Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midlertidig forføyning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midlertidig forføyning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midlertidig forføyning
Industrijuristgruppens vinterseminar 2015 Midlertidig forføyning Særlig i grenseoverskridende tvister Advokat Vidar Riksfjord

2 kort om schjødt Et av Norges ledende advokatfirmaer - 150 advokater
Raskest voksende “top tier” advokatfirmaet i Norge Over 100 % vekst de siste 5 år Er i dag Norges største advokatfirma (norske kontorer) 15 advokater med møterett for Høyesterett Delt i to avdelinger – rådgivning og tvist Dagens tema sorterer under avdeling tvist Oppdrag typisk håndtert av noen fra prosedyregruppen Ved behov - støtte fra øvrige grupper i firmaet IP, Arbeidsliv, Corporate m.v.

3 Opplegget Midlertidig forføyning - omfattende tema
Vil behandle de sentrale vilkår og problemstillinger Vil vise til praktiske eksempler underveis og ha særlig fokus på grenseoverskridende tvister Plassering av temaet Anvendelsesområde Når er det mest aktuelt Fellesbestemmelser for midlertidig sikring Vilkår for midlertidig forføyning Særlig om grenseoverskridende tvister Kort om tilgrensende tema

4 Midlertidig sikring - reglenes Anvendelsesområde
Tvisteloven § 32-1 Pengekrav – arrest Andre typer krav – midlertidig forføyning Særlige råderetter, kontraktsytelser, ugyldiggjøring av vedtak, etterlevelse av lojalitetsplikt osv. Rettslig virkemiddel for å sikre et krav i et omtvistet rettsforhold Vanligvis før det foreligger tvangsgrunnlag Reglene gjelder i utgangspunktet alle former for krav Enkelte unntak i særlovgivning – praktisk aml. § (5) Noe overlappende regelverk – eks. voldgiftsloven §§ 8 jf. 19

5 Generelle regler om midlertidig sikring
Tvisteloven kapittel 32 Følger i hovedsak tvistelovens vanlige regler, tvl. § 32-2 Praktisk viktig unntak tvl. § 9-16 Verneting – tvl. § 32-4 – mer utfyllende senere Hovedregel – muntlig forhandling – tvl. § 32-7 (1) I visse tilfeller ingen kontradiksjon – tvl. § 32-7 (2) fare ved opphold (praktisk meget viktig) Etterfølgende muntlig forhandling – tvl. § 32-8 Samtidig pådømmelse av hovedkravet – tvl. §32-9 Ikke mye brukt i praksis Erstatning – objektivt ansvar

6 Midlertidig forføyning – hva er formålet?
Stanse ulovlige handlinger Hindre skadelig adferd Reetablere lovlig situasjon Sikre at krav ikke faller bort Man må være klar over konsekvensene Kan være svært inngripende for saksøkte Kan føre til økonomisk tap for saksøkte Tvl. § (1) - Erstatningsansvar

7 Vilkår for midlertidig forføyning
Forføyning er regulert i tvisteloven kapittel 34 Fellesbestemmelser for midlertidig sikring i kapittel 32, arrest i kapittel 33 Hovedkrav og sikringsgrunn må sannsynliggjøres jf. tvl § 34-2 (1) Unntak, tvl. § 34-2 (2) – fare ved opphold – det er da intet vilkår at hovedkravet skal sannsynliggjøres – saml. samme regler ved arrest og samme vilkår for rask skriftlig behandling Mulig med sikkerhetsstillelse fra saksøker, tvl. § 34-2 (1) To alternative sikringsgrunner, jf. tvl. § 34-1 (1) Uansett en forholdsmessighetsvurdering – tvl. § 34-1 (2)

8 Vilkår for midlertidig forføyning
Tvl. § 34-1 (1) a) «Når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort» Mest aktuelt der saksøkte skal oppfylle sin plikt en gang for alle «saksøktes adferd gjør det nødvendig» - krav om årsakssammenheng med saksøktes adferd «vesentlig vanskeliggjort» - setter terskelen – saml (2) Forføyning må være «nødvendig» for å sikre kravet Ikke aktuelt ved foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet Der sikringskrav og hovedkrav er sammenfallende

9 Vilkår for midlertidig forføyning
Tvl. § 34-1 (1) b) «Når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for.» Foregrepet fullbyrdelse av hovedkravet er mulig – og ganske vanlig – under dette alternativet Videre anvendelsesområde enn bokstav a Rt s. 108: bokstav b "åpne[r] for en sammensatt vurdering av hvor viktig det omtvistede rettsforhold er for saksøkeren, hvor stort behov saksøkeren har for midlertidig forføyning, hvor inngripende midlertidig forføyning vil være, saksøktes atferd mv."

10 Vilkår for midlertidig forføyning
Forholdsmessighetsvurderingen Tvl § 34-1 (2) «Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet» Hovedkravets verdi Forføyningens karakter Partenes forhold Hvor sannsynlig er hovedkravet? Andre alternativer som kan kompensere osv.

11 Midlertidig forføyning – enkelte typetilfeller
Stans av byggeprosjekter Åpne stengt adkomst Utsatt iverksettelse av offentlige vedtak Plikt til gjennomføring av kontrakt og forbud mot inngåelse av kontrakt Sikre etterlevelse av konkurranseklausul Stans av markedsføring / salg Hindre kontraktstildeling ved offentlige anbud Sikre tilgang til område/anretning mv.

12 Rettens slutning – Virkning og gjennomføring av midlertidig forføyning
Rettens slutning – tvl (1) Unnlate foreta, eller tåle en handling miste besittelse av formuesgode Typisk for å hindre skade – ofte foregrepet fullbyrdelse Bevissikring i rettssak Viktig å være nøyaktig i påstandsutformingen Retten står rimelig fritt Retten er ofte ikke kjent med alle sider av saken og trenger veiledning Regler om gjennomføring av forføyning i tvl. § 34-3 Utsatt iverksettelse er mulig, tvl. § (4)

13 Opphevelse og bortfall av midlertidig forføyning
Opphevelse – tvl. § 34-5 Nye bevis eller endrede forhold Begjæring fra begge parter Bortfall – tvl. § 34-6 Fastsatt tid passert Frist for sikkerhetsstillelse oversittet Rettskraftig avgjort hovedkrav Kravet oppfylles Ved avkall på rett etter forføyningen

14 Særlig om grense- overskridende tvister
En eller flere av partene i tvisten har forretningssted i utlandet Uklart hvilke regelsett som kommer til anvendelse og om norske domstoler har domskompetanse Tvisten kan ha tilstrekkelig tilknytning til Norge – også hvor samtlige parter har forretningssted i utlandet Typisk problemstilling i store internasjonale tvister med en rekke kontrakter med ulike verneting Forumshopping

15 Har norske domstoler Domskompetanse?
Egne regler om verneting i saker om midlertidig forføyning – tvl. § 32-4 Utfylles av reglene i tvl. §§ 4-1, 4-3, 4-4 og 4-7. Den avgjørende problemstillingen er om saken har tilstrekkelig tilknytning til Norge: Tvl. § 4-3 (1): Tvister i internasjonale forhold kan bare anlegges for norske domstoler når saken har tilstrekkelig tilknytning til Norge Rt s (Centrebet saken) Naturlig tilknytning til Norge (Rt s. 1647) Må ikke ha sterkest tilknytning til Norge

16 Hvilken norsk domstol har verneting?
Tvl. § 32-4 – kompetent domstol Utgangspunktet er saksøktes verneting Alternativet er formuesgodeverneting Den krets hvor saksøktes formuesgode er, eller hvor løsøre som tilhører saksøkte kan ventes å komme i nær fremtid Høyaktuelt hvis det er nødvendig med midlertidig forføyning under sleping av rigger langs norskekysten

17 Midlertidig forføyning i utlandet
Norske forføyninger kan tvangsfullbyrdes i EU/EØS land Mange land har tilsvarende regler som Norge om midlertidig forføyning Hvis norske domstoler ikke har domskompetanse bør forføyning i utlandet vurderes Kan være aktuelt å koordinere med forføyninger både i Norge og i utlandet Viktig å ha godt samarbeid med utenlandske rådgivere

18 Tilgrensede temaer Arrest Bevissikring utenfor rettssak
De generelle reglene er felles som for forføyning og følger av tvisteloven kapittel 32. De særlige vilkår i tvisteloven kapittel 33 Bevissikring utenfor rettssak Tvisteloven kapittel 28 Ulike former for tvangsfullbyrdelse Eksempelvis fravikelse av fast eiendom

19 Takk for oppmerksomheten
Vidar Riksfjord Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Midlertidig forføyning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google