Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informatiske forskningsmetoder – II Design som forskningsmetode Hva er design og hvordan kan dette brukes innen forvaltningsinformatisk forskning Det historiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informatiske forskningsmetoder – II Design som forskningsmetode Hva er design og hvordan kan dette brukes innen forvaltningsinformatisk forskning Det historiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informatiske forskningsmetoder – II Design som forskningsmetode Hva er design og hvordan kan dette brukes innen forvaltningsinformatisk forskning Det historiske bakteppe Hvordan kan design brukes i forvaltningsinformatisk forskning ? Pensumlitteratur Bratteteig, T: Design Science in informatics, http://aisel.aisnet.org/sjis/vol19/iss2/ http://aisel.aisnet.org/sjis/vol19/iss2/ Hevner, Alan R.: A Three Cycle View of Design Science Research, 2007. Scandinavian Journal of Information Systems: Vol. 19: Iss., Article 4. (se emnesiden) Scandinavian Journal of Information Systems: Vol. 19: Iss., Article 4 Om SU - Se forelesningene i FINF 4001 Masterskolen Arild Jansen, AFIN

2 Masterskolen -V2012 Arild Jansen, AFIN 2 Ulike former for informatisk forskning - Kort repetisjon for 1. forelesning Informatikk er tverrfaglig og design-orientert. Derfor er mange ulike perspektiver relevante. I praksis befinner informatisk forskning seg alltid innenfor trekanten: forandring forståelseprediksjon Design, kritiske metoder, aksjonsforskning (kombinerer ulike metodiske tilnærminger. Fortolkende metoder, f eks. Hermeneutiske (samfunnsvit. metoder “ Vitenskapelige” positivistisk metoder, ( matematiske/fysiske metoder

3 Hva er design (til forskjell fra analyse /case-studier )?.. Masterskolen -V2012 Arild Jansen, AFIN Analyser /casestudier Design

4 Forskning på forandring gjennom påvirkning Design (blant annet aksjonsforskning) – Forskeren trer ut av sin ”nøytrale” rolle og blir en aktør i endringsprosesser, gjennom å påvirke endringsprosessen – Verdier og interesser: målet kan være å støtte en gitt brukergruppe, gjennom å forbedre systemene de skal bruke – Målet er ikke bare ny teori eller empiri - men også endring vil være målet for forskningen. – Forskeren må klargjøre sine ulike roller og hvilke verdier (normer) som ligger under påvirkningen – En rekke prosjekter på 70-80-tallet gjorde bruk av aksjons- forskning (mest kjent Jern- og metallarbeiderprosjektet), hvor målet var å utvikle bedre språklig hjelpemidler for å styrke ansattes kompetanse og verktøy i endringsprosesser Design er en slik tilnærmingsmåte hvor en ønsker å se ulike effekter å nye tekniske løsninger

5 Hvor kommer design inn i en tradisjonell systemutviklingslivssyklus Forstudie - Foranalyse: – Problem – og mulighetsanalyse - avdekke problemer Systemavgrensning og behovsanalyse – Se systemet utenfra og klarlegge behov og rammer : tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske…. Systemanalyse -> kravspesifikasjon Systemutforming: (design/konstruere) Realisering og implementasjon Bruk og drift, Videreutvikling Men i en iterativ tilnærming vil dette kunne komme i flere sykluser: 5

6 Spiralmodellen- skjematisk skisse 6 Fastlegge mål og rammer Vurdere alternativer, risikovurderinger Planlegge neste fase Utvikle neste produkt Analyse Risikoanalyse r Krav utforming Vurdering Prototyping

7 Tradisjonell SU fokuserer problemet – men har lett for å glemme brukerne og brukernes organisasjon!. (Edb)-system Bruker Bruk av design som metode – vil kunne belyse forhold mellom modellen og virkeligheten 7 Problemområdet: Gjelder oppgaven som skal løses Anvendelsesområdet: Gjelder brukerne og deres omgivelser Modell av virkeligheten Virkeligheten

8 Litt om design som (informatisk) forskningsmetode Sentrale spørsmål Forholdet mellom teori  praksis – Teknologi (som fenomen) – sosiale /samfunnsmessige aspekter ved bruken av teknologien Design som prosess  produkt (resultatet av design) Forholdet mellom design og bruk (av systemet) – Designer har kontroll over prosessen og intensjonen med hvordan produktet skal/bør brukes, men hvor brukerne kan delta i utviklingsprosessen – Brukeren har (delvis/full) kontroll hvordan løsningen blir brukt Design vil derfor innebære å prøve ut metoder, teknikker og løsninger og hvordan resultat blir brukt og virkninger av dette. Design må således forstås bred, og omfatte både utforming, implementerting og bruk. Masterskolen - Arild Jansen, AFIN

9 Design innebærer å eksperimentere/prøve ut noe Laboratorieksperimenter – Eksperimenter i kontrollerte omgivelser: f eks. programmering/, systemutviklingsmetode, teste ut brukergrensesnitt,…. Felt eksperimenter – Eksperiment i en organisatorisk kontekst, prøve i det virkelig liv Eks. prøve ut brukervennlighet, innsynrutine, …. Mange av dagens web-tjenester er resultat av ”felt-eksperimenter” (Facebook,.. Twitter,.., likeledes SMS), men ikke nødvendigvis med et forskningsformål! Fenomen Endrer på de uavhengige variablene Observerer/måler effekten på de avhengige variable Forskeren manipulerer noen variable og observerer/måler resultatene uavhengige variable: kontrolleres av forskeren avhengige variable: det som måles

10 Virkninger av nye tekniske løsninger er ikke deterministisk (forutsigbare) En lineær modell for teknologisk utvikling Ny teknologi Tilsiktede effekter Utilsiktede, uønskede effekter Tilsiktede effekter: Utilsiktede positive effekter Ny teknologi Resultater

11 Design i et forvaltningsinformatisk perspektiv. Masterskolen - Arild Jansen, AFIN Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del StudentWeb Organisasjon Rammer for systemet Informatiske perspektiver Forvaltningsinformatiske perspektiver (omfatte også juridiske og organisatoriske aspekter) IKT-system

12 Tone Bratteteig med flere Design Research in Informatics Design – både nye former, nye ideer og nye produkter Design (av artefakter)   bruk av (nye artefakter ) – Forholdet mellom mennesker og maskin – Forhold mellom prosess og resultatet av (design) prosessen Design som er ”refleksiv” aktivitet – Forhold mellom intensjoner og effekter/konsekvenser – Brukermedvirkning i design-prosessen – Evaluering som en del av design-prosessene – Kunnskapsutvikling som del av design-prosessen Design-perspektivet er relevant for dere sjøl om dere bare studerer (observerer) designprossenen Masterskolen Arild Jansen, AFIN

13 Ulike syn/perspektiver på design av et IS Konstruksjonsprosess – Utvikle et ny teknisk løsning, som et verktøy eller en tjeneste,… Teknisk og organisatorisk forandringsprosess – Utforme hele IS-systemet, inkluderte organisatoriske endringer – Studentweb, elektronisk ligning, Lånekassa web-baserte søknadsbehandlersystem Organisasjonsstrategisk/politisk prosess – Klarlegge de overordnede mål (og verdier) styrer dele design- og implementasjonsprosessen – Implementerer organisatoriske endringer, foreta nødvendige endringer i lover/forskrifter – F eks. ligningsetatens FLID-prosjekt, Lånekassa, Student-web, Bankenes innføring av sentraliserte IS på 90-talet,.. Hva var de planlagte mål og resultater og effekter versus hva det blir effekter og gevinster (positive og negative) Masterskolen Arild Jansen, AFIN

14 Design som metode – den skandinaviske SU-tradisjonen som bakteppe Systemteorien ( hard systemtenkning), jf Dahlbom og Mathiassen – Verden og organisasjoner som avgrensede systemer som kan analyseres (brytes ned i delsystemer) og bygges opp igjen som moduler (byggeklosser), jf systemering og fossefallsrammverket Sosio-teknisk systemforståelse (myk systemtenkning) – Det tekniske og det sosiale er to likeverdige ”delsystemer” – Systemutvikling består både av teknisk utvikling og organisatorisk endring Dialektisk (konflikt-orientert) systemforståelse – En utvidelse av den sosio-tekniske perspektivet som legger til grunn at alle organisasjoner (og tilhørende IS) inkluderer ulike typer motsetninger – Systemutvikling må også avdekke og bidra til å ”løse” (håndtere) motsetninger Masterskolen Arild Jansen, AFIN

15 Computers in Context –Noen grunnleggende spørsmål Kontekst: Sammenheng, helhet og gjensidig påvirkning Endring: Krefter og motkrefter, utviklingsprosess, muligheter og begrensninger, alternativ, søke etter, åpne for det nye, Dialektikk – Utvikling gjennom motsetninger, vekselvirkning og gjensidig påvirkning, eks subjekt/objekt, Menneske-perspektivet – subjektet - uforutsigbarhet - stor påvirkning – brukermedvirkning Ulike perspektiver på kvalitet: objektiv  > subjektiv, symbolsk, estetisk og politisk kvalitet

16 Forståelse av organisasjonen : Maskin eller kultur Byråkratiet Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver Organisasjon som ’optimal’ algoritme Stabile omgivelser Rasjonalitet og effektivitet Entydige mål Forutsigbarhet – Lav usikkerhet Software engineering – også omtalt som ’hard systemutvikling – Fokus på lage formaliserte “korrekte” beskrivelse av virkeligheten – Vekt på formelle språk, metoder og teknikker, Organismen Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring Forandring skaper usikkerhet Liten grad av formalisering Sjølstendige, men samspillende enheter Tette nettverk- uformelle strukturer Sosioteknisk systemutvikling: Vekt på å forstå og fortolke virkeligheten Likestiller tekniskeog sosiale sider Systemløsninger er resultat av kompromiss mellom ulike interesser i en organisasjon Systemutvikling må også omfatte organisasjonsutvikling og læring Masterskolen - Arild Jansen, AFIN

17 Eksempler på design som forskningsmetode innen forvaltningsformatisk forskning Herbjørn Andresen: Tema: Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som henviser til rettskilder – Metode : Analyserer dokumentasjonen av KOMPIS og drøfter alternative og supplerende dokumentasjonsmåter. Utviklet (design& demo) en prototyp som dokumentasjonsverktøy. Kjetil Helberg & Steinar Skagemo: Tema: Semantisk Web og rettighetsinformasjon Metode : Drøftet ulike tilnærminger innen semantiske teknologier til å utvikle Semantisk MinSide, et prototyp som skal hente fram og fortolke rettsregler for å sikre innbyggerrettigheter Dag Wiese Schartum: LovIT: It-støtte for arbeid med lovsaker. – Metode. Utvikle prototyp for IT-verktøy som spesielt skal understøtte ulike faser i lovgivningsprosessen Arild B: Et grafisk verktøy for å visualisere lovtekst ?? Masterskolen Arild Jansen, AFIN

18 Andre informatiske perspektiver i forvaltningsinformatikk Analyse av SU-prosessen: – Fra design til implementasjon, inkludert innføringsprosessen – Kan omfatte analytisk (positivistisk), fortolkende eller design-orientert tilnærming Analyse av et IS i bruk, f eks: – Forhold mellom systemkvalitet og brukskvalitet – Datakvalitet og forvaltning av data (informasjon) – Data og informasjonssikkerhet – Forhold mellom tekniske rammer – organisatorisk praksis (rutiner) Analyse av sammenheng mellom syn på organisasjon og bruk av IKT – Rasjonell/instrumentell versus kultur- eller systemperspektiv, …. – Konsensus versus konflikt-perspektiv (f eks. Dahlbom) Analyse av IKT styring i for valtningen – Hierarkisk, topp styrt versus horisontal samarbeid (nettverk – Standardisering eller mangfold – Sentralisering – desentralisering

19 Masterskolen -V2011 Arild Jansen, AFIN Forskjeller i teori- og metode-bruk i bachelor- og masteroppgaver Problemstillingen og spørsmålene Metodebruk Teorier om fenomenet Verdier, holdninger ”Databasen” Resultater Fortolkninger og teoretiske funn Verdi-messige påstander Teoretisk Metodisk Forskningen Data Innsamling Data analyse Diskusjoner Dataenes ”korrekthet” Dataenes relevans Undersøkelses- opplegg Bachelor-oppgave Masteroppgave


Laste ned ppt "Informatiske forskningsmetoder – II Design som forskningsmetode Hva er design og hvordan kan dette brukes innen forvaltningsinformatisk forskning Det historiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google