Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale utfordringer i lærerutdanningen Per Botolf Maurseth Utdanningsforbundets konferanse om lærerutdanning 29. Januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale utfordringer i lærerutdanningen Per Botolf Maurseth Utdanningsforbundets konferanse om lærerutdanning 29. Januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale utfordringer i lærerutdanningen Per Botolf Maurseth Utdanningsforbundets konferanse om lærerutdanning 29. Januar 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Den norske skolen er for dårlig Norske elever trives i skolen. Norske elever lærer viktige verdier i skolen MEN: Norske elever har middelmådige prestasjoner i internasjonale sammenhenger. –Realfag –Lesing og skriving Det har ikke vært noen markert framgang over tid. Stort frafall fra vgs Mange voksne har ikke basisferdigheter Sosial ulikhet reproduseres.

3 3 Kunnskapsdepartementet

4 4 Meldingen dokumenterer Klare sammenhenger mellom skoleprestasjoner og sosial og familiær bakgrunn. Innsats for de svakeste elevene kommer for seint. Det er en ’vente og se’ holdning. Det er behov for tidlig innsats.

5 5 Kunnskapsdepartementet NOKUTs evaluering av allmennlærerutdaningen Kritikk for kvalitet og relevans Organisasjons- og ledelsesproblemer For liten kunnskap blant lærerne om situasjonen i skolen For dårlig sammenheng mellom teori og praksis og mellom pedagogikk, fag og praksis. For svake og lite motiverte studenter. For svake krav til studentene. Liten arbeidsinnsats blant studentene.

6 6 Kunnskapsdepartementet Utdanning for forandring Store og raske samfunnsendringer Radikal utvikling i synet på kunnskap Nye samfunnsroller for barnehage og skole Endret lærerrolle Nye utfordringer for lærerutdanningen – økt kompleksitet og spenning mellom generelle og profesjonsspesifikke krav: –Kunnskapsfundament, grunnlag for egenutvikling og utvikling av morgendagens skole –Praktisk lærertrening for dagens skole

7 7 Kunnskapsdepartementet En helhetlig, kunnskapsbasert og praksisnær utdanning med dyktige og motiverte studenter Lærerutdanningsansvaret: ledelse og organisering Innhold: profesjonsaspekt, fagkunnskaper, teori og praksis, FoU Status – rekruttering og krav til studentene Hva gjør Kunnskapsdepartementet?

8 8 Kunnskapsdepartementet Ledelse og organisering Felles forståelse av visjon, mål og strategier Faglig og pedagogisk fellesskap Eksterne samarbeidsrelasjoner

9 9 Kunnskapsdepartementet Faglige utfordringer - profesjonsaspektet Fagdidaktikk som bindemiddel mellom teori og praksis Kvalitet i praksisopplæring – samarbeid mellom faglærere, pedagogikklærere og praksislærere Pedagogikkfagets innhold og funksjon

10 10 Kunnskapsdepartementet Faglige utfordringer - fagkunnskaper Lærerens fagkompetanse den faktor som har størst betydning for elevens prestasjoner Faglig profilerte lærerutdanningsprogram Nye 5- årige program for vgs-lærere –Spesialisering av lærerkompetansen mot fag og trinn i grunnskolen Innhold og struktur i lærerutdanningen Forskrift om lærerkompetanse

11 11 Kunnskapsdepartementet Faglige utfordringer - forskningstilknytning Styrke praksisfeltets kunnskapsgrunnlag - kopling til skolens og barnehagens erfarings- områder Styrke lærerutdanningens kunnskaps- grunnlag Styrke studentenes evne til kritisk og reflektert holdning

12 12 Kunnskapsdepartementet Lærerutdanningens status - rekruttering Redusert søkning til lærerutdanning over lang tid – særlig til allmennlærerutdanningen –Opptakskravene blir videreført Økt kapasitet og søkning til universitetenes lærerutdanninger – nye 5-årige program En viss oppgang i søkningen sist høst til de fleste lærerutdanningene – varig trend?

13 13 Kunnskapsdepartementet Lærerutdanningens status - standardkrav Høye standardkrav for å sikre faglig kvalitet Høye standardkrav motiverer for læring, kan bidra til å øke rekruttering og redusere frafall underveis Studentene i allmennlærerutdanningen klager over for lave krav Institusjonene har muligheter til å sette klare arbeidskrav, krav til deltakelse og frammøte til seminarer, kurs og lignende Studentene har et selvstendig ansvar for egen innsats

14 14 Kunnskapsdepartementet Hva gjør Kunnskapsdepartementet? Myndighetenes ansvar: Vurdere tiltak for å styrke lærerkvalifiseringen –Gjennomgang av allmennlærerutdanningen med tanke på krav om spesialisering –Gjennomgang av kompetanseforskrift –Vurdere forslag om 5-årig lærerutdanning for grunnskolen Videreføre igangsatte tiltak –Praksisrettet FoU, Program for skole- utvikling, Veiledning av nyutdannede lærere Initiere og støtte utviklingsprosjekt


Laste ned ppt "Nasjonale utfordringer i lærerutdanningen Per Botolf Maurseth Utdanningsforbundets konferanse om lærerutdanning 29. Januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google