Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn med kommunesektoren Samordning Bakgrunn: NOU 2004 nr 17 – Aaslandutvalget Ot.prp nr. 97 (2005 – 2006) Kapittel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn med kommunesektoren Samordning Bakgrunn: NOU 2004 nr 17 – Aaslandutvalget Ot.prp nr. 97 (2005 – 2006) Kapittel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn med kommunesektoren Samordning Bakgrunn: NOU 2004 nr 17 – Aaslandutvalget Ot.prp nr. 97 (2005 – 2006) Kapittel 10A i Kommuneloven I kraft fra 1. mars 2007

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn pålegg KOMMUNE Før samordningsreglene i Kap 10 A

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommuneloven Kapittel 10 A Rammer, prosedyrer og virkemidler for tilsyn – ikke tilsynshjemmel Handlingsrommet til kommunen gjøres mer synlig Tydeliggjør hvor langt tilsynet kan overprøve kommunen.

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommuneloven kapittel 10 A Lovfesting av fylkesmannens samordningsplikt. Andre tilsynsetater og kommuner er pålagt å delta i denne samordningen Må finne sin form i dialog med kommunen og tilsynsorganene

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommuneloven § 60 b Loven skiller mellom ulike typer tilsyn Kommuneplikter Aktørplikter § 60 b Definisjon av lovlighetstilsyn med kommunepliktene Om virksomheten er i tråd med lover og forskrifter, jf kl § 59

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommuneloven Kapittel 10 A Gjelder alt tilsyn med kommunepliktene Ikke aktørpliktene Lovlighetstilsyn – ikke råd og veiledning Særlov går foran Mest vanlig med systemrevisjon Sanksjonsform – Pålegg om retting Vedtak om pålegg kan påklages

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Pålegg § 60 d Før pålegg benyttes skal kommunen gis en rimelig frist for retting Tilsynet skal vurdere om pålegget får vesentlig virkning for kommunen Ikke hjemmel for å bruke tvangsmulkt Pålegg kan påklages av kommune Forvaltningslovens regler gjelder

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning § 60 e Plikt for fylkesmannen Samordningsplikten gjelder alt statlig tilsyn mot kommunesektoren Både kommuneplikter og aktørplikter Praktiske sider av tilsynet Bruk av sanksjoner Endrer ikke tilsynets faglige innhold Endrer ikke tilsynsetatenes vedtakskompetanse Endrer ikke kommunes plikt til å oppfylle lovkravene

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning av praktiske sider av tilsynet Mer gjenkjennelig stat – mest mulig forutsigbart Mer enhetlig opptreden - innhenting av dokumentasjon - intervjusituasjonen - omforent begrepsbruk - utforming av tilsynsrapporten - forholdet statlig styring og det kommunale selvstyret Planlagte og hendelsbaserte tilsyn Felles tilsynskalender for planlagte tilsyn Utveksling av tilsynsplaner

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Samordning av reaksjoner Før pålegg benyttes : - kommunen får en frist til å rette forholdet - plikt til vurdere hvilke virkning pålegget har på kommunens øvrige virksomhet Fylkesmannen skal varsles i forkant om bruk av pålegg eller andre sanksjoner med vesentlig virkning for kommunen Tilsynsetatene skal ha dialog med kommunen før pålegg benyttes Kommunen plikter å delta i dialogen Likevel ikke FM eller tilsynets oppgave å skape balanse i et evt misforhold mellom kommunens oppgaver og ressurser

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Særlige utfordringer Regionalisert stat – omfatter flere fylker Tre fylkesmannsembeter Lite samordning sentralt Flere tilsynsetater som ikke er lokalisert i fylket Ulik tradisjon og kultur Ulik forståelse av forholdet mellom kommunalt selvstyre og statlig styring Presset kommuneøkonomi

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Prosjekt – samordning av tilsyn Drives av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Støtte fra FAD - modellprosjekt Deltakere fra Arbeidstilsynet og Mattilsynet og KS FMMR og FMNT er observatører i prosjektet og deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe Ikke et utredningsprosjekt – Samlingsbasert Sluttrapport i Juni 2008 Videreføring

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mål for prosjektet Videreutvikle kompetanse, verdier og holdninger slik at Den samlede tilsynskompetansen heves Tilsyn videreutvikles som et verktøy for å oppnå økt kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet Utvikle felles forståelse og ny innsikt i dialogen mellom stat og kommune, der en ser på mulige endringer i den måten tilsyn drives på Kommunene opplever større grad av enhetlig tilsynsaktivitet Utvikle praktiske tiltak slik at statlig tilsyn fremstår som samordnet og forutberegnelig Funnene fra tilsynet skal gi forbedring i styring, ledelse og forbedringsarbeid i kommunene

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 5 tiltak som det arbeides videre med Oversiktliste – hvem gjør hva av tilsynene Kompetanseutvikling og faglig tilsynsforum Felles tilsynskalender Utfordre sentral stat om samordning av tilsyn Utfordre kommunene om å nyttegjøre seg tilsynene

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn KOMMUNE I en ideell verden… Kontroll Vurdering Reaksjon


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statlig tilsyn med kommunesektoren Samordning Bakgrunn: NOU 2004 nr 17 – Aaslandutvalget Ot.prp nr. 97 (2005 – 2006) Kapittel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google