Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk fangstrapportering Fagseminar NGSL 13. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk fangstrapportering Fagseminar NGSL 13. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk fangstrapportering Fagseminar NGSL 13. mars 2015

2 Forskrifter på høring  forskrift av 25. februar 2003 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrom laksefisk  forskrift av 15. juni 1993 om fiskeravgift

3 Oppgaveplikt  Den som har fisket anadrome laksefisk skal hvert år levere oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikk. For fiske i sjøen påligger plikten fiskeren. For fiske i vassdrag påligger plikten rettighetshaver. Den som leier fiske i vassdrag eller kjøper fiskekort plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver.  Oppgave over fangst i sjøen i ordinær fiskesesong og over fangst i sjøen i utvidet fiskesesong skal sendes Statistisk sentralbyrå innen to uker etter fiskesesongenes avslutning. Miljødirektoratet kan i tillegg fastsette krav om rapportering i fiskesesongen. Dersom det ikke rapporteres i henhold til slike bestemmelser, kan Miljødirektoratet stoppe fisket på aktuell lokalitet med øyeblikkelig virkning.

4 Fiskeravgift/redskapsavgift  Den som etter å ha fylt 18 år vil fiske etter anadrome laksefisk skal betale avgift til fiskefondet. For fiske etter anadrome laksefisk i sjøen skal det bare betales avgift ved bruk av faststående redskap (lakseverp, kilenot og krokgarn).  For fiske med faststående redskap skal det betales avgift for hver enkel redskapsenhet.  Avgiften følger kalenderåret.

5 Oppgaveplikt  Oppgave over fangst i vassdrag skal sendes vedkommende fylkesmann innen to uker etter fiskesesongens avslutning. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema og skal inneholde fiskerens, eventuelt rettighetshavers navn og adresse, kommunens og vassdragets navn, typer og antall redskaper, fangstens fordeling på redskaper, fangstens vekt og antall fisk, og eventuelt andre opplysninger som Miljødirektoratet eller Fylkesmannen krever.  I vassdrag med pliktig organisering, jf lakse- og innlandsfiskloven § 25, 2.ledd, kan fellesforvaltningen i tillegg fastsette krav til rapportering i fiskesesongen. Slike krav kan fastsettes både for den som leier fiske eller kjøper fiskekort, og for den enkelte rettighetshaver. Dersom rettighetshaver ikke rapporterer i henhold til krav fastsatt av fellesforvaltningen, skal fellesforvaltningen rapportere forholdet til Miljødirektoratet, jf forskrift av 25. juni 2013 om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Miljødirektoratet kan stoppe fisket på den aktuelle lokaliteten med øyeblikkelig virkning, eller unnlate å åpne for fiske på lokaliteten hele eller deler av påfølgende sesong. Dersom fiskekortinnehaver ikke rapporterer i henhold til fastsatte krav, kan fellesforvaltningen inndra fiskekortet. Fellesforvaltningen kan også nekte å selge fiskekort til personer som ikke har rapportert i henhold til kravene.

6 Men i praksis da?

7 Elektronisk registrering  Hvem, hva, hvor  Betaling  Rapportering  Kan vi få alt på et sted?

8 Skisse, ny innlogging sjolaksefiske.no Pålogging  Kjent pålogging  Hente info fra andre offentlige system

9 Skisse, fiskeravgift fra sjofangst.no Betaling  Kobling til fiskeravgift.miljodir.no  Mulighet for annen type betaling

10 Elektronisk fangstrapportering  Skjema likt papirskjema  Datasikkerhet og taushetsplikt  Frivillig/obligatorisk?  Løpende

11 www.miljødirektoratet.no


Laste ned ppt "Elektronisk fangstrapportering Fagseminar NGSL 13. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google