Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002

2 Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Kommunikasjonssystemer i LUVIT l Et helhetlig verktøy for kursutvikling, publisering, kommunikasjon og administrasjon på nettet l Pr. 5.10.01: 2.186 registrerte LUVIT-brukere l Avd. LU topper m/ ca. 1.500 brukere l Pris 82.440 pr.mnd for 2000 lisenser inkl. drift/brukerstøtte (tilsvarer pr. pers. kr. 496,-)

3 Høgskolen i Oslo Andre kommunikasjonssystemer l KARK KARK l First Class First Class l Fronter Fronter »HiO-avtale 250 lisenser (105.000,- pr. år eller 420 pr. lisens) l GkIT’s Forum og Gruppe GkIT

4 Høgskolen i Oslo Samtekst l Inngår gjerne i faglige nettsteder og kan defineres som filer som strukturer samhandling (samskriving, samtekst) (Høivik 2000b).(Høivik 2000b). l Fra passiv lesing og lytting til aktiv skriving og diskusjon

5 Høgskolen i Oslo Læringsparadigme l Paradigmeskifte: ’Fra undervisning til læring’ l Fokus er flyttet fra det å skulle overføre kunnskap fra lærer til student (undervisningsparadigmet), til det å utvikle kunnskap eller produsere læring (Barr og Tagg 1995).Barr og Tagg 1995 l Studentene selv er de sentrale aktører i egen læringsprosess og læring kan betraktes som en individuell prosess der den enkelte student konstruerer sin kunnskap.

6 Høgskolen i Oslo Føringer og pålegg l Kvalitetsreformen – ”studentaktive læringsformer”, ”hyppig oppfølging av studentene”  formativ evaluering l For å møte de nye utfordringene i samfunnet må utdanningssystemet gå nye veier, utvikle nytt innhold, nye læringsformer og nye organisasjons- og samarbeidsformer (IKT i norsk utdanning, plan for 2000-03). l De (studentene) skal møte et læringsmiljø med arbeidsmetoder og organisering som oppfordrer til selvstendighet i læringsprosessen (HiO’s strategiplan 2001- 03) l IKT inngår som integrert del av virksomheten (HiO’s strategiplan 2001- 03)

7 Høgskolen i Oslo Prosjekt I l Bruk av skrivegrupper i den integrert e- læringsløsningen LUVIT - et redskap for læring blant 1. års førskolelærerstudenter? Bruk av skrivegrupper i den integrert e- læringsløsningen LUVIT - et redskap for læring blant 1. års førskolelærerstudenter? l Det sosiokulturelle perspektivets forståelse av læring som noe som skjer gjennom samhandling og ikke primært gjennom individuelle prosesser, skal utprøves konkret ut i prosjeket

8 Høgskolen i Oslo Hva skal studentene gjøre? l Fag: –Samfunnsfag; Forebyggende barnevern – holdningsfag, kan ikke alene ”lese seg til” kunnskaper og ferdigheter i faget. l Kasus og PBL-orienterte oppgaver: –Fra konkrete sosiale og kulturelle situasjoner (bilder, video, avisartikler, rollespill) –PBL »Hva handler dette om, hvilke problemstillinger ser vi her? »Hva vet vi om dette fenomenet? Hvordan kan vi forklare eller forstå det? »Hva trenger vi å finne mer ut av? l Diskusjon: –Lese, søke, chatte, diskutere i forum  –Skrivegrupper  utvikler tekst i samarbeid direkte på internett –SAMTEKST  Inngå i Mappe??

9 Høgskolen i Oslo Sentrale begreper l Konstruktivisme: –Konstruksjon av kunnskap gjennom samhandling, ikke gjennom den individuelle konstruksjon alene, som i kognitiv læringsteori l Situert læring: –Læring gjennom et handlingsfellesskap, gjennom å delta som handlende menneske sammen med andre, læring som er situert er grunnfestet i konkrete sosiale og kulturelle situasjoner l Et utvidet dialogbegrep: –ytre og indre dialog –muntlig og skriftlig dialog »Olga DystheOlga Dysthe l Den nærmeste utviklingssone: –Individet har en utviklingssone der det med assistanse fra andre kan nå lengre enn på egenhånd l Veiledning: –veiledning som læringsprosess

10 Høgskolen i Oslo Målsetting l Hovedmålsetting: Kvalitativt god og effektiv læring som kan konkretiseres til at studentens skal: –få skrivetrening og kunne produsere faglige tekster –prøve ut en aktiv studentrolle, de skal trenes i selvstendig jobbing og jobbing i gruppe –bevisstgjøres egne holdninger og tilegne seg ny kunnskap om verdi- og holdningsskapende arbeid –økt bevissthet om kommende yrkesrolle –Flu og HiO skal tilføres kunnskaper om studentenes erfaringer med LUVIT l Implisitt mål: –Innarbeide bruk av IKT og et nettverksbasert informasjons- og kommunikasjonssystem på måter som bidrar til en didaktisk kontrakt preget av større selvstendighet for studentene og større krav til faglig fordyping, kritisk tenkning og reflektert yrkesforberedelse - elementer som står sentralt i alle HiO's profesjonsutdanninger

11 Høgskolen i Oslo Spørsmål til diskusjon l Hvordan skal vi kunne "måle" læringseffekten av samhandling på nett? l Hva kan/bør/skal vi kreve av studentene? l Hva kan/bør/skal vi kreve av oss selv (som lærere, som institusjon - HiO)?

12 Høgskolen i Oslo Bruk 5 minutter til å skrive ned dine tanker om problemstillingen nedenfor l Hvordan kan vi (enkeltlærere, utdanning, institusjon) legge opp til en form og et innhold som gjør at studentene skal oppleve det å delta i positive, gjensidige fagdiskusjoner (for eksempel på nettet) som givende, nyttige og riktige for seg selv og for sin eksamen? (Grepperud 2001)


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Samtekst med fokus på Prat & Forum i LUVIT Grunnkursmodul IT og læring 6.Mars 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google