Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU for innovasjon i offentlig sektor – nye muligheter Trond Knudsen Næringsrettet høgskolesatsing og universitetspilotene 12. Januar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU for innovasjon i offentlig sektor – nye muligheter Trond Knudsen Næringsrettet høgskolesatsing og universitetspilotene 12. Januar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU for innovasjon i offentlig sektor – nye muligheter Trond Knudsen Næringsrettet høgskolesatsing og universitetspilotene 12. Januar 2006

2 ”Forskningsrådet setter nå opp et program for verdiskapende innovasjon i offentlig sektor. VIOS skal dekke et viktig arbeidsområde. Vi har en offentlig sektor som er endringsvilling, som har stor evne til å ta i bruk ny teknologi, og som nettopp her ligger langt fremme. Systematisk FoU på dette feltet er helt nødvendig.” Adm. dir. Arvid Hallén, Stat & Styring 4/2005

3 Disposisjon FoU og innovasjon og fornyelse i offentlig sektor FoU for IOS i Forskningsrådet Andre virkemidler – Høykom og OFU Dugnad for FoU for IOS Informasjon om FoU for IOS: www.forskningsradet.no/vios www.forskningsradet.no/fifos

4 FoU og innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

5 Internasjonale programmer Interne prosjekter offentlig sektor Prosjekter finansiert av departementer og dir. Forskningsrådet Standardisering, utveksling, eGovernement Sektorsatsinger. Inkluderer ofte samarbeid og koordinering Tjenesteutvikling, støtteordninger som OFU, FoU-midler, SkatteFunn Avgrenset mandat knyttet til virksomhetenes formål Næringsliv med offentlig sektor som marked Høykom, forskningsdrevet FoU, brukerstyrte programmer for leverandører til offenlig sektor Aktører - innovasjon i offentlig sektor Ressurser rettet mot: Kilder: Ca 100 mill. kr

6 NIFU STEP: Bedre forståelse av innovasjon i offentlig sektor Innovasjon skjer i et komplekst system med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, finansinstitusjoner og innenfor et omfattende regulatorisk, sosialt og kulturelt rammeverk Innovasjon bygger på komplekse læringsprosesser som involverer mange ulike aktører med ulik utdanning og erfaringer Innovasjon trives innenfor uventede kombinasjoner av personer, eksisterende kunnskap og teknologier www.step.no/publin

7

8 FoU for innovasjon skaper stor samfunnsøkonomisk gevinst Innovasjon inkluderer nyutvikling og verdiskaping Offentlig sektor som arena for innovasjon og kilde til innovasjon Økt innovasjon i og for offentlige virksomheter i hele landet Økt privat kommersialisering av produkter og tjenester for offentlig marked generelt for eksport  Nyskaping  Kommersialisering  Nyskaping  Kommersialisering  Nyutvikling  eller vesentlig forbedring av --  varer --  tjenester --  produksjonsm åå  ter --  organisasjonsformer --  distribusjonsmetoder ……  Innovasjon  Realisering ……  som er lansert i markedet  eller tatt i bruk for åå  skape øø  konomisk verdi og/eller øø  kt  velferd Nyutvikling eller vesentlig forbedring av  tjenester  organisasjonsformer  distribusjonsmetoder  produksjonsmåter Innovasjon Verdiskaping som er lansert for brukerne eller tatt i bruk og som skaper økt verdi og/eller økt velferd

9 www.kunne.no

10 Aschehoug FoU Skoler Innhold Forskningsnettet MoNett - Mo i Rana Høydis nettet - Tromsø Oslo-skolene Skoleetaten i Oslo Røyse barneskole, Hole Nordberg Ungdomsskole, Oslo Oksfjord b/u skole, Troms Båsmo skole, Mo i Rana Høgskolen i Oslo, LU LAVA PIBB

11 FoU for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor i Forskningsrådet

12 Forskningsrådets tjenester for offentlig sektor Forsker- styrt, institutter Forskning for politikk- utforming Brukerstyrt innovasjons- arena F. for inno- vasjon og fornyelse Sentre for forsknings- drevet innovasjon InternasjonaliseringKompetanse og nettverk Prosjektetableringsstøtte EU, EØS Kompetanseheving, læringsarena, styrking av samarbeid Tj.-ytere m/off.sekt. som marked Forsker- styrt, U&H + inst. Institutter, U&H, andre

13 Offentlig sektor Eksisterende næringsliv Nytt, kunnskaps- intensivt næringsliv FoU-institusjoner – kommersialisering og samspill med næringslivet FIFOS, VIOS (+ HØYKOM) IKT, bioteknologi, nanoteknologi, PULS, m.m. SIP, grunnbevilgninger, SFF, m.m. Primærnæringer, petroleum, energi, maritim, vareprod. og materialer, bygg og anlegg, m.m. Investeringer i kunnskapsbase MOBI, VS 2010, FORNY 460M 360M 25M (+ 65M) 110M 930M Innovasjonsrettet FoU har bredt nedslagsfelt Programmer rettet mot 2005:

14 Evalueringen viser høy avkastning i den brukerstyrte prosjektporteføljen 0,7 mrd. investert over statsbudsjettet 1996-2001 er med å skape bedriftsøkonomisk netto nåverdi (1) på 5,0 milliarder i næringslivet Mrd kroner 0,74 1,62 2,36 Invest. NFR Invest. bedrift Total invest. Total NNV (1) Netto nåverdi er beregnet verdi av prosjektet i dag etter at alle investeringer er trukket fra. Kilde: Møreforskning 5,0

15 Anvendt FoU i offentlig sektor – et utsnitt FoU-baserte innovasjoner Tjenester produsert på nye måter eller i nye strukturer E-forvaltning, E-tjenester, E-demokrati Handlings- orientert forskning for tjenesteyting, organisering, styring, demokrati FoU for innovasjon og fornyelse Nye/forbedrete tjenester mot personer / bedrifter Grunnleggende forskning

16 Anvendt FoU i offentlig sektor – et utsnitt FoU-baserte innovasjoner Tjenester produsert på nye måter eller i nye strukturer E-forvaltning, E-tjenester, E-demokrati Handlings- orientert forskning for tjenesteyting, organisering, styring, demokrati FoU for innovasjon og fornyelse Nye/forbedrete tjenester mot personer / bedrifter VIOS FIFOS HØY- KOM Grunnleggende forskning OFU BIA

17 Mobilisering for FoU for IOS skal bidra til  Å skape en brukertilpasset og effektiv offentlig tjenesteproduksjon og forvaltning med høy kvalitet  Å inkludere og utvikle relevant kompetanse innen FoU, i offentlig sektor, næringsliv og organisasjoner  At Norge blir best på FoU for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

18 FoU for IOS 2006 - finansiering 21 mill til kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for innovasjon og fornyelse (FIFOS) – fra forskningsfondet 15 mill fra departementer til VIOS (?) 10 mill via BIA: Private partnere til off. sektor 10 mill til OFU-prosjekter fra NFR-resultater 5 mill til prosjektetableringsstøtte EU m.m. 61 mill

19 Andre virkemidler - Høykom og OFU

20 HØYKOM - PROGRAM FOR BREDBÅNDSBASERTE TJENESTER www.hoykom.no Støtter bredbåndsprosjekter i offentlig regi  Utnytte offentlige organers behov for bredbånd som drivkraft i markedet for å bidra til markedsstyrt utbygging av bredbåndsinfrastruktur  Støtter fornying og modernisering av offentlig sektor gjennom innovative offentlige prosjekter Styrets visjon  ”.. iverksette prosjekter og formidle kunnskap som bidrar til at Norge er ledende mht innovativ bruk av IKT og bredbåndstjenester i alle deler av offentlig sektor. ” Stor politisk interesse  ”Regjeringen sitt viktigste virkemiddel innenfor utvikling av bredbåndsbaserte bruksmåter og fornying av offentlig sektor.”

21 Omfang siden starten i 1999 Mange prosjekter  999 søknader  416 prosjekter til nå …  76 løper p.t. Betydelige beløp  388 mill bevilget  1 057 mill total prosjektramme Stor spredning  Nesten 200 kommuner har søkt  Over 100 kommuner har fått tildelt  50 statlige etater har fått tildelt Fyrtårn  11 fyrtårn i 2004  7 fyrtårn i 2005

22 Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter skal:  Bidra til å utvikle nye tjenester og produkter  Støtte høyrisikoprosjekt som har potensialer utover kjøper i offentlig sektor og leverandøren  Utvikle innkjøper-kompetanse  Utvikle leverandørkompetanse

23 OFUs rammer: OFU-virkemiddelet forvaltes av Innovasjon Norge, Regionalkontorene OFU-støtten inngår i Statsbudsjettet sammen med potten til ”Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter – IFU” Samlet bevilgning til IFU/OFU 2006: 260 mill. kr 10% OFU i 2005  26 mill. kr i 2006

24 Dugnad for FoU for IOS!

25 Forsknings- rådet Universiteter Høyskoler Fylkeskommuner Kommuner Forskningsparker o.l. InnovasjonNorge/ SIVA Organisasjoner Bedrifter Departement / bevilgende myndigheter Innovasjon i offentlig sektor – partnerskap og samarbeid! Internasjonale partnere Offentlig institusjon / foretak Institutter

26 Eks. på fokusområder for IOS E-tjenester utformet etter innbyggeres og næringslivets behov Nye styrings- og samarbeidsmodeller i offentlig sektor E-forvaltning og interoperabilitet på tvers av sektorer, nivåer og grenser Kunnskaps- og kompetanseforvaltning  nye roller i offentlig sektor


Laste ned ppt "FoU for innovasjon i offentlig sektor – nye muligheter Trond Knudsen Næringsrettet høgskolesatsing og universitetspilotene 12. Januar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google