Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS kommunehelse Indikatorgruppe KS-huset i Oslo januar 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS kommunehelse Indikatorgruppe KS-huset i Oslo januar 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS kommunehelse Indikatorgruppe KS-huset i Oslo januar 2010
Stein Arne Rimehaug Fredrikstad kommune

2 Tilstede: Irene Asheim Ivesdal Sandnes kommune Finn Markussen Bergen kommune John Omollo Bærum kommune Trine Arvidsen Bærum kommune Stein Arne Rimehaug Fredrikstad kommune Greta Jentoft Tromsø kommune Martin Fjordholm Oslo kommune - byrådsavd Heidi Kalkvik Oslo kommune- Helse og velferdsetaten Kristin Waldum Oslo kommune – Helse og velferdsetaten Ruby Kollerud Oslo kommunen – Helse og velferdsetaten

3 Konklusjon fra møte : Det er viktig å finne frem til indikatorer som kan si noe om resultatet for tjenestene som tilbys innbyggerne. -noen opplevde kriterier kan tas ut av bedrekommune.no for de av kommunene som benytter det verktøyet og be de kommuner som ikke har verktøyet tilføye det i sine brukerundersøkelser.

4 Vesentlige områder å få en avklaring på .
Registrering av ergoterapeuter Relevante tall for nye helsetjenester Gode indikatorer for rehabilitering Helsestasjon for ungdom Kapasitet fastlege Indikatorene som ble foreslått fjernet i møte i Kristiansand

5 Rehabilitering IPLOS tjeneste Re-/habilitering i institusjon
Re-/habilitering utenfor institusjon Registreres i f eks Gerica for hver person med start og sluttdato SSB har data, men opplever ikke tallene som kvalitetssikret og pålitelige – har derfor ikke fått tilgang Det må vi i kommunene gjøre noe med!! Mye underrapportering og feilkilder her, men langt bedre uttrykk for rehab innen kommunehelse enn det som SSB bruker i dag Individuell Plan /antall koordinator for ind Plan Mulig å få tall på som er pålitelige - men hvordan?

6 Rehabilitering Trenger alternativer til SSBs uttrykk for Rehabilitering, som er veldig lite representativ: Antall ergoterapeuter (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Antall kommunale fysioterapeuter (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Psykiatriske sykepleiere (men ikke alle disse jobber med rehabilitering) Andre sykepleiere og hjelpepleiere som det er MANGE av i kommunal telles ikke.

7 Helsestasjon; følgende enkeltspørsmål fra brukerundersøkelsen ble valgt;
I hvilken grad føler du at du kan ta opp vanskelige tema med de ansatte på helsestasjonen? Er de ansatte lydhøre for dine behov/ønsker? Synes du de ansatte gir informasjon som er forståelig og tilstrekkelig?

8 Ergo/fysio ; følgende enkeltspørsmål fra brukerundersøkelsen ble valgt;
I hvor stor grad opplever du at tjenestene du mottok bidro til: at du har fått det bedre med det du trengte hjelp til? I hvor stor grad opplever du at du får/fikk være med på å lage målsetting for den hjelpen du nå får/har fått? -at omfanget av tjenesten du får er tilpasset ditt behov?

9 Reelt omfang av private fysioterapeuter
Andre kilder enn kommunal rapportering: NPE pasientskadeerstatning – har oversikt over alle innmeldte fysioterapeuter som inkluderer omfang utover avtaleprosenten (avhengig av at alle fysioterapeutene faktisk melder seg inn de med f eks 40% avtale melder og betaler kommunen, mens fysioterapeuten melder inn resterende 60% dersom det er 100% totalomfang HELFO-data på omfang av fysioterapi

10 Fra Oddrun Linge: Ergoterapi:
- Lønnsregistreret kan ikke brukes for å illustrere dekningsgrad hvis det ikke kombineres med en definisjon av hvilke tjenester/virksomhetsområder som skal omfattes av det. Her er det kun to/tre virksomhetsområder som er "sikre" ; stillinger som kommuneergoterapeut, oppsøkende (ambulante) ergoterapitjenester og ergoterapeuter som er tilsatt ved rehabiliteringsavdelinger (korttidsavdelinger( dag + døgn) som kommer inn under funksjonskode 241, etv også kode for forebygging). - Alternativ: samme rapporteringssystem som for fysioterapeuter, men også her blir det nødvendig å knytte det til definerte virksomhetsområder (korttidsavdelinger( dag + døgn) som kommer inn under funksjonskode 241, etv også kode for forebygging). Jeg anbefaler denne varianten, da det er viktig å arbeide for enhetlig rapporteringsdsystem.

11 KOSTRA; ”Åpningstid helsestasjon for ungdom” blir erstattet med 1. et tall som samler åpningstid for hver helsestasjon for ungdom delt på antall helsestasjon 2. I tillegg må hver kommune finne ut om det finnes data på antall årsverk/timer pr. hovedaldersgruppe/deltjeneste ( ungdom) 3. Hver kommune må finne ut om de har tall på årsverk helsestasjon ungdom og antall besøk år som kan rapporteres til KS Reservekapasitet for fastlegen Blir erstattet med : andel fastleger med åpen liste

12 Hva er viktig for brukeren av tjenesten, kvalitet – treffe hensikten med tjenesten for brukerne – inn som mål og måles? Tjeneste Hovedhensikt med tjenesten: Bør få til/kjennetegn på å lykkes: Måle på: Ergo/fysio -Mestre fysisk funksjon i hverdagen -Bo hjemme så lenge det går an/ønsker de -gi lindrende behandling etter behov Mange selvhjulpne brukere, i iobb/riktig alder Høy andel brukere når avklarte funksjonmål Mange bor hjemme etter eget ønske/faglig vurder Mange brukere opplever Opplevelse av egen selvhjulpenhet Andel

13 Sammenheng mellom utgift og kvalitetsnivå?
Utgift = antall x tid pr. bruker Mange selvhjulpne brukere, i iobb/riktig alder Høy andel brukere når avklarte funksjonmål

14 Målområder og datakilder, valg av måleindikator

15 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom
”Åpningstid helsestasjon for ungdom” blir erstattet med 1. et tall som samler åpningstid for hver helsestasjon for ungdom delt på antall helsestasjon Det er allerede GJENNOMSNITTLIG åpningstid som skal rapporteres Dvs samlet åpningstid delt på antall stasjoner Problemet er at mange kommuner har rapportert samlet åpningstid i stedet for snitt KOSTRAskjemaet: Åpningstid ved helsestasjon for ungdom (Ved flere helsestasjoner for ungdom, oppgi gjennomsnittlig åpningstid) Antall dager i uken Antall timer i uken

16 2. I tillegg må hver kommune finne ut om det finnes data på antall årsverk/timer pr. hovedaldersgruppe/deltjeneste ( ungdom) Fredrikstad: årsverk /antall konsultasjoner fra 13 – 19 år: Fra 13 – 16 har vi 3,85 årsverk helsesøster og ca 2000 konsultasjoner (ca 3200 elever).   I videregående (16 – 19) har vi 2 årsverk og ca 2000 konsultasjoner (mindre i fjor på grunn av langtidssykemelding), elevtall 2642. Grunnen til at det er samme antall kons. og flere årsverk i ungdomsskolen henger nok sammen med at i ungdomsskolen er det mye aktivitet som ikke er indivuduelle kons. Som vaksinering, gruppesamtaler, PIS-grupper , Ungdom og seksualitetgr.(en dag på hver ungdomsskole) og lignende.

17 Helsestasjon for ungdom
Hva vil man ha frem? kapasitet (antall timeverk per ungdom) tilgjengelighet (hvor mange av ukens dager/timer er tilbudet åpent et eller annet sted i kommunen innsats/hvor mange får hjelp (antall konsultasjoner) Fysioterapi: Ønsker tre kolonner – avtale fysioterapeuter per 10 000 i tillegg til de to vi har nå (kommunale og totalt)

18 Reservekapasitet for fastlegen Blir erstattet med : andel fastleger med åpen liste

19 Gjennomsnittlig listelengde

20 Andel fastleger med åpen liste

21

22 Flere grafer

23 Fastlege / privat fysio HELFO
Fra Finn Markussen: 14 møtegodtgjørelse 11e sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom 11ad og ak sykebesøk 615 konsultasjon med pasient som har hatt kontakt med ekller er henvist psyk. 2.linjetjeneste L dialogmøte sykmelding

24 Oppfølging etter møtet
Utfordring for Arbeidsgruppa fram til vårens samling 2010: Hjemmelekse: -hver kommune arbeider med å finne frem til hva som finnes av data på målt/objektiv kvalitet. Oversikten fra dette tas opp på neste samling, Sentrale stikkord for dette; andel som når avklarte mål, avvik, klager, fravær av komplikasjoner som skulle vært oppdaget før, osv Utfordring for Arbeidsgruppa fram til 1. mars 2010: KS treng avklaring på endringar i val av styringsindikatorar som skal nyttast i Excellrapporten pr val av indikatorar i hovedprofilen for ASSS Kommunehelse om de ynskjer tenesteprofilar for dei ulike tenesteområda   kva slag indikatorar som skal med i profilar for tenesteområda kan Bergen v/Finn og Oslo v/Martin ta ansvaret for framdrift i Arbeidsgruppa. 1.mars er fristen KS må ha for å rigge malen for Excelrapporten som er grunnlaget for Utfordringsnotatet til vårens samling.


Laste ned ppt "ASSS kommunehelse Indikatorgruppe KS-huset i Oslo januar 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google