Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning"— Utskrift av presentasjonen:

1 5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning
Oversikt Gjenstand for forsikring Prinsippene for erstatningsberegningen Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum Beregning av forsikringsverdi Dobbeltforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

2 Trine-Lise Wilhelmsen
5.1 Oversikt Omfanget av forsikringsdekningen bestemmes av Dekningsfeltet Beregning av tapet Forholdet mellom skadef. og personf. To spørsmål: Hvilke typer interesser kan forsikres Hvordan erstatningen skal beregnes - Fremgangsmåten for å fastlegge tapet er kjennetegnet på sondringen mellom personforsikring og skadeforsikring: I personforsikring utbetales forsikringssummen uten at man spør etter hvilket tap forsikrede eller den begunstigede faktisk har lidd. En skadeforsikring skal derimot dekke et faktisk oppstått tap. Spørsmålet om interesse, forsikringsverdi og erstatningsberegning er derfor kun aktuell i forhold til FAL del A. - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

3 5.2 Gjenstand for forsikring
Interesseterminologien Forsikring knyttet til ulovlig forhold Veddeforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

4 Trine-Lise Wilhelmsen
Interesse Forskjellige tapsposter Forskjellige personer Objektiv kap. int. Subjektive interesser Pådratte omkostn. Eier Panthaver etc. Ektefelle Osv. Forsikringen gjelder en interesse som er gjenstand for forsikring, og ikke en ting i seg selv. Forholdet til hvilke typer av forsikringer det dreier seg om = tapsposter Forholdet til dekning av tredjemanns interesse, sml det som tidligere er sagt om partsforholdet. Interessen må være lovlig Forbud mot veddeforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

5 5.2.2 Forsikring knyttet til ulovlig forhold
FAL 1930 § 35 Idag: NL 5-1-2 Yttergrensene Momenter for lovlighet FAL (1930) § 35: interessen måtte være lovlig. Ikke gjentatt i FAL. Begrunnelsen er at samme resultat antagelig ville følge av NL NL rammer 1. avtaler som i seg selv er i strid med lov eller herskende ærbarhets eller moraloppfatninger og 2. avtaler som isolert sett er akseptable, når disse knytter seg til et betent hovedforhold. Antagelig vil de vurderinger som følger av denne bestemmelsen være identiske med de vurderinger som tidligere fulgte av FAL § 35. Teorien rundt FAL § 35: -PDES - Massivt ulovlige interesser, som f.eks. interesser knyttet til ulovlige narkotiske stoffer, ulovlig spritproduksjon ol kan ikke forsikres. -PDAS - Interessen kan forsikres selv om den har et visst ulovlig anstrøk, f.eks. TV-apperat som det ikke betales lisens for. - Ved tvil om interessens lovlighet blir en helhetsvurdering avgjørende. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

6 5.2.2 Momenter for lovlighet
Karakteren av det ulovlige forhold Hvor nær forbindelse det er mellom det som er forsikret og det ulovlige forholdet Sikredes kunnskap Årsakssammenheng Momenter: 1.Karakteren av det ulovlige forhold. = den alminnelige oppfatningen i samfunnet være av betydning. 2.Hvor nær forbindelse det er mellom tingen og dette forholdet. 3.Om sikrede hadde kjennskap til forholdet 4. Om det er sammenheng mellom det ulovlige forholdet og skaden. -Vanskeligheten med å angi hva som nærmere ligger i kravet til lovlig interesse har ført til at man i sjøforsikringen anvender en annen formulering, jf. NSPL § Den helhetsvurdering som forutsettes i kravet om "lovlig interesse" er her erstattet med klare regler, hvor assurandøren fraskriver seg ansvar for tap som er en følge av at skipet brukdes til rettstridig formål, med mindre sikrede hverken kjente eller burde ha kjent forholdet. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

7 Trine-Lise Wilhelmsen
Veddeforsikring FAL 1930 § 35 Idag: Strl.ikrl. § 12 Tvilstilfelle: Kjærlighetsbrev fra far til mor Krav om økonomisk interesse noe annet enn problemer med verdsettelsen FAL 1930 § 35; Økonomisk interesse. Poenget : unngå "veddeforsikring", dvs. forsikring hvor erstatning ble utløst av inntrufne begivenheter uten at "erstatningen" er ment å skulle dekke økonomisk tap som følge av de inntrufne begivenheter. To muligheter: 1. Interessen kan ikke ansettes i penger 2) Øk interesse uten personlig tilknytning. strl.ikr. § 12 : ikke oppstår noen forpliktelse av spill og veddemål. NSPL § 2-1 Eksempel på tvilstilfelle er kjærlighetsbrev fra mor til far eller gammel familiebibel som ikke har noen markedsverdi, men hvor en eller flere familiemedlemmer er villige til å betale for gjenstanden. -Utvalget: forsikringsavtalens bestemmelser avgj for erstatningsberegningen, uten at sikredes økonomiske tap burde være en lovbestemt begrensning mht hva som kunne dekkes. Antagelig ville forsikringsselskapene av preventive grunner avstå fra denne typen forsikringer. Forsikringer som bar preg av veddeforsikringer ville også kunne forbys av Kreditttilsynet. - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

8 5.3 Prinsippene for erstatningsberegning
Forsikringsverdi Definisjon Betydning maksimum for selskapets ansvar ved totaltap avgjør om det foreligger over/underforsikring kan være grunnlag for erstatningsberegning Anvendelsesområde Forsikringsverdi er verdien av den forsikrede gjenstand beregnet etter FAL § 6-1 eller forsikringsvilkårene. - Ikke noe krav i loven om at man benytter forsikringsverdien som grunnlag for erstatningsutmålingen. Benyttes hovedsakelig i forsikringer hvor det er mulig å definere verdien av forsikringens gjenstand på forhånd, dvs. tingsforsikring og eventuelt avbruddsforsikring. Ikke anvendelig i ansvarsforsikring og rettshjelpforsikring, eller f.eks. garantiforsikring mot underslag. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

9 5.3 Prinsippene for erstatningsberegning
Forsikringssummen Definisjon Betydning yttergrense for selskapets ansvar avgjør over/underforsikring avgjørende for premieberegning Anvendelsesområde Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

10 5.4 Forholdet mellom forsikringssum og -verdi
Overforsikring Underforsikring Førsterisikoforsikring Fullverdiforsikring Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

11 Trine-Lise Wilhelmsen
5.4.1 Overforsikring Definisjon Virkning Dekker inntil forsikringsverdien FAL § 6-1 Vilkårene Årsak Fal § 6-1 forutsetter at sikrede ikke skal ha mer enn det tapet han har lidd. Selv om forsikringssummen er høyere. Vilkårene NSPL § 2-5 Uni Storebrand Villa s. 8, nr. 2 : ”Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen eller høyere erstattes hele skaden”- MEN: Ikke mer Årsak til overforsikring kan være: Feilbedømmelse f.eks. ved konjunktursvikt. Bevisst for å følge med i økende konjunkturer Svikaktig. NSPL § 2-5 annet ledd statuerer ugyldighet i slike tilfelle. Landjordens vilkår ofte klausul om tap av enhver rett etter avtalen hvor sikrede gjør seg skyldig i svik mot selskapet. - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

12 Trine-Lise Wilhelmsen
OVERFORSIKRING: Forsikrings- sum: 1000 Forsikrings- verdi: 660 Premiegrunnlag Max. erstatning Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

13 Trine-Lise Wilhelmsen
5.4.2 Underforsikring Definisjon Virkning Forholdet til FAL Årsak Tidligere deklaratoriske hovedregel ved underforsikring at selskapet bare var ansvarlig etter forholdet mellom forsikringssum og forsikringsverdi. I dag må en slik virkning avtales, jf. § 6-1. Normalt i tingsforsikring, jfr. Strorebrand Villa annet ledd NSPL § 2-4 Betydningen i så fall at underdekning inntrer ved partielle skader - ved totaltap = selskapets ansvar = forsikringssummen. -Årsaker til underforsikring: -Bevisst form for selvrisiko. Særlig benyttet tidligere, fordi det var vanskelig å få premieavslag ved økning i egenandel. -Ubevisst på grunn av problemer med å fastlegge korrekt forsikringsverdi. Dette uheldig fordi det påfører sikrede en helt uventet risiko. - Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

14 Trine-Lise Wilhelmsen
UNDERFORSIKRING Forsikrings- verdi: 1000 Taps- mulighet Forsikrings- sum: 500 Erstatning 500/1000 = 50 % av enhver skade Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

15 Trine-Lise Wilhelmsen
Førsterisiko Definisjon Virkning Forholdet til FAL Anvendelsesområde Storebrand Villa nr 3 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

16 FØRSTERISIKOFORSIKRING
Forsikrings- verdi: 1000 Taps- mulighet Forsikrings- sum: 500 Dekning 500 for skader > 500 Full dekning for skader < 500 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

17 Trine-Lise Wilhelmsen
5.4.4 Fullverdiforsikring Definisjon Virkning Anvendelsesområde Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

18 Trine-Lise Wilhelmsen
FULLVERDIFORSIKRING Forsikrings- verdi: 1000 Taps- mulighet Full dekning for partielle skader og totaltap Forsikrings- sum: 660 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

19 5.5 Beregning av forsikringsverdi
Åpen og taksert forsikringsverdi FALs regler om åpen forsikringsverdi Vilkårenes regulering Taksert forsikringsverdi Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

20 5.5.1 Åpen og taksert forsikringsverdi
Åpen forsikringsverdi Definisjon Anvendelsesområde Taksert forskringsverdi Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

21 5.5.2 FAL’s regler om åpen forsikringsverdi
Utgangspunktet: Dekning for det fulle økonomiske tap Men: Ikke gevinst. Dvs fradrag for verdiøkning Utmålingsalternativer Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

22 FAL § 6-1→ DEKNING AV DET FULLE ØKONOMISKE TAP
UTMÅLINGSALTERNATIVER: Redusert salgsverdi Redusert bruksverdi Reparasjons- eller gjenanskaffelsesomkostninger med fradrag for verdiøkning Det høyeste Hvis lavere enn redusert salgs/ bruksverdi Hvis reparasjons-/ gjenanskaffelsesomk. større enn redusert salgs/ bruksverdi Eksempel: Bulk i støtfanger = redusert salgsverdi men ikke redusert bruksverdi Bruksverdien er høyere ved gamle gjenstander uten salgsverdi men som fremdeles har bruksverdi, f.eks. veldig gammel bil Lavere gjenansk omk praktisk hvor ny gjenstand billig pga teknologisk utvikling, f.eks. Ny PC. Reparerer eller gjenanskaffer og dette fører til høyere verdi enn reduksjonen i slags/bruksverdi = reduksjon for merverdien. Hvis negativ merverdi = rep omk høyere enn verdiøkningen = reparerer bulken for 500 kroner mens bilens verdi pga rep øker med 400 kroner. Får bare verdiøkningen = reduksjon i salgsverdien pga skaden. Unntatt hvis rep./ gjenansk. omk. > verdiøkn.omk. medfører Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

23 5.5.3 Åpen forsikringsverdi i henhold til vilkårene
Gjenanskaffelsesverdi Med fradrag for den del av verdiøkningen som overstiger 40 % av verdien før skaden Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

24 FULLVERDIFORSIKRING, BEGRENSNING
Verdi ny bygning - Omsetningsverdi før skaden = Gevinst Max gevinst = 40 % av = Utbetaling = Fradrag for gevinst over 200 = 300 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

25 5.5.3 Åpen forsikringsverdi i henhold til vilkårene
Forutsetter gjenoppbygging innen fem år av forsikringstager/eier/ektefelle/ livsarving i Norge til samme formål Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

26 5.6 Taksert forsikringsverdi
Forhåndsavtale Betydning Anvendelsesområde Revisjon av taksten FAL § 6-2 NSPL § 2-3 Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

27 BEREGNING AV FORSIKRINGSVERDI
Verdien = 800 Verdien = 1000 Forsikringsavtalen Forsikringstilfellet Avtale om taksert verdi Beregning av åpen forsikringsverdi Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

28 Trine-Lise Wilhelmsen
5.6 Dobbeltforsikring Definisjon FAL § 6-2 “Samme tap” ikke ved dekning av forskjellige interesser ikke ved to ansvarsforsikringer Selskapenes heftelsesform Regressoppgjøret Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen

29 Regress for det overskytende
DOBBELTFORSIKRING Sikrede Tap Selskap A Sikrede kan velge Selskap B Ansvar Ansvar Ansvar A Ansvar A + B Ansvar B Ansvar A + B Regress for det overskytende Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen


Laste ned ppt "5. Interesse, forsikringsverdi og erstatning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google