Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007 Stabiliseringspolitikk – hvorfor og hvordan? Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo UiO, 23. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007 Stabiliseringspolitikk – hvorfor og hvordan? Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo UiO, 23. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 2007 Stabiliseringspolitikk – hvorfor og hvordan? Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sholden/ UiO, 23. januar 2007

2 2007 Disposisjon Hva er stabiliseringspolitikk? Isolert sett ønskelig med nøytral politikk Hvorfor stabiliseringspolitikk? Stimulere økonomien i lavkonjunktur Innstramning i høykonjunktur? Mangel på arbeidskraft

3 2007 Stabiliseringspolitikk er avvik fra nøytral politikk for å stabilisere øk. Nøytral politikk Nøytral realrente Stabile skattesatser Stabil vekst i offentlige kjøp og i trygdeytelser Isolert sett ønskelig med nøytral politikk, fordi Stabile rammebetingelser for privat og offentlig sektor Aktiv stabilisering kan gi vanskelig styring og dårlig ressursbruk i offentlig sektor Informasjons- og beslutningsproblemer Gir likevel ”automatisk stabilisering”, ved at skatteinntekter følger konjunkturene

4 2007 Likevektsledigheten som begrensing på ambisjonsnivået Ed Phelps – Nobelpris 2006 bl.a. for å utvikle teori om likevektsledigheten Det nivå på ledigheten som gir stabil inflasjon Likevektsledigheten – ”minimumsnivå” for ledigheten Bestemt av forholdene på arbeidsmarkedet System for lønnsfastsettelse Mistilpasning mellom jobbkrav og arbeidssøkere Viktig lærdom at penge- og finanspolitikken ikke kan brukes til å holde arbeidsledigheten varig lavere enn likevektsledigheten Høy inflasjon på 1970-tallet delvis resultat av økonomisk politikk med sikte på lav ledighet?

5 2007 Likevektsledigheten som begrensing på ambisjonsnivået Viktig bakgrunn for inflasjonsmål i mange land Mål om lav og stabil inflasjon Mål om stabil produksjon og sysselsetting En mulig tolkning: Kan ikke påvirke gjennomsnittlig nivå på produksjon og sysselsetting over tid, fordi det bestemmes ved at gjennomsnittlig ledighet =likevektsledighet, I så fall kan makroøkonomisk politikk bare bestemme når ledigheten skal inntreffe, ikke hvor høy den blir i gjennomsnitt over tid En slik tolkning er for snever

6 2007 Ledighet over likevektsledigheten kan bli langvarig Likevektsskapende mekanisme er svak ledighet opp => lønnsvekst ned => ledighet ned Høy ledighet har svak og forsinket dempende effekt på lønnsveksten ”Insiders” foretrekkes fremfor ”outsiders” Tvilsom effekt av lavere lønns- og prisvekst på samlet etterspørsel Selvforsterkende mekanismer i lavkonjunkturer Fallende produksjon og inntekt gir redusert investering Pessimisme om fremtiden

7 2007 Ledighet over likevektsledigheten kan bli langvarig Hysterese – dvs. økt likevektsledighet Arbeidslediges kvalifikasjoner svekkes over tid Viktig å føre ekspansiv økonomisk politikk i en lavkonjunktur Lav rente, og gjerne svak valutakurs Ekspansiv finanspolitikk i den grad statsfinansene ”tåler det” Ekspansiv økonomisk politikk i lavkonjunkturer vil øke gjennnomsnittlig produksjon over tid

8 2007 Behov for innstramning i høykonjunktur? Høykonjunktur er bra! Høyt forbruk, høyt nivå på investeringer, og lav arbeidsledighet er bra ! Dårlig for miljøet – men det må takles på andre måter, som teknologi, avgifter og kvoter, og ikke ved redusert vekst Får marginale grupper inn i arbeidsmarkedet

9 2007 Men høykonjunkturer kan innebære kimen til påfølgende lavkonjunktur Høykonjunkturer fører til økt lønns- og prisvekst Kamp om arbeidskraften Store overskudd og økt lønn for noen grupper Lønns- lønns og lønns-pris-spiraler Høy lønns- og prisvekst kan vedvare lenger enn høykonjunkturen Kan bli nødvendig med stram økonomisk politikk som fører til høy ledighet? I dagens situasjon synes risikoen likevel begrenset

10 2007 Høykonjunktur gir andre ubalanser Det er gode grunner til at forbruk og investering kan variere over tid Høy inntektsvekst, nye produkter, demografi Likevel trolig tendens til ”overforbruk” og ”overinvestering” i høykonjunkturer Flokk-mentalitet i forventninger og ”behov” Forsterkes av eiendomspriser Når husholdninger og bedrifter skal redusere gjelden og ”normalisere” realkapitalen, kan resultatet bli langvarig lav etterspørsel Disse svingningene kan være langvarige, og ha store realøk. konsekv.

11 2007 Langvarige svingninger i investeringer, konsum og ledighet

12 2007

13 Arbeidsledighet & investeringer/BNP, Norge, avvik fra gjennomsnitt

14 2007 Arbeidsledighet & investeringer/BNP, Finland, avvik fra gjennomsnitt

15 2007 Arbeidsledighet & investeringer/BNP, Sverige, avvik fra gjennomsnitt

16 2007 Arbeidsledighet & investeringer/BNP, euro-området, avvik fra gjennomsnitt

17 2007 Arbeidsledighet & investeringer/BNP, UK, avvik fra gjennomsnitt

18 2007 Lange svingninger i realøkonomi og arbeidsledighet Flere mulige årsaker til svingningene, neppe penge- og finanspolitikk Men penge- og finanspolitikken kan forsterke svingingene Sparing, investering, eiendomspriser er ofte sentrale faktorer Svingningene er lenger enn det en vil ta hensyn til innenfor en to-års horisont Taler for en politikk som bidrar til å stabilisere realøkonomien Rask normalisering av rentenivået Mindre utgiftsvekst enn handlingsregelen?

19 2007 Tremåneders realrente og den nøytrale realrenten i Norge. Intervall for nøytral realrente Realrente 1) Tremåneders pengemarkedsrente deflatert med tolv kvartalers glidende gjennomsnitt (sentrert) av inflasjonen målt ved KPI. I beregningen er anslag på KPI fra denne rapporten lagt til grunn. Kilde: Norges Bank

20 2007

21 Norge nå - mangel på arbeidskraft Bedrifter må ”si fra seg oppdrag” Avspeiler høy etterspørsel i Norge, men ikke at det er noe feil i økonomien Midlertidig arbeidsinnvandring vinn-vinn Vi får nyttig arbeidskraft og økt produksjon Arbeidstakere fra andre land får lønnsinntekt Varig innvandring innebærer trolig større kortsiktig økning i etterspørselen enn i tilbudet Boligbygging, infrastruktur, o.l. Varig innvandring må først og fremst begrunnes på andre måter enn mangel på arbeidskraft Avhengig av om innvandringen er selektiv

22 2007 Fleksibelt tilbud kan være mindre fleksibelt nedover Fleksibelt tilbud har medført at økonomien ”tåler” høyere etterspørsel enn før Økt import Økt innvandring Økt arbeidstilbud Ikke opplagt at tilbudet er like fleksibelt nedover Utenlandske foretak og arbeidstakere vil fortsatt finne norsk økonomi attraktiv Kan utkonkurrere norske arbeidstakere med svakere kvalifikasjoner => kan gi arbeidsledighet Arbeidsinnvandring fjerner ikke behovet for å dempe høykonjunkturen

23 2007 Oppsummering Isolert sett ønskelig med ”nøytral” penge- og finanspolitikk Aktiv finanspolitikk innebærer kostnader for offentlig og privat sektor Men stabiliseringspolitikk viktig når økonomien trenger det Lavkonjunkturer kan bli langvarige, og må møtes med ekspansiv politikk Høykonjukturer kan innebære kimen til fremtidige lavkonjunkturer Kortsiktig mangel på arbeidskraft avhjelpes med midlertidig arbeidsinnvandring, men neppe ved permanent innvandring Økt etterspørsel etter bolig o.l. forsterker høykonj.


Laste ned ppt "2007 Stabiliseringspolitikk – hvorfor og hvordan? Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo UiO, 23. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google