Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddel-informasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddel-informasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddel-informasjon
Rolf Johansen September 2004

2 Farmasøyter informerer om legemidler
Eksempel på målgrupper: Pasienter/kunder Leger Sykepleiere Kollegaer Eksempel på måter: Skriftlig Muntlig (foredrag) Muntlig (dialog)

3 Apotekloven § 6-5. Legemiddelinformasjon All legemiddelinformasjon gitt i, fra og på vegne av apotek til kunder, helsepersonell og publikum ellers skal ivareta hensynet til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk. Det er forbudt å utforme, gi og på annen måte formidle informasjon om legemidler som kan bidra til misbruk, feilbruk eller overforbruk. § 6-6. Utlevering av legemidler etter resept og rekvisisjon Ved utlevering mot resept skal apoteket bidra til at kunden får tilstrekkelig informasjon om legemidlet til at det kan brukes riktig

4 Apotekloven: § 6-7. Utlevering av legemidler uten resept
Ved salg til publikum av legemidler som kan utleveres uten resept, skal apoteket bidra til at kunden får nødvendig informasjon om legemidlet, herunder kontrollere at: legemidlet er forsynt med tilstrekkelige opplysninger om bruk, oppbevaring og holdbarhet kunden har tilstrekkelige opplysninger om legemidlet til at det kan brukes riktig og kunden er opplyst om mulige skadelige effekter.

5 Helsepersonell-loven
§ 10. Informasjon til pasienter m.v.     Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient-rettighetsloven § 3-2 til § 3-4. Pasientrettighetsloven § 3-2. Pasientens rett til informasjon Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.       Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov.

6 Pasientrettighetsloven
§ 3-5. Informasjonens form        Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.        Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.

7 Etiske regler for farmasøyter.
Regel nr. 3 Farmasøyten skal gi faglige råd og informasjon om legemidler, og ved veiledning og oppfølging av legemiddelbruk bidra til å løse helseproblemer for den enkelte og for samfunnet. Regel nr. 5 Farmasøyten skal ikke la personlige eller kollegiale hensyn hindre en yrkesutøvelse preget av faglig integritet og profesjonalitet.

8 Hva er kommunikasjon? Fra latin ”communicare” som betyr ”å gjøre noe felles”, delaktiggjøre en annen i”, ”ha forbindelse med”. Kommunikasjon benyttes ikke bare om samtale, men om en rekke former for informasjons-utveksling.

9 Kommunikasjonens grunn-elementer.
TEGN Minst 2 parter som står i et gjensidig påvirknings- og utvekslingsforhold. Budskapet kan bestå av ulike typer verbale og nonverbale tegn. Begge fortolker budskapet den andre sender ut.

10 Verbal og non-verbal adferd.
Verbal kommunikasjon er det som uttrykkes med ord. I helsefaglig sammenheng skiller vi først og fremst mellom tre kanaler for non-verbal adferd: syn, hørsel og hudsans (følelse/berøring). Kroppspråk, ansiktsuttrykk, øyekontakt og stemmens klang er eksempler på non-verbal kommunikasjon.

11 Eksempel på non-verbal adferd.
Du spør om kunden trenger å få demonstrert bruken av en inhalator. Samtidig viser kroppsspråket at du er irritert og stresset av alle kundene som venter. Hvordan tror du kunden vil tolke disse signalene?

12 Kroppsspråk Hvilke signaler sender kunde og farmasøyt ut her?

13 Empati. Fra det greske empatheia som er en sammensetning av en (inn) og pathos (følelse). Det kan direkte oversettes med innfølelse, samfølelse eller innlevelse. Empati, det å kunne sette seg i den annens sted, er en viktig forutsetning for all kommunikasjon.

14 Fagkunnskap. Trengs for å analysere situasjonen og for å vite hva slags informasjon og hjelp kunden trenger.

15 Målorientering. Målorientering bygger på empati og fagkunnskap , dvs. evne og vilje til å la kommunikasjonen styres av det som er en faglig målsetning. Målet kan for eksempel være å gjøre pasienten i stand til å bruke legemidler riktig.

16 Eksempel Kunde: Jeg skal ha en tube Canesten krem. Har fått noe som jeg tror er neglesopp, så da får vi se om det hjelper. Hva sier du til denne kunden? Greier du å sette deg i kundens sted? Hva er viktig fagkunnskap? Hva er målsettingen?

17 Hvilket svar foretrekker du?
Canesten er nok ikke reseptfritt til bruk ved neglesopp så da må du snakke med legen. eller Neglesopp er mye vanskeligere å bli kvitt enn for eksempel fotsopp, så Canesten vil neppe være til noe hjelp. Jeg vil anbefale at du oppsøker legen for å få riktig behandling med en gang.

18 Et hjelpende forhold Innebærer å skape det tillitsforhold som trengs for at pasienten vil diskutere personlige forhold. Være vennlig og rolig Toveis-kommunikasjon Vise interesse og omtanke Kroppsspråk som viser henvendthet, interesse og omtanke.

19 Autonomi. Autonomi = selvbestemmelse.
To hensyn må veies opp mot hverandre i kundekommunikasjon: Hva vi mener er best for kunden. Respekt for kundens autonomi.

20 Hvordan oppfatter pasienter sykdom?
Forskjellige personer i forskjellige situasjoner vil oppfatte, vurdere og handle forskjellig på de samme symptomene. Individuelle oppfatninger av alvorlighetsgrad og egen mottagelighet for sykdommen kan påvirke vurderingen.

21 Hva synes folk om å ta medisiner?
Medisinbruk blir et symbol på at man er ”annerledes”. Pasienter tar sine egne beslutninger når de får informasjon fra helsepersonell. Disse beslutningene er ikke alltid logiske. Farmasøyten må lære seg å se medisinbruken fra pasientens synsvinkel.

22 Faktorer som innvirker på handling.
Mediaomtale. Råd fra andre. Lignende sykdom blant familie og venner. Ulike faktorer som vanskeliggjør handling (økonomi, praktiske problemer m.m.)

23 Folk er forskjellige! Dette gjelder både helsepersonell/farmasøyter og pasienter/kunder. For eksempel: Være innadvendte eller utadvendte. Handle ut fra fornuft eller følelser. Være systematiske eller spontane.

24 Verdier Den enkelte vedsetter ulikt forskjellige aktiviteter, væremåter, livsstil. Kunde og farmasøyt kan ha forskjellige verdier. Dette vil påvirke kommunikasjonen.

25 Eksempel på forskjellige verdier.
Kunde: Ønsker at resepten blir ekspedert så fort som mulig. Farmasøyt: Er opptatt av riktig legemiddelbruk, og ønsker å gå gjennom paknings-vedlegget sammen med kunden.

26 Reseptfrie legemidler
Stadig flere legemidler blir reseptfrie Noen reseptpliktige legemidler kan selges reseptfritt på bestemte vilkår. Noen legemidler kan også selges utenom apotek (dagligvare med mer) Også noen farmasøytpliktige legemidler i fremtiden??

27 Behandle selv eller henvise til lege?
En kunde på apoteket er plaget med kvalme og lurer på om vi har noe reseptfritt å anbefale. OBS: Viktig å finne årsaken til plagene. Reseptfrie legemidler mot kvalme er kun tenkt brukt ved reisesyke. Apoteket har en viktig rolle i å hjelpe kunden til å vurdere hva som kan behandles selv, og hva som bør behandles av lege

28 Eksempel: Feilbruk av reseptfrie smertestillende
En kunde kjøper 20 tabletter Fanalgin et par ganger i uka over lengre tid. (reseptfritt smertestillende) OBS: Fanalgin og lignende koffeinholdige preparater er svært uheldig å bruke sammenhengende over lang tid.

29 Mulig interaksjon mellom reseptmedisin og reseptfritt.
Eksempel: En kunde får ekspedert en resept på Marevan tabletter (mot blodpropp). Når resepten skal utleveres ber kunden om 20 tabletter Alpoxen (reseptfritt). OBS: Marevan sammen med Alpoxen gir økt blødningsfare!

30 Reseptpliktige legemidler – noen enkle momenter.
Bruksanvisning entydig/forstått? Kombinasjon av legemidler og alkohol. Legemidler og bilkjøring. Tas med eller uten mat? Ta ut hele antibiotikakuren. Demonstrere utstyr (inhalatorer m.m.) OBS: Noe enkel informasjon kan også vise at vi er mottagelig for spørsmål og dialog.

31 Å innlede en samtale Samtaler bør innledes på en vennlig og hjelpsom måte. Eksempel: ”Jeg ser at bruksanvisningen på resepten er noe mangelfull. Har legen forklart deg hvordan du skal bruke medisinene?”

32 Eksempel En kunde kommer med en resept som er skrevet ut på 100 tabletter Paracet og 100 tabletter Paralgin forte. Begge deler har bruksanvisning ”etter avtale”. OBS: Både Paracet og Paralgin forte inneholder paracetamol som kan gi leverskade ved overdosering.

33 Eksempel Farmasøyt til kunde:
”Voltaren er dessverre defekt fra NMD, så du får et synonympreparet som heter Diclofenac i stedet.” Hvordan kan denne farmasøyten kommunisere bedre?

34 En bedre formulering? Voltaren kan dessverre ikke skaffes fra leverandøren. Men hvis du ønsker det kan du få et preparet som heter Diclofenac i stedet. Det lages av en annen produsent, men inneholder nøyaktig det samme. Kombinere med skriftlig informasjon.

35 Eksempel En kunde leverer resept på: Apocillin 650 mg 30 tabletter. Dosering: 2 tabletter 2 ganger daglig. Enkel informasjon: Ta til alt er oppbrukt Virker best om det tas utenom måltid. Bør tas morgen og kveld (med ca. 12 timers mellomrom)

36 Eksempel/oppgave En kunde henter et legemiddel til inhalasjon mot astma for sin gamle far. Han har ikke brukt den før, og kunden spør hvordan den skal brukes. Hva er viktig å tenke på her


Laste ned ppt "Legemiddel-informasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google