Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdateringsforelesning 23.09.08 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdateringsforelesning 23.09.08 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdateringsforelesning 23.09.08 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no

2 Læringskrav. Pensum Det kreves god forståelse av strl §§ 255, 257, 267, 391a og 317 Pensum –Andenæs, Formuesforbrytelsene (6. utg 1996) –Anbefalt oppdatering i § 317 Dyrnes i LoR 2001 s 346 flg Norsk Lovkommentar Andenæs, Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene (samlet utg ved Kjell Andorsen 2008)

3 Tyveri - § 257 Objektive vilkår –”gjenstand” (sml løsøregjenstand, § 6) –”som helt eller delvis tilhører en annen” –”borttar” -Rettsstridig besittelseskrenkelse (02/1457, siv) -Forhold til databedrageri (97/1771) Skyldkrav –Forsett. Dekningsprinsippet –Uberettiget vinnings hensikt Medvirkning. Forsøk (05/1625) Særlig om tyveri som fortsatt forhold (97/1771, LH 05/187877)

4 Straffeloven §257, for å ha borttatt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: I løpet av perioden januar til april 2004 i Harstad og i Kvæfjord, borttok han/hun diverse post fra ca 180 postkasser bl.a. tilhørende C, AKE, KMS, GS, GE, OO,GW, FM, KM,AK, EB, DI, JHP,GS, VB og JF, GS,FS, SG, MAJ,SAA,SS, AL, SIS,SK, KBO, KRH og og AS, TR, EKS,RS, AO, LB, KRB, SSØ, MK, LB, OO,RB, OØJ, TK, BB, SH, EKS, BIT,HSC, IJ, GH, TEJ,KA, KVS, TE, EE, VJ, AR, BL, BD, AD, AS, TL, RJO, AA, HB, RE, SGB, EUE, EKHC, EO, JHN, GN, HBH, SY, MBN, LBA, JTA, DVN, KA, GB, RD, KB, OHT, EE, BØ, BLH, HH, NS, KR, TAA, II, TN, MSE, KF, CM, EGI, LN, HSY, LB, GF, OEA, TA, V Barnehage, V skole, GA, HE, MS, PAJ, BK, RH, FAL, HKO, MG, SRO, HF, GM, MRJ, KOE, TD, MIV, TSM, OP, EH, KTH, TH, TEH, JBO, LB, IM, DHFN, TØL, BA, SE, NN, SAA, BSB, AH, TN, AP, ODJ, WE, AOM, ØAB, HS, TH, KAI, RS, HNA, OMO, LA, BJK, MPV, OR, PRN, OPS, SH, YA, JN, JRE, LTH, OGO OG SBS. Primo april 2004 i --veien 7 i Harstad, borttok han/hun diverse post, bl.a. to utleveringsbilag for servicepakker fra Cappelens bokklubb og Hennes & Mautitz, tilhørende D. Medio april 2004 i --- 4 i Harstad, borttok han/hun diverse post, bl.a. et utleveringsbilag for servicepakke fra Netthandelen Norge AS, tilhørende E....

5 Ran - § 267 Objektive vilkår –”Gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen” –”Bemektiger seg... ˗ ved å øve vold mot en person eller ˗ sette ham ute av stand til forsvar eller ˗ ved hjelp av trusler som framkaller alvorlig frykt for vold mot noens person” –”Tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for” Skyldkrav Medvirkning. Forsøk

6 Underslag - § 255 Objektive vilkår –Tilegnelsesalt: ”tilegner seg en løsøregjenstand som han besitter, men som helt eller delvis tilhører en annen” -Ikke vilkår om betroelsesforhold (55/503) -Innestående på bankkonto (73/1251, 97/1760, 03/1243) –Innfordringsalt: ”rettsstridig forføyer over penger som er betrodd ham” -Supplement for tilfeller hvor pengene ikke klart er andres (50/823) Skyldkrav Medvirkning. Forsøk

7 Heleri og hvitvasking - § 317 Generelt om bestemmelsen –Befatning med ”utbytte av en straffbar handling” –Hva er ”utbytte”? Utg pkt: Noe som har vært fremskaffet ved en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling (Ot prp, sitert i 06/867) Ikke nødvendigvis økonomisk verdi (99/386) Besparelser (97/1637) Ombytting (første ledd siste pkt)

8 (forts) Primærlovbruddet –Alle typer straffbare forhold –Alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt; unntak ift straffrihetsgrunnene i § 44 og § 46 –Kan være begått i utlandet (97/1637) –Ikke nødvendig at det skjer før hvitvaskingen (97/1637) –Ikke nødvendig å identifisere det konkret (06/466)

9 (forts) De (øvrige) objektive vilkårene –Helerialt: ”mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte” ”Mottar” (99/386) –Hvitvaskingsalt: ”yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen” Eksemplifisering i første ledd andre pkt

10 (forts) –Selvvaskingsalternativet (lov 30. juni 2006 nr 49) ”skjuler eller tilslører hvor utbyttet fra en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det” Bakgrunn. FN-konvensjonen mot korrupsjon Konkurrens med primærlovbrudd. Avgrensning –Ikke meningen å dekke befatning med utbyttet som allerede er dekket gjennom gjernings- beskrivelsen av primærlovbruddet (Ot prp) –Riksadvokatens brev 05.07.07, lagt ut på www.riksadvokaten.no www.riksadvokaten.no

11 (forts) Riksadvokaten: Avgjørende er ikke omfanget av aktiviteten, men om denne er av en slik karakter at den går ut over det som naturlig vil inngå som en del av primærforbrytelsen. Det må være foretatt noe i tillegg til primærforbrytelsen – en sikringshandling – som har karakter av hvitvasking, og som det er naturlig å se som en særskilt forbrytelse, adskilt fra primærforbrytelsen Momenter –Hva slags handling er det tale om? –Hvor omfattende aktivitet er utvist? –Involverer hvitvaskingen tredjemenn? –Misbruk av økonomisk infrastruktur el finansielle tjenester? –Vanskeliggjort oppsporing og tilbakeføring av utbyttet?

12 (forts) Skyldkrav –Særlig om dekning av primærlovbruddet (Ot prp, gjengitt i 2006/466 pkt 18) Straffrihet ved ”vanlig underhold” mv (§ 317 siste ledd) Medvirkning Forsøk

13 Naskeri - § 391a Straffbarhetsvilkår –Overtredelse av §§ 255, 257, 262 eller 317, og –”straffeskylden må regnes som liten …” ”på grunn av de tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier …” –Skjønnsmessig helhetsvurdering –84/286 (kr 500-1000 ikke ubetydelig) –Oslo politidistr: Inntil kr 3.000 er ubetydelig, jf Slettan/Øye (1997) ”… og forholdene for øvrig” –Skyldkravet (faktisk villfarelse mht verdi, § 42 fjerde ledd) –Medvirkning, tredje ledd –Forsøk. § 49 gjelder ikke forseelser


Laste ned ppt "Oppdateringsforelesning 23.09.08 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google