Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede

2 Prosessen starter!

3  Kjøpsavtale inngås – saken i boks  Avtale om tiltrede/arbeidstillatelse – enige om skjønn  Ingen avtale – prosessen herfra jeg skal snakk om! Avtale?

4  Parallelle løp  Kom i gang med ekspropriasjonsprosessen tidlig – dere kan fortsette parallelle forhandlinger  Uheldig å stå uten avtale og uten tiltrede når gravingen skal starte opp  Lag en tidsplan! Parallelt løp

5  Oreigningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse – se kapittel II  Et ekspropriasjonsvedtak er et enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak kommer også til anvendelse Saksbehandlingens rammer

6  Trinn 1: forhandlinger med grunneier/rettighetshaver  Oreigningslova § 12: partene oppfordres til å forsøke å komme til en minnelig ordning før ekspropriasjon settes i verk  Ikke et ubetinget krav  Kan unnlates:  dersom det antas at et slikt forsøk ikke vil lykkes  det vil føre til en urimelig forsinkelse 1: Forhandlinger

7  Trinn 2: foreligger det et hjemmelsgrunnlag?  Plan- og bygningsloven eller oreigningsloven?  Reguleringsplan? Da er vi i plan- og bygningsloven § 16-2  Sjekk at planen er yngre enn 10 år 2: Hjemmelsgrunnlag

8  Trinn 3: utred saken godt!  Plan- og bygningsloven § 16-2 fjerde ledd:  «Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter første ledd og om å søke samtykke til ekspropriasjon etter tredje ledd, skal saken være best mulig klarlagt»  Oreigningslova § 12:  «avgjer saka, når ho er klårlagd best råd er»  Jf. forvaltningsloven § 17 3: Saken utredes

9  Klarlegge:  Hvem rammes?  Hva går inngrepet ut på?  Hva er formålet med inngrepet?  Kart/tegning som viser hva som skal avstås Utredningsplikt

10  Forundersøkelser?  Rapporter som må innhentes?  Landbruk/skog/grus/grunnvann el  Ikke tilstrekkelig utredet – kan føre til ugyldig ekspropriasjonsvedtak  se Rt. 1961 s. 910 (manglende utredning av områdets egnethet til jordbruk) Forts.: utredningsplikt

11  Klart og entydig planformål?  Av nyere dato? «Foreldet»?  Nye forhold?  Sentrale interesser ikke vurdert?  Sentrale uttalelser/innsigelser ikke innhentet? Holder reguleringsplanen mål?

12 Krav om detaljregulering?

13  Trinn 4: send varsel  Oreigningslova § 12 andre ledd:  «kvar og ein som inngrepet råkar, skal få høve til å seia si meining»  Varselet må inneholde de relevante opplysninger for at parten skal kunne ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16  Forklar formålet  Vær tydelig på hva som er samfunnsnyttig ved inngrepet  Tydeliggjør inngrepets omfang  Send med tegninger/kart som viser inngrepet 4: Varsel

14  Ingen lovfestet frist – konkret vurdering  Inngrepets omfang  Hvor komplisert sak  Naturlig med advokatbistand  Urimelig vanskelig å gi individuelle varsel - offentlig kunngjøring med frist på 6 uker Varsel

15  Praktisk å samtidig varsle at det vil bli søkt om forhåndstiltrede  Informer også om at den berørte etter varselet ikke kan disponere over eiendommen på noen måte som kan fordyre eller vanskeliggjøre ekspropriasjonsinngrepet, jf. oreigningslova § 28  Motta merknader – holdbare argumenter? Varsel

16  Trinn 5: vedtak om ekspropriasjon  Et enkeltvedtak  Det sentrale: vedtaket må være gyldig  Må vedtas av rett organ  Ingen saksbehandlingsfeil  Riktig vurdering av vilkårene 5: Vedtak om ekspropriasjon

17  Hovedvilkåret: «inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade»  Ikke behov for en selvstendig vurdering av dette vilkåret dersom reguleringsplanen er av nyere dato og det ikke er nye/endrede forhold  Derfor så viktig med en grundig og gyldig reguleringsplan Ekspropriasjonsvedtak

18  Rt. 1998 s. 416  «..normalt ikke er plass for en selvstendig vurdering av inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet fordi slike vurderinger er foretatt i forbindelse med vedtakelse av den plan det eksproprieres etter» …meir gagn enn skade…

19  En konkret og helhetlig nytte/skade-vurdering  Hvilke interesser er relevante?  Ingen klare retningslinjer, jf. lite presis ordlyd  Allmenne samfunnsinteresser  Skader må forstås i vid betydning – også spesielle bruks- eller rettighetsforhold/ulemper for folk som ikke er med i skjønnet  Ved vurderingen må det tas hensyn til de samlede ulemper tiltaket medfører, ikke bare de som gir grunnlag for erstatning...meir gagn enn skade..

20  Mulig trinn 5: klagebehandling hos fylkesmannen  Oreigninglsova § 5 andre ledd  Hovedregelen er at en klage over vedtak til ekspropriasjon har oppsettende virkning  Unntak: ved «serlege høve» om det skulle føre til «urimelig hefte om klaga skulle ha utsetjande virkning»  Dårlig tid/store verdier på spill el.: ta inn i vedtaket at en klage ikke skal ha oppsettende virkning 5: Klage

21  Enkeltvedtak - informer på vanlig måte om klagemuligheten  Selv om ekspropriasjonsvedtaket ikke påklages, så kan vedtakets gyldighet prøves i et skjønn – derfor uansett viktig at det er gyldig med tanke på videre prosess! (skjønnsprosessloven § 48) Klage

22  Trinn 6: skjønnsbegjæring  Må tas ut innen 1 år etter ekspropriasjonsvedtaket er fattet jf oreigningslova § 16  Ettårsfristen gjelder også ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2, se Rt. 2011 s. 1442  Sendes tingretten tilhørende den/de berørte eiendommer  Hva skal være med i en skjønnsbegjæring? Skjønnsprosessloven § 8 6: Skjønnsbegjæring

23 7: Skjønn

24  Eksproprianten/kommunen dekker de «nødvendige kostander», se skjønnsprosessloven § 54  Skjønnsretten fastsettes erstatningsbeløpet – basert på en rettslig vurdering  Avsier dom  Det kan begjæres overskjønn Skjønn

25  Trinn 8: søke om tiltrede  Søknaden går som hovedregel til fylkesmannen  Oreigningslova § 25 første ledd:  «Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 - kan gje samtykke til at oreigningsinngrep vert sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn. Er skjøn ikkje kravd, kan samtykke berre gjevast i særhøve dersom det kom til å valda urimeleg tidhefte å bia til skjønskravet er framsett. Men då skal avgjerdsmakta setja søkjaren ein frist til å krevja skjøn, og fristen må ikkje vera lengre enn 3 månader. Når skjøn er halde, skal samtykke gjevast om ikkje særlege grunnar talar mot det.» 8: Søknad om forhåndstiltrede

26  En ekspropriasjonsprosess kan ta tid – kan ha behov for tiltrede lenge før prosessen er ferdig  Skjønn begjært:  ekspropriantens alminnelige interesse i å komme i gang med tiltaket så raskt som mulig kan være tilstrekkelig grunnlag for forhåndstiltredelse – ordinær interesseovervekt er tilstrekkelig  Skjønn ikke begjært:  urimelig tidshefte - tillatelse kun i unntakstilfeller  Skjønn er holdt:  forhåndstiltrede er hovedregelen – selv om det er begjært overskjønn  At ekspropriasjonsvedtaket er påklaget, hindrer ikke at det kan gis samtykke til forhåndstiltredelse, jf. Rt. 1975 s. 965 Søknad om forhåndstiltrede

27  Kan kreves vilkår om forskudd, jf. § 25 tredje ledd  En tillatelse til forhåndstiltrede gir ikke adgang til å starte inngrepet, men gir tvangsgrunnlag se skjønnsprosessloven § 55 jf. tvangsfullbyrdelseslloven kapittel 13 Forhåndstiltrede

28 Bevissikring før forhåndstiltrede Husk å sikre bevis ved forhåndstiltrede! -Stilles ofte vilkår om dette ved en tillatelse, jf. andre ledd -Tegninger, bilder, terrengbeskrivelser, målinger, takst osv

29  Trinn 9: spaden i jorda  Ingen frist!  Se også plan- og bygningsloven § 16-7  «..kan skje etter hvert og i den utstrekning kommunen bestemmer og uten hensyn til om ekspropriasjonsformålet først skal gjennomføres senere..»  Økonomiske forhold/budsjett  Fysiske hindringer  Manglende politisk vilje  Unntak:  Myndighetsmisbruk – ugyldig ved dom  Kan tenkes å falle bort, for eksempel ved hevd 9: Fysisk iverksettelse

30 Takk for meg!


Laste ned ppt "Saksbehandlingen knyttet til ekspropriasjon + søknad om forhåndstiltrede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google