Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Mishald – verknader for mishaldarens yting Fasthalding i forseinkingstilfelle –krav på oppfylling av anna enn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Mishald – verknader for mishaldarens yting Fasthalding i forseinkingstilfelle –krav på oppfylling av anna enn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013

2 Mishald – verknader for mishaldarens yting Fasthalding i forseinkingstilfelle –krav på oppfylling av anna enn pengar –krav på oppfylling av pengar; avbestilling Avhjelp –omlevering eller retting i mangelstilfelle Avskjering av mangelsverknader ved defensiv avhjelp

3 Avvik (eigenskapar, opplysningssvikt) Tidspunkt Forhold på kreditors side Kreditors kunnskap Mangelsverknad Ikkje mangelsverknad Reklamasjonsfrist, forelding Defensiv avhjelp

4 Fasthalding og avhjelp – generelt Primær yteplikt og mishaldsverknad Materielt krav og tvangsfullføring –tvangsfullføring av plikt til å betale pengar –tvangsfullføring av andre yteplikter –krav som ikkje kan tvangsfullførast –fasthalding og plikt til å avgrense tap («plikt» til heving og dekningstransaksjon)

5 mishald heving kreditor krev oppfylling eller avhjelp

6 Fasthalding av krav på anna enn pengar Hovudregel om rett til å krevje oppfylling Unntak –oppfylling er umogleg –oppfylling fører til kostnad eller ulempe som står i mishøve til interessa av oppfylling Krav på oppfylling må setjast fram innan rimeleg tid

7 mishald heving kreditor krev oppfylling eller avhjelp

8 DCFR III.–3:302(5) The creditor cannot recover damages for loss or a stipulated payment for non-performance to the extent that the creditor has increased the loss or the amount of the payment by insisting unreasonably on specific performance in circumstances where the creditor could have made a reasonable substitute transaction without significant effort or expense.

9 Fasthalding av krav på anna enn pengar Hovudregel om rett til å krevje oppfylling –døme kjl. § 23, fkjl. § 21, avhl. § 4-2 Unntak –oppfylling er umogleg –oppfylling fører til kostnad eller ulempe som står i mishøve til interessa av oppfylling Krav på oppfylling må setjast fram innan rimeleg tid Særleg om fasthalding av krav på medverknad

10 Fasthalding av krav på pengevederlag – avbestilling Tvangsfullføringsreglane set ikkje grenser for oppfylling Spørsmål om den andre parten må nøye seg med å krevje skadebot Forbrukarkjøpslova § 41, jf. hvtjl. §§ 39 og 40, buofl. §§ 52–54

11 Avbestilling (framhald) Kjøpslova § 52 –hovudregel, gjennomføring av fasthalding –unntak for nokre tilverknadskontraktar Avhendingslova § 5-2 –hovudregel, gjennomføring av fasthalding Avbestilling i entrepriseforhold Avbestilling i husleigeforhold

12 Skadebotkravet ved avbestilling Avtala vederlag med frådrag for innsparing på grunn av avbestillinga –dekningstransaksjon –spart innkjøp der parten kan dekkje all etterspurnad (tapet ved å miste ein kontrakt) –Rt. 2003 s. 486 avbestillingsdommen

13 Avhjelp – omlevering Ny oppfylling etter mangelfull oppfylling Vesentleg mangel er vilkår etter kjøpslova, men ikkje etter forbrukarkjøpslova Ting som kan erstattast med ein annan

14 Avhjelp – retting Mangelen blir fjerna ved reparasjon e.l. Lovregulering for kjøp, leige og kontraktar om arbeid på ting, avtalefesting Etter avhendingslova avgrensa til seljar som har oppført hus til sal og næringsdrivande seljar av ny bustad Vilkår –utan urimeleg kostnad eller ulempe for mishaldande part

15 Retting (framhald) Omfanget av retteplikta –skade som mangelen har ført til (buofl. § 32) –andre tilfelle? Alternativt pengekrav –utgifter til å få mangelen retta av andre –skadebot eller prisavslag?

16 Defensiv avhjelp Mishaldande parts rett til å avhjelpe mangel Kan avskjera eller redusere andre mishaldsverknader Kan gje mishaldande part valet mellom omlevering og retting Lovregulering for fleire kontraktar, avtalefesting

17 Vilkår for rett til defensiv avhjelp Utan vesentleg ulempe eller fare for tap Innan rimeleg tid, Rt. 2006 s. 999 og 1076 Forbrukarkjøp –berre to forsøk –erstatningsting Val mellom omlevering og retting –seljaren etter kjøpslova –forbrukaren etter forbrukarkjøpslova –Rt. 2006 s. 179 støvletthæl


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Obligasjonsrett våren 2013. Mishald – verknader for mishaldarens yting Fasthalding i forseinkingstilfelle –krav på oppfylling av anna enn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google