Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 8. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 8. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 8. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2005 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Tilblivelse (avtaleretten) Innhold (tolkingslæren) Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå? Krav på vederlag? Vederlagsrisikoen

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontraktsbruddssanksjon = misligholdsbeføyelse Virkninger av at det foreligger kontraktsbrudd (virkemidler kreditor har mot den misligholdende debitor) Kontraktsbruddssanksjoner: –Detensjonsrett –Naturaloppfyllelse –Retting (utbedring/avhjelp) –Prisavslag –Heving –Erstatning

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Detensjonsrett – rett til å holde tilbake egen ytelse –Aktuelt både ved forsinkelse og mangler »Hele eller deler av egen ytelse Omfanget av kontraktsbruddet – hel eller delvis ikke- oppfyllelse Omfanget av kravet mot debitor – mer eller mindre enn vederlaget –Utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse »Et vilkår at ytelsene er konnekse –Ikke det samme som heving – forpliktelsene består

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Naturaloppfyllelse –Aktuelt ved forsinkelse, ikke ved mangler (retting) –Alminnelig regel i norsk rett – mulig å få fullbyrdelsesdom på naturaloppfyllelse »Forlengelse av kontraktens realforpliktelse »Unntak for arbeidsoppdrag/tjenester av mer personlig karakter –Retten til naturaloppfyllelse er begrenset når »Det er faktisk, rettslig eller praktisk umulig for debitor å oppfylle »Ulempen og kostnaden for debitor står i vesentlig misforhold til kreditors interesse i å få oppfyllelse –Årsaken til at det er vanskelig for debitor å oppfylle er i denne sammenhengen uten betydning

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Retting (utbedring/avhjelp/reparasjon) –Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse (naturaloppfyllelse) –Sammenheng med retten til å kreve naturaloppfyllelse –Primær beføyelse i forhold til prisavslag og heving –Retting har to sider: »Kontraktsbruddssanksjon for kreditor Rett for kreditor Plikt for debitor »Defensivt tiltak for å avverge andre sanksjoner Rett for debitor til å rette Plikt for kreditor til å akseptere retting i et visst omfang

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Retting (forts.) –Retteplikten er en ubetinget følge av at ytelsen har en mangel »Uavhengig av skyld el.l. –Retteplikten er likevel ikke ubegrenset »Unntak dersom retting volder debitor urimelig kostnad eller ulempe – lignende vurdering som ved naturaloppfyllelse –Brudd på retteplikt - erstatning for rimelige retteutgifter –NB: Dette er verken et spørsmål om kontraktsbrudd eller om erstatning på kontrollansvarsgrunnlag! »Retteplikt forutsetter kontraktsbrudd »Kontrollansvaret: Hindringsårsak og overvinnelsesplikt

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Prisavslag –Aktuelt ved mangler, ikke forsinkelse –Subsidiær beføyelse i forhold til retting –Ubetinget krav – uten hensyn til mangelens størrelse eller debitors forhold (skyld) –Derimot et vilkår om redusert økonomisk verdi –Utmåling – flere varianter »Forholdmessig »Reparasjons-/rettekostnader »Debitors besparelse

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Heving –Aktuelt ved både forsinkelse og mangler –Subsidiær sanksjon – utelukker naturaloppfyllelse/retting og prisavslag –Alminnelig vilkår: Vesentlig kontraktsbrudd »Helhetsvurdering – ”skjellig grunn til å heve” Avvikets omfang og betydningen for kreditor Om øvrige sanksjoner er effektive for kreditor Årsaken til kontraktsbruddet – skyld hos debitor Hva kreditor kan oppnå ved å heve –Unntaksvis strengere vilkår »Vesentlig forfeilet formål (tilvirkningskjøp) »Skyld (avskjed i arbeidsforhold)

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Debitors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse –Fullstendig oppfyllelse – hevingsretten tapes –Delvis oppfyllelse – heving bare for fremtidige ytelser Kreditors hevingsadgang ved foretatt realoppfyllelse –Oppfyllelse ikke til hinder hvis tilbakelevering er mulig –Hvis ikke kan det bare heves for fremtidige ytelser Oppfyllelse av pengeforpliktelser utelukker ikke heving Virkninger av heving –Bortfall av hovedforpliktelser – tilbakeføring av mottatte ytelser –Avtalens økonomiske realitet består – for eksempel erstatningsansvar

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning –Aktuelt ved både forsinkelse og mangler –Kan kumuleres med øvrige sanksjoner –Vilkår – i tillegg til kontraktsbrudd: »Ansvarsgrunnlag »Økonomisk tap »Årsakssammenheng »Påregnelighet (adekvans)

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Ansvarsgrunnlag –Uaktsomhetsansvar (culpa) »Rettvendt bevisbyrde – det normale »Omvendt bevisbyrde (presumsjonsansvar) Variasjon – bevistema og bevisbyrde Muligheten til å føre bevis –Forsinkelse – ofte grunnlag for presumsjonsansvar –Mangler – ingen fast regel –Kontrollansvar –Rent objektivt ansvar

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Culpa –Alminnelig ansvarsgrunnlag »Alle slags kontraktstyper »Alle slags kontraktsbrudd –Ansvar for klanderverdig opptreden »Kunne handlet annerledes (alternativer) »Burde vært handlet annerledes –Grader av skyld »Simpel/grov uaktsomhet »Forsett – kontraktsbrudd og følgene av det –Skjønnsmessig helhetsvurdering »Frivillig å påta seg forpliktelser mot vederlag (innenfor kontrakt) »Streng profesjonsnorm

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Culpa – utvidelse ved identifikasjon –Arbeidsgiveransvar »Gjelder også i kontraktsforhold (begrensninger) »Liten betydning ved siden av kontraktshjelperansvaret –Kontraktshjelperansvar »Bruk av hjelper letter ikke debitors forpliktelser »Identifikasjon ikke begrenset til arbeidstakere (ansatte) »Grenser for identifikasjon Sammenheng med oppfyllelsen av kontrakten – identifikasjon Generelle tjenester/underleveranser – ikke identifikasjon –Problemstilling: Om hjelperens handlinger/unnlatelser ville vært culpøse om de var foretatt av debitor –Uaktsomt valg av hjelper = debitors egen culpa

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvar –Utgangspunkt: Positivrettslig ansvarsgrunnlag »Anvendelse også på ulovfestede områder Generisk bestemte resultatforpliktelser Sammensatte resultatforpliktelser med et visst element av personlig arbeid –Objektivt ansvar – uavhengig av skyld –Fritak forutsetter at 4 kumulative vilkår er oppfylt: »Kontraktsbruddet skyldes en HINDRING »Hindringen må ligge UTENFOR DEBITORS KONTROLL »Hindringen kunne ikke med rimelighet vært TATT I BETRAKTNING ved avtaleinngåelsen »Hindringen kunne ikke med rimelighet vært UNNGÅTT ELLER FØLGENE AV DEN OVERVUNNET –Debitor har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt (godtgjøre)

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – hindringskravet –Hindringskravet har begrenset selvstendig betydning »Ingen selvstendig begrensning av årsakstyper – følger av kontroll-vilkåret –Må ses i sammenheng med kravet om at hindringen ikke kan unngås eller overvinnes »Er det en hindring hvis den kan overvinnes? »Uten praktisk interesse – uansett erstatningsansvar Kumulative vilkår for fritak – objektivt ansvar

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret - overvinnelse av hindringen –Umulighet – tilstrekkelig, men ikke nødvendig –Ikke nok at det blir litt vanskeligere eller dyrere å oppfylle Overvinnelse - offergrense –Må være ekstraordinært tyngende å oppfylle »Høyere terskel enn fritak fra plikten til å naturaloppfylle –Ofte et rent pengespørsmål (generiske forpliktelser) »Belastning utenfor forutsetningene for avtalen –Strengt krav – skal mye til før det kan sies å foreligge en hindring som ikke kan unngås eller overvinnes

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – kunne hindringen med rimelighet vært tatt i betraktning på avtaletiden? –Krav til sannsynlighet for at hindringen inntreffer »Sannsynlighet er nok, men ikke nødvendig »Også muligheten for at hindringen inntreffer kan etter omstendighetene være nok, selv om det er sannsynlig at hindringen ikke inntreffer Har debitor oppfordring til å overveie og ta forbehold? Foreligger en konkret hending som tilsier fare for oppfyllelsen?

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll –En objektivt avgrenset kontrollsfære »Hvilke hindringer debitor har risikoen for »Ikke culpa – ikke nødvendigvis utenfor kontroll selv om debitor ikke kan lastes –To perspektiver? »Årsaksperspektivet – satt i gang av debitor »Kontrollperspektivet – faktisk kontrollerbart av debitor –Et objektivt ansvar »Prinsipiell kontrollsfære (risikosfære), ikke debitors faktiske »Objektivt ansvar er utgangspunktet – innskrenkningene krever begrunnelse »Kontrollperspektivet inspirert av culpa-ansvaret?

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – utenfor debitors kontroll –Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er utenfor kontroll »Klassiske force majeure-hendelser som jordskjelv, lynnedslag, krig etc. –Hindringer (hindringsårsaker) som normalt er innenfor kontroll »Svikt i egen organisering og driftsopplegg »Svikt i eget produksjonsutstyr »Svikt i underleveranser »Svikt hos oppfyllelsemedhjelpere (årsak) –Hindringer(hindringsårsaker i grenseland) »Brann (årsak), streik

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – identifikasjon –Kontrollansvarsidentifikasjon »Objektivt kontraktsbruddsansvar – erstatningsansvar for alt som ikke er unntatt Også oppfyllelseshjelpere – objektivt ansvar »Hindringer utenfor kontroll er unntatt »Ansvaret kan utvides til forhold utenfor kontroll Kontrollansvarsidentifikasjon – forutsetter at hindringen ligger utenfor debitors kontroll –Kontraktshjelperidentifikasjon (culpa-ansvar) »Ansvar for egen uaktsomhet »Visse, særlig begrunnede utvidelser Identifikasjon med kontraktshjelper

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret – samspillet mellom vilkårene –4 kumulative vilkår – alle må være oppfylt for ansvarsfrihet –Utgangspunktet er ansvar – nok at ett av vilkårene ikke er oppfylt –I praksis er det ofte ett av vilkårene som er avgjørende –Streng ansvarsform – mildnes av begrensning av tapstyper Typetilfeller –Generiske forpliktelser »Normalt mulig å oppfylle med et annet eksemplar »Bare hvis det ikke er mulig oppstår spørsmålet om utenfor kontroll »Men burde hindringen uansett vært forutsett? –Specie-forpliktelser »Ikke mulig å oppfylle med et annet eksemplar »Spørsmålet om utenfor kontroll kommer oftere på spissen »Men burde den uansett vært forutsett?

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontrollansvaret –forsinkelse og mangler –Forsinkelse »Enkelt og entydig innhold – midlertidig uteblitt oppfyllelse »Greitt å ta stilling til om vilkårene er oppfylt –Mangler »En mangel kan være så mangt »Kvantitetsmangel (total forsinkelse) »Kvalitetsmangel – problemet Hva utgjør egentlig en hindring for mangelfri ytelse, og som ikke kan overvinnes – skjult mangel? Når kan innholdet i ytelsen (egenskapene) ligge utenfor debitors kontroll? Og når kan dette ikke med rimelighet tas i betraktning? »Praktisk talt objektivt mangelsansvar

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Rent objektivt ansvar –Ikke knyttet til karakteren av forpliktelsene (generisk bestemte resultatforpliktelser) –Knyttet til karakteren av visse kontraktsbrudd –Begrenset anvendelsesområde: »Rettsvilfarelse Faktisk villfarelse trolig likestilt med rettsvillfarelse »Rettsmangel (total og opprinnelig vanhjemmel) »Garantitilsagn Også tilsikrede egenskaper Kanskje også kjerneegenskaper »Pengemangel (uten hensyn til økonomisk tap)

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning – utmålingsprinsipper –Utgangspunkt: »Kreditor skal stilles som om kontrakten var riktig oppfylt – erstatning for oppfyllelsesinteressen (positiv kontraktsinteresse) Full tapsdekning Ingen berikelse –Begrensninger/modifiserende vilkår: »Tapet må være en påregnelig (adekvat) følge av kontraktsbruddet (årsakssammenheng) »Kreditor har en tapsbegrensningsplikt

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning – utmåling –Skillet mellom direkte og indirekte tap »Gjelder ved kontrollansvar etter kjl, avhl og husll »Samme realitet ved kontrollansvar etter andre lover Gjelder bare i forbrukerforhold (fbkjl, bustl, hvtjl) Næringstap er typisk indirekte tap »Mildner kontrollansvaret som strengt ansvarsgrunnlag »Ikke ved andre ansvarsgrunnlag (culpa, garanti) –Ellers er det bare vilkåret om påregnelig årsakssammenheng som begrenser hvilket tap som kan kreves dekkes (adekvans)

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Erstatning –tapsposter –Utlegg/omkostninger »Direkte/nødvendig ekstrautgifter som følge av misligholdet »Eks: Undersøkelse, tapsbegrensende tiltak –Prisforskjell »Ved dekningstransaksjon (heving) »Forsvarlig måte »Konkret (faktisk) eller abstrakt (tenkt) dekningspris –Fortjenestetap (direkte tap) »Subsidiær i forhold til prisforskjell - tapsbegrensningsplikt –Konsekvenstap (indirekte tap) »Avledet følge av kontraktsbruddet – adekvansproblemer »Eks: Driftstap, avsavnstap, misligholdskrav fra tredjemann, produktskader (grenseland) – aktualitet varierer med kontraktstype

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Vilkår og bortfallsgrunner –Reklamasjon »Relativ frist – innen rimelig tid – alminnelig regel »Absolutte frister – positivrettslige regler »Fristenes utgangspunkt – ble eller burde blitt kjent med kontraktsbruddet –Avkall »På sanksjon mot kontraktsbruddet – i ord eller handling Eksempel: Full betaling uten forbehold ved kjent mangel –Passivitet »Supplerer reklamasjons- og foreldelsesreglene »Krav kan i særlige tilfeller falle bort selv om det er reklamert i tide og kravet ikke er foreldet –Foreldelse

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Vilkår og bortfallsgrunner (forts.) –Kontraktsmessige forbehold og ansvarsfraskrivelser »Spesifiserte forbehold og ansvarsfraskrivelser »Generelle forbehold og ansvarsfraskrivelser –Forsømt undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse, på oppfyllelsesstadiet og etter oppfyllelse? »Før avtaleinngåelse – et spørsmål om hvorvidt det foreligger en mangel Forholdet til debitors opplysningsplikt »På oppfyllelsesstadiet – i samarbeidspregede kontrakter som entreprise – et spørsmål om fordeling av risikoen, ikke enten eller - utslag av lojalitetsplikt »Etter oppfyllelse – et spørsmål om når reklamasjons- og foreldelsesfrister begynner å løpe

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner Kontraktsbaserte direktekrav –Subrogasjon »Kjl § 84-1, avhl § 4-16 »Kreditor benytter debitors krav på hjemmelsmannen »Inntreden – én mangelsvurdering »En alminnelige regel? –Springende regress »Bustl. § 37, hvtjl § 27, fbkjl § 35 (1) (+ NS 8405) »Kreditor gjør sitt eget krav overfor debitor gjeldende overfor hjemmelsmannen »Innenfor rammen av debitors krav mot hjemmelsmannen – to mangelsvurderinger –Tredjemannsavtale »Forutsetter at kreditor kan bygge rett på hjemmelsmannens løfte overfor debitor Eksempel: Garanti


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 8. Kontraktsbruddssanksjoner (misligholdsbeføyelser) Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google