Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende arbeidsliv sykefravær og legens rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende arbeidsliv sykefravær og legens rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende arbeidsliv sykefravær og legens rolle
KS - Rica Hotell 20. mai 2009 Pål Myrstad lege

2 Arbeidsreglement 1873 ”De ansatte maa holde seg friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sygdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet.”

3 Sykelønnsordningen 1967 Folketrygden opprettet
Full sykepengedekning for alle LO/NHO-avtalen Innskjerping IA-avtalen Innskjerping Sykelønnsutvalget ”Avventende” sykmelding

4

5

6 Sykefravær ”Det finnes ikke noen entydig og allmenngyldig forklaring på utviklinger i sykefraværet” (Sandmannutvalget 2000) Sykeligheten i befolkningen er rimelig stabil (Levekårsundersøkelsen) Svingningene i fraværet kan i liten grad forklares ut fra endringer i sykdomsbildet (prof. i trygdemedisin)

7 1/2 Ansattes syn på sykefravær (Sintef-rapport fra 96. K.Nytrø)
Selvrapporterte fraværsgrunner 77% forbigående plager 4% sosiale probl., nedsatt motivasjon 19% ”alvorlig” sykdom el. skade Ca. 50% av fraværet knyttes til misnøye med ledelse arbeidets organisering stress/press i arbeidssituasjonen

8 Fravær – mulige forklaringer
Sykdom Kjønn/alder Arbeidsmiljø Type arbeid Lovgivning/regelverk Konjunkturer Geografi Holdninger/kultur Familiære/sosiale faktorer

9 Er legene tillagt for stor rolle i sykefraværsarbeidet ?

10 Kan tidlig oppfølging løse fraværsgåten? (JG Mæland, DM, 2/07)
”Samme strategi er brukt i 20 år. En rekke oppfølgingstiltak er iverksatt uten at noen av dem, enkeltvis eller i sum, har påvirket sykefraværet eller veksten i uførepensjon på noen overbevisende måte.”

11 Sykmelding til ingen nytte? (Nils Flæten/Uni i Tromsø 2004)
Medisinske opplysninger til liten nytte Sykdommens rolle for fraværet overdrevet Andre ting enn graden av plager avgjør fraværet Legenes rolle i sykefraværsarbeidet bør tones ned

12 Avventende sykmelding
Gjelder kun arbeidsgiverperioden Sykmelding kan unngås med tilrettelegging Veiledning fra lege til arbeidsgiver om hensyn som må tas Dialog på arbeidsplassen Hvis tilrettelegging ikke er mulig, melder arbeidsgiver tilbake (baksiden av del C, gult ark) Arbeidstaker tar denne tilbake til sykmelder, som skriver ut faktisk sykmelding (gradert eller 100 %) gjeldende fra samme dato som avventende sykmelding ble skrevet.

13 Hva med legene ?

14 Myndighet, ansvar, roller ved sykefravær
Arbeidsgiver kan godta eller forkaste en sykmelding NAV har vedtaksretten etter arbeidsgiverperioden (16 dager) Legen rådgivende funksjon - ingen myndighet

15 Diagnostisere og behandle sykdom
Legens oppgaver Diagnostisere og behandle sykdom Veileder for pasienten Rådgiver for arbeidsplassen Sakkyndig for NAV

16 Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom
Tungtveiende medisinsk grunn til at AT ikke kan være i arb.relatert aktivitet? Rådgiver for AG/AT ved tilrettelegging. Premissleverandør for NAV i dens vurdering av evt. rettigheter i forhold til Folketrygdloven.

17 Arbeidsuførhet og sykmelding
funksjonsevne når jobbkrav < 1

18 2/2 Ansattes syn på nærvær
Viktigste nærværsfaktor: - Gode mellommenneskelige relasjoner Forslag til forebygging av fravær: - organisatoriske forhold - bedring av samarbeidsklima med ledelsen - tilrettelegging, koordinering og planlegging av arbeidsoppgavene Sintef 1996

19 BHT HMS Fastlege Arbeids- Arbeids- giver taker NAV ALS Annet
helsepersonell


Laste ned ppt "Inkluderende arbeidsliv sykefravær og legens rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google