Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for HTV 9.januar 2015 Arbeidsmiljølova - Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjing - Foreslåtte endringar i Arbeidsmiljølova Anne Siri Bentsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for HTV 9.januar 2015 Arbeidsmiljølova - Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjing - Foreslåtte endringar i Arbeidsmiljølova Anne Siri Bentsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for HTV 9.januar 2015 Arbeidsmiljølova - Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjing - Foreslåtte endringar i Arbeidsmiljølova Anne Siri Bentsen

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje Dei tillitsvalde har rett til medverknad Tillitsvalde sine rettar er fastsette i Hovudavtalen, §3-2 ATV har ei sentral rolle på kvar einskild arbeidsplass før utlysing, drøfte stillingsbehov

3 Rettar for søkjaren Forvaltningslova Tilsetjingssaker er einskildvedtak Søkjaren har rett til innsyn i utvida søkjarliste - søknaden med vedlegg til han/ho som er innstilt eller tilsett - opplysningar om seg sjølv som er framkome gjennom referansar - skriftleg referat frå intervju - innstilling Dersom ein føler seg forbigått kan ein be SIVILOMBODSMANNEN gjennomgå og gje uttale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Private barnehagar Hovudavtale og hovudtariffavtale PBL-A 2.1. Kvalifikasjoner Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning, praksis og skikkethet for stillingen). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Førearbeid før tilsetjing Drøfting av stillingsbehov – rutinar for drøfting av stillingar og kompetanse kvart år. Resultata kan bli at det er behov for færre arbeidstakarar. Kva gjer du då? Rekruttering av fleire arbeidstakarar, kan det vere grunnlag for utlysing av ledig stilling Ved ledig stilling: Overtallige må sikrast, arbeidstakarar med særrettar, intern utlysing fordi det finst personar med førerett. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 4 - års regelen Arbeidsmiljølova, § 14-9 ” For arbeidstakar som har vært sammenhengende ansatt i meir enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet til andvendelse” Ein arbeidstakar som har vore tilsett meir enn fire år, er fast tilsett. Har ikkje førerett til stilling Vikariat, fleire arbeidsstader – kommunen og fylkeskommunen er ein arbeidsgjevar Stillingsstorleik – status når ein passerar fire år som er avgjerande Unntak: ikkje fyller lovfesta kompetansebehov Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Førerett til stilling Arbeidstakarar som har rettar etter AML § 4-6 – utan utlysing Har krav på stilling utan å måtte konkurrere med søkjarar utanfrå AML, § 14-2 – - arbeidstakar som er sagt opp frå stilling - arbeidstakar som har vore mellombels tilsett ( ikkje vikariat) i 12 mnd dei siste to åra. AML, § 14-3, HTA - deltidstilsette har førerett til å utvide stillingsstorleik dersom vedkomande er kvalifisert HTA: ” ved ledig stilling skal deltidstilsette ved intern utlysing i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Utlysing Ei stilling kan lysast ut ekstern(offentleg) eller internt Offentleg utlysing inneber at stillinga vert lyst ut i presse eller NAV systemet Intern utlysing inneber at det berre er dei som er tilsette i verksemda som kan søkje. Alle offentlege stillingar skal lysast ut. Etter Oppl.lova § 10-4 skal alle undervisningsstillingar og rektorstillingar lysast ut offentleg. Gjeld alle leiarstillingar i offentleg skule. Unntak: stillingar som er ledige for mindre enn seks månader Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar – kommunale reglement, rutinar Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Utlysing Dersom bhg eigar ikkje får kvalifiserte førskulelærar i stilling som ped leiar skal det søkjast om dispensasjon frå utdanningskravet. Det må då dokumenterast at stillinga har vore lyst ut offentleg Kvalifikasjonsprinsippet – må lysast ut off. om dette skal gjelde reelt Intern utlysing kan nyttast for å invitere søkjarar som har delstilling, og som ønsker å utvide stillingsstorleik, til å søkje ledige stillingar Aktuelt i ein situasjon der det er risiko for overtall, eller ved omorganisering Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Vurdering av søkjarane Kvalifikasjonsprinsippet, HTA 2.2 Opplæringslova, § 10-5. Val mellom fleire søkjarar Utdanningskrav, forskrift til opplæringslova kap.14 Kompetansekrav Barnehagelova §§ 17 og 18 Minimumskrav: I tillegg kan arbeidsgjevar stille krav om tilleggskompetanse. I så fall skal dette gå fram av utlysingsteksten Andre krav: Arbeidsgjevar kan fastsetje andre krav, til dømes praksis og personlege eigenskapar Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Tilsetjing Melding om vedtak – tilbod om stilling Søkjarar som ikkje får tilbod om stilling, skal også ha skriftleg melding om vedtaket. Ikkje klagerett Tilsetjingsform: Hovudregelen er at tilsetjing skal vere fast, AML § 14-9 Arbeidsavtale – arbeidsgjevar skal lage eit utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakar har rett til å møte med tillitsvald i samband med utarbeiding og endring av arbeidsavtale Endring av arbeidsavtale, fristar, prosess og innhald finn du i AML §§ 14-5 og 14-6 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Arbeidsmiljølova – lang historisk forankring Ei vernelov: 1936: Arbeidsvernlova - sikra arbeidstakarar vern mot usakleg oppseiing og rett til ferie 1956: Eit utvida vern som omfatta det organiserte vernearbeidet og oppseiingsvern for sjukemeldte arbeidstakarar 1977: Arbeidsmiljølova -Reglar om fullt forsvarleg arbeidsmiljø, den organiserte vernetenesta, om tilsyn med at lova sine bestemmingar skal overhaldast, om arbeidstid, om oppseiingvern, om rett til fri ved sjukdom og fødsel mm. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Historikk - vidare Viktig ved reforma i 1977 var at lova og regulerte arbeidsorganisatoriske forhold og at det vart lagt avgjerande vekt på lokale løysingar av partane i fellesskap. - Stillingsvernet kom i 1977 – blant anna reglane om mellombels tilsetjing og retten til å stå i stilling 2006: Ny AML trådte i kraft- same formål - Sikre full tryggleik mot skadar og sjukdom, trygge tilsetjingsforhold, lokal ivaretaking og utvikling i arbeidsmiljøet. I tillegg ivarteta likebehandling og legge til rette for tilpassingar i tråd med den einskilde sine føresetnader og bidra til helsefremjande arbeidsplassar og eit inkluderande arbeidsliv. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Bakgrunn for endringer i AML Departementet: - Regjeringserklæringa -AML ivaretek ikkje dei behov som arbeidslivet har i dag -Verksemdene treng større fleksibilitet -Sentrale arbeidstakarorganisasjonar stoppar arbeidstidsordningar som arbeidstakarar og lokale tillitsvalde ønsker Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Foreslåtte endringar i AML Utvide grensa for dagleg arbeidstid frå 9 til 10 timar etter avtale mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar Utvide avtaleadgang for tillitsvalde frå 10 til 12 t etter avtale mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde Utvide arbeidstilsynet sin kompetanse – utvide deira adgang til å godkjenne arbeidstidsordningar Utvide grensene for overtid Endre omrekningsfaktor for beredskapsvakt utanfor arbeidsstaden frå 1/5 til 1/8 Endring i reglane om arbeid på søn- og helgedagar Oppheving av retten til kollektiv søksmålsrett – om lovlegheita av innleigd arbeidskraft Adgang til mellombels tilsetjing i 9 ev. 12 måneder utan vilkår Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Endringar Fjerne straffeansvar for overtreding av fleire kap. i AML. Kap 8 – drøfting og informasjon, kap.9- kontroll og overvåking, kap 12. –permisjonsrettar, kap. 13- vern mot diskriminering, kap. 14 og 15- arbeidstavtaler og lønsutbetalingar, kap. 16 – løns- og arbeidsvilkår ved verksemdsoverdragelse, Innføre strengare straff ved overtreding av allmenngjøringsloven § 15 – sosial dumping Arbeidsmiljøkriminalitet bør vere bøtelagt med straff og ramma bør hevast Heve pensjonsalder frå 70 til 72 – og til 75 Generell adgang til mellombels tilsetjing i 9, eventuelt 12 månader utan vilkår Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Mellombels tilsetjing Større adgang til mellombels tilsetjing vil undergrave den lovfesta hovudregelen om fast tilsetjing Det føreligg ikkje empirisk grunnlag for å hevde at eit meir liberalt reguleringsregime for mellombelse stillingar fører til høgare sysselsetting og lågare ledigheit ( Kahn 2010) OECD: Employment Outlook 2013 viser at å gjere det lettare å tilsette mellombels ikkje aukar sysselsettinga, med endrar sysselsettinga. Andelen mellombelse aukar, medan andelen faste stillingar vert redusert. Likestillingsperspektiv – kvinner i større grad mellombels tilsett – høgast i kommunal og statleg sektor. I offentleg sektor er det høgast innan undervisning og helse- og sosialtenester. Heng nøye saman med deltidsproblematikk. Vil få negative konsekvenser for likestillingsarbeidet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 UNIO 1) Føre til svakare vern og forverra betingelsar for arbeidstakarane, svekke arbeidet med kjønnslikestilling og svekke trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv Støttar regjeringa si målsetjing om å utvikle heiltidskultur i dei kvinnedominerte delane av arbeidsmarkedet, men påpeikar at føresetnad for dette er eit trygt og godt arbeidsliv, med faste stillingar og høve til å kombinere arbeid og omsorgsansvar Svekke «den norske modellen», ein modell OECD i kjølevatnet av finanskrisa har hylla som særs bærekraftig Makt- og demokratiutredningen ( NOU 2003:19) slo fast at norsk arbeidsliv i internasjonalt samanlikning framstår som særs demokratisk, med høg grad av organisering av partane, stor semje, ein sterk fagbevegelse og sterke individuelle rettar for arbeidstakarane Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 UNIO 2) Forsking peikar på at dette fører til at verksemdene styrkar si evne til omstilling, innovasjon og vekst. Den vellukka norske modellen for organisering og praktisering av både representativ og individuelle bestemming er utvikla over lang tid og har prega arbeidslivspolitikken. Tillitsvalde har ei definert rolle og eit betre utgangspunkt enn den einskilde tilsette til å føreta avvegingar og bidra til eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. Dette er og viktig i eit IA perspektiv UNIO stiller spørsmål om forslaga bryt med EU direktivet- om rammeavtale om mellombels tilsetjing (i framlegget kan arb gjevar tilsette same arb takar fleire gangar etter kvarandre på noko ulikt grunnlag. UNIO meiner dette er brot på direktivet) I staden for større adgang til mellombels tilsetjing foreslår UNIO ein subsidiær løysing – prøvetida kan forlengast frå seks til ni månader Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 UNIO 3) Høve til å tilsette mellombels fører ikkje til fleire jobbar, men delen av mellombelse jobbar aukar Arbeidsgjevarar brukar mindre ressursar på mellombels tilsette når det gjeld kompetanseheving og utdanning ( Aronsen m. fl 2000) Høgare del av mellombels tilsette opplever psykiske problemer ( Waenerlund, 2013, Sverige og Virtanen 2005, Finland).. A- og B- lag i arbeidslivet. Meiner at arbeidstakarar vil vere omtrent rettslause i forhold til stillingsvernet når arbeidsgjevar kan tilsette og avslutte arbeidsforhold uten noko form for grunngjeving Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 UNIO 4) Dersom departementet likevel vel å fremje forslag om generell adgang til mellombels tilsetjing må det avgrensast til 9 månader Dei foreslåtte endringane vil gjere det enklare å tilsette mellombels i kommunal og privat sektor. I lys av overforbruk av mellombels i statleg sektor er det behov for å stramme inn, ikkje liberalisere. UNIO meiner at Tjenestemannsloven bør innstrammast og vil foreslå dette seinare UNIO støttar at mellombelse arbeidsavtalar bør vere oppseiielege i avtaleperioden Dersom det vert generell adgang til mellombels tilsetjing, meiner UNIO at alle mellombelse grunnlag skal inngå i berekningsgrunnlaget for fireårsregelen. Departementet meiner at fireårsregelen kan måtte reduserast til to år og at dette bør følgast opp. UNIO er samde med departementet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21


Laste ned ppt "Kurs for HTV 9.januar 2015 Arbeidsmiljølova - Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjing - Foreslåtte endringar i Arbeidsmiljølova Anne Siri Bentsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google