Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessen starter!. Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessen starter!. Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede

2 Prosessen starter!

3 Avtale? Kjøpsavtale inngås – saken i boks
Avtale om tiltrede/arbeidstillatelse – enige om skjønn Ingen avtale – prosessen herfra jeg skal snakk om!

4 Parallelt løp Parallelle løp
Kom i gang med ekspropriasjonsprosessen tidlig – dere kan fortsette parallelle forhandlinger Uheldig å stå uten avtale og uten tiltrede når gravingen skal starte opp Lag en tidsplan!

5 Saksbehandlingens rammer
Oreigningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse – se kapittel II Et ekspropriasjonsvedtak er et enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak kommer også til anvendelse

6 1: Forhandlinger Trinn 1: forhandlinger med grunneier/rettighetshaver
Oreigningslova § 12: partene oppfordres til å forsøke å komme til en minnelig ordning før ekspropriasjon settes i verk Ikke et ubetinget krav Kan unnlates: dersom det antas at et slikt forsøk ikke vil lykkes det vil føre til en urimelig forsinkelse

7 2: Hjemmelsgrunnlag Trinn 2: foreligger det et hjemmelsgrunnlag?
Plan- og bygningsloven eller oreigningsloven? Reguleringsplan? Da er vi i plan- og bygningsloven § 16-2 Sjekk at planen er yngre enn 10 år

8 3: Saken utredes Trinn 3: utred saken godt!
Plan- og bygningsloven § 16-2 fjerde ledd: «Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter første ledd og om å søke samtykke til ekspropriasjon etter tredje ledd, skal saken være best mulig klarlagt» Oreigningslova § 12: «avgjer saka, når ho er klårlagd best råd er» Jf. forvaltningsloven § 17

9 Utredningsplikt Klarlegge: Hvem rammes? Hva går inngrepet ut på?
Hva er formålet med inngrepet? Kart/tegning som viser hva som skal avstås

10 Forts.: utredningsplikt
Forundersøkelser? Rapporter som må innhentes? Landbruk/skog/grus/grunnvann el Ikke tilstrekkelig utredet – kan føre til ugyldig ekspropriasjonsvedtak se Rt s. 910 (manglende utredning av områdets egnethet til jordbruk)

11 Holder reguleringsplanen mål?
Klart og entydig planformål? Av nyere dato? «Foreldet»? Nye forhold? Sentrale interesser ikke vurdert? Sentrale uttalelser/innsigelser ikke innhentet?

12 Krav om detaljregulering?

13 4: Varsel Trinn 4: send varsel Oreigningslova § 12 andre ledd:
«kvar og ein som inngrepet råkar, skal få høve til å seia si meining» Varselet må inneholde de relevante opplysninger for at parten skal kunne ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16 Forklar formålet Vær tydelig på hva som er samfunnsnyttig ved inngrepet Tydeliggjør inngrepets omfang Send med tegninger/kart som viser inngrepet

14 Varsel Ingen lovfestet frist – konkret vurdering Inngrepets omfang
Hvor komplisert sak Naturlig med advokatbistand Urimelig vanskelig å gi individuelle varsel - offentlig kunngjøring med frist på 6 uker

15 Varsel Praktisk å samtidig varsle at det vil bli søkt om forhåndstiltrede Informer også om at den berørte etter varselet ikke kan disponere over eiendommen på noen måte som kan fordyre eller vanskeliggjøre ekspropriasjonsinngrepet, jf. oreigningslova § 28 Motta merknader – holdbare argumenter?

16 5: Vedtak om ekspropriasjon
Trinn 5: vedtak om ekspropriasjon Et enkeltvedtak Det sentrale: vedtaket må være gyldig Må vedtas av rett organ Ingen saksbehandlingsfeil Riktig vurdering av vilkårene

17 Ekspropriasjonsvedtak
Hovedvilkåret: «inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade» Ikke behov for en selvstendig vurdering av dette vilkåret dersom reguleringsplanen er av nyere dato og det ikke er nye/endrede forhold Derfor så viktig med en grundig og gyldig reguleringsplan

18 …meir gagn enn skade… Rt. 1998 s. 416
«..normalt ikke er plass for en selvstendig vurdering av inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet fordi slike vurderinger er foretatt i forbindelse med vedtakelse av den plan det eksproprieres etter»

19 ..meir gagn enn skade.. En konkret og helhetlig nytte/skade-vurdering
Hvilke interesser er relevante? Ingen klare retningslinjer, jf. lite presis ordlyd Allmenne samfunnsinteresser Skader må forstås i vid betydning – også spesielle bruks- eller rettighetsforhold/ulemper for folk som ikke er med i skjønnet Ved vurderingen må det tas hensyn til de samlede ulemper tiltaket medfører, ikke bare de som gir grunnlag for erstatning.

20 5: Klage Mulig trinn 5: klagebehandling hos fylkesmannen
Oreigninglsova § 5 andre ledd Hovedregelen er at en klage over vedtak til ekspropriasjon har oppsettende virkning Unntak: ved «serlege høve» om det skulle føre til «urimelig hefte om klaga skulle ha utsetjande virkning» Dårlig tid/store verdier på spill el.: ta inn i vedtaket at en klage ikke skal ha oppsettende virkning

21 Klage Enkeltvedtak - informer på vanlig måte om klagemuligheten
Selv om ekspropriasjonsvedtaket ikke påklages, så kan vedtakets gyldighet prøves i et skjønn – derfor uansett viktig at det er gyldig med tanke på videre prosess! (skjønnsprosessloven § 48)

22 6: Skjønnsbegjæring Trinn 6: skjønnsbegjæring
Må tas ut innen 1 år etter ekspropriasjonsvedtaket er fattet jf oreigningslova § 16 Ettårsfristen gjelder også ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2, se Rt s. 1442 Sendes tingretten tilhørende den/de berørte eiendommer Hva skal være med i en skjønnsbegjæring? Skjønnsprosessloven § 8

23 7: Skjønn

24 Skjønn Eksproprianten/kommunen dekker de «nødvendige kostander», se skjønnsprosessloven § 54 Skjønnsretten fastsettes erstatningsbeløpet – basert på en rettslig vurdering Avsier dom Det kan begjæres overskjønn

25 8: Søknad om forhåndstiltrede
Trinn 8: søke om tiltrede Søknaden går som hovedregel til fylkesmannen Oreigningslova § 25 første ledd: «Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 - kan gje samtykke til at oreigningsinngrep vert sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn. Er skjøn ikkje kravd, kan samtykke berre gjevast i særhøve dersom det kom til å valda urimeleg tidhefte å bia til skjønskravet er framsett. Men då skal avgjerdsmakta setja søkjaren ein frist til å krevja skjøn, og fristen må ikkje vera lengre enn 3 månader. Når skjøn er halde, skal samtykke gjevast om ikkje særlege grunnar talar mot det.»

26 Søknad om forhåndstiltrede
En ekspropriasjonsprosess kan ta tid – kan ha behov for tiltrede lenge før prosessen er ferdig Skjønn begjært: ekspropriantens alminnelige interesse i å komme i gang med tiltaket så raskt som mulig kan være tilstrekkelig grunnlag for forhåndstiltredelse – ordinær interesseovervekt er tilstrekkelig Skjønn ikke begjært: urimelig tidshefte - tillatelse kun i unntakstilfeller Skjønn er holdt: forhåndstiltrede er hovedregelen – selv om det er begjært overskjønn At ekspropriasjonsvedtaket er påklaget, hindrer ikke at det kan gis samtykke til forhåndstiltredelse, jf. Rt s. 965

27 Forhåndstiltrede Kan kreves vilkår om forskudd, jf. § 25 tredje ledd
En tillatelse til forhåndstiltrede gir ikke adgang til å starte inngrepet, men gir tvangsgrunnlag se skjønnsprosessloven § 55 jf. tvangsfullbyrdelseslloven kapittel 13

28 Bevissikring før forhåndstiltrede
Husk å sikre bevis ved forhåndstiltrede! Stilles ofte vilkår om dette ved en tillatelse, jf. andre ledd Tegninger, bilder, terrengbeskrivelser, målinger, takst osv

29 9: Fysisk iverksettelse
Trinn 9: spaden i jorda Ingen frist! Se også plan- og bygningsloven § 16-7 «..kan skje etter hvert og i den utstrekning kommunen bestemmer og uten hensyn til om ekspropriasjonsformålet først skal gjennomføres senere..» Økonomiske forhold/budsjett Fysiske hindringer Manglende politisk vilje Unntak: Myndighetsmisbruk – ugyldig ved dom Kan tenkes å falle bort, for eksempel ved hevd

30 Takk for meg!


Laste ned ppt "Prosessen starter!. Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google