Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo 23.mars 2004 Organisering av forvaltningsnivå og oppgavefordeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo 23.mars 2004 Organisering av forvaltningsnivå og oppgavefordeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo 23.mars 2004 Organisering av forvaltningsnivå og oppgavefordeling – et virkemiddel for økt verdiskapning? v/Johan Petter Barlindhaug Leder av Distriktskommisjonen

2 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regional makt og økt verdiskapning  Den positive sammenhengen er allment akseptert i Vest-Europa og ulike former for økt regional makt står nå sentralt på den politiske agenda i flere land  Distriktskommisjonen tror at økt regional makt er et vesentlig tiltak for å øke landets verdiskapning, men da må den være reell, profesjonell og ha stor legitimitet.  For å lykkes må et nytt regionalt nivå få sitt innhold definert i forkant av at fylkeskommunene skal evalueres

3 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Distriktskommisjonen skal  ”Snu alle steiner”  Foreslå nye linjevalg i distrikts- og regionalpolitikken  Bygge på Effektutvalgets innstilling  Få innspill fra andre utvalg V -04  Levere en NOU i sept. -04

4 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Hvorfor ble distriktskommisjonen nedsatt?  Vedvarende sprik mellom mål og virkelighet  Opplevelse av at landets verdiskapings- potensiale ikke utløses  Følelse av at symbolpolitikk prioriteres fremfor en ambisiøs og helhetlig satsing

5 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Målsettinger En distrikts- og regionpolitikk som:  Er helhetlig, forutsigbar og ærlig  Utvikler sterke, stolte og verdiskapende lokalsamfunn og regioner basert på naturgitte- og stedegne fortrinn, kulturelle særtrekk og relevant kompetanse Vekst basert på forskjellige fortrinn og forutsetninger  Styrker den demokratiske deltagelse i beslutningsprosessene Folkevalgte organer med reell makt

6 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Behov for et nytt begrep  Gjennom mange år har distriktspolitikken hatt som mål å ”hindre fraflytting”. Det gir assosiasjoner om ” Trusler” som skal motvirkes Bevaringsverdige områder som må støttes  Distriktskommisjonen mener at politikken må ha som mål å utvikle samfunn som: Er attraktive Har utviklingskraft Er verdiskapende  Distriktskommisjonen har derfor valgt begrepet En politikk som skaper tilflytting

7 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 To politikkområder  I den norske debatten brukes uttrykk som den smale (lille) distriktspolitikken og den brede (store). Disse begrep bør erstattes med to tydelige politikkområder  Regionalpolitikken som skal føre til at Hele landet tas i bruk og samle by og land Gjøre landets verdiskapningskake større  Distriktspolitikken som skal Kompensere for naturgitte veksthindringer

8 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Et sterkt regionalt forvaltningsnivå Det regionale nivå bør bli den viktigste aktøren i regionalpolitikken. Dette for å:  Ha fokus på: Det regionale vekstpotensiale Rammebetingelser for regional vekstkraft Oppgaver som egner seg for ulikhet  Sikre helhet i det offentlig tjenestetilbud

9 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Offentlige oppgaver og regionalt nivå I.Forvaltningsoppgaver 1.Person- og rettighetsbaserte ytelser hvor: oLikhet er resultatkrav 2.Person- og rettighetsbaserte tjenester hvor: oProduktet kan ha lokal/regional tilpasning 3.Bærekraftig utvikling oPlanansvar, ressursforvaltning og vern med økt regionalt fokus II.Statlige tjenester 1.Territoriell samordning av den ”regionale og sektorielle stat” oBestilleransvar III.Prioriteringer med fokus på verdiskapning 1.Næringspolitikk med vekt på regionale fortrinn 2.Målrettet innovasjonspolitikk 3.Infrastruktur for internasjonal konkurransekraft 4.Kultur og kompetanse for kreativitet og global konkurranseevne IV.Distriktspolitikken Nei Ja

10 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Likhet, ulikhet og verdiskapning  Fokus på nasjonalt like rammebetingelser kan gi ”ikke tilsiktede” ulikheter for regional vekst  Bevisste ulikheter gir grunnlag for regional verdiskapning

11 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Eventuelle nye grep i oppgave- fordelingen  Regionale styringsdokumenter med overordnet fokus på hvordan skape regional vekstkraft  Fra statlig delegering til helhetlig regionalt bestilleransvar for vesentlige deler av Infrastrukturen Innovasjon og FOU  Fra rent statlig plan-, miljø- og verneansvar til statlig/regionalt ansvar Juridisk bindende planer Planlov med regionale forskrifter Vern gjennom fornuftig bruk  Kommunale overføringer Fra klientfokus til incentiver for vekst og verdiskapning Fra fokus på offentlig sysselsetting til fokus på lovpålagte oppgaver og tilrettelegging for vekst  Fra landbrukspolitikk til helhetlig bygdepolitikk Kan landbruksoverføringene deles i to politikkområder – ett for primærproduksjon og ett for en mer næringsnøytral bygdeutvikling

12 Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regional makt og legitimitet Sterk regional makt krever legitimitet for beslutninger fra: Statlig nivå – storting, regjering, sektorer og foretak Kommunalt nivå – periferikommuner og de store byer Sterk regionalt makt forutsetter regioner med: Stor forhandlings- og forvaltningskompetanse Naturlige grenser for å utøve ulikhet Ressurser for å inngå partnerskap


Laste ned ppt "Regjeringens kontaktkonferanse 23.03.04 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo 23.mars 2004 Organisering av forvaltningsnivå og oppgavefordeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google