dokumentasjon ikke er oppfylt, kan inngående mva ikke fradragsføres

52 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 52 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Avgiftskoder

53 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 53 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Hjelpeskjema for avgiftsvurdering Henvisning til mva-spørsmål i Maconomy Spørsmål 1, 1.1, 1,2 og 1.3 Spørsmål 3 Spørsmål 2 Spørsmål 4

54 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 54 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift Eksempel fra et forskningsprosjekt Sum inntekter: kr 1.000.000 Sum kostnader som inneholder mva: kr 300.000 ( inkl mva) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal)kr 700.000 Overskuddkr 0 Vi skal nå vurdere konsekvenser på ”overskuddet” av følgende 3 situasjoner a) Prosjektet er et bidragsprosjekt uten avgiftsberegning av inntekter og uten rett til fradrag for inngående mva på kostnader b) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva må beregnes med 25 % i tillegg til inntektene på kr 1.000.000. Det er rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva c) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva beregnes med 25, men nå er avtalen formulert på en måte som innebærer at beløpet på kr 1.000.000 er inkl mva. Det er fortsatt rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva

55 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 55 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift Eksempel fra et forskningsprosjekt a) Prosjektet er et bidragsprosjekt uten avgiftsberegning av inntekter og uten rett til fradrag for inngående mva på kostnader Sum inntekter: kr 1.000.000 Sum kostnader som inneholder mva: kr 300.000 ( inkl mva) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal)kr 700.000 Overskuddkr 0

56 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 56 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift Eksempel fra et forskningsprosjekt b) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva må beregnes med 25 % i tillegg til inntektene på kr 1.000.000. Det er rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva Sum inntekter: kr 1.000.000 Sum kostnader som inneholder mva: kr 240.000 1) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal)kr 700.000 Overskuddkr 60.000 1) Mva blir refundert og er dermed ikke en kostnad

57 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 57 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Konsekvenser av avgiftsplikt og rett til fradrag for inngående merverdiavgift Eksempel fra et forskningsprosjekt c) Prosjektet er et oppdragsprosjekt. Utgående mva beregnes med 25, men nå er avtalen formulert på en måte som innebærer at beløpet på kr 1.000.000 er inkl mva. Det er fortsatt rett til fradrag for inngående mva på kostnadene som inneholder mva Sum inntekter: kr 800.000 1) Sum kostnader som inneholder mva: kr 240.000 2) Sum kostnader som ikke inneholder mva (inkl personal)kr 700.000 Underskudd- kr 140.000 1) Det må innbetales kr 200.000 i utgående mva, og dette blir dermed ikke en del av inntektene som NTNU beholder 2) Mva blir refundert og dermed ikke en kostnad

58 PricewaterhouseCoopers Date here Slide 58 NTNU - LØF 2010 - Grunnleggende kurs regnskap, prosjekt og merverdiavgift Oppsummering og avslutning Har vi lært noe ? FLERE SPØRSMÅL ?


Laste ned ppt "NTNU – LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for ”lokal prosjektstøtte” 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google