Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 9. FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT  Innledning.  Teknikker for å beskrive farefeltet.  Teknikker for å beskrive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 9. FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT  Innledning.  Teknikker for å beskrive farefeltet.  Teknikker for å beskrive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 9. FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT  Innledning.  Teknikker for å beskrive farefeltet.  Teknikker for å beskrive tapsfeltet.  Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap.

2 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen2 9. FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT  Nærmere om "forsikringstilfellet"  Årsakssammenheng og samvirkende skadeårsaker  Beviset for årsakssammenheng

3 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen3 Forsikringens dekningsfelt Farefelt Forsikringstilfellet ÅrsakssammenhengTapsfelt

4 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen4 9.1 Innledning.  Fire forskjellige problemstillinger Farefelt Forsikringstilfelle Årsaksammenheng Tap  Oversikt over den videre fremstilling.

5 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen5 Forsikrings- tilfellet: Brann Tapsfeltet Nedbrent hus Ødelagt innbo Leieutgifter Sjokkskade Osv. Farefeltet Krig Lynnedslag Røking Kortslutning Osv. Årsakssammenheng

6 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen6 9.2 Teknikker for å beskrive farefeltet  Positiv avgrensning av farefeltet. Risiko for det som ikke er angitt Bevisbyrde  Negativ avgrensning av farefeltet. Risiko for det som ikke er angitt Bevisbyrde  Mellomformer mellom positiv og negativ avgrensning.

7 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen7 9.2 Teknikker for å beskrive farefeltet  Forskjellige avgrensningsprinsipper Slitasje/alminnelig bruk Farer som dekkes under annen forsikring Stor skaderisiko Uaktsomhet ofte medvirkende årsak

8 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen8 9.3 Teknikker for å beskrive tapsfeltet  Begrensninger kan følge av forsikringens gjenstand angivelse av forsikringstid og forsikringssted osv.  Positiv avgrensning av tapsfeltet  Negativ avgrensning av tapsfeltet

9 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen9 9.4 Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap.  Suspensjonsklausuler Innebærer Begrensninger i FAL Situasjonen i sjøforsikring  Blanding av suspensjon og kausalitet Innebærer Anvendelse  Kausalitetskrav

10 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen10 9.5 "Forsikringstilfellet"  Begrepet og dets funksjoner  Ett eller flere forsikringstilfelle  Ansvarsspørsmålet ved suksessive forsikringer

11 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen11 9.5.1 Begrepet og dets funksjoner  Ikke entydig definisjon  Koblingssentral for regelfragmenter Kobler farefelt og forsikringstilfelle Kobler forsikringstilfellet og tap  Dessuten følgende funksjoner:

12 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen12 Forsikringstilfellet Betingelse for erstatning I forsikringstiden på forsikringsstedet Vendepunkt for årsaksvurdering Utløser plikter Avgjørende tidspunkt for erstatnings- beregningen

13 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen13 9.5.2 Ett eller flere forsikringstilfelle  Normalsituasjonen  Betydningen av problemet Forsikringssum pr. forsikringstilfelle Egenandel pr. forsikringstilfelle

14 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen14 9.5.2 Ett eller flere forsikringstilfelle  Momenter for grensen Ordlyden Stedlig og tidsmessig sammenheng Prevensjonshensyn Risikoen for ny skade Sikredes trygghetsbehov Uklarhetsregelen

15 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen15 9.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer  Problemet  Utgangspunktet  Løsningsmuligheter Skadeprinsippet Faren rammet prinsippet Skadevirkning/claims made prinsipp

16 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen16 ANSVARSFORSIKRING: Skadevoldende begivenhet 31.12.1990 1990 - polisen Tid Skade oppstår Kravet reist 31.12.1991 Dekning = Årsaksprinsippet 1991 - polisen = Skadeprinsippet 1992 - polisen Dekning = ”Claims made” prinsippet

17 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen17 9.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer  Skadeprinsippet Anvendelsesområde Problemene

18 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen18 ”FORSIKRINGSTILFELLET”, ALMINNELIG REGEL: Faren materialiserer seg Skade inntreffer 31.12.1991 1991 - polisen 1992 - polisen Dekning

19 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen19 9.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer  Faren rammet prinsippet Anvendelsesområde Problemene Løsningen i sjøforsikring

20 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen20 § 2-11, første ledd: Assurandøren svarer for tap som skyldes at interessen i forsikringstiden er rammet av en fare som forsikringen omfatter. § 2-11, annet ledd: Svakhet eller skade som er ukjent ved begynnelsen eller utløpet av en forsikring, og som senere fører til havari eller videreutvikling av skaden, skal regnes som en sjøfare som rammer skipet på det tidspunkt da havariet eller skade på andre deler inntreffer, eller på det tidligere tidspunktet da svakheten eller den første skaden ble kjent.

21 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen21 PERIODISERING § 2-11, første ledd: 31.12.1995 Fornyelsestidspunkt 1995 - polisen Tid Skade inntreffer Faren rammer Dvs: Ikke ansvar for 1996 - assurandøren

22 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen22 PERIODISERING § 2-11,første ledd: Videre- utvikling Brist 1994 1996 1994 - polisen Dekning

23 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen23 PERIODISERING § 2-11, annet ledd: Videre- utvikling Brist 1994 1996 1994 - polisen1996 - polisen Dvs: -Primærskaden tilbakeføres til ”faren rammet -Konsekvensskadene fremføres til ”skaden inntraff”

24 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen24 PERIODISERING § 2-11, annet ledd: Videre- utvikling Brist 1994 1996 1994 - polisen 1996 - polisen Feil 1990 ”Faren rammer” Men: Regnes som sjøfare som rammer skipet når bristen inntreffer

25 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen25 9.5.3 Ansvar ved suksessive forsikringer  Skadevirkning/claims made prinsipp Anvendelsesområdet Forholdet til de skjulte handlingsklausuler Problemet for sikredes dekningsadgang

26 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen26 Rettshjelpforsikring: Selskapet svarer for tvist som ”har oppstått mens forsikringen var i kraft” med mindre ”sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå.” Forholdet til FAL § 4-1 jfr. § 4-5?

27 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen27 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Mai 1994April 1995Februar 1996

28 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen28 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Mai 1994April 1995Februar 1996August 1994 Tegner forsikring Avgrensning nødvendig for å unngå spekulasjon mot selskapet

29 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen29 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Mai 1994April 1995Februar 1996 Selskap A: forsikringsavtale 1.1.94 - 31.12.94 Selskap B: forsikringsavtale 1.1.95 – 31.12.95

30 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen30 Rettshjelpforsikring: Når inntreffer forsikringstilfellet? Mangel oppdages Grrr!! Kontakt med advokat Mai 1994April 1995Februar 1996 Tvisten er ikke oppstått Avgrenser mot tvist man forstod kunne oppstå

31 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen31 FSN 2048 Ulykke Avslag på erstatnings- krav 15.2.8919.9.929.10.91 Skifte av forsikrings- selskap Avslagsgrunn: Tvisten er ikke oppstått Avslagsgrunn: Sikrede kjente tvistegrunnlaget

32 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen32 9.6. Årsakssammenheng og samvirkende skadeårsaker  Oversikt  Samvirkende skadeårsaker  Adekvanslæren  Beviset for årsakssammenheng

33 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen33 9.6.1 Oversikt  Kobler sammen de øvrige reglene  Utg.pkt: Stuart Mills betingelseslære  Konkurrerende skadeårsaker

34 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen34 9.6.1 Oversikt  Forøvrig: logisk årsakssammenheng nødvendig, men ikke tilstrekkelig  Tillegg: rettslig kvalifikasjon av årsakssammenhengen Samvirkende skadeårsaker Adekvans

35 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen35 ÅRSAKSPRINSIPPER: Forsikrings- tilfellet Skade / tap Forsikrings- tilfellet Udekket hendelse Skade / tap Adekvat årsaks- sammenheng? Samvirkende skadeårsaker

36 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen36 9.6.2 Samvirkende skadeårsaker  Oversikt  Hovedregelen; generelt  Mellom fare og forsikringstilfelle  Mellom forsikringstilfelle og tap  Modifikasjoner

37 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen37 9.6.2.1 Oversikt  Forutsetning: to årsaker virker sammen  To problemstillinger

38 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen38 Forutsetning: To årsaker virker sammen Skip kolliderer Kollisjons- skader Skipet synker Mine To selvstendig virkende årsaker

39 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen39 På vei inn til forsikringstilfellet Sjøforsikring Navigasjons- feil Krigsmotivert slukking av fyr Krigsforsikring Skipet strander Sam virkende Skade årsaker

40 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen40 Fra forsikringstilfellet til tap: Kortslutning Eksplosjon Vannskade Regnvær Årsak Samv. skadeårsaker

41 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen41 9.6.2.2 Hovedregelen; generelt  Hovedregelen: Hovedårsakslæren  Hjemmel: ND 1916.76 jfr. 1916.209 Skotfos  Innhold  Anvendelse

42 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen42 Rt 1916.209 Skotfos Sjøforsikring Navigasjons- feil Krigsmotivert slukking av fyr Krigsforsikring Skipet strander Samvirkende skadeårsaker Ansvar ”Hovedårsak” = det vesentlige Ikke relevant årsak

43 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen43 9.6.2.2 Hovedregelen; generelt  Ikke uten videre den umiddelbare årsak  Ikke nok at skaden typisk følge av unntatt årsak

44 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen44 ÅRSAKSSAMMENHENG: Faller i vannet (ulykke) Hjerte- lammelse Død Hovedårsak Sistvirkende årsak

45 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen45 9.6.2.3 Mellom fare og forsikringstilfelle  Utgangspunktet: Forholdsmessig innflytelse  Momenter ved tvil Formuleringen av farefeltet Kostnadshensyn Dekker annen forsikring Sikredes dekningsbehov

46 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen46 ÅRSAKSSAMMENHENG: Dekket fare Udekket fare Forsikrings- tilfellet HOVEDÅRSAK:  Sterkeste preg  Formulering av farefeltet  Kostnadshensyn  Forholdet til andre forsikringsformer  Sikredes trygghetsbehov

47 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen47 9.6.2.4 Mellom forsikringstilfelle og tap  Problemet  Ikke avveining mellom årsakene  Tilstrekkelig at forsikringstilfellet “medvirkende årsak”.  Medvirket = nødvendig og virksom betingelse  Egnet til å begrense selskapets ansvar?

48 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen48 ÅRSAKSSAMMENHENG: Økning i tapet Udekket fare Forsikrings- tilfellet HOVEDÅRSAK:  Ikke avveining for å finne den ”sterkeste årsak”  Nok at forsikringstilfellet medvirkende årsak

49 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen49 9.6.2.5 Modifikasjoner i vilkårene  Fordelingsregelen i sjøforsikringen NSPL § 2-13 Fri, skjønnsmessig fordeling Begrunnelsen Konsekvenser

50 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen50 FORDELINGSREGELEN I SJØFORSIKRING: Dekket fare Udekket fare Forsikrings- tilfellet 70 % 30 % Udekket 30 % Dekker 70 %

51 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen51 9.6.3 Adekvanslæren  Innhold  Anvendelse  Momenter Formuleringen av dekningsfeltet Nærliggende å ta forbehold? Sikredes trygghetsbehov Preventive hensyn Kostnadshensyn

52 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen52 ADEKVANSLÆREN FareTap Forsikrings- tilfellet Ikke adekvans- vurdering Adekvans- vurdering

53 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen53 9.7. Beviset for årsakssammenheng  Hovedreglene om bevis og bevisbyrde  Unntaksbestemmelser

54 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen54 BEVISBYRDE: HOVEDREGLER Dekket fare Udekket fare Forsikrings- tilfellet Selskapet har bevisbyrden Sikrede har bevisbyrden

55 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen55 FLYTTING AV BEVISBYRDE: Udekket fare Skade Sikrede har bevisbyrden for manglende årsakssammenheng

56 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen56 FLYTTING AV LIKEVEKTSPUNKT: Dekket fare Skade 51-100 % sannsynlighet for årsakssammenheng kreves

57 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen57 FORDELING VED BEVISTVIL: Dekket fare Udekket fare Skade 50 % udekket ved tvil 50 % dekning ved tvil


Laste ned ppt "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 9. FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT  Innledning.  Teknikker for å beskrive farefeltet.  Teknikker for å beskrive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google