Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgjevarseminaret 2011 Opptak til høgare utdanning 2011 Hege Tangen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgjevarseminaret 2011 Opptak til høgare utdanning 2011 Hege Tangen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgjevarseminaret 2011 Opptak til høgare utdanning 2011 Hege Tangen

2 Å studere ved Universitetet i Oslo Best søkjing – 2,4 førsteprioritetssøknader per plass Har fleire av dei flinke elevane blant våre førsteprioritetssøkjarar enn andre institusjonar Veldig godt mottak av nye studentar – vi har ei fantastisk fadderordning! Eit studieprogram for alle 9 av 10 er i jobb i løpet av første halvår etter endt utdanning (fleire i leiarstillingar)

3 Søknadsfristar Hovudfristen er 15. april. Alternativ frist 1. mars for søkjarar med: dokumenterte grunnar for tidleg opptak dokumenterte grunnar for særskilt vurdering må ha generell studiekompetanse må dokumentere grunnar for at poengsum ikkje gir eit korrekt bilete av søkjar sine kvalifikasjonar må ha likeverdige kvalifikasjonar med dei som får tilbod etter ordinære reglar International Baccalaureat (IB) vidaregåande utdanning frå land utanfor Norden ynskje om opptak på grunnlag av realkompetanse søkjarar over 25 år som ikkje har generell studiekompetanse. Kvar institusjon vurderer kva som er naudsynte kvalifikasjonar for sine studium. søknad til Politihøgskulen og luftfartsfag ved UiT

4 Søknadsprosedyrer Alle må bruke nettsøknad på www.samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no Alle med norsk fødsels- og personnummer må logge inn med MinID eller BuyPass Eiga registrerings-/innloggingsprosedyre for søkjarar utan norsk fødselsnummer eller erstatningsnummer

5 Viktig å informere om at potensielle søkjarar må skaffe seg MinID eller BuyPass i god tid før søknadsfristen 15. april Meir informasjon på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no

6 Trinn 1: Registrering

7 Trinn 2: uten elektronisk vitnemål

8 Trinn 2: med elektronisk vitnemål

9 Trinn 3: Registrering av studieønsker

10 Lærestadstabellen - oversikt over studietilbod ved UiO med tilhøyrande koder finst på http://www.samordnaopptak.no/studier/http://www.samordnaopptak.no/studier/

11 Utfylling av nettsøknad Veiledning finst i nettsøknaden og i Søkerhandboka Søkjarar som er usikre på bruk av internett og/eller utfylling av nettsøknad kan få hjelp ved ein av lærestadane som er med i det samordna opptaket eller av SO Ved UiO Knutepunktet Sjå http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.htmlhttp://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html

12 Sjølvbetening i nettsøknaden –legge til eller ta bort søknadsalternativ –omprioritere –endre adresse –sjå brev fra SO –sjå resultatet av opptaket og svare på eventuelle tilbod. Søkjar skal IKKJE sende inn papir før ho mottek følgjeskjema (i posten) NB! Somme søkjarar treng ikkje sende inn noko som helst per post

13 Elektronisk vitnemål Søkjarar som brukar MinID vil automatisk få tilgong til sine elektroniske vitnemål i NVB. Dei samme vitnemåla blir automatisk også gjort tilgjengelege for lærestadane Dersom søkjar ikkje skal sende inn noko anna dokumentasjon enn vitnemål(a) som ligg elektronisk, treng ho heller ikkje å sende inn følgjeskjema.

14 Elektronisk vitnemål Dersom elektronisk vitnemål finst vil det vere synleg i nettsøknaden Søkjar blir varsla via epost dersom det blir importert eit nytt elektronisk vitnemål Ikkje alle vitnemål blir importert i NVB Det er søkjar sitt ansvar at vitnemål er tilgjengeleg for sakshandsamar innan 1. juli –Dersom eVM ikke er tilgjengelig må bekrefta kopi av papirvitnemålet sendast inn

15 Andre fristar og prosedyrer Mars-Mai: Utsending følgjeskjema 1. juli: Omprioriteringsfrist 1. juli: Ettersendingsfrist 20. juli: Hovedopptak 20. juli: Restetorget åpner – Husk MinID/BuyPass 26. juli: Svarfrist hovedopptaket 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak For meir informasjon om opptaksprosessen – sjå www.samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

16 Opptaksregelverk 2011/2012 forskrift om opptak til høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) –Studiekompetanse –Spesielle opptakskrav –Poengrekning/rangering –Krav om politiattest –Klagehandsaming –Falsk dokumentasjon

17 Generell studiekompetanse Fullført og bestått norsk 3-årig vidaregåande opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse ELLER 23 år og minst 5 års fulltids arbeidsrøynsle og/eller utdanning OG dekkjer desse fagkrava: »Norsk 393 årstimar »Engelsk 140 årstimar »Matematikk 224 årstimar »Naturfag 140 årstimar »Samfunnsfag 84 årstimar »Historie 140 årstimar

18 Dekking av spesielle opptakskrav Henta frå http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/realfagspoeng/http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/realfagspoeng/

19 Kvote for førstegangsvitnemål 50 prosent av studieplassene Må ha fyrstegongsvitnemål Må vere 21 år eller yngre i opptaksåret Blir rangert på bakgrunn av karakterpoeng og evt. realfagspoeng/språkpoeng og kjønnspoeng Kun fag og karakterar på fyrstegangsvitnemålet kan takast med Søkjarar som kvalifiserer til å konkurrere i kvote for fyrstegangsvitnemål konkurrerer samstundes i ordinær kvote (med ev. tilleggspoeng)

20 Nytt i 2011 - språkpoeng Alle programfag innan Framandspråk med eit omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng, bortsett frå Framandspråk III, som gir 1,0 tilleggspoeng. Alle programfag innan programområde for realfag med eit omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng, bortsett frå faga Matematikk R2 og Fysikk 2, som gir 1,0 tilleggspoeng. Maks 4 poeng totalt!

21 Rangering Karakterpoeng = gjennomsnitt av alle karakterer x 10 Realfags-/språkpoeng - maks 4 Tilleggspoeng for høgare utdanning/folkehøgskule/ fyrstegongsteneste - 2 poeng (1 poeng for 30 sp) Alderspoeng - 2 poeng f.o.m det året ein fyller 20, maks 8 poeng.

22 Poengrekning - reknestykke Karakterpoeng +Språkpoeng +Realfagspoeng + Språkpoeng =Skulepoeng (grunnlag i kvote for fyrstegangsvitnemål - gitt at kriteria for kvoten er oppfylt) + Tilleggspoeng for utdanning/folkehøgskule/militærteneste + Tilleggspoeng for alder = Konkurransepoeng (grunnlag i ordinær kvote)

23 Poenggrenser Poenggrensene = den lågaste poengsummen som gav opptak til eit bestemt studie eit bestemt år Poenggrensa til eit studium er altso ikkje avgjort på førehand, men varierer frå år til år Kan brukast som indikasjon på kor lett/vanskeleg det er å kome inn på ulike studium Poenggrensene blir påverka av fleire faktorer, som rangeringsregelverk, tal på studieplasser, tal på søkjarar og søkjarane sine poengsummar Fjorårets poenggrenser på www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no

24 Skulebesøk Studentar ved UiO som reiser rundt til alle vidaregåande skular som vil ha besøk Ca 130 skular i 2011 Elevane kan få svar på det meste dei lurer på om UiO, vårt fagtilbod, helsetenester, miljø, bolig, karriere… Kan fokusere på spesielle tema/fagområde dersom skulen ynskjer det Kontaktinfo: hege.tangen@admin.uio.no

25 Har elevane spørsmål om korleis det er å studere ved UiO? De kan møte studentar frå alle studieprogramma våre på www.facebook.com/blikjentmeduio


Laste ned ppt "Rådgjevarseminaret 2011 Opptak til høgare utdanning 2011 Hege Tangen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google